Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 17.XI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 ОТ 13 НОЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2023 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 408 НА МИНИСТЕРСКИЯ С Виж повече
  • НАРЕДБА № 18 ОТ 3 НОЕМВРИ 2023 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "РАСТЕНИЕВЪД" Виж повече
  • УКАЗ № 197 ОТ 13.11.2023 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ХАЛЕД ИБРАХИМ ЕМАРА - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА АРАБСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 199 ОТ 14.11.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Виж повече
  • УКАЗ № 200 ОТ 14.11.2023 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА (ДВ, БР. 107 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ С ОГЛЕД НА ДЕЙСТВИЯТА НА РУСИЯ, ДЕСТАБИЛИЗИРАЩИ ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА (ДВ, БР. 8 ОТ 2023 Г.) Виж повече
  • ДОГОВОР № РД-НС-01-3-1 ОТ 2 НОЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2023 - 2025 Г. (ДВ, БР. 77 ОТ 2023 Г.) Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (ДВ, БР. 19 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПОД ФОРМАТА НА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН, ЗА ПРОВЕРКИТЕ, НАМАЛЕНИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА И РЕДА ЗА НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ ( Виж повече
Промени настройката на бисквитките