Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 17.XI

  • ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Виж повече
  • НАРЕДБА № 46 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "РАСТЕНИЕВЪД" Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА Виж повече
  • НАРЕДБА № 4 ОТ 30 МАЙ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, ИЛИ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ИЗПЛАТЕНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА МЕРКИТЕ И ПОДМЕРКИТЕ ПО ЧЛ. 9Б, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ТРАНСПОРТ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ МЕРКИ С ОГЛЕД НА ДЕЙСТВИЯТА НА РУСИЯ, ДЕСТАБИЛИЗИРАЩИ ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА Виж повече
  • НАРЕДБА № 3 ОТ 10 МАРТ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПОД ФОРМАТА НА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН, ЗА ПРОВЕРКИТЕ, НАМАЛЕНИЯ НА ПЛАЩАНИЯТА И РЕДА ЗА НАЛАГАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ Виж повече
Промени настройката на бисквитките