Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 17.XI

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (ДВ, БР. 19 ОТ 2019 Г.)

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (ДВ, БР. 19 ОТ 2019 Г.)

В сила от 17.11.2023 г.
Издаден от Националната здравноосигурителна каса

Обн. ДВ. бр.96 от 17 Ноември 2023г.

§ 1. В чл. 4, т. 2 след думата "управителят" се добавя "и подуправителят".

§ 2. В чл. 5, т. 8 след думите "управителя на НЗОК" се поставя запетая и се добавя "съответно подуправителя на НЗОК,".

§ 3. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите "управител на НЗОК" се поставя запетая и се добавя "съответно подуправител на НЗОК,".

2. В ал. 2 след думата "управител" се поставя запетая и се добавя "съответно подуправител".

3. В ал. 3 след думите "управител на НЗОК" се поставя запетая и се добавя "съответно подуправител на НЗОК,".

§ 4. В наименованието на раздел II след думата "Управител" се добавя "и подуправител".

§ 5. Член 18 се изменя така:

"Чл. 18. (1) Подуправителят на НЗОК:

1. подпомага управителя на НЗОК при осъществяване на неговите правомощия;

2. подпомага дейността на управителя по организирането и ръководенето на оперативната дейност на НЗОК;

3. подпомага дейността на управителя по изготвянето на проекта на закон за годишния бюджет на НЗОК, годишния отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК и годишния отчет за дейността на НЗОК;

4. съгласува документите, които управителят внася за разглеждане и одобрение от Надзорния съвет на НЗОК;

5. участва в преговорите за сключване на националните рамкови договори по чл. 53, ал. 1 и на условията и реда за сключване на индивидуални договори по чл. 45, ал. 17 от ЗЗО;

6. координира дейността на постоянно действащите комисии в централното управление на НЗОК и в РЗОК;

7. осъществява контрол върху работата на комисиите по чл. 79 от ЗЗО;

8. координира взаимодействието на НЗОК с представители на съсловните организации, пациентските организации, научните медицински дружества и с други лица по въпроси, свързани с дейността на НЗОК;

9. изпълнява длъжността управител на НЗОК при отсъствие на управителя;

10. временно изпълнява длъжността управител на НЗОК в случаите по чл. 19, ал. 4 от ЗЗО след възлагане от надзорния съвет;

11. упражнява и други правомощия, възложени му със заповед от управителя.

(2) При упражняване на своите правомощия по ал. 1 подуправителят се подпомага от администрацията на НЗОК и има право на достъп до информацията, свързана с дейността на НЗОК."

§ 6. В чл. 20 се създава т. 9:

"9. осъществява и други правомощия, възложени му със заповед от управителя."

§ 7. В чл. 22, ал. 4, т. 7 думите "Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят със "Закона за противодействие на корупцията".

§ 8. В наименованието на раздел VIа думите "сигурността на информацията" се заменят с "мрежова и информационна сигурност".

§ 9. В чл. 24а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "сигурността на информацията" се заменят с "мрежова и информационна сигурност".

2. В ал. 4 в основния текст думите "сигурността на информацията" се заменят с "мрежова и информационна сигурност".

§ 10. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 11 думите "чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят с "чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията".

2. Създава се т. 23:

"23. осъществява процесуално представителство по дела от функционалната компетентност на дирекцията."

§ 11. В чл. 27 се създава т. 15:

"15. осъществява процесуално представителство по дела от функционалната компетентност на дирекцията."

§ 12. В чл. 42, т. 13 думите "чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" се заменят с "чл. 49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията".

§ 13. В приложението към чл. 19, ал. 3 и 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. На ред "Централно управление" в колона "Численост - брой" числото "361" се заменя с "366".

2. В колона "Административно звено" на ред "Служител по сигурността на информацията" думите "сигурността на информацията" се заменят с "мрежова и информационна сигурност".

3. На ред "Обща администрация" в колона "Численост - брой" числото "97" се заменя с "99".

4. На ред "Дирекция "Човешки ресурси и административно обслужване" в колона "Численост - брой" числото "25" се заменя с "27".

5. На ред "Специализирана администрация" в колона "Численост - брой" числото "234" се заменя с "237".

6. На ред "Дирекция "Лечение в България и чужбина и трансгранично здравно обслужване" в колона "Численост - брой" числото "29" се заменя с "32".

7. На ред "Териториални поделения" в колона "Численост - брой" числото "2006" се заменя с "2001".

Заключителни разпоредби

§ 14. В срок до десет работни дни от влизането в сила на правилника управителят утвърждава длъжностно разписание на служителите в ЦУ на НЗОК и РЗОК.

§ 15. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса е приет с Решение № РД-НС-04-104 от 10.11.2023 г. на Надзорния съвет на НЗОК и влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките