Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 8.XII

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ (ДВ, БР. 105 ОТ 2003 Г.)

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ (ДВ, БР. 105 ОТ 2003 Г.)

Обн. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г.

Проект: 49-354-01-63/06.06.2023 г.

Параграф единствен. В чл. 41 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 навсякъде думата "лица" се заменя с "деца".

2. В ал. 4 думата "лица" се заменя с "деца".

3. В ал. 5 думата "лица" се заменя с "деца".

4. В ал. 6 думата "лица" се заменя с "деца".

5. В ал. 7 думата "лица" се заменя с "деца".

6. В ал. 8 навсякъде думата "лица" се заменя с "деца".

-------------------------

Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 29 ноември 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките