Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 8.XII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-09-1218 от 30 ноември 2023 г.

На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители и одобрен доклад № 93-5840 от 30.11.2023 г. нареждам:

1. Утвърждавам Методика за прилагане на предварителните условия за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.

2. Заповедта и методиката по т. 1 да се обнародват в „Държавен вестник“.

3. Заповедта и методиката по т. 1 могат да се обжалват в 14-дневен срок от датата на обнародването им в „Държавен вестник“ пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

4. Заповедта и методиката по т. 1 да се публикуват на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.

5. Отменям Методиката за прилагане на кръстосаното съответствие в България, утвърдена със Заповед № РД-09-499 от 12.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните, изменена със Заповед № РД-09-557 от 14.07.2017 г., Заповед № РД-09-592 от 27.06.2018 г., Заповед № РД-09-811 от 9.08.2019 г., Заповед № РД-09-592 от 24.07.2020 г. и Заповед № РД-09-683 от 8.07.2021 г. Отменената Методика продължава да се прилага за продължаващите ангажименти по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. до приключването им на основание чл. 104 от Регламент (ЕС) 2021/2116 от 2 декември 2021 г. на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (OВ, L 435, 6.12.2021 г.).

Министър: К. Вътев

Приложение към Заповед № РД-09-1218 на министъра на земеделието и храните от 30.11.2023 г.

МЕТОДИКА

за прилагане на предварителните условия за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.

Съдържание

1. Обект и област на приложение

2. Термини и определения

3. Заинтересовани бенефициери

3.1. Необвързани с производството директни плащания

3.2. Обвързани с производството директни плащания

3.3. Интервенции в областта на развитието на селските райони

4. Прилагане на националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС)

4.1. ДЗЕС 1

4.2. ДЗЕС 2

4.3. ДЗЕС 3

4.4. ДЗЕС 4

4.5. ДЗЕС 5

4.6. ДЗЕС 6

4.7. ДЗЕС 7

4.8. ДЗЕС 8

4.9. ДЗЕС 9

5. Прилагане на законоустановените изисквания за управление (ЗИУ)

6. Система за контрол

6.1. Общи принципи

6.2. Компетентен контролен орган

6.3. Оценка на неспазванията

6.4. Опростена система за контрол по интервенцията за малки земеделски стопани

7. Система за административни санкции

7.1. Общи принципи

7.2. Прилагане и изчисляване на административните санкции

7.3. Процентни стойности на намаленията в случай на неумишлено неспазване

7.4. Процентни стойности на намаленията в случай на повторение

7.5. Процентни стойности на намаленията в случай на умишлено неспазване

7.6. Кумулиране на административните санкции

Приложение 1: Правила относно предварителните условия

Приложение 2: Матрица за определяне на нивото на нарушението

1. Обект и област на приложение

Тази Методика е утвърдена на основание чл. 55, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

Правилата относно предварителните условия се състоят от законоустановените изисквания за управление съгласно правото на Съюза и стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята, установени в стратегическия план по Общата селскостопанска политика (ОСП), както са посочени в приложение III на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (OB, L 435 от 6.12.2021 г.), наричан по-нататък „Регламент 2021/2115“, свързани със следните три области:

· климата и околната среда, включително водите, почвите и биологичното разнообразие на екосистемите;

· общественото здраве и здравето на растенията;

· хуманното отношение към животните.

Предварителните условия са важен елемент на ОСП за гарантиране, че плащанията по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в Република България за периода 2023 – 2027 г. (СПРЗСР) допринасят за висока степен на устойчивост и гарантират условия на равнопоставеност на земеделските стопани. Това означава, че следва да се извършва контрол и при необходимост да се прилагат санкции при неспазване за постигане на ефективност на системата на предварителни условия. Пропорционалността, ефективността и възпиращият ефект на санкциите се гарантира чрез правила за прилагането и изчисляването на тези санкции въз основа на плащанията, които са отпуснати или предстои да бъдат отпуснати през календарната година, през която е настъпило неспазването.

Тази Методика определя системата, по която се извършва контрол и се установява спазването или неспазването от земеделските стопани на предварителните условия по степен, тежест и продължителност и служи за изчисление и налагане на съответните административни санкции по смисъла на чл. 59, параграф 1, букви а) и г) и параграф 5 на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (OB, L 435 от 6.12.2021 г.), наричан по-нанатък „Регламент 2021/2116“.

Правилата под формата на списък се съдържат в приложение 1.

С настоящата Методика се определят правилата относно предварителните условия в изпълнение на:

1. Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (OB, L 435 от 6.12.2021 г.);

2. Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (OВ, L 435 от 6.12.2021 г.);

3. Делегиран регламент (ЕС) 2022/126 на Комисията от 7 декември 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета с допълнителни изисквания по отношение на някои видове интервенции, посочени от държавите членки в стратегическите им планове по ОСП за периода 2023 – 2027 г. съгласно същия регламент, както и с правила във връзка със съотношението за стандарт 1 за добро земеделско и екологично състояние (OВ, L 20 от 31.1.2022 г.);

4. Делегиран регламент (ЕС) 2022/1172 на Комисията от 4 май 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в рамките на общата селскостопанска политика и прилагането и изчисляването на административните санкции във връзка с предварителните условия (OB, L 183 от 8.7.2022 г.);

5. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1173 на Комисията от 31 май 2022 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в общата селскостопанска политика (OB, L 183 от 8.7.2022 г.);

6. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1317 на Комисията от 27 юли 2022 година за предоставяне на дерогации от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилагането на стандарти 7 и 8 за добро земеделско и екологично състояние на земята (стандарти за ДЗЕС) за референтната 2023 година (OB, L 199 от 28.7.2022 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1317“;

7. Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. (СПРЗСР);

8. Закон за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП);

9. Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (ДВ, бр. 23 от 2023 г.);

10. Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (ДВ, бр. 30 от 2023 г.);

11. Наредба № 6 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. (ДВ, бр. 48 от 2023 г.);

12. Наредба № 7 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. (ДВ, бр. 48 от 2023 г.);

13. Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. (ДВ, бр. 56 от 2023 г.);

14. Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. (ДВ, бр. 56 от 2023 г.);

15. Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол (ДВ, бр. 82 от 2006 г.).

2. Термини и определения

За целите на този документ се прилагат следните термини и определения:

2.1. „Области на прилагане на предварителните условия“ означава всяка от трите различни области, посочени в чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

2.2. „Правен акт“ означава всяко индивидуално законоустановено изискване за управлението в правото на Съюза и всеки действащ национален акт за изпълнение на условията, посочени в чл. 12 от Регламент (ЕС) 2021/2115 и приложение III относно законоустановените изисквания за управление към същия регламент.

2.3. „Изискване“ означава всяко отделно законоустановено изискване за управление съгласно правото на Съюза по смисъла на чл. 12, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2115 в рамките на даден правен акт, различаващо се по същество от всички други изисквания на същия правен акт (пр. ЗИУ 1.1., ЗИУ 1.2., ЗИУ 1.3. и т.н.).

2.4. „Стандарти“ означава всеки от стандартите, определени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., в съответствие с чл. 13 от Регламент (ЕС) 2021/2115 (пр. ДЗЕС 1, ДЗЕС 2, ДЗЕС 3 и т.н.).

2.5. „Неспазване“ съгласно чл. 6, буква а) на Делегиран регламент (ЕС) 2022/1172 означава неизпълнението на законоустановените изисквания за управление съгласно законодателството на Съюза, посочени в чл. 12, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2115, или на стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята, определени от държавите членки в съответствие с чл. 13 от същия регламент.

2.6. „Тежестта (сериозността) на неспазването“ се определя от значимостта на последствията от неспазването, като се вземат предвид целите на съответното изискване или съответния стандарт.

2.7. „Степента (обхватът) на неспазването“ се определя, като се вземе предвид по-специално дали неспазването има значително въздействие, или е ограничено до самото стопанство.

2.8. „Продължителността на неспазването“ се определя от времетраенето на въздействието или от възможността това въздействие да бъде прекратено с разумни средства.

2.9. „Повторяемост на неспазването“ означава неизпълнение на едно и също изискване или стандарт повече от веднъж в рамките на последователен период от три календарни години, при условие че бенефициерът е бил уведомен за предишна нередност и когато е приложимо, е имал възможността да вземе необходимите мерки за коригиране на тази предишна нередност.

2.10. „Умисъл“ е налице, когато лицето осъзнава, че могат да настъпят противоправни последици и допуска тяхното настъпване.

В този документ умисъл е налице, когато земеделският стопанин съзнателно е искал или допускал неспазване на стандартите за ДЗЕС и/или на законоустановените изисквания, с което съзнава, че създава условия за увреждане на общественото здраве, на здравето на растенията, на хуманното отношение към животните, на околната среда или ги е увредил (т.е. съзнателно допуска или причинява замърсяване на водни обекти, на почвата, на въздуха, увреждане или/и унищожаване на екосистеми, на биоразнообразието или на местообитанията и др.).

2.11. „Небрежност“ означава неполагане на дължимата грижа или бездействие от страна на земеделския стопанин по отношение на околната среда при осъществяване на земеделска дейност.

2.12. „Година на констатацията“ означава календарната година, в която е извършена административната проверка или проверката на място.

2.13. „Стопанство“ означава всички използвани за селскостопански дейности и управлявани от земеделски стопанин единици, които се намират на територията на страната.

3. Заинтересовани бенефициери

Правилата на предварителните условия са задължителни за изпълнение от бенефициерите, получаващи директни плащания по включените в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. интервенции съгласно дял III, глава II от Регламент (ЕС) 2021/2115 и годишни плащания по интервенциите по чл. 70, 71 и 72 от същия регламент, както следва:

3.1. Необвързани с производството директни плащания:

Чл. 21. Основно подпомагане на доходите за устойчивост

Чл. 28. Плащания за малки земеделски стопани

Чл. 29. Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост

Чл. 30. Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани

Чл. 31. Схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните

3.2. Обвързани с производството директни плащания:

Чл. 32. Обвързано с производството подпомагане на доходите

Чл. 36. Специално плащане за културата памук

3.3. Интервенции в областта на развитието на селските райони:

Чл. 70. Задължения в областта на околната среда и климата и други задължения в областта на управлението

Чл. 71. Природни или други специфични за района ограничения

Чл. 72. Специфични за района неблагоприятни аспекти, произтичащи от някои задължителни изисквания

4. Прилагане на националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС)

4.1. ДЗЕС 1

4.1.1. Съотношението на постоянно затревените площи спрямо общата земеделска площ, декларирана от земеделските стопани през съответната година, не трябва да намалява с повече от 5 % спрямо референтното съотношение между постоянно затревени площи и обща земеделска площ от 13,17 %, определено през 2018 г.

„Постоянно затревена площ“ („постоянно затревена площ и постоянно пасище“ общо) означава земя, която е използвана за отглеждане на трева или други тревни фуражи, естествено растящи (саморазсадени) или чрез култивиране (изкуствено засети), която не е била включена в сеитбооборота на стопанството в продължение на пет или повече години…“ съгласно определението на чл. 4, параграф 3, буква в) на Регламент ЕС 2021/2115 и е била декларирана като такава през 2018 г. „Обща земеделска площ“ означава земеделската площ, която е декларирана през 2018 г. в съответствие с чл. 72, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013 от земеделски стопани, получаващи директни плащания, и е установена съгласно чл. 2, параграф 1, втора алинея, точка 23 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014.

4.1.2. Съотношението на постоянно затревените площи се определя всяка година въз основа на площите, декларирани за същата година от бенефициентите, получаващи директни плащания съгласно дял III, глава II от Регламент (ЕС) 2021/2115 или годишни плащания съгласно членове 70, 71 и 72 от същия регламент в съответствие с чл. 67, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета. Съотношението се определя от компетентната дирекция в Министерството на земеделието и храните за прилагане на ОСП в областта на растениевъдството въз основа на данните за декларираните площи, получени от Държавен фонд „Земеделие“.

4.1.3. При спад на съотношението с повече от 5% през съответната година земеделските стопани, на ниво стопанство, които са преобразували постоянно затревени площи и са допринесли за намалението на съотношението през съответната година, се задължават обратно да възстановят в постоянно затревени площи (ПЗП) разораните през съответната година ПЗП.

4.2. ДЗЕС 2

4.2.1. Стандартът ще се прилага от 2025 г. съгласно Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.

4.2.2. Териториалният обхват на влажните зони в Република България с международно значение се определя от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

4.3. ДЗЕС 3

4.3.1. Стърнище се наричат следжътвените растителни остатъци от полски култури, в т.ч. зимни и пролетни житни култури със слята повърхност (пшеница и спелта, ръж, тритикале, овес, ечемик, ориз, лимец), и други, оставени на земната повърхност.

4.3.2. Забранява се изгарянето на стърнищата (чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи).

4.4. ДЗЕС 4

4.4.1. Стандартът е приложим за изпълнение, когато земеделска площ от стопанството (обработваема земя, трайно насаждение или постоянно затревена площ) граничи с повърхностен воден обект (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), в т.ч. и главните канали към оризовите клетки.

4.4.2. Водни течения са повърхностни водни тела и включващи отделни и значителни елементи от следните повърхностни води: езеро, язовир, поток, река или канал, част от поток, река или канал (включително напоителни и отводнителни канали), преходни води или разширение на крайбрежни води.

4.4.3. Буферните ивици по протежение на повърхностните водни обекти трябва да имат растителна покривка или остатъци от нея през цялата година, съставена от тревисти, храстовидни или дървесни видове и в която е забранено прилагане на минерални и/или органични азотсъдържащи торове и/или третиране с продукти за растителна защита (ПРЗ).

4.4.4. За отправна точка при измерване на буферната ивица служи отрезът на брега, който реката прави при пълноводие, или брега на водния обект. При наличие на естествена или изкуствено създадена тревна или залесена ивица с дървесна или храстовидна растителност тя се счита за част от оставената буферна ивица.

4.4.5. При наклон на парцела от 5 до 10 % затревяването на буферната ивица се отнася за 5-те метра от водния обект, а в останалите 5 м площта може да се обработва и засява, но не може да се тори с минерални и/или органични азотсъдържащи торове и да се пръска с ПРЗ – общо 10 м. При площи с остър наклон над 10 % затревяването на буферната ивица се отнася за 5-те метра от водния обект, а в останалите 45 м площта може да се обработва и засява, но не може да се тори и пръска с ПРЗ – общо със затревената буферна ивица да не се тори и пръска – 50 м.

4.4.6. Буферните ивици при оризовите клетки по протежение на напоителни и отводнителни канали са с минимална ширина – 2 м.

4.5. ДЗЕС 5

4.5.1. Стандартът е приложим за изпълнение, когато обработваеми площи или площи с трайни насаждения (с изключение на площите, предназначени за култури под вода – оризища) от стопанството са с наклони от 10,0 %. Оризовите клетки (полета) са изключени от изискванията на стандарта. Технологията за отглеждане на ориз изисква липса на наклон на терена, малки парцели, най-често с размер от 1 до 10 ха, и изградена инфраструктура – оризови клетки и канали.

4.6. ДЗЕС 6

4.6.1. Чувствителен период е период от годината, през който почвата не е покрита с растителна покривка и съществува опасност от настъпване на деструктивни процеси (различни видове ерозия, екстремно засушаване).

4.6.2. Чувствителните периоди са два, но изискването се изпълнява само в единия период, който се определя според изчисления наклон на парцела.

На парцела (-ите) с наклон 10 % ( 6о), за да се изпълни стандартът, трябва да има поне 80 % растителна покривка в периода от 1.11 до 15.02, в т.ч. есенни и пролетни предкултури или междинни есенни и пролетни предкултури есенници, измръзнала тревиста растителност или растителни остатъци (стърнища), или многогодишни тревни видове – люцерна, детелина и пр., с цел предпазване на почвата от водна ерозия.

Ако обработваемата земя е преобладаващо равнинна (до 10 % или 6о наклон), тогава изпълнението на този ДЗЕС 6 трябва да е през летния период (юни – октомври) с подходяща покривна, междинна, втора култура, стърнище или мулч за предпазване на почвата от засушаване и ветрова ерозия. Сумарно върху всички парцели на стопанството трябва да има по 80 % растителна покривка през единия от двата периода, определени според наклона.

4.6.3. Минимална почвена покривка може да се осигури чрез прилагане на следните практики:

– оставяне на презимуващи (всички видове култури, които се засяват през есента и чието развитие обхваща зимата, пролетта и лятото) или фуражни култури;

– оставяне на растителните остатъци от предходната култура, обработени с вертикални почвени обработки без обръщане на слоя, тревни смески, самосевки, мулч;

– засяване с покривни култури;

– поставяне на органичен или неорганичен слой около трайните насаждения (окосена трева, слама, торф, дървесни стърготини, листа и др.).

4.7. ДЗЕС 7

4.7.1. Стандартът за ДЗЕС 7 „Сеитбооборот върху обработваема земя, с изключение на култури, отглеждани под вода“ ще се прилага от 2024 г. съгласно чл. 1, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1317 и национално решение № 4615 от 26.08.2022 г. с нотификация в ISAMM CM от 26.09.2022 г.

Когато ДЗЕС 7 е базово изискване за екосхемите и агроекологичните интервенции, се прилага чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2022/1317.

4.7.2. Изключения: Изискванията за ротация не се отнасят за площи, заети с оризови клетки, многогодишни култури, треви и други тревни фуражи и земя, оставена под угар.

4.7.3. Освобождаване: Освободени от задължението по настоящия стандарт са стопанства:

а) където повече от 75 % от обработваемата земя се използва за производство на треви или други тревни фуражи, представлява земя, оставена под угар, засята е с бобови култури или съчетава тези употреби;

б) когато повече от 75 % от отговарящата на условията за подпомагане земеделска площ е постоянно затревена площ, използва се за производство на треви или други тревни фуражи или за производството на култури под вода (оризища) през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези употреби; или

в) с площ на обработваемата земя до 10 хектара.

Земеделските площи, които са сертифицирани за биологично производство в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (OB, L 150 от 14.6.2018 г.), се считат за спазващи изискванията на настоящия стандарт.

4.7.4. Основна култура за целите на ДЗЕС 7 се счита културата, която земеделският стопанин е декларирал като основна в заявлението за подпомагане за съответната стопанска година.

4.7.5. Всички основни култури или поне ясно различими растителни остатъци от тях следва да са налични в периода 15 май – 15 юли на годината на кандидатстване.

4.7.6. Земеделският стопанин може да отглежда повече от една основна култура през годината на заявяване. Втората или междинната култура се счита за ротация, ако е засята непосредствено след прибирането на основната култура и е налична на парцела.

4.8. ДЗЕС 8

4.8.1. Коефициенти за преобразуване и тегловни коефициенти към ДЗЕС 8а) и особености на ландшафта, определени за запазване по ДЗЕС 8б)

Непроизводствени площи и обекти (особености на ландшафта)

Критерии за допустимост

Коефициент за преобразуване

(m/дърво към m2)

Тегловен коефициент

Изчислена площ в m2 (ако се прилагат и двата коефициента)

Особености на ландшафта, определени за запазване по ДЗЕС 8б) (Да/Не)

1.

Земя, оставена под угар (на 1 m2)

Върху земята, оставена под угар, не се произвежда земеделска продукция в периода от 1 януари до 15 юли на годината на кандидатстване съгласно чл. 54, ал. 2 от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания.

Не се

прилага

1

1 m2

-

2.

Буферни ивици (на 1 m)

Буферни ивици, включително зелени зони около водни течения, с широчина между 1 и 15 м, разположени върху обработваема земя или в съседство с обработваема земя по протежението на водни обекти. Те трябва да бъдат разположени по такъв начин, че по-дългата им страна да бъде успоредна на водното течение или на водоема. По протежение на водното течение те могат да включват ивици от крайречна растителност. Върху буферните ивици не се произвежда земеделска продукция, но може да се извършва паша или коситба.

6

1,5

9 m2

-

3.

Ивици по краищата на гори (на 1 m)

Ивици хектари, отговарящи на условията за подпомагане по краищата на гори, са площи с широчина от 1 до 20 м, върху които не се произвежда земеделска продукция, но може да се извършва паша или коситба, при условие че ивицата допустима площ продължава да бъде различима от съседната земеделска земя.

6

1,5

9 m2

-

4.

Тераси (на 1 m)

Тераси са почвозащитни формирования върху наклонени земеделски площи.

6

1,5

9 m2

Да

5.

Отделни дървета (на едно дърво)

Отделни дървета с корона с диаметър не по-малък от 4 м.

20

1,5

30 m2

Да

6.

Дървета в редица (на 1 m)

Дървета в редица, с корона с диаметър не по-малък от 4 м. Разстоянието между короните не надхвърля 5 м.

Важно! Не се отчитат като допустима особеност на ландшафта дървета в редица, за които се установи, че са част от по-голяма гора.

6

1,5

9 m2

Да

7.

Живи плетове или обрасли с дървесна растителност ивици (на 1 m)

Живи плетове или обрасли с дървесна растителност ивици с широчина между 1 и 15 м.

Важно! Не се отчитат като допустима особеност на ландшафта живи плетове или обрасли с дървесна растителност ивици, за които се установи, че са част от по-голяма гора.

6

1,5

9 m2

Да

8.

Синори (на 1 m)

Синори (полски граници) с широчина между 1 и 15 м, върху които не се произвежда земеделска продукция. Синорите (полски граници) могат да бъдат всякакви видове – вдлъбнати, изпъкнали или наклонени части на земната повърхност, покрити с камъни, тревни, храстови или дървесни съобщества или само затревени ивици.

Важно! Не се отчитат като допустима особеност на ландшафта синори, за които се установи, че са част от по-голяма гора.

6

1,5

9 m2

Да

9.

Дървета в група (на 1 m2)

Дървета в група (полигонен елемент), като дърветата са свързани от застъпващи се корони, и полски горички, като максималната площ и в двата случая е до 0,3 ха.

Важно! Не се отчитат като допустима особеност на ландшафта дървета в група (полски горички), за които се установи, че са част от по-голяма гора.

Не се

прилага

1,5

1,5 m2

Да

 

4.8.2. Междинни култури са културите в приложение № 14, буква „А“, т. 1 на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

4.8.3. Освобождаване: Освободени от задължението по ДЗЕС 8а) са стопанства:

а) където повече от 75 % от обработваемата земя се използва за производство на треви или други тревни фуражи, представлява земя, оставена под угар, засята е с бобови култури или съчетава тези употреби;

б) където повече от 75 % от отговарящата на условията за подпомагане земеделска площ е постоянно затревена площ, използва се за производство на треви или други тревни фуражи или за производството на култури под вода (оризища) през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези употреби;

в) с площ на обработваемата земя до 10 хектара.

4.8.4. На заявените угари през 2023 г. стопаните ще може само за 2023 г. да отглеждат различни култури, свързани директно с осигуряване на продоволствената сигурност, но без царевица и соя. На тези площи ще може да се отглеждат културите при използване на ПРЗ. Когато ДЗЕС 8а) е базово изискване за екосхемите и агроекологичните интервенции, се прилага разпоредбата на чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2022/1317.

За 2023 г. остава задължително изискването за:

– запазване на особеностите на ландшафта;

– забраната за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и периода на отглеждане при птиците;

– прилагането на мерки за избягване на инвазивни растителни видове.

4.8.5. Непроизводствените площи и обекти (особености на ландшафта), чрез които се изпълняват 4 %, са само върху обработваемата земя от стопанството, за които земеделският стопанин има правно основание за ползване.

4.9. ДЗЕС 9

4.9.1. Екологично чувствителни постоянно затревени площи са всички постоянно затревени площи, намиращи се в защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Списъкът на тези защитени зони е обнародван в „Държавен вестник“ по реда на чл. 10, ал. 4 от ЗБР.

4.9.2. Земеделските стопани са задължени да не преобразуват и/или разорават постоянно затревените площи, които са екологично чувствителни – разположени в зоните „Натура 2000“.

4.9.3. Когато земеделският стопанин е разорал или преобразувал постоянно затревена площ, включена в слой „Екологично чувствителни постоянно затревени площи“, е задължен обратно да преобразува площта в постоянно затревена площ.

4.9.4. Датата, до която земеделският стопанин следва да е възстановил преобразуваната площ, не може да е по-късна от датата на подаване на единното заявление за следващата година.

4.9.5. За целите на настоящия стандарт:

„Разораване“ е превръщане на постоянно затревена площ в обработваема земя (ОЗ).

„Преобразуване“ е превръщане на постоянно затревена площ в трайно насаждение (ТН) или в земя с неземеделско предназначение.

5. Прилагане на законоустановените изисквания за управление (ЗИУ)

Законоустановените изисквания за управление в тази Методика са отразени в таблицата за определяне на санкциите на база отнасящите се до тях разпоредби от действащата Европейска и национална правна рамка. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗПЗП прилагането на ЗИУ е обект на отделен документ.

6. Система за контрол

6.1. Общи принципи

6.1.1. Системата за контрол по отношение на предварителните условия се прилага съгласно правилата, разписани в глава трета на раздел II от Наредба № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

6.1.2. Системата се прилага при спазване на принципите на пропорционалност в съответствие с принципа на прозрачност, като ще осигури дисциплиниращ и възпиращ ефект.

6.1.3. На системата ще бъде извършван ежегоден преглед в контекста на постигнатите резултати в съответствие с чл. 83, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2116.

6.2. Компетентен контролен орган

Контролът на предварителните условия се осъществява от компетентните контролни органи, определени в чл. 73, ал. 2 и 3 от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

6.3. Оценка на неспазванията

6.3.1. За всеки стандарт или изискване компетентният контролен орган дава оценка на значимостта на неспазването въз основа на критериите „тежест“ (сериозност), „степен“ (обхват) и „продължителност“ в съответствие с показателите по приложение 1, която да се вземе предвид при налагане на пропорционални санкции.

6.3.2. Повторяемостта и наличието на умисъл при установено неспазване се оценяват съгласно т. 7.4 и 7.5, като при такива случаи административните санкции кумулират (т. 7.6) и могат да доведат и до отказ от плащане.

6.4. Опростена система за контрол по интервенцията за малки земеделски стопани

Ще бъде определена след нейното въвеждане.

7. Система за административни санкции

7.1. Общи принципи

7.1.1. Санкции се прилагат само ако неспазването е резултат от действие или бездействие, за което бенефициентът е пряко отговорен, и в случай че са изпълнени едното или двете условия:

а) неспазването е свързано със селскостопанската дейност на бенефициента;

б) неспазването засяга стопанството по смисъла на чл. 3, точка 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115 или други площи, управлявани от него на територията на страната.

7.1.2. Прилагането на административна санкция не оказва влияние върху законосъобразността и редовността на разходите, по отношение на които тя се прилага.

7.2. Прилагане и изчисляване на административните санкции

7.2.1. Административните санкции се прилагат посредством намаляване или изключване на целия размер на плащанията, изброени в чл. 83, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2116, които са отпуснати или предстои да бъдат отпуснати на съответния бенефициер във връзка със заявленията за подпомагане, които бенефициерът е подал или ще подаде в хода на календарната година, в която е констатирано неспазването. Намаленията или изключванията се изчисляват въз основа на плащанията, които са отпуснати или предстои да бъдат отпуснати през календарната година, през която е настъпило неспазването.

7.2.2. При изчисляването на намаленията и на изключванията се вземат предвид тежестта, степента, продължителността или повторяемостта и наличието на умисъл при установеното неспазване. Налаганите административни санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

7.2.3. Административните санкции се основават на контрола, извършван в съответствие с раздел II от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

7.3. Процентни стойности на намаленията в случай на неумишлено неспазване

7.3.1. Съгласно чл. 85, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/2116 намалението като общо правило представлява 3 % от общия размер на плащанията, посочени в чл. 85, параграф 1 от същия регламент.

7.3.2. Ако неспазването не оказва въздействие или има само незначително въздействие върху постигането на целта на съответния стандарт или изискване, не се прилага административна санкция. Неспазане с незначително въздействие е неспазване, оценено с тежест „Много ниска“, степен „Ограничено в стопанството“ и продължителност „Естествено възобновими“ съгласно показателите за оценка на неспазването по приложение 1.

7.3.3. Когато случаите на неспазване са установени чрез системата за мониторинг на площта, намалението съгласно чл. 85, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/2116 е 2 % от общия размер на плащанията, когато не се прилага намалението, описано в т. 7.3.5.

7.3.4. Когато неспазването има сериозни последици за постигането на целта на съответния стандарт или изискване или ако представлява пряка опасност за общественото здраве или за здравето на животните, въз основа на оценката на неспазването, предоставена от компетентния контролен орган, като са взети предвид критериите, посочени в чл. 85, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) 2021/2116, процентната стойност, посочена в чл. 85, параграф 2 от същия регламент се увеличава до 10 %.

7.3.5. При случаи на установено неумишлено неспазване въз основа на оценката на неспазването, предоставена от компетентния контролен орган, като вземе предвид критериите, посочени в чл. 85, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) 2021/2116, процентната стойност, определена в чл. 85, параграф 2 от същия регламент, се намалява до 1 %.

7.3.6. Когато се използва системата за мониторинг на площта, посочена в чл. 66, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2021/2116, за установяване на случаи на неспазване, намалението, определено по т. 7.3.5, се редуцира до 0,5 %.

7.4. Процентни стойности на намаленията в случай на повторение

7.4.1. Когато едно и също неспазване продължава или се повтори веднъж в рамките на три последователни календарни години, процентното намаление е 10 % от общата сума на плащанията, посочени в чл. 85, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2116, когато бенефициерът е бил информиран за предишното установено неспазване. Следващи случаи на същото неспазване в рамките на три последователни календарни години без основателна причина от страна на бенефициера се считат за случаи на умишлено неспазване и се налага намаление от 15 %.

7.4.2. За целите на определянето на повторяемостта на неспазването се вземат предвид случаите на неспазване на правилата за кръстосано съответствие, определени в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014. Съответствието между правилата за кръстосано съответствие и правилата за предварителна условност са посочени в приложение 1.

7.4.3. Когато установено неспазване не оказва въздействие или има само незначително въздействие върху постигането на целта на съответния стандарт или изискване и не е наложена административна санкция в съответствие с чл. 85, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) 2021/2116, неспазването не се взема предвид за целите на определянето на повторяемостта или на продължаването на неспазването.

7.5. Процентни стойности на намаленията в случай на умишлено неспазване

7.5.1. Процентни стойности на намаленията в случай на умишлено неспазване

Процентното намаление за установено умишлено неспазване е най-малко 15 % от общата сума на плащанията и подкрепата, посочени в чл. 83, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2021/2116. Въз основа на оценката на неспазването, предоставена от компетентния контролен орган, като вземе предвид критериите, посочени в чл. 85, параграф 1, втора алинея от същия регламент, разплащателната агенция може да реши да увеличи тази процентна стойност до 100 %.

7.6. Кумулиране на административните санкции

7.6.1. Когато установено неспазване на стандарт представлява и неспазване на изискване, то се счита за едно-единствено неспазване. За целите на изчисляването на намаленията неспазването се счита за част от областта на прилагане на предварителните условия за изискването.

7.6.2. Когато през една и съща календарна година е настъпило повече от едно установено неумишлено неспазване, което не е с незначително въздействие и се повтаря, процедурата за определяне на намалението се прилага поотделно за всяко неспазване и получените процентни стойности се сумират. Общото намаление обаче не може да надвишава:

а) 5 % от общата сума на плащанията и подкрепата, посочени в чл. 83, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2021/2116, когато нито един от случаите на неспазване няма сериозни последици за постигането на целта на съответния стандарт или изискване или представлява пряк риск за общественото здраве или за здравето на животните; или

б) 10 % от общата сума на плащанията и подкрепата, посочени в чл. 83, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2021/2116, когато поне един от случаите на неспазване има сериозни последици за постигането на целта на съответния стандарт или изискване или представлява пряк риск за общественото здраве или за здравето на животните.

7.6.3. Когато през една и съща календарна година е настъпило повече от едно установено повтарящо се неумишлено неспазване, процедурата за определяне на намалението се прилага поотделно за всяко неспазване и получените процентни стойности на намаленията се сумират. Стойността на намалението обаче не може да надвишава 20 % от общата сума на плащанията и подкрепата, посочени в чл. 83, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2021/2116.

7.6.4. Когато през една и съща календарна година е настъпило повече от едно установено умишлено неспазване, процедурата за определяне на намалението се прилага поотделно за всяко неспазване и получените процентни стойности на намаленията се сумират. Стойността на намалението обаче не може да надвишава 100 % от общата сума на плащанията и подкрепата, посочени в чл. 83, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2021/2116.

7.6.5. Когато през една и съща календарна година са настъпили няколко случая на неумишлено, повтарящо се и умишлено неспазване, получените процентни стойности на намаленията се сумират, като, когато е приложимо, това се извършва след прилагането на разпоредбите на т. 7.6.2, 7.6.3 и 7.6.4 от настоящия член. Стойността на намалението обаче не може да надвишава 100 % от общата сума на плащанията и подкрепата, посочени в чл. 83, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2021/2116.

7.6.6. Въз основа на оценката за умишлено неспазване на критериите на чл. 85, параграф 1 на Регламент (EС) 2021/2116 се прилагат чл. 10 и 11 на Делегиран регламент (ЕС) 2022/1172 на Комисията от 4 май 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в рамките на общата селскостопанска политика и прилагането и изчисляването на административните санкции във връзка с предварителните условия (OB, L 183 от 8.7.2022 г.).

 

Приложение 1: Правила относно предварителните условия

ЗИУ: законоустановено изискване за управление

ДЗЕС: стандарт за добро земеделско и екологично състояние на земята

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

 

Приложение 2: Матрица за определяне на нивото на нарушението

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

* Процентът на редукцията за всеки отделен случай на неспазване се определя индивидуално.

8633

ЗАПОВЕД № РД-09-1165 от 13 ноември 2023 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и одобрен доклад с рег. № 93-6441/13.11.2023 г. нареждам:

1. В Заповед № РД-09-426 от 28.05.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите, изменена със Заповед № РД-09-109 от 2.02.2023 г. на министъра на земеделието, т. IV се изменя така:

„IV. Разрешението е валидно до 2.12.2024 г.“.

2. В Разрешение № BG-BIO-04 от 28.05.2020 г. (ДВ, бр. 60 от 2020 г.) на министъра на земеделието, храните и горите, изменено със Заповед № РД-09-109 от 2.02.2023 г. на министъра на земеделието, думите „Разрешението е валидно до 2.12.2023 г.“ се заменят с „Разрешението е валидно до 2.12.2024 г.“.

3. Заповедта да бъде обнародвана в „Държавен вестник“.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните лица за сведение и изпълнение.

Министър: К. Вътев

8616

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № СД-06-28 от 24 ноември 2023 г.

На основание чл. 655, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците във връзка с постъпило заявление вх. № 94-Р-117/14.11.2023 г. от синдик X.X.X. да бъде извършена промяна на адреса на електронната му поща нареждам:

Изменям т. 9 от Заповед № СД-06-87 от 5.11.2021 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 95 от 2021 г.), изм. със Заповед № СД-06-88 от 29.11.2021 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 101 от 2021 г.), в частта й относно адреса на електронната поща на синдика, като думите: „spasova-2@abv.bg“, се заменят със: „rosica.spasova2@gmail.com“.

Заповедта подлежи на обнародване в „Държавен вестник“ на основание чл. 655, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, като разходите за обнародването са за сметка на лицето.

Министър: Ат. Славов

8604

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 3979-П от 28 ноември 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 1, чл. 22б, ал. 1, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 1, т. 5 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 24, ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, писмо вх. № 04-21-212/28.11.2023 г. на АППК от министъра на икономиката и индустрията и протоколно решение № 7686 от 28.11.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на 8429 броя акции, представляващи 14,64 % от капитала на „Мебелсистем“ – АД, гр. Пазарджик, ЕИК 112011240 (дружеството), собственост на българската държава чрез министъра на икономиката и индустрията, да се извърши чрез приемане на търгово предложение по реда на чл. 149, 149а и 149б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа съгласно чл. 32, ал. 1, т. 5 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, отправено от търговия предложител X.X.X. – акционер, притежаващ пряко или чрез свързани лица общо 36 616 акции, представляващи 63,337 % от капитала на дружеството.

2. Приемането на търговото предложение да се извърши при следните условия:

2.1. Продавани акции – 8429 броя акции, представляващи 14,64 % от капитала на „Мебелсистем“ – АД, гр. Пазарджик, с номинална стойност 1 лв.

2.2. Цена на една акция – 16,54 лв.

2.3. Цена на 8429 броя акции – 139 415,66 лв.

2.4. Срок за приемане на търговото предложение – 30 ноември 2023 г.

Изпълнителен директор: П. Александрова

8586

63. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:

Месечен баланс на управление „Банково“ към 30.11.2023 г.

Активи

Хил. лв.

Злато и други благородни метали

55 410

Вземания от правителството

 

на Република България

0

Капиталови инвестиции и квота

 

в МВФ

2 023 191

Дълготрайни материални и

 

нематериални активи

124 234

Други активи

34 019

Депозит в управление „Емисионно“

10 473 218

Всичко активи

12 710 072

Пасиви

 

Кредити от МВФ

0

Задължения към международни

 

финансови институции

5 422 882

Други пасиви

678 799

Всичко задължения

6 101 681

Основен капитал

20 000

Резерви

5 479 470

Неразпределена печалба

1 108 921

Всичко собствен капитал

6 608 391

Всичко пасиви

12 710 072

Подуправител на БНБ:

Гл. счетоводител на БНБ:

П. Чобанов

Т. Цветкова

Месечен баланс на управление „Емисионно“ към 30.11.2023 г.

Активи

Хил. лв.

Парични средства и предоставени

 

депозити в чужда валута

29 770 579

Монетарно злато и други инструменти

 

в монетарно злато

4 792 250

Инвестиции в ценни книжа

39 936 314

Всичко активи

74 499 143

Пасиви

 

Банкноти и монети в обращение

28 479 200

Задължения към банки

18 969 861

Задължения към правителството

 

и бюджетни организации

14 560 235

Задължения към други депозанти

2 016 629

Депозит на управление „Банково“

10 473 218

Всичко пасиви

74 499 143

Подуправител на БНБ:

Гл. счетоводител на БНБ:

П. Чобанов

Т. Цветкова

8627

25. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № С230022-091-0001000/28.11.2023 г. възлага на X.X.X., адрес: Дупница, ул. Кн. Ал. Батенберг № 54, следния недвижим имот: паркомясто, гараж № 10, разположен в подземния етаж -1, на кота -3 м, който подземен етаж представлява самостоятелен обект с идентификатор 68134.1933.1448.1.33 в сграда с идентификатор 68134.1933.1448.1, построена в УПИ с идентификатор 68134.1933.1448, намиращ се в София, Столична община, район „Витоша“, м. Манастирски ливади – запад, ул. Българска легия № 28, с площ 11,87 кв. м, заедно с припадащите му се 4,52 % (равняващи се на 4,86 кв. м) идеални части от общите части на подземния гараж и правото на строеж на дворното място, с граници на подземния гараж: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.1933.1448.1.37, под обекта: няма, над обекта: 68134.1933.1448.1.26. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванията по местонахождението на имота.

8567

6. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва: доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за нуждите на катедра „История и теория на архитектурата“ – един, със срок 3 месеца; доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, направление Земна механика и фундиране, за нуждите на катедра „Геотехника“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи по конкурсите се подават в отдел „Човешки ресурси“, кабинет № 202, сграда ректорат, бул. Христо Смирненски № 1, София, тел. 02/866 90 54.

8617

1. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор към катедра „Лесоустройство и управление“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Фотограметрия и дистанционни методи“, по дисциплината „Фотограметрия и дистанционни методи“ за нуждите на факултет „Горско стопанство“ и срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Код на процедурата: FOR-P-1123-111. Документи по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия университет, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02/91 907, вътр. 445.

8574

2. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор към катедра „Математика, физика и информатика“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя (мултифероични свойства на обемни образци и наноматериали)“, по дисциплината „Физика с биофизика“ за нуждите на факултет „Горска промишленост“ и срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Код на процедурата: WWI-P-1123-112. Документи по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия университет, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02/91 907, вътр. 445.

8575

3. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор към катедра „Патология на растенията и химия“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания в горите“, по дисциплината „Горска ентомология“ за нуждите на факултет „Екология и ландшафтна архитектура“ и срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Код на процедурата: ELA-P-1123-113. Документи по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия университет, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02/91 907, вътр. 445.

8576

4. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент към катедра „Лесовъдство“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания в горите“, по дисциплината „Горски недървесни ресурси“ за нуждите на факултет „Горско стопанство“ и срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Код на процедурата: FOR-AsP-1123-114. Документи по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия университет, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02/91 907, вътр. 445.

8577

5. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент към катедра „Лесоустройство и управление“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесоустройство и таксация“, по дисциплината „Лесоустройство“ за нуждите на факултет „Горско стопанство“ и срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Код на процедурата: FOR-AsP-1123-115. Документи по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия университет, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02/91 907, вътр. 445.

8578

6. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент към катедра „Дървообработващи машини“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Машини и съоръжения за горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост“, по дисциплината „Дървообработващи машини“ за нуждите на факултет „Горска промишленост“ и срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Код на процедурата: WWI-AsP-1123-116. Документи по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия университет, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02/91 907, вътр. 445.

8579

7. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент към катедра „Екология, опазване и възстановяване на околната среда“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“, по дисциплината „Защитени природни територии“ за нуждите на факултет „Екология и ландшафтна архитектура“ и срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Код на процедурата: ELA-AsP-1123-117. Документи по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия университет, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02/91 907, вътр. 445.

8580

8. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент към катедра „Патология на растенията и химия“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания в горите“, по дисциплината „Основи на растителната защита“ за нуждите на факултет „Екология и ландшафтна архитектура“ и срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Код на процедурата: ELA-AsP-1123-118. Документи по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия университет, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02/91 907, вътр. 445.

8581

9. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент към катедра „Растителна защита“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност „Растителна защита (фитопатология)“, по дисциплината „Фитопатология“ за нуждите на Агрономическия факултет и срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Код на процедурата: AGR-AsP-1123-119. Документи по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия университет, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02/91 907, вътр. 445.

8582

10. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент към катедра „Растителна защита“ в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Специални отрасли (пчели и буби)“, по дисциплината „Пчеларство“ за нуждите на Агрономическия факултет и срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Код на процедурата: AGR-AsP-1123-120. Документи по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехническия университет, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02/91 907, вътр. 445.

8583

641. – Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“, за нуждите на лаборатория „Химия на природните вещества“ (ХПВ) – един. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17.

8623

152. – Община Драгоман на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – план за регулация, одобрен със Заповед № РД-15-256 от 6.12.2004 г., изменен със заповеди № РД-15-153 от 11.10.2006 г. и № РД-15-660 от 27.09.2018 г. на кмета на община Драгоман, за поземлени имоти с идентификатори 35479.1.9006, 35479.1.9911 и 35479.1.9910, с. Калотина, община Драгоман, Софийска област, във връзка с изграждането на обект: „Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по КККР на с. Калотина до км 1+000 (с приблизителна дължина 90 м)“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на Община Драгоман и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8645

8. – Община Пловдив на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и план-схема ВиК, Ел и ТКС за част от кв. 9 и кв. 5 по плана на кв. Модър, гр. Пловдив, за УПИ V-532.26 – за жилищно строителство, и УПИ VII – за озеленяване. Проектът е изложен за запознаване при Община Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 7, стая № 2. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Пловдив.

8570

Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от „АбВи Германия ГмбХ & Ко. КГ“ – дружество, регистрирано в Германия, и „АбВи“ – ЕООД, със седалище в гр. София, на Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2023 г. за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на НЗОК, приет с Решение № РД-НС-04-64 от 30.08.2023 г., издаден от Надзорния съвет на НЗОК, по което е образувано адм. д. № 10403/2023 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение.

8640

Административният съд – Ловеч, съобщава, че е постъпила жалба с вх. № 3072 от 31.10.2023 г., подадена от X.X.X. – областен управител на област Ловеч, срещу Решение № 555 от 20.09.2023 г. на Общинския съвет – Луковит, с което Общинският съвет – Луковит, е дал съгласие недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 44327.502.2972 по КККР на гр. Луковит и площ 437 кв. м да бъде продаден чрез публично оповестен търг, приел е за сведение изготвената пазарна оценка в размер на 4010 лв., определил е начална тръжна цена в размер на 2965,44 лв., определил е изисквания за кандидатите в търга и е възложил на кмета на община Луковит да проведе търг по реда на глава осма от Наредбата за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет – гр. Луковит, като изготви и одобри необходимата за това тръжна документация, да назначи комисия за провеждане на търга, да определи условия на търга съгласно изискванията на НРПУРОИ, както и да сключи договор за продажба на поземлен имот с идентификатор 44327.502.2972 по КККР на гр. Луковит и площ 437 кв. м със спечелилия участник, по която е образувано адм.д. № 396/2023 г. по описа на Административния съд – Ловеч, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.01.2024 г. от 11 ч. Лицата, за които оспореният акт е благоприятен, могат да встъпят като страни наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото. Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните състезания.

8629

Административният съд – Ловеч, съобщава, че е постъпила жалба вх. № 3074 от 31.10.2023 г., подадена от X.X.X. – областен управител на област Ловеч, срещу Решение № 557 от 20.09.2023 г. на Общинския съвет – Луковит, с което Общинският съвет – Луковит, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 и 41 от ЗОС, чл. 36, ал. 1 и 2, чл. 42, 79 и 91 от НРПУРОИ на Общинския съвет – гр. Луковит, Общинският съвет – гр. Луковит, е дал съгласие 8/9 идеални части от недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 43058.700.51 по КККР на с. Торос и площ 375 кв. м да бъде предложен за продажба на X.X.X., приел е за сведение изготвената пазарна оценка в размер на 4030 лв., определил е пазарна цена на целия имот в размер на 1470,60 лв. и е възложил на кмета на община Луковит да сключи договор за продажба с X.X.X. за 8/9 идеални части от недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 43058.700.51 по КККР на с. Торос и площ 375 кв. м, по която е образувано адм.д. № 398/2023 г. по описа на Административния съд – Ловеч, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.01.2024 г. от 11,15 ч. Лицата, за които оспореният акт е благоприятен, могат да встъпят като страни наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото. Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните състезания.

8630

Административният съд – Пловдив, съобщава, че X.X.X. и X.X.X. обжалват Решение № 176, взето с протокол № 11 от 29.06.2023 г., и Решение № 225, взето с протокол № 13 от 26.07.2023 г., на Общинския съвет (ОбС) – Пловдив, с които е одобрен ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за Централна градска част, Пловдив, и план-схеми: „Зелена система“, „Недвижими културни ценности“, „Територии за археологическо проучване“, „Монументални и художествени елементи“, „Водоснабдителни мрежи и съоръжения“, „Канализационни мрежи и съоръжения“, „Електроснабдителни мрежи и съоръжения“, „Електронноснабдителни мрежи и съоръжения“, „Топлоснабдителни мрежи“, „Газоснабдителни мрежи“ и „Комуникационно-транспортна“, и Правила и нормативи за прилагане на плана, в частта му относно поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56784.521.796 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Пловдив, част от урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – озеленяване и общ. застрояване, кв. 156Д по плана на „Централна градска част“ – Пловдив, проектен УПИ XI-521.796 – жил. стр., за което е образувано адм. д. № 52 по описа на Административния съд – Пловдив, за 2023 г., VIII състав. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда, което съдържа: 1. трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Дело № 2508/2023 г. е насрочено за 25.01.2024 г. от 9 ч.

8649

Административният съд – Пловдив, съобщава, че по жалба на X.X.X., ЕГН **********, против Решение № 176, взето с протокол 11 от 29.06.2023 г. на Общинския съвет – Пловдив, по силата на което е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР за ЦГЧ, гр. Пловдив, заедно с план-схеми и правила и нормативи за прилагане на ПУП – ПР за Централна градска част, гр. Пловдив, и план-схеми „Зелена система“, „Недвижими културни ценности“, „Територии за археологическо проучване“, „Монументални и художествени елементи“, „Водоснабдителни мрежи и съоръжения“, „Електроснабдителни мрежи и съоръжения“, „Електронноснабдителни мрежи и съоръжения“, „Топлоснабдителни мрежи“, „Газоснабдителни мрежи“ и Правила и нормативи за прилагане на плана ведно с Решение № 225, взето с протокол 13 от 26.07.2023 г. на Общинския съвет – Пловдив, с което се изменя и допълва Решение № 176, взето с протокол 11 от 29.06.2023 г. на Общинския съвет – Пловдив, е образувано адм. д. № 2520 по описа за 2023 г. на Административния съд – Пловдив. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 16.01.2024 г. от 13,40 ч. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен срок от деня на обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“, като подадат писмена молба до съда със съдържание и приложения, посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 от Закона за устройство на територията.

8651

Административният съд – Пловдив, съобщава, че по жалба на X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, против Решение № 176, взето с протокол 11 от 29.06.2023 г. на Общинския съвет – Пловдив, по силата на което е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР за ЦГЧ, гр. Пловдив, заедно с план-схеми и правила и нормативи за прилагане на ПУП – ПР за Централна градска част, гр. Пловдив, и план-схеми „Зелена система“, „Недвижими културни ценности“, „Територии за археологическо проучване“, „Монументални и художествени елементи“, „Водоснабдителни мрежи и съоръжения“, „Електроснабдителни мрежи и съоръжения“, „Електронноснабдителни мрежи и съоръжения“, „Топлоснабдителни мрежи“, „Газоснабдителни мрежи“ и Правила и нормативи за прилагане на плана ведно с Решение № 225, взето с протокол 13 от 26.07.2023 г. на Общинския съвет – Пловдив, с което се изменя и допълва Решение № 176, взето с протокол 11 от 29.06.2023 г. на Общинския съвет – Пловдив, е образувано адм. д. № 2510 по описа за 2023 г. на Административния съд – Пловдив. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 16.01.2024 г. от 13,50 ч. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен срок от деня на обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“, като подадат писмена молба до съда със съдържание и приложения, посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 от Закона за устройство на територията.

8652

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 48, ал. 1 ГПК съобщава на X.X.X. с настоящ адрес в Кралство Испания и постоянен адрес: Благоевград, ул. Преслав № 9, ет. 5, ап. 25, че в Окръжния съд – Благоевград, е образувано въззивно гражданско дело № 767/2023 г. по въззивна жалба от „Банка ДСК“ – АД, ЕИК 121830616, срещу Решение № 900107 от 15.05.2023 г., постановено по гр. д. № 87/2021 г. по описа на Районния съд – Благоевград. Указва на X.X.X. да се яви в деловодството на съда на адрес: Благоевград, пл. Васил Левски № 1, ет. 3, стая 35, в двуседмичен срок от обнародването на това съобщение в „Държавен вестник“, за да получи съдебните книжа по делото. В противен случай, ако не се яви в съда в определения срок, на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК съдът ще й назначи особен представител на разноски на ищеца.

8648

Бургаският районен съд, гражданска колегия, 52-ри състав, съобщава на X.X.X., роден на 10.06.1991 г., за заведеното срещу него от съпругата му X.X.X., ЕГН **********, гражданско дело № 4773/2023 г. по описа на Районния съд – Бургас, с предмет прекратяване на брака чрез развод, като му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви, респективно – да изпрати свой упълномощен процесуален представител, в деловодството на Районния съд – Бургас, за връчване (получаване) на исковата молба и приложенията към нея. Указва на лицето, че ако не се яви да получи книжата, следва да посочи съдебен адрес, на който да му бъдат връчвани съобщенията, като в противен случай производството ще се гледа по реда на чл. 48, ал. 2 ГПК, като на ответника ще бъде назначен особен представител.

8650

Варненският районен съд, гражданско отделение, 43-ти състав, уведомява X.X.X., ЕГН **********, с неустановен адрес, че има качеството на ответник по гр. д. № 9374/2023 г. по описа на ВРС, образувано по искова молба на „Топлофикация – Плевен“ – АД, ЕИК 114005624, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, Източна индустриална зона 128, с която против X.X.X., ЕГН ********** – наследник на X.X.X., са предявени обективно кумулативно съединени осъдителни искове за заплащане на следните суми: 446,02 лв. – стойност на незаплатена топлинна енергия, доставена до обект с адрес: гр. Плевен, ул. Бяло море № 21, вх. Б, ап. 1, аб. № 1183, за периода от 1.11.2019 г. до 30.04.2023 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното плащане, както и 71,87 лв. – лихва за забава, начислена за периода от 3.01.2020 г. до 5.06.2023 г., като му указва, че в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на Районния съд – Варна, за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея. В случай че ответникът не посочи съдебен адрес, делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

8632

Районният съд – Монтана, гражданска колегия, 4 състав, призовава X.X.X., гражданка на Руската федерация, родена на 4.11.1986 г., с неизвестен адрес, да се яви в Районния съд – Монтана, в двуседмичен срок считано от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ като ответница по гр. д. № 2434/2023 г., заведено от X.X.X., за връчване на искова молба и приложения към нея ведно със съобщение по чл. 131 ГПК (иск за развод по чл. 49 от СК). При неявяване на ответницата или упълномощено от нея лице в указания срок съдът ще й назначи особен представител и делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.

8631

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

961. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Бургас, на основание чл. 81, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за адвокатурата свиква на 27 и 28.01.2024 г. в 8,30 ч. редовно годишно общо събрание на адвокатите при Адвокатската колегия – Бургас, в Бургас, ул. Александровска № 101, Съдебна палата, ет. 2, зала 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет през 2023 г.; 2. доклад на контролния съвет за 2023 г.; 3. отчет на дисциплинарния съд за 2023 г.; 4. приемане бюджета на съвета на АК за 2024 г.; 5. избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната през 2024 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще се проведе в 9,30 ч. същия ден, на същото място и при същия дневен ред независимо от присъстващите членове на колегията.

8634

1. – Настоятелството на НЧ „Романо дром-2002“ – гр. Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква всички членове на читалището с право на глас на редовното отчетно събрание на 13.01.2024 г. от 16,30 ч. в базата на читалището при следния дневен ред: 1. приемане на нови и освобождаване на стари членове; 2. отчет за дейността на читалището и финансов отчет за периода от 1.01.2023 г. до 31.12.2023 г.; 3. приемане на програма за дейността на читалището през 2024 г.; 4. други. Присъствието на всички членове с право на глас е задължително.

8624

Промени настройката на бисквитките