Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 8.XII

  • ЗАКОН ЗА ФУРАЖИТЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2013 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2016 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките