Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 8.XII

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР (LOA) BU-B-UCP "ПРИДОБИВАНЕ НА БОЙНИ МАШИНИ СТРАЙКЪР"

 

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР (LOA) BU-B-UCP "ПРИДОБИВАНЕ НА БОЙНИ МАШИНИ СТРАЙКЪР"

В сила от 08.12.2023 г.

Обн. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г.

Проект: 49-302-02-28/27.11.2023 г.

Чл. 1. Ратифицира Международен договор (LOA) BU-B-UCP "Придобиване на бойни машини Страйкър", подписан на 26 септември 2023 г. в Съединените американски щати и на 17 ноември 2023 г. в София.

Чл. 2. Договорът по чл. 1 да не се обнародва в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

-------------------------

Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 1 декември 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Промени настройката на бисквитките