Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 8.XII

МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 Г.

 

МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 Г.

Приета със Заповед № РД-09-1218 от 30.11.2023 г.
Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г.


Съдържание

1. Обект и област на приложение

2. Термини и определения

3. Заинтересовани бенефициери

3.1. Необвързани с производството директни плащания

3.2. Обвързани с производството директни плащания

3.3. Интервенции в областта на развитието на селските райони

4. Прилагане на националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС)

4.1. ДЗЕС 1

4.2. ДЗЕС 2

4.3. ДЗЕС 3

4.4. ДЗЕС 4

4.5. ДЗЕС 5

4.6. ДЗЕС 6

4.7. ДЗЕС 7

4.8. ДЗЕС 8

4.9. ДЗЕС 9

5. Прилагане на законоустановените изисквания за управление (ЗИУ)

6. Система за контрол

6.1. Общи принципи

6.2. Компетентен контролен орган

6.3. Оценка на неспазванията

6.4. Опростена система за контрол по интервенцията за малки земеделски стопани

7. Система за административни санкции

7.1. Общи принципи

7.2. Прилагане и изчисляване на административните санкции

7.3. Процентни стойности на намаленията в случай на неумишлено неспазване

7.4. Процентни стойности на намаленията в случай на повторение

7.5. Процентни стойности на намаленията в случай на умишлено неспазване

7.6. Кумулиране на административните санкции

Приложение 1: Правила относно предварителните условия

Приложение 2: Матрица за определяне на нивото на нарушението

1. Обект и област на приложение

Тази Методика е утвърдена на основание чл. 55, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

Правилата относно предварителните условия се състоят от законоустановените изисквания за управление съгласно правото на Съюза и стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята, установени в стратегическия план по Общата селскостопанска политика (ОСП), както са посочени в приложение III на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (OB, L 435 от 6.12.2021 г.), наричан по-нататък "Регламент 2021/2115", свързани със следните три области:

• климата и околната среда, включително водите, почвите и биологичното разнообразие на екосистемите;

• общественото здраве и здравето на растенията;

• хуманното отношение към животните.

Предварителните условия са важен елемент на ОСП за гарантиране, че плащанията по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в Република България за периода 2023 - 2027 г. (СПРЗСР) допринасят за висока степен на устойчивост и гарантират условия на равнопоставеност на земеделските стопани. Това означава, че следва да се извършва контрол и при необходимост да се прилагат санкции при неспазване за постигане на ефективност на системата на предварителни условия. Пропорционалността, ефективността и възпиращият ефект на санкциите се гарантира чрез правила за прилагането и изчисляването на тези санкции въз основа на плащанията, които са отпуснати или предстои да бъдат отпуснати през календарната година, през която е настъпило неспазването.

Тази Методика определя системата, по която се извършва контрол и се установява спазването или неспазването от земеделските стопани на предварителните условия по степен, тежест и продължителност и служи за изчисление и налагане на съответните административни санкции по смисъла на чл. 59, параграф 1, букви а) и г) и параграф 5 на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (OB, L 435 от 6.12.2021 г.), наричан по-нанатък "Регламент 2021/2116".

Правилата под формата на списък се съдържат в приложение 1.

С настоящата Методика се определят правилата относно предварителните условия в изпълнение на:

1. Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (OB, L 435 от 6.12.2021 г.);

2. Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (OВ, L 435 от 6.12.2021 г.);

3. Делегиран регламент (ЕС) 2022/126 на Комисията от 7 декември 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета с допълнителни изисквания по отношение на някои видове интервенции, посочени от държавите членки в стратегическите им планове по ОСП за периода 2023 - 2027 г. съгласно същия регламент, както и с правила във връзка със съотношението за стандарт 1 за добро земеделско и екологично състояние (OВ, L 20 от 31.1.2022 г.);

4. Делегиран регламент (ЕС) 2022/1172 на Комисията от 4 май 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в рамките на общата селскостопанска политика и прилагането и изчисляването на административните санкции във връзка с предварителните условия (OB, L 183 от 8.7.2022 г.);

5. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1173 на Комисията от 31 май 2022 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в общата селскостопанска политика (OB, L 183 от 8.7.2022 г.);

6. Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1317 на Комисията от 27 юли 2022 година за предоставяне на дерогации от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилагането на стандарти 7 и 8 за добро земеделско и екологично състояние на земята (стандарти за ДЗЕС) за референтната 2023 година (OB, L 199 от 28.7.2022 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1317";

7. Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. (СПРЗСР);

8. Закон за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП);

9. Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (ДВ, бр. 23 от 2023 г.);

10. Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (ДВ, бр. 30 от 2023 г.);

11. Наредба № 6 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията "Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000", включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. (ДВ, бр. 48 от 2023 г.);

12. Наредба № 7 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията "Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения", включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. (ДВ, бр. 48 от 2023 г.);

13. Наредба № 9 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите "Биологично растениевъдство" и "Биологично пчеларство", включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г. (ДВ, бр. 56 от 2023 г.);

14. Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г. (ДВ, бр. 56 от 2023 г.);

15. Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол (ДВ, бр. 82 от 2006 г.).

2. Термини и определения

За целите на този документ се прилагат следните термини и определения:

2.1. "Области на прилагане на предварителните условия" означава всяка от трите различни области, посочени в чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2115.

2.2. "Правен акт" означава всяко индивидуално законоустановено изискване за управлението в правото на Съюза и всеки действащ национален акт за изпълнение на условията, посочени в чл. 12 от Регламент (ЕС) 2021/2115 и приложение III относно законоустановените изисквания за управление към същия регламент.

2.3. "Изискване" означава всяко отделно законоустановено изискване за управление съгласно правото на Съюза по смисъла на чл. 12, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2115 в рамките на даден правен акт, различаващо се по същество от всички други изисквания на същия правен акт (пр. ЗИУ 1.1., ЗИУ 1.2., ЗИУ 1.3. и т.н.).

2.4. "Стандарти" означава всеки от стандартите, определени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г., в съответствие с чл. 13 от Регламент (ЕС) 2021/2115 (пр. ДЗЕС 1, ДЗЕС 2, ДЗЕС 3 и т.н.).

2.5. "Неспазване" съгласно чл. 6, буква а) на Делегиран регламент (ЕС) 2022/1172 означава неизпълнението на законоустановените изисквания за управление съгласно законодателството на Съюза, посочени в чл. 12, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2115, или на стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята, определени от държавите членки в съответствие с чл. 13 от същия регламент.

2.6. "Тежестта (сериозността) на неспазването" се определя от значимостта на последствията от неспазването, като се вземат предвид целите на съответното изискване или съответния стандарт.

2.7. "Степента (обхватът) на неспазването" се определя, като се вземе предвид по-специално дали неспазването има значително въздействие, или е ограничено до самото стопанство.

2.8. "Продължителността на неспазването" се определя от времетраенето на въздействието или от възможността това въздействие да бъде прекратено с разумни средства.

2.9. "Повторяемост на неспазването" означава неизпълнение на едно и също изискване или стандарт повече от веднъж в рамките на последователен период от три календарни години, при условие че бенефициерът е бил уведомен за предишна нередност и когато е приложимо, е имал възможността да вземе необходимите мерки за коригиране на тази предишна нередност.

2.10. "Умисъл" е налице, когато лицето осъзнава, че могат да настъпят противоправни последици и допуска тяхното настъпване.

В този документ умисъл е налице, когато земеделският стопанин съзнателно е искал или допускал неспазване на стандартите за ДЗЕС и/или на законоустановените изисквания, с което съзнава, че създава условия за увреждане на общественото здраве, на здравето на растенията, на хуманното отношение към животните, на околната среда или ги е увредил (т.е. съзнателно допуска или причинява замърсяване на водни обекти, на почвата, на въздуха, увреждане или/и унищожаване на екосистеми, на биоразнообразието или на местообитанията и др.).

2.11. "Небрежност" означава неполагане на дължимата грижа или бездействие от страна на земеделския стопанин по отношение на околната среда при осъществяване на земеделска дейност.

2.12. "Година на констатацията" означава календарната година, в която е извършена административната проверка или проверката на място.

2.13. "Стопанство" означава всички използвани за селскостопански дейности и управлявани от земеделски стопанин единици, които се намират на територията на страната.

3. Заинтересовани бенефициери

Правилата на предварителните условия са задължителни за изпълнение от бенефициерите, получаващи директни плащания по включените в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г. интервенции съгласно дял III, глава II от Регламент (ЕС) 2021/2115 и годишни плащания по интервенциите по чл. 70, 71 и 72 от същия регламент, както следва:

3.1. Необвързани с производството директни плащания:

Чл. 21. Основно подпомагане на доходите за устойчивост

Чл. 28. Плащания за малки земеделски стопани

Чл. 29. Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост

Чл. 30. Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани

Чл. 31. Схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните

3.2. Обвързани с производството директни плащания:

Чл. 32. Обвързано с производството подпомагане на доходите

Чл. 36. Специално плащане за културата памук

3.3. Интервенции в областта на развитието на селските райони:

Чл. 70. Задължения в областта на околната среда и климата и други задължения в областта на управлението

Чл. 71. Природни или други специфични за района ограничения

Чл. 72. Специфични за района неблагоприятни аспекти, произтичащи от някои задължителни изисквания

4. Прилагане на националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС)

4.1. ДЗЕС 1

4.1.1. Съотношението на постоянно затревените площи спрямо общата земеделска площ, декларирана от земеделските стопани през съответната година, не трябва да намалява с повече от 5 % спрямо референтното съотношение между постоянно затревени площи и обща земеделска площ от 13,17 %, определено през 2018 г.

"Постоянно затревена площ" ("постоянно затревена площ и постоянно пасище" общо) означава земя, която е използвана за отглеждане на трева или други тревни фуражи, естествено растящи (саморазсадени) или чрез култивиране (изкуствено засети), която не е била включена в сеитбооборота на стопанството в продължение на пет или повече години…" съгласно определението на чл. 4, параграф 3, буква в) на Регламент ЕС 2021/2115 и е била декларирана като такава през 2018 г. "Обща земеделска площ" означава земеделската площ, която е декларирана през 2018 г. в съответствие с чл. 72, параграф 1, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1306/2013 от земеделски стопани, получаващи директни плащания, и е установена съгласно чл. 2, параграф 1, втора алинея, точка 23 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014.

4.1.2. Съотношението на постоянно затревените площи се определя всяка година въз основа на площите, декларирани за същата година от бенефициентите, получаващи директни плащания съгласно дял III, глава II от Регламент (ЕС) 2021/2115 или годишни плащания съгласно членове 70, 71 и 72 от същия регламент в съответствие с чл. 67, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета. Съотношението се определя от компетентната дирекция в Министерството на земеделието и храните за прилагане на ОСП в областта на растениевъдството въз основа на данните за декларираните площи, получени от Държавен фонд "Земеделие".

4.1.3. При спад на съотношението с повече от 5% през съответната година земеделските стопани, на ниво стопанство, които са преобразували постоянно затревени площи и са допринесли за намалението на съотношението през съответната година, се задължават обратно да възстановят в постоянно затревени площи (ПЗП) разораните през съответната година ПЗП.

4.2. ДЗЕС 2

4.2.1. Стандартът ще се прилага от 2025 г. съгласно Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г.

4.2.2. Териториалният обхват на влажните зони в Република България с международно значение се определя от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

4.3. ДЗЕС 3

4.3.1. Стърнище се наричат следжътвените растителни остатъци от полски култури, в т.ч. зимни и пролетни житни култури със слята повърхност (пшеница и спелта, ръж, тритикале, овес, ечемик, ориз, лимец), и други, оставени на земната повърхност.

4.3.2. Забранява се изгарянето на стърнищата (чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи).

4.4. ДЗЕС 4

4.4.1. Стандартът е приложим за изпълнение, когато земеделска площ от стопанството (обработваема земя, трайно насаждение или постоянно затревена площ) граничи с повърхностен воден обект (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), в т.ч. и главните канали към оризовите клетки.

4.4.2. Водни течения са повърхностни водни тела и включващи отделни и значителни елементи от следните повърхностни води: езеро, язовир, поток, река или канал, част от поток, река или канал (включително напоителни и отводнителни канали), преходни води или разширение на крайбрежни води.

4.4.3. Буферните ивици по протежение на повърхностните водни обекти трябва да имат растителна покривка или остатъци от нея през цялата година, съставена от тревисти, храстовидни или дървесни видове и в която е забранено прилагане на минерални и/или органични азотсъдържащи торове и/или третиране с продукти за растителна защита (ПРЗ).

4.4.4. За отправна точка при измерване на буферната ивица служи отрезът на брега, който реката прави при пълноводие, или брега на водния обект. При наличие на естествена или изкуствено създадена тревна или залесена ивица с дървесна или храстовидна растителност тя се счита за част от оставената буферна ивица.

4.4.5. При наклон на парцела от 5 до 10 % затревяването на буферната ивица се отнася за 5-те метра от водния обект, а в останалите 5 м площта може да се обработва и засява, но не може да се тори с минерални и/или органични азотсъдържащи торове и да се пръска с ПРЗ - общо 10 м. При площи с остър наклон над 10 % затревяването на буферната ивица се отнася за 5-те метра от водния обект, а в останалите 45 м площта може да се обработва и засява, но не може да се тори и пръска с ПРЗ - общо със затревената буферна ивица да не се тори и пръска - 50 м.

4.4.6. Буферните ивици при оризовите клетки по протежение на напоителни и отводнителни канали са с минимална ширина - 2 м.

4.5. ДЗЕС 5

4.5.1. Стандартът е приложим за изпълнение, когато обработваеми площи или площи с трайни насаждения (с изключение на площите, предназначени за култури под вода - оризища) от стопанството са с наклони ≥ от 10,0 %. Оризовите клетки (полета) са изключени от изискванията на стандарта. Технологията за отглеждане на ориз изисква липса на наклон на терена, малки парцели, най-често с размер от 1 до 10 ха, и изградена инфраструктура - оризови клетки и канали.

4.6. ДЗЕС 6

4.6.1. Чувствителен период е период от годината, през който почвата не е покрита с растителна покривка и съществува опасност от настъпване на деструктивни процеси (различни видове ерозия, екстремно засушаване).

4.6.2. Чувствителните периоди са два, но изискването се изпълнява само в единия период, който се определя според изчисления наклон на парцела.

На парцела (-ите) с наклон ≥ 10 % (≥ 6о), за да се изпълни стандартът, трябва да има поне 80 % растителна покривка в периода от 1.11 до 15.02, в т.ч. есенни и пролетни предкултури или междинни есенни и пролетни предкултури есенници, измръзнала тревиста растителност или растителни остатъци (стърнища), или многогодишни тревни видове - люцерна, детелина и пр., с цел предпазване на почвата от водна ерозия.

Ако обработваемата земя е преобладаващо равнинна (до 10 % или 6о наклон), тогава изпълнението на този ДЗЕС 6 трябва да е през летния период (юни - октомври) с подходяща покривна, междинна, втора култура, стърнище или мулч за предпазване на почвата от засушаване и ветрова ерозия. Сумарно върху всички парцели на стопанството трябва да има по 80 % растителна покривка през единия от двата периода, определени според наклона.

4.6.3. Минимална почвена покривка може да се осигури чрез прилагане на следните практики:

- оставяне на презимуващи (всички видове култури, които се засяват през есента и чието развитие обхваща зимата, пролетта и лятото) или фуражни култури;

- оставяне на растителните остатъци от предходната култура, обработени с вертикални почвени обработки без обръщане на слоя, тревни смески, самосевки, мулч;

- засяване с покривни култури;

- поставяне на органичен или неорганичен слой около трайните насаждения (окосена трева, слама, торф, дървесни стърготини, листа и др.).

4.7. ДЗЕС 7

4.7.1. Стандартът за ДЗЕС 7 "Сеитбооборот върху обработваема земя, с изключение на култури, отглеждани под вода" ще се прилага от 2024 г. съгласно чл. 1, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1317 и национално решение № 4615 от 26.08.2022 г. с нотификация в ISAMM CM от 26.09.2022 г.

Когато ДЗЕС 7 е базово изискване за екосхемите и агроекологичните интервенции, се прилага чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2022/1317.

4.7.2. Изключения: Изискванията за ротация не се отнасят за площи, заети с оризови клетки, многогодишни култури, треви и други тревни фуражи и земя, оставена под угар.

4.7.3. Освобождаване: Освободени от задължението по настоящия стандарт са стопанства:

а) където повече от 75 % от обработваемата земя се използва за производство на треви или други тревни фуражи, представлява земя, оставена под угар, засята е с бобови култури или съчетава тези употреби;

б) когато повече от 75 % от отговарящата на условията за подпомагане земеделска площ е постоянно затревена площ, използва се за производство на треви или други тревни фуражи или за производството на култури под вода (оризища) през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези употреби; или

в) с площ на обработваемата земя до 10 хектара.

Земеделските площи, които са сертифицирани за биологично производство в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (OB, L 150 от 14.6.2018 г.), се считат за спазващи изискванията на настоящия стандарт.

4.7.4. Основна култура за целите на ДЗЕС 7 се счита културата, която земеделският стопанин е декларирал като основна в заявлението за подпомагане за съответната стопанска година.

4.7.5. Всички основни култури или поне ясно различими растителни остатъци от тях следва да са налични в периода 15 май - 15 юли на годината на кандидатстване.

4.7.6. Земеделският стопанин може да отглежда повече от една основна култура през годината на заявяване. Втората или междинната култура се счита за ротация, ако е засята непосредствено след прибирането на основната култура и е налична на парцела.

4.8. ДЗЕС 8

4.8.1. Коефициенти за преобразуване и тегловни коефициенти към ДЗЕС 8а) и особености на ландшафта, определени за запазване по ДЗЕС 8б)
Непроизводствени площи и обекти (особености на ландшафта)

Критерии за допустимост

Коефициент за преобразуване

(m/дърво към m2)

Тегловен коефициент

Изчислена площ в m2 (ако се прилагат и двата коефициента)

Особености на ландшафта, определени за запазване по ДЗЕС 8б)
(Да/Не)

1.

Земя, оставена под угар

(на 1 m2)

Върху земята, оставена под угар, не се произвежда земеделска продукция в периода от 1 януари до 15 юли на годината на кандидатстване съгласно чл. 54, ал. 2 от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания.

Не се

прилага

1

1 m2

-

2.

Буферни ивици (на 1 m)

Буферни ивици, включително зелени зони около водни течения, с широчина между 1 и 15 м, разположени върху обработваема земя или в съседство с обработваема земя по протежението на водни обекти. Те трябва да бъдат разположени по такъв начин, че по-дългата им страна да бъде успоредна на водното течение или на водоема. По протежение на водното течение те могат да включват ивици от крайречна растителност.
Върху буферните ивици не се произвежда земеделска продукция, но може да се извършва паша или коситба.

6

1,5

9 m2

-

3.

Ивици по краищата на гори (на 1 m)

Ивици хектари, отговарящи на условията за подпомагане по краищата на гори, са площи с широчина от 1 до 20 м, върху които не се произвежда земеделска продукция, но може да се извършва паша или коситба, при условие че ивицата допустима площ продължава да бъде различима от съседната земеделска земя.

6

1,5

9 m2

-

4.

Тераси (на 1 m)

Тераси са почвозащитни формирования върху наклонени земеделски площи.

6

1,5

9 m2

Да

5.

Отделни дървета (на едно дърво)

Отделни дървета с корона с диаметър не по-малък от 4 м.

20

1,5

30 m2

Да

6.

Дървета в редица (на 1 m)

Дървета в редица, с корона с диаметър не по-малък от 4 м. Разстоянието между короните не надхвърля 5 м.

Важно! Не се отчитат като допустима особеност на ландшафта дървета в редица, за които се установи, че са част от по-голяма гора.

6

1,5

9 m2

Да

7.

Живи плетове или обрасли с дървесна растителност ивици (на 1 m)

Живи плетове или обрасли с дървесна растителност ивици с широчина между 1 и 15 м.

Важно! Не се отчитат като допустима особеност на ландшафта живи плетове или обрасли с дървесна растителност ивици, за които се установи, че са част от по-голяма гора.

6

1,5

9 m2

Да

8.

Синори (на 1 m)

Синори (полски граници) с широчина между 1 и 15 м, върху които не се произвежда земеделска продукция.
Синорите (полски граници) могат да бъдат всякакви видове - вдлъбнати, изпъкнали или наклонени части на земната повърхност, покрити с камъни, тревни, храстови или дървесни съобщества или само затревени ивици.

Важно! Не се отчитат като допустима особеност на ландшафта синори, за които се установи, че са част от по-голяма гора.

6

1,5

9 m2

Да

9.

Дървета в група (на 1 m2)

Дървета в група (полигонен елемент), като дърветата са свързани от застъпващи се корони, и полски горички, като максималната площ и в двата случая е до 0,3 ха.

Важно! Не се отчитат като допустима особеност на ландшафта дървета в група (полски горички), за които се установи, че са част от по-голяма гора.

Не се

прилага

1,5

1,5 m2

Да


4.8.2. Междинни култури са културите в приложение № 14, буква "А", т. 1 на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

4.8.3. Освобождаване: Освободени от задължението по ДЗЕС 8а) са стопанства:

а) където повече от 75 % от обработваемата земя се използва за производство на треви или други тревни фуражи, представлява земя, оставена под угар, засята е с бобови култури или съчетава тези употреби;

б) където повече от 75 % от отговарящата на условията за подпомагане земеделска площ е постоянно затревена площ, използва се за производство на треви или други тревни фуражи или за производството на култури под вода (оризища) през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези употреби;

в) с площ на обработваемата земя до 10 хектара.

4.8.4. На заявените угари през 2023 г. стопаните ще може само за 2023 г. да отглеждат различни култури, свързани директно с осигуряване на продоволствената сигурност, но без царевица и соя. На тези площи ще може да се отглеждат културите при използване на ПРЗ. Когато ДЗЕС 8а) е базово изискване за екосхемите и агроекологичните интервенции, се прилага разпоредбата на чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2022/1317.

За 2023 г. остава задължително изискването за:

- запазване на особеностите на ландшафта;

- забраната за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и периода на отглеждане при птиците;

- прилагането на мерки за избягване на инвазивни растителни видове.

4.8.5. Непроизводствените площи и обекти (особености на ландшафта), чрез които се изпълняват 4 %, са само върху обработваемата земя от стопанството, за които земеделският стопанин има правно основание за ползване.

4.9. ДЗЕС 9

4.9.1. Екологично чувствителни постоянно затревени площи са всички постоянно затревени площи, намиращи се в защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Списъкът на тези защитени зони е обнародван в "Държавен вестник" по реда на чл. 10, ал. 4 от ЗБР.

4.9.2. Земеделските стопани са задължени да не преобразуват и/или разорават постоянно затревените площи, които са екологично чувствителни - разположени в зоните "Натура 2000".

4.9.3. Когато земеделският стопанин е разорал или преобразувал постоянно затревена площ, включена в слой "Екологично чувствителни постоянно затревени площи", е задължен обратно да преобразува площта в постоянно затревена площ.

4.9.4. Датата, до която земеделският стопанин следва да е възстановил преобразуваната площ, не може да е по-късна от датата на подаване на единното заявление за следващата година.

4.9.5. За целите на настоящия стандарт:

"Разораване" е превръщане на постоянно затревена площ в обработваема земя (ОЗ).

"Преобразуване" е превръщане на постоянно затревена площ в трайно насаждение (ТН) или в земя с неземеделско предназначение.

5. Прилагане на законоустановените изисквания за управление (ЗИУ)

Законоустановените изисквания за управление в тази Методика са отразени в таблицата за определяне на санкциите на база отнасящите се до тях разпоредби от действащата Европейска и национална правна рамка. На основание чл. 55, ал. 2 от ЗПЗП прилагането на ЗИУ е обект на отделен документ.

6. Система за контрол

6.1. Общи принципи

6.1.1. Системата за контрол по отношение на предварителните условия се прилага съгласно правилата, разписани в глава трета на раздел II от Наредба № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

6.1.2. Системата се прилага при спазване на принципите на пропорционалност в съответствие с принципа на прозрачност, като ще осигури дисциплиниращ и възпиращ ефект.

6.1.3. На системата ще бъде извършван ежегоден преглед в контекста на постигнатите резултати в съответствие с чл. 83, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/2116.

6.2. Компетентен контролен орган

Контролът на предварителните условия се осъществява от компетентните контролни органи, определени в чл. 73, ал. 2 и 3 от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

6.3. Оценка на неспазванията

6.3.1. За всеки стандарт или изискване компетентният контролен орган дава оценка на значимостта на неспазването въз основа на критериите "тежест" (сериозност), "степен" (обхват) и "продължителност" в съответствие с показателите по приложение 1, която да се вземе предвид при налагане на пропорционални санкции.

6.3.2. Повторяемостта и наличието на умисъл при установено неспазване се оценяват съгласно т. 7.4 и 7.5, като при такива случаи административните санкции кумулират (т. 7.6) и могат да доведат и до отказ от плащане.

6.4. Опростена система за контрол по интервенцията за малки земеделски стопани

Ще бъде определена след нейното въвеждане.

7. Система за административни санкции

7.1. Общи принципи

7.1.1. Санкции се прилагат само ако неспазването е резултат от действие или бездействие, за което бенефициентът е пряко отговорен, и в случай че са изпълнени едното или двете условия:

а) неспазването е свързано със селскостопанската дейност на бенефициента;

б) неспазването засяга стопанството по смисъла на чл. 3, точка 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115 или други площи, управлявани от него на територията на страната.

7.1.2. Прилагането на административна санкция не оказва влияние върху законосъобразността и редовността на разходите, по отношение на които тя се прилага.

7.2. Прилагане и изчисляване на административните санкции

7.2.1. Административните санкции се прилагат посредством намаляване или изключване на целия размер на плащанията, изброени в чл. 83, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2116, които са отпуснати или предстои да бъдат отпуснати на съответния бенефициер във връзка със заявленията за подпомагане, които бенефициерът е подал или ще подаде в хода на календарната година, в която е констатирано неспазването. Намаленията или изключванията се изчисляват въз основа на плащанията, които са отпуснати или предстои да бъдат отпуснати през календарната година, през която е настъпило неспазването.

7.2.2. При изчисляването на намаленията и на изключванията се вземат предвид тежестта, степента, продължителността или повторяемостта и наличието на умисъл при установеното неспазване. Налаганите административни санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

7.2.3. Административните санкции се основават на контрола, извършван в съответствие с раздел II от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

7.3. Процентни стойности на намаленията в случай на неумишлено неспазване

7.3.1. Съгласно чл. 85, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/2116 намалението като общо правило представлява 3 % от общия размер на плащанията, посочени в чл. 85, параграф 1 от същия регламент.

7.3.2. Ако неспазването не оказва въздействие или има само незначително въздействие върху постигането на целта на съответния стандарт или изискване, не се прилага административна санкция. Неспазане с незначително въздействие е неспазване, оценено с тежест "Много ниска", степен "Ограничено в стопанството" и продължителност "Естествено възобновими" съгласно показателите за оценка на неспазването по приложение 1.

7.3.3. Когато случаите на неспазване са установени чрез системата за мониторинг на площта, намалението съгласно чл. 85, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/2116 е 2 % от общия размер на плащанията, когато не се прилага намалението, описано в т. 7.3.5.

7.3.4. Когато неспазването има сериозни последици за постигането на целта на съответния стандарт или изискване или ако представлява пряка опасност за общественото здраве или за здравето на животните, въз основа на оценката на неспазването, предоставена от компетентния контролен орган, като са взети предвид критериите, посочени в чл. 85, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) 2021/2116, процентната стойност, посочена в чл. 85, параграф 2 от същия регламент се увеличава до 10 %.

7.3.5. При случаи на установено неумишлено неспазване въз основа на оценката на неспазването, предоставена от компетентния контролен орган, като вземе предвид критериите, посочени в чл. 85, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) 2021/2116, процентната стойност, определена в чл. 85, параграф 2 от същия регламент, се намалява до 1 %.

7.3.6. Когато се използва системата за мониторинг на площта, посочена в чл. 66, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2021/2116, за установяване на случаи на неспазване, намалението, определено по т. 7.3.5, се редуцира до 0,5 %.

7.4. Процентни стойности на намаленията в случай на повторение

7.4.1. Когато едно и също неспазване продължава или се повтори веднъж в рамките на три последователни календарни години, процентното намаление е 10 % от общата сума на плащанията, посочени в чл. 85, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2116, когато бенефициерът е бил информиран за предишното установено неспазване. Следващи случаи на същото неспазване в рамките на три последователни календарни години без основателна причина от страна на бенефициера се считат за случаи на умишлено неспазване и се налага намаление от 15 %.

7.4.2. За целите на определянето на повторяемостта на неспазването се вземат предвид случаите на неспазване на правилата за кръстосано съответствие, определени в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014. Съответствието между правилата за кръстосано съответствие и правилата за предварителна условност са посочени в приложение 1.

7.4.3. Когато установено неспазване не оказва въздействие или има само незначително въздействие върху постигането на целта на съответния стандарт или изискване и не е наложена административна санкция в съответствие с чл. 85, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) 2021/2116, неспазването не се взема предвид за целите на определянето на повторяемостта или на продължаването на неспазването.

7.5. Процентни стойности на намаленията в случай на умишлено неспазване

7.5.1. Процентни стойности на намаленията в случай на умишлено неспазване

Процентното намаление за установено умишлено неспазване е най-малко 15 % от общата сума на плащанията и подкрепата, посочени в чл. 83, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2021/2116. Въз основа на оценката на неспазването, предоставена от компетентния контролен орган, като вземе предвид критериите, посочени в чл. 85, параграф 1, втора алинея от същия регламент, разплащателната агенция може да реши да увеличи тази процентна стойност до 100 %.

7.6. Кумулиране на административните санкции

7.6.1. Когато установено неспазване на стандарт представлява и неспазване на изискване, то се счита за едно-единствено неспазване. За целите на изчисляването на намаленията неспазването се счита за част от областта на прилагане на предварителните условия за изискването.

7.6.2. Когато през една и съща календарна година е настъпило повече от едно установено неумишлено неспазване, което не е с незначително въздействие и се повтаря, процедурата за определяне на намалението се прилага поотделно за всяко неспазване и получените процентни стойности се сумират. Общото намаление обаче не може да надвишава:

а) 5 % от общата сума на плащанията и подкрепата, посочени в чл. 83, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2021/2116, когато нито един от случаите на неспазване няма сериозни последици за постигането на целта на съответния стандарт или изискване или представлява пряк риск за общественото здраве или за здравето на животните; или

б) 10 % от общата сума на плащанията и подкрепата, посочени в чл. 83, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2021/2116, когато поне един от случаите на неспазване има сериозни последици за постигането на целта на съответния стандарт или изискване или представлява пряк риск за общественото здраве или за здравето на животните.

7.6.3. Когато през една и съща календарна година е настъпило повече от едно установено повтарящо се неумишлено неспазване, процедурата за определяне на намалението се прилага поотделно за всяко неспазване и получените процентни стойности на намаленията се сумират. Стойността на намалението обаче не може да надвишава 20 % от общата сума на плащанията и подкрепата, посочени в чл. 83, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2021/2116.

7.6.4. Когато през една и съща календарна година е настъпило повече от едно установено умишлено неспазване, процедурата за определяне на намалението се прилага поотделно за всяко неспазване и получените процентни стойности на намаленията се сумират. Стойността на намалението обаче не може да надвишава 100 % от общата сума на плащанията и подкрепата, посочени в чл. 83, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2021/2116.

7.6.5. Когато през една и съща календарна година са настъпили няколко случая на неумишлено, повтарящо се и умишлено неспазване, получените процентни стойности на намаленията се сумират, като, когато е приложимо, това се извършва след прилагането на разпоредбите на т. 7.6.2, 7.6.3 и 7.6.4 от настоящия член. Стойността на намалението обаче не може да надвишава 100 % от общата сума на плащанията и подкрепата, посочени в чл. 83, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2021/2116.

7.6.6. Въз основа на оценката за умишлено неспазване на критериите на чл. 85, параграф 1 на Регламент (ЕС) 2021/2116 се прилагат чл. 10 и 11 на Делегиран регламент (ЕС) 2022/1172 на Комисията от 4 май 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол в рамките на общата селскостопанска политика и прилагането и изчисляването на административните санкции във връзка с предварителните условия (OB, L 183 от 8.7.2022 г.).

Приложение № 1


Правила относно предварителните условия

ЗИУ: законоустановено изискване за управление

ДЗЕС: стандарт за добро земеделско и екологично състояние на земятаПриложение № 2


Матрица за определяне на нивото на нарушениетоНамерение за всяко едно изискване/стандарт

Степен

Тежест

Продължителност

% намаление

Небрежност

Ограничено в стопанството (за площи) или до един животновъден обект

Много ниска

Естествено възобновими

0 %

Да се коригира

1 % или 0,5 %, ако е установено от мониторинг

Ниска

Естествено възобновими

1 % или 0,5 %, ако е установено от мониторинг

Да се коригира

Средна

Естествено възобновими

3 % или 2 %, ако е установено от мониторинг

Да се коригира

Висока

Естествено възобновими

5 %

Да се коригира

Разпростира се извън стопанството (за площи) или до повече от един животновъден обект

Много ниска

Естествено възобновими

1 % или 0,5 %, ако е установено от мониторинг

Да се коригира

Ниска

Естествено възобновими

Да се коригира

3 % или 2 %, ако е установено от мониторинг

Средна

Естествено възобновими

Да се коригира

Висока

Естествено възобновими

5 %

Да се коригира

10 %

Умишленост

Ограничено в стопанството (за площи) или до един животновъден обект

Много ниска

Естествено възобновими

15 %

Да се коригира

15 %

Ниска

Естествено възобновими

15 %

Да се коригира

20 %

Средна

Естествено възобновими

20 %

Да се коригира

20 %

Висока

Естествено възобновими

25 %

Да се коригира

25-100 %*

Разпростира се извън стопанството (за площи) или до повече от един животновъден обект

Много ниска

Естествено възобновими

20 %

Да се коригира

20 %

Ниска

Естествено възобновими

20 %

Да се коригира

20 %

Средна

Естествено възобновими

25 %

Да се коригира

25 %

Висока

Естествено възобновими

25 %

Да се коригира

25-100 %** Процентът на редукцията за всеки отделен случай на неспазване се определя индивидуално.


Извадка от Неофициален раздел бр. 102 от 08.12.2023 г. на ДВ

Промени настройката на бисквитките