Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 99 от 2.XII

  • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЧРЕЗ ДЪРЖАВНИ ОБЛИГАЦИИ ПО ВЪНШНИЯ ДЪЛГ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ С ОТПАДЪЦИ И ОТЛОМКИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И СПЛАВИТЕ ИМ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № 3 ЗА ДОПУСТИМИТЕ ОТКЛОНЕНИЯ В КОЛИЧЕСТВОТО НА ИЗПОЛЗВАНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 29 НОЕМВРИ 1994 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 22 НОЕМВРИ 1994 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 29 НОЕМВРИ 1994 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г. ЗА ОТЧЕТНОСТТА И КОНТРОЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 276 на Министерския съвет от 22 ноември 1994 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБОСОБЕНИ ТЕХНИ ЧАСТИ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС ОТ ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИ И ОБ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283 на Министерския съвет от 29 ноември 1994 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1993 Г. ЗА РЕЖИМА ПО ИЗНОСА И ВНОСА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 22 НОЕМВРИ 1994 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 29 НОЕМВРИ 1994 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТЪРГОВИЯТА Виж повече
Промени настройката на бисквитките