Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 53 от 10.VI

  • НАРЕДБА № 5 ОТ 30 МАЙ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 ОТ 2 ЮНИ 2003 Г. ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЩАТНАТА ЧИСЛЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ЩАТНАТА ЧИСЛЕНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 ОТ 2 ЮНИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА (ОБН., ДВ, БР. 74 ОТ 1994 Г.; ИЗМ., БР. 89 ОТ 1994 Г. И БР. 5 ОТ 1995 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 2 ЮНИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2003 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА "БЪЛГАРИЯ ЗА ВСИЧКИ" ПО ПОВОД ЕВРОПЕЙСК Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 ОТ 2 ЮНИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г. (ОБН., ДВ, БР. 82 ОТ 1996 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 8, 24, 45 И 62 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 ОТ 2 ЮНИ 2003 Г. ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЛИМИТ ОТ СВРЪХСРОЧНОСЛУЖЕЩИ СЕРЖАНТИ ЗА ПОДЕЛЕНИЕ 22680 "К" - КАРЛОВО (ДВ, БР. 30 ОТ 1994 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 ОТ 3 ЮНИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ДВ, БР. 83 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 3 ЮНИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ, ОТКАЗ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ОБН. Виж повече
  • УКАЗ № 181 ОТ 28.05.2003 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛ ХУАН КАРЛОС I НА ИСПАНИЯ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" С ЛЕНТА Виж повече
  • УКАЗ № 182 ОТ 28.05.2003 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦА СОФИЯ НА ИСПАНИЯ С "ОРДЕН НА РОЗАТА" - ЗЛАТЕН Виж повече