Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 58 от 27.VI

  • НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИКРИВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 ОТ 19 ЮНИ 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 19 ЮНИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. (ОБН., ДВ, БР. 125 ОТ 1998 Г.; ИЗМ., БР. 17 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 ОТ 23 ЮНИ 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИКРИВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 23 ЮНИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОРНА ГРАНИЦА НА ДВУКОМПОНЕНТНА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ ЗА БИТОВИ НУЖДИ, ДОСТАВЯНА ОТ ТОПЛОПРЕНОСНИТЕ Виж повече
  • УКАЗ № 236 Виж повече
  • УКАЗ № 237 Виж повече
  • УКАЗ № 238 Виж повече
  • УКАЗ № 239 Виж повече
Промени настройката на бисквитките