Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 9 от 27.I

  • НАРЕДБА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА "ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР" В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИ И ЛИЦА, ПРИДОБИЛИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И/ИЛИ ПРАВОСПОСОБНОСТ В ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕС Виж повече
  • ДОГОВОР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ (РАТИФИЦИРАН СЪС ЗАКОН, ПРИЕТ ОТ ХХХIХ НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 15 АПРИЛ 2004 Г. - ДВ, БР. 35 ОТ 2004 Г. В СИЛА ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ 19 ЯНУАРИ 2006 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 24 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ" Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2002 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПТИЦИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КЛАНЕ, И ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА ПРЯСНО ПТИЧЕ МЕСО (ДВ, БР. 49 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 17 ОТ 2002 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА МЕСНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД (ДВ, БР. 49 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 18 ОТ 2002 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА МЕСО ОТ ЗАЙЦИ И МЕСО ОТ ДИВЕЧ, ОТГЛЕЖДАН ВЪВ ФЕРМИ (ДВ, БР. 55 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 19 ОТ 2002 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОТСТРЕЛЯНИЯ ДИВЕЧ И ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА МЕСО ОТ ДИВЕЧ (ДВ, БР. 55 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2000 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ И ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ДОБИВА НА СУРОВО МЛЯКО, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА С ТОПЛИННО ОБРАБОТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 31 ОТ 2002 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА МЛЯНО МЕСО И МЕСНИ ЗАГОТОВКИ (ДВ, БР. 78 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 39 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЗЪРНЕНИТЕ ПРОДУКТИ (ДВ, БР. 84 ОТ 2003 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките