Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 63 от 2.VIII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАПОВЕД № РД-10-723 от 8 юли 2005 г.

На основание чл. 11, ал. 1 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-123 от 17.V.2005 г. на ТП “Хексал АГ” и протокол № 109 от 23.VI.2005 г. от заседание на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването нареждам:

1. Утвърждавам пределна цена на лекарствения продукт, отпускан по лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Междуна-

родно непа-

тентно наиме-

нование

№ на

разреше-

ние за

употреба

Търговско

наименование/

лек. форма и

количество на

активното ве-

щество в

окончателна

опаковка

Притежател

на разреше-

нието за

употреба

Заявена цена на

производител, лв.

Цена на търговеца

на едро, лв.

Цена на търговеца

на дребно, лв.

Ценова

група

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

R105638

Cetirizine

II-10702/

Cetirizin Hexal

Hexal AG,

4,50

0,90

5,40

0,45

4,95

0,99

5,94

1,26

6,21

1,24

7,45

A

   

20.IV.2005

film. - coated

Germany

                       
     

tablet

                         
     

10 mg x 20

                         

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: Сл. Богоев

50439

 

ЗАПОВЕД № РД-10-724 от 8 юли 2005 г.

На основание чл. 11, ал. 1 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-124 от 18.V.2005 г. на “Актавис” - АД, и протокол № 109 от 23.VI.2005 г. от заседание на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването нареждам:

1. Утвърждавам пределни цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Междуна-

родно непа-

тентно наиме-

нование

№ на

разреше-

ние за

употреба

Търговско

наименование/

лек. форма и

количество на

активното ве-

щество в

окончателна

опаковка

Притежател

на разреше-

нието за

употреба

Заявена цена на

производител, лв.

Цена на търговеца

на едро, лв.

Цена на търговеца

на дребно, лв.

Ценова

група

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

R201503

Cefuroxime

II-10781/

Cefuroxime

Актавис - АД,

19,60

3,92

23,52

1,76

21,36

4,27

25,64

4,90

26,26

5,25

31,52

Б

   

4.V.2005

Actavis powder

България

                       
     

for solution for

                         
     

injection

                         
     

750 mg x 5

                         

R201504

Cefuroxime

II-10780/

Cefuroxime

Актавис - АД,

34,40

6,88

41,28

2,41

36,81

7,36

44,17

6,88

43,69

8,74

52,43

В

   

4.V.2005

Actavis powder

България

                       
     

for solution for

                         
     

injection

                         
     

1,5 g x 5

                         

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: Сл. Богоев

50440

 

ЗАПОВЕД № РД-10-725 от 8 юли 2005 г.

На основание чл. 11, ал. 1 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-125 от 18.V.2005 г. на “Актавис” - АД и протокол № 109 от 23.VI.2005 г. от заседание на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването нареждам:

1. Утвърждавам пределни цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Междуна-

родно непа-

тентно наиме-

нование

№ на

разреше-

ние за

употреба

Търговско

наименование/

лек. форма и

количество на

активното ве-

щество в

окончателна

опаковка

Притежател

на разреше-

нието за

употреба

Заявена цена на

производител, лв.

Цена на търговеца

на едро, лв.

Цена на търговеца

на дребно, лв.

Ценова

група

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

R201505

Lamotrigine

II-10571/

Epitrigine

Актавис - АД,

5,14

1,03

6,17

0,51

5,65

1,13

6,78

1,44

7,09

1,42

8,51

А

   

29.III.2005

dispersible

България

                       
     

tablet

                         
     

5 mg x 30

                         

R201506

Lamotrigine

II-10572/

Epitrigine

Актавис - АД,

9,09

1,82

10,91

0,82

9,91

1,98

11,89

2,27

12,18

2,44

14,62

Б

   

29.III.2005

tablet

България

                       
     

25 mg x 30

                         

R201507

Lamotrigine

II-10573/

Epitrigine

Актавис - АД,

18,19

3,64

21,83

1,64

19,83

3,97

23,79

4,55

24,37

4,87

29,25

Б

   

29.III.2005

tablet

България

                       
     

50 mg x 30

                         

R201508

Lamotrigine

II-10574/

Epitrigine

Актавис - АД,

36,37

7,27

43,64

2,55

38,92

7,78

46,70

7,27

46,19

9,24

55,43

В

   

29.III.2005

tablet

България

                       
     

100 mg x 30

                         

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: Сл. Богоев

50441

 

ЗАПОВЕД № РД-10-726 от 8 юли 2005 г.

На основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно, чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-73 от 1.VI.2005 г. на “Софарма” - АД, и протокол № 109 от 23.VI.2005 г. на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването нареждам:

1. Утвърждавам промяна в пределната цена на лекарствения продукт, отпускан по лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Междуна-

родно непа-

тентно наиме-

нование

№ на

разреше-

ние за

употреба

Търговско

наименование/

лек. форма и

количество на

активното ве-

щество в

окончателна

опаковка

Притежател

на разреше-

нието за

употреба

Заявена цена на

производител, лв.

Цена на търговеца

на едро, лв.

Цена на търговеца

на дребно, лв.

Ценова

група

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

R201509

Indometacin

II-6797/

Indometacin

Балканфарма -

0,65

0,13

0,78

0,07

0,72

0,14

0,86

0,18

0,90

0,18

1,08

А

   

30.I.2003

tabl.

Дупница - АД

                       
     

gastr.-res.

                         
     

25 mg x 30

                         

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: Сл. Богоев

50442

 

ЗАПОВЕД № РД-10-727 от 8 юли 2005 г.

На основание чл. 11, ал. 1 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-93 от 1.VI.2005 г. на “Актавис” и протокол № 109 от 23.VI.2005 г. от заседание на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването нареждам:

1. Утвърждавам пределна цена на лекарствения продукт, отпускан по лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Междуна-

родно непа-

тентно наиме-

нование

№ на

разреше-

ние за

употреба

Търговско

наименование/

лек. форма и

количество на

активното ве-

щество в

окончателна

опаковка

Притежател

на разреше-

нието за

употреба

Заявена цена на

производител, лв.

Цена на търговеца

на едро, лв.

Цена на търговеца

на дребно, лв.

Ценова

група

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

R201510

Enalapril

II-10546/

Renapril

Актавис - АД,

2,93

0,59

3,52

0,29

3,22

0,64

3,87

0,82

4,04

0,81

4,85

А

   

21.III.2005

tablet

България

                       
     

20 mg x 28

                         

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: Сл. Богоев

50443

ЗАПОВЕД № РД-10-728 от 8 юли 2005 г.

На основание чл. 11, ал. 1 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-86 от 1.VI.2005 г. на “Софарма” - АД, и протокол № 109 от 23.VI.2005 г. от заседание на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването нареждам:

1. Утвърждавам пределна цена на лекарствения продукт, отпускан по лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Междуна-

родно непа-

тентно наиме-

нование

№ на

разреше-

ние за

употреба

Търговско

наименование/

лек. форма и

количество на

активното ве-

щество в

окончателна

опаковка

Притежател

на разреше-

нието за

употреба

Заявена цена на

производител, лв.

Цена на търговеца

на едро, лв.

Цена на търговеца

на дребно, лв.

Ценова

група

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

R201511

Diclofenac

II-10610/

Feloran

Софарма - АД

2,10

0,42

2,52

0,21

2,31

0,46

2,77

0,59

2,90

0,58

3,48

А

   

30.III.2005

suppository

                         
     

50 mg x 6

                         

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: Сл. Богоев

50444

 

ЗАПОВЕД № РД-10-764 от 18 юли 2005 г.

На основание чл. 11, ал. 1 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-133 от 26.V.2005 г. на “Борола” - ЕООД, и протокол № 110 от 30.VI.2005 г. от заседание на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването нареждам:

1. Утвърждавам пределна цена на лекарствения продукт, отпускан по лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Междуна-

родно непа-

тентно наиме-

нование

№ на

разреше-

ние за

употреба

Търговско

наименование/

лек. форма и

количество на

активното ве-

щество в

окончателна

опаковка

Притежател

на разреше-

нието за

употреба

Заявена цена на

производител, лв.

Цена на търговеца

на едро, лв.

Цена на търговеца

на дребно, лв.

Ценова

група

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

R105639

Desmopressin

II-10827/

Minirin nasal

Борола - ЕООД

43,81

8,76

52,57

3,07

46,88

9,38

56,25

8,76

55,64

11,13

66,77

В

   

12.V.2005

spray,

                         
     

solution

                         
     

10 mg/dose -

                         
     

5 ml

                         

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: Сл. Богоев

50445

 

ЗАПОВЕД № РД-10-765 от 18 юли 2005 г.

На основание чл. 11, ал. 1 от Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно във връзка с чл. 7 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването, заявление с вх. № А-120 от 7.VI.2005 г. на ТП “Ле Лаборатоар Сервие” и протокол № 110 от 30.VI.2005 г. от заседание на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването нареждам:

1. Утвърждавам пределна цена на лекарствения продукт, отпускан по лекарско предписание, както следва:

Рег. №

Междуна-

родно непа-

тентно наиме-

нование

№ на

разреше-

ние за

употреба

Търговско

наименование/

лек. форма и

количество на

активното ве-

щество в

окончателна

опаковка

Притежател

на разреше-

нието за

употреба

Заявена цена на

производител, лв.

Цена на търговеца

на едро, лв.

Цена на търговеца

на дребно, лв.

Ценова

група

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

надц.

цена

ДДС

общо

с ДДС

R105640

Strontium

II-10839/

Osseor

Les

67,67

13,53

81,21

4,74

72,41

14,48

86,89

13,53

85,94

17,19

103,13

B

 

ranelate

13.V.2005

granules

Laboratoires

                       
     

for oral

Servier - France

                       
     

suspention 2g

                         
     

саше x 28

                         

2. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: Сл. Богоев

50446

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-102 от 11 юли 2005 г.

На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Девня въз основа на решение № 172, отразено в протокол № 19 от 14.II.2005 г. на Общинския съвет - гр. Девня, и мотивирано становище от Регионалния инспекторат по образование - Варна, закривам НУ “Св. X.X.” - гр. Девня, община Девня, област Варна.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Движимото и недвижимото имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Девня.

3. Учениците от НУ “Св. X.X.” - гр. Девня, община Девня, област Варна, да бъдат пренасочени към СОУ - “X.X.” - гр. Девня, община Девня, област Варна, при условията на чл. 9 ЗНП.

4. Задължителната документация на НУ “Св. X.X.” - гр. Девня, община Девня, област Варна, да се съхранява в СОУ “X.X.” - гр. Девня, община Девня, област Варна.

5. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

6. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на заповедта за защита на важни обществени интереси - осигуряване на обучение на учениците, в съответствие с държавните образователни изисквания.

Министър: Иг. Дамянов

50428

 

ЗАПОВЕД № РД-14-111 от 11 юли 2005 г.

На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Девня въз основа на решение № 171, отразено в протокол № 19 от 14.II.2005 г. на Общинския съвет - гр. Девня, и мотивирано становище от Регионалния инспекторат по образование - Варна, закривам НУ “X.X.” - гр. Девня, община Девня, област Варна.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Движимото и недвижимото имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Девня.

3. Учениците от НУ “X.X.” - гр. Девня, община Девня, област Варна, да бъдат пренасочени към СОУ “X.X.” - гр. Девня, община Девня, област Варна, при условията на чл. 9 ЗНП.

4. Задължителната документация на НУ “X.X.” - гр. Девня, община Девня, област Варна, да се съхранява в СОУ “X.X.” - гр. Девня, община Девня, област Варна.

5. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

6. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на заповедта за защита на важни обществени интереси - осигуряване на обучение на учениците, в съответствие с държавните образователни изисквания.

Министър: Иг. Дамянов

50429

ЗАПОВЕД № РД-14-113 от 14 юли 2005 г.

На основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 ППЗНП и решение на педагогическия съвет от 26.V.2004 г. изменям името на ОУ “X.X.” - с. Чешнегирово, община Садово, област Пловдив, както следва: ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Чешнегирово, община Садово, област Пловдив.

Министър: Иг. Дамянов

50430

 

ЗАПОВЕД № РД-14-114 от 15 юли 2005 г.

На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Якоруда въз основа на решение № 126 от 10.IX.2004 г. на Общинския съвет - гр. Якоруда, и мотивирано становище от Регионалния инспекторат по образование - Благоевград, закривам Център за работа с деца - гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Движимото и недвижимото имущество на закритото обслужващо звено е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Якоруда.

3. Учениците от ЦРД - гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, да бъдат пренасочени към СОУ “Св. св. Кирил и Методий” - гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, при условията на чл. 9 ЗНП.

4. Задължителната документация на ЦРД - гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, да се съхранява в СОУ “Св. св. Кирил и Методий” - гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград.

5. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

6. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на заповедта за защита на важни обществени интереси - осигуряване на обучение на учениците в съответствие с държавните образователни изисквания.

Министър: Иг. Дамянов

50423

 

ЗАПОВЕД № РД-14-115 от 15 юли 2005 г.

На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 3 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Търговище въз основа на решение № 4 по протокол № 17 от 31.III.2005 г. на Общинския съвет - гр. Търговище, и мотивирано становище от Регионалния инспекторат по образование - Търговище, преобразувам СОУ - спортен профил - Търговище, в Спортно училище “X.X.” - Търговище, община Търговище, област Търговище.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.

2. Правоприемникът на недвижимото и движимото имущество, активите и пасивите на преобразуваното училище се определя със заповед на кмета на община Търговище.

3. Задължителната документация на СОУ - спортен профил - гр. Търговище, община Търговище, област Търговище, ще се съхранява в преобразуваното Спортно училище “X.X.” - гр. Търговище, община Търговище, област Търговище.

4. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на заповедта за защита на важни обществени интереси - осигуряване на обучение на учениците в съответствие с държавните образователни изисквания.

Министър: Иг. Дамянов

50424

ЗАПОВЕД № РД-14-116 от 15 юли 2005 г.

На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища и молба с вх. № 0607-20 от 16.III.2005 г. от X.X.X. и X.X.X. - лицата, получили разрешение за откриване на Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език “Британика” - Бургас, изменям и допълвам Заповед № РД-14-46 от 27.V.1998 г. (ДВ, бр. 71 от 1998 г.), както следва: “Училището се управлява и представлява от X.X.X..”

Министър: Иг. Дамянов

50425

 

ЗАПОВЕД № РД-14-117 от 15 юли 2005 г.

На основание чл. 32, ал. 2 ЗАП изменям Заповед № РД 14-35 от 17.III.2003 г., както следва: думите “считано от 1.VII. 2003 г.” да се четат “считано от 1.IX. 2005 г.”.

Министър: Иг. Дамянов

50426

 

ЗАПОВЕД № РД-14-118 от 15 юли 2005 г.

На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 1 и 4 ППЗНП, чл. 15, ал. 3, чл. 28, ал. 3, т. 2 ЗДС, чл. 8, ал. 3 ППЗДС и мотивирано становище на началника на РИО - Габрово, закривам Социално-педагогически интернат “Св. св. Кирил и Методий” - с. Бериево, община Севлиево, област Габрово.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Имотите - публична държавна собственост, и вещите - частна държавна собственост, ползвани от закрития Социално-педагогически интернат “Св. св. Кирил и Методий” - с. Бериево, община Севлиево, област Габрово, предоставям безвъзмездно за управление и ползване на Социално-педагогически интернат - с. Столът, община Севлиево, област Габрово.

3. Учениците от Социално-педагогически интернат “Св. св. Кирил и Методий” - с. Бериево, община Севлиево, област Габрово, да бъдат пренасочени към Социално-педагогически интернат - с. Столът, община Севлиево, област Габрово, при условията на чл. 9 ЗНП.

4. Задължителната документация и трудовите досиета на персонала на закрития Социално-педагогически интернат “Св. св. Кирил и Методий” - с. Бериево, община Севлиево, област Габрово, да се съхранява в Социално-педагогически интернат - с. Столът, община Севлиево, област Габрово.

5. Фондът от учебници да се съхранява в Социално-педагогически интернат - с. Столът, община Севлиево, област Габрово.

6. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на заповедта за защита на важни обществени интереси.

Министър: Иг. Дамянов

50427

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-14-454 от 11 юли 2005 г.

На основание чл. 129, ал. 4 ЗУТ, писмо с вх. № 70-00-814 от 30.IХ.2004 г. на “Пътинвест инженеринг” - АД, положително решение по ОВОС № 7 - 5 от 1998 г. и писмо на МОСВ № ОВОС - 8187 от 24.Х.2002 г., протокол на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ № КАЕП-01-02-06 от 22.VI.2005 г., одобрени от министъра на регионалното развитие и благоустройството решения на НЕСУТРП № КАЕП-01-02-06 от 22.VI.2005 г. и т. 4 от заповед № РД-02-14-232 от 18.V.2004 г. на министъра на регионалното равитие и благоустройството одобрявам парцеларните планове за обект: Автомагистрала “Тракия” Оризово - Бургас. Лот 5 “Карнобат - пътен възел “Бургас - Запад” от км 325+280 до км 325+580, съгласно приетите графични части - чертежи № 05-20-0001-0 от 02/2001 и № 1 от 04/2005 в границите на землището на с. Драганци, община Карнобат, област Бургас.

Заповедта може да бъде обжалвана пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след обнародването й в “Държавен вестник” чрез МРРБ, дирекция “Правна”.

За министър: В. Николов

50300

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

РЕШЕНИЕ № 1402 от 25 юли 2005 г.

На основание чл. 62 от Закона за далекосъобщенията във връзка с Решение № 1751 от 16.IX.2004 г., протоколно решение № 1 от 3.XI.2004 г. и т. 3.4.2 от Регулаторната политика за управление на разпределения за граждански нужди радиочестотен спектър, приета с Решение № 1000 от 13 юни 2005 г. (ДВ, бр. 53 от 2005 г.), Комисията за регулиране на съобщенията реши:

1. Обявява търг с тайно наддаване за издаване на две индивидуални лицензии от клас А за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида “точка към много точки” с национално покритие със срок 10 години. С всяка лицензия ще бъде предоставен индивидуално определен ограничен ресурс от радиочестотния спектър в честотен обхват 3,4 - 3,6 GHz - съответно една двойка дуплексно спрегнати честотни блока с ширина по 21 МНz, при дуплексно отстояние 100 MHz, както следва:

1.1. честотни ленти 3424 - 3445 MHz и 3524 - 3545 MHz;

1.2. честотни ленти 3445 - 3466 MHz и 3545 - 3566 MHz.

2. В търга могат да участват физически лица - еднолични търговци, и юридически лица, които притежават опит в осъществяването на далекосъобщителна дейност като обществен далекосъобщителен оператор.

3. Тръжните книжа, утвърдени с решение на Комисията за регулиране на съобщенията, могат да се закупуват на адрес: София, Комисия за регулиране на съобщенията (КРС), ул. Гурко 6, ет. 2, стая 203, всеки работен ден от 9,30 до 12,30 ч. и от 13,00 до 17,00 ч. в срок от обнародването на решението в “Държавен вестник” до 19.VIII.2005 г. вкл.

4. Цената на тръжните книжа е 1000 лв. в съответствие с чл. 11, т. 12.1 от Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за далекосъобщенията, приета с ПМС № 71 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2004 г.). Тази цена се заплаща предварително в брой в касата на КРС, ет. 2, ст. 208, или се внася по банкова сметка на КРС: титуляр: Комисия за регулиране на съобщенията; сметка номер: 3000122600; БИН: 6301301274; банка: БНБ - ЦУ, пл. Ал. Батенберг 1.

5. При закупуване на тръжните книжа законните или изрично упълномощените представители на заинтересуваните лица са длъжни да представят: документ за самоличност и документ, удостоверяващ тяхната представителна власт (за пълномощниците - нотариално заверено пълномощно, а за законните представители - удостоверение за актуално състояние или друго извлечение от съответния регистър, удостоверяващо правото им да представляват заинтересуваните лица), и копие от платежния документ по т. 4, след което подписват декларация за опазване поверителността на информацията, която се съдържа в тръжните книжа, като последната се прилага към регистъра по т. 6.

6. Упълномощен служител от администрацията на КРС завежда данните на законните или изрично упълномощените представители на лицата по т. 2 в нарочен “Регистър на лицата, закупили тръжни книжа”, след което им предава тръжните книжа с приемно-предавателен протокол. Данните от регистъра са публични.

7. Срокът за подаване на заявления за участие в търга по т. 1 е най-късно до 17 ч. на 19.IX.2005 г.

8. Заявленията се приемат всеки работен ден от 9,30 до 12,30 ч. и от 13 до 17 ч. в сградата на КРС, ет. 2, ст. 203. Всяко заявление се комплектова с всички изискуеми съгласно тръжните книжа приложения и други документи, които се поставят предварително в един или повече запечатани и надписани пликове, всеки скрепен с печата на заявителя. При подаване на повече от един плик пликовете се номерират. Заявлението и всички документи се подават на български език в два еднообразни екземпляра от законните или изрично упълномощените представители на лицата по т. 2. Право да подават заявления имат само лица, закупили тръжни книжа съгласно т. 5.

9. Заявленията заедно с приложените пликове с документи се приемат от упълномощен служител от администрацията на КРС срещу документ за внесен депозит за участие в търга и се завеждат по общия ред, както и в нарочен “Регистър на лицата, подали заявление за участие в търга”. Данните от регистъра са публични.

10. Депозитът за участие в търга е 100 000 лв. и се внася по банковата сметка на КРС: титуляр: Комисия за регулиране на съобщенията; сметка номер: 5000122630; банка: БНБ - ЦУ, пл. Ал. Батенберг 1.

11. Началната тръжна цена за всяка лицензия е в размер 1 344 000 лв., а стъпката за наддаване в търга е 100 000 лв.

12. Търгът ще започне в 10 ч. на 11.Х.2005 г. в София, в сградата на НДК - зала 6, и ще протече по начин, описан в раздел IV от тръжните книжа - “Правила за провеждане на търга”.

13. Търгът ще се проведе на български език, като всеки участник има право да използва преводач по време на провеждане на търга.

Председател: Г. Сърбова

51717

РЕШЕНИЕ № 1404 от 25 юли 2005 г.

На основание чл. 62 от Закона за далекосъобщенията във връзка с Решение № 1751 от 16.IX.2004 г., протоколно решение № 1 от 3.XI.2004 г. и т. 3.4.2 от Регулаторната политика за управление на разпределения за граждански нужди радиочестотен спектър, приета с Решение № 1000 от 13 юни 2005 г. (ДВ, бр. 53 от 2005 г.), Комисията за регулиране на съобщенията реши:

1. Обявява търг с тайно наддаване за издаване на три индивидуални лицензии от клас Б за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида “точка към много точки” с национално покритие със срок десет години. С всяка лицензия ще бъде предоставен индивидуално определен ограничен ресурс от радиочестотния спектър в честотен обхват 3,4 - 3,6 GHz - съответно една двойка дуплексно спрегнати честотни блока с ширина по 10,5 МНz, при дуплексно отстояние 100 МНz, както следва:

1.1. честотни ленти 3466 - 3476,5 MHz и 3566 - 3576,5 MHz;

1.2. честотни ленти 3476,5 - 3487 MHz и 3576,5 - 3587 MHz;

1.3. честотни ленти 3487 - 3497,5 MHz и 3587 - 3597,5 MHz.

2. В търга могат да участват физически лица - еднолични търговци, и юридически лица, които:

2.1. притежават опит в осъществяването на далекосъобщителна дейност като обществен далекосъобщителен оператор;

2.2. не са класирани на първо и второ място в търга за издаване на две индивидуални лицензии от клас А за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа от неподвижната радиослужба от вида “точка към много точки” с национално покритие.

3. Тръжните книжа, утвърдени с решение на Комисията за регулиране на съобщенията, могат да се закупуват на адрес: София, Комисия за регулиране на съобщенията (КРС), ул. Гурко 6, ет. 2, стая 203, всеки работен ден от 9,30 до 12,30 ч. и от 13 до 17 ч. в срок от обнародването на решението в “Държавен вестник” до 19.VIII.2005 г. вкл.

4. Цената на тръжните книжа е 1000 лв. в съответствие с чл. 11, т. 12.1 от Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за далекосъобщенията, приета с ПМС № 71 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2004 г.). Тази цена се заплаща предварително в брой в касата на КРС, ет. 2, стая 208, или се внася по банкова сметка на КРС: титуляр: Комисия за регулиране на съобщенията; сметка номер: 3000122600; БИН: 6301301274; банка: БНБ - ЦУ, пл. Ал. Батенберг 1.

5. При закупуване на тръжните книжа законните или изрично упълномощените представители на заинтересуваните лица са длъжни да представят: документ за самоличност и документ, удостоверяващ тяхната представителна власт (за пълномощниците - нотариално заверено пълномощно, а за законните представители - удостоверение за актуално състояние или друго извлечение от съответния регистър, удостоверяващо правото им да представляват заинтересуваните лица), и копие от платежния документ по т. 4, след което подписват декларация за опазване поверителността на информацията, която се съдържа в тръжните книжа, като последната се прилага към регистъра по т. 6.

6. Упълномощен служител от администрацията на КРС завежда данните на законните или изрично упълномощените представители на лицата по т. 2 в нарочен “Регистър на лицата, закупили тръжни книжа”, след което им предава тръжните книжа с приемно-предавателен протокол. Данните от регистъра са публични.

7. Срокът за подаване на заявления за участие в търга по т. 1 е най-късно до 17 ч. на 26.IX.2005 г.

8. Заявленията се приемат всеки работен ден от 9,30 до 12,30 ч. и от 13 до 17 ч. в сградата на КРС, ет. 2, стая 203. Всяко заявление се комплектова с всички изискуеми съгласно тръжните книжа приложения и други документи, които се поставят предварително в един или повече запечатани и надписани пликове, всеки скрепен с печата на заявителя. При подаване на повече от един плик пликовете се номерират. Заявлението и всички документи се подават на български език в два еднообразни екземпляра от законните или изрично упълномощените представители на лицата по т. 2. Право да подават заявления имат само лица, закупили тръжни книжа съгласно т. 5.

9. Заявленията заедно с приложените пликове с документи се приемат от упълномощен служител от администрацията на КРС срещу документ за внесен депозит за участие в търга и се завеждат по общия ред, както и в нарочен “Регистър на лицата, подали заявление за участие в търга”. Данните от регистъра са публични.

10. Депозитът за участие в търга е 50 000 лв. и се внася по банковата сметка на КРС: титуляр: Комисия за регулиране на съобщенията; сметка номер: 5000122630; банка: БНБ - ЦУ, пл. Ал. Батенберг 1.

11. Началната тръжна цена за всяка лицензия е в размер 672 000 лв., а стъпката за наддаване в търга е 50 000 лв.

12. Търгът ще започне в 10 ч. на 25.Х.2005 г. в София, в сградата на НДК - зала 6, и ще протече по начин, описан в раздел IV от тръжните книжа - “Правила за провеждане на търга”.

13. Търгът ще се проведе на български език, като всеки участник има право да използва преводач по време на провеждане на търга.

Председател: Г. Сърбова

51718

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 929 от 19 юли 2005 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 99 от 6.VIII.2003 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 29.VIII.2005 г. в 12 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение № 1 в бивш битов комбинат, с. Герман, ул. Патриарх Герман 73, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Панчарево”, заедно със съответните идеални части от правото на собственост върху УПИ.

2. Начална цена - 80 000 лв.

3. Стъпка на наддаване - 5000 лв.

4. Депозитът за участие - 8000 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № 501 028 353 0, код 13073590, при ТБ “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозитите - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация - до 25.VIII.2005 г. вкл., в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 200 лв. е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време, след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: Ст. Зашев

50967

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

РЕШЕНИЕ № 30-1 от 31 май 2005 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 69, ал. 1, т. 7, чл. 71 и 72 ЗОС Общинският съвет - гр. Добрич, реши:

I. Изменя решение № 19-5 от 26.Х.2004 г. на Общинския съвет - гр. Добрич, в частта му относно описанието на обекта - предмет на концесията, както следва: “с обща площ до 1900 кв. м”.

II. Приема предложението за предоставяне на концесия за част от имот - публична общинска собственост, градски парк “Свети Георги” в гр. Добрич, за изграждане на обект - спортно игрище, клуб и съблекалня.

1. Предмет на концесията - за част от имот - публична общинска собственост, градски парк “Свети Георги” в Добрич, за изграждане на обект - спортно игрище, клуб и съблекалня, от концесионера с негови средства, по указания начин в скица С-2042/5.VIII.2004 г. и виза на гл. архитект от 5.VIII.2004 г. за осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на общината. Обектът - спортно игрище, клуб и съблекалня, с обща площ 1900 кв. м, включва: застроена площ на клуба и съблекалните - до 120 кв. м с височина Н І 6,00 м, РЗП до 250 кв. м. Обектът е ситуиран в урегулиран поземлен имот I, кв. 1 по плана на гр. Добрич - градски парк “Свети Георги”, и с граници и съседи съгласно скица № С-2042/5.VIII.2004 г. и виза от 5.VIII.2004 г. на главния архитект на общината, акт за публична общинска собственост № 1025 от 10.VI.1999 г.

2. Срок на концесията - 30 години.

3. Начин за определяне на концесионера - присъствен конкурс, който да се проведе в шестмесечен срок след обнародването на решението за предоставяне на концесията в “Държавен вестник”.

4. Годишното концесионното възнаграждение (ГКВ) да е не по-малко от 2260 лв. Концесионерът се освобождава от задължението да плаща годишно концесионно възнаграждение до пускане на обекта в експлоатация, но не повече от 1 година от подписване на концесионния договор, т.е. гратисният период е 1 година. Концесионното възнаграждение да се индексира (с натрупване) всяка година с индекса на инфлация, посочен от НСИ.

4.1. След изтичане на гратисния период размерът на годишното концесионно възнаграждение (ГКВ) е, както следва:

4.1.1. за 2-рата година по договора - ГКВ2 = предложеното на конкурса, но не по-малко от 2260 лв.;

4.1.2. за 3-ата година по договора - ГКВ3 = ГКВ2 + +(ГКВ2 x индекс на инфлация);

4.1.3. за 4-ата година по договора - ГКВ4 = ГКВ3 + +(ГКВ3 x индекс на инфлация);

...

4.1.4. за 30-ата година по договора - ГКВ30 = = ГКВ29+(ГКВ29 x индекс на инфлация) - гаранцията по т. 7 от решението (ако са изпълнявани задълженията от страна на концесионера по време на концесията).

5. Депозитът за участие в конкурса да се внесе по сметка на община град Добрич № 5010000537, банков код 13080425, при “Общинска банка” - АД, клон Добрич, в размер на едно годишно концесионно възнаграждение за имота на концесията. В срок 5 дни след изтичане на срока за обжалване на решението на кмета за определяне на спечелилия участник в концесията се освобождават депозитите на останалите участници, а депозитът на спечелилия участник се задържа като гаранция за сключване на договора и се прихваща от гаранцията за изпълнение на задълженията по договора за концесия по т. 7. В случай че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу решението на кмета за избор на концесионер, да се задържи и неговият депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.

6. Права и задължения на концесионера по концесията:

6.1. да заплаща дължимите концесионни възнаграждения, лихви, неустойки и санкции (ако има такива) при условията и в сроковете, предвидени с концесионния договор, съобразени с постигнатите договорености по време на конкурсите, но не по-ниски от изброените в т. 4;

6.2. да представи комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията, като за всяка година по договор след третата се предвидят средства за ремонт и ремонтни дейности;

6.3. да вложи инвестиции на стойност не по-малко от 120 000 лв., необходими за изграждане на обекта, в срок до края на първата година от придобиване на концесията;

6.4. да изпълнява инвестиционната програма след сключване на договор през целия срок на концесията, като се предвидят минимално изискуемите по т. 6.3 средства;

6.5.1. да изготви и представи проект съгласно чл. 144 ЗУТ в община град Добрич за одобрение;

6.5.2. да съгласува с община град Добрич трасетата на всички подземни комуникации;

6.5.3. да съгласува с община град Добрич работен проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС);

6.6. да изгради за своя сметка транспортна алея с дължина 75 м и широчина 4 м (бетон или асфалт), плочници, зелени площи и подземни комуникации съгласно приложена скица и одобрения проект на градски парк “Св. Георги”; изграждането да се осъществи не по-късно от 1 година от подписване на договора за концесия;

6.7. да изгради спортно игрище, клуб и съблекалня със свои средства (като общата застроена площ на клуб и съблекалня трябва да е до 120 кв. м с височина 6 м), но не по-късно от 1 година от подписване на договора за концесия при спазването на всички нормативни изисквания;

6.8. да поддържа обекта в добро техническо и хигиенно състояние, вкл. и външния архитектурен облик на обекта, за целия период на концесията; след цялостното изграждане на обекта да извършва архитектурно-строителни (ново строителство) и ремонтни работи, както и промени в инсталациите в обекта само с писмено разрешение на концедента и след разработване на проект, който се съгласува по надлежния ред;

6.9. да се зарежда обектът по новоизградената от концесионера алея;

6.10. да запази предмета на дейност на обекта непроменен за целия срок на концесията;

6.11. да осъществява търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на общината;

6.12. да не преотстъпва ползването на обекта на други лица;

6.13. да заплаща всички разходи по текущото поддържане и експлоатацията на обекта, включително охрана за своя сметка;

6.14. да съгласува действията си с общината и концесионерите на други обекти в градски парк “Свети Георги” относно охрана на съответния обект;

6.15. да поставя рекламни и информационни системи (табла, постери, стикери, фирмени надписи и др.) за обекта на концесия в границите на градски парк “Свети Георги” само след съгласуване и писмено разрешение на община град Добрич;

6.16. да не зарежда обекта и да не допуска МПС по алеите на парка;

6.17. да изпълнява програмата за трудова заетост през целия срок на концесията, като до края на първата година разкрие поне две работни места и ги запази до края на срока по договора за предоставяне на концесия;

6.18. да сключва ежегодно задължителните застраховки за своя сметка и в полза на община град Добрич, след като съгласува с концедента всички застрахователни рискове, като ежегодно в срок до 31 януари извършва плащане по тях в пълния им размер; да заплаща всички данъци и такси по ЗМДТ за своя сметка;

6.19. да изготви и представи писмен отчет пред концедента за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения в срок до 30 дни от изтичане на всяка година по договора;

6.20. да уведоми концедента при възникването на нови обстоятелства относно съдебната регистрация на концесионера като търговец в срок 1 месец от настъпването им, като представи в общината актуално удостоверение за съдебна регистрация;

6.21. да предаде на концедента обекта в състояние, годно за ползване и експлоатация, при прекратяване или изтичане срока на концесионния договор;

6.22. да спазва българското законодателство, включително и всяка негова промяна, след подписването на договора за предоставяне на концесия;

6.23. да отдава за 4 часа седмично игрищата за ползване безплатно от ПМГ “X.X.”.

7. Гаранцията за изпълнение на задълженията на концесионера по договора за концесия се внася при подписване на договора и е в размер на годишното концесионно възнаграждение. Гаранцията остава в концедента за срока на концесията и следва да се прихване от последното годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията се внася в откритата за целта сметка за депозити и гаранции на община град Добрич № 5010000537, банков код 13080425, при “Общинска банка” - АД, клон Добрич.

8. Гаранцията за изпълнение на задължението на концесионера за концесионното възнаграждение по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на 100 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо до 30 дни след началото на всяка година по договора.

9. Санкции за неизпълнение:

9.1. при неизпълнение на условията по т. 6.3 и 6.4 (мин. инвестиции) се налага санкция в размер 50 % от невложените инвестиции за съответния период при първо неизпълнение или неспазване на условията;

- при повторно неизпълнение или неспазване на условията на посочената точка да се наложи 100 % санкция от невложените инвестиции за съответния период;

- при трето неизпълнение или неспазване на условия на посочената точка да се прекрати договорът за концесия;

9.2. при неизпълнение на условията заедно или поотделно по т. 6.5.1; 6.5.2; 6.5.3; 6.8; 6.9; 6.13; 6.14; 6.15; 6.16; 6.18; 6.19; 6.20 и 6.22 от решението се налага санкция в размер 50 % от годишното концесионно възнаграждение при първо неизпълнение или неспазване на условията;

- при повторно неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се наложи санкция в размер 100 % от годишното концесионно възнаграждение;

- при трето неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се прекрати договорът за концесия;

9.3. при неспазване или неизпълнение на условията заедно или поотделно по т. 6.6; 6.7; 6.10; 6.11 и 6.12 от решението да се наложи освен санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение и прекратяване на договора за концесия, а в случаите на неизпълнение на т. 6.21 - да се наложи една санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение;

9.4. при неспазване или неизпълнение на условията по т. 6.17 за всяко неразкрито и незапазено работно място за всеки следващ месец след срока концесионерът дължи на концедента неустойка в размер 150 % от минималната работна заплата за страната;

9.5. при неспазване или неизпълнение на условията по т. 4 и 6.1 (заплащане на годишното концесионно възнаграждение) се налагат следните санкции:

9.5.1. при забавено изпълнение на задължения за плащане в срок до 30 дни неизправната страна дължи законна лихва;

9.5.2. при неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане за повече от 30 дни концесионерът дължи неустойка в размер 0,5 % на ден за всеки ден след тридесетия върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период;

9.5.3. при неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по договора за предоставяне на концесия за повече от 60 дни освен правото да получи лихвите и неустойките по предходните разпоредби изправната страна има право да прекрати едностранно договора, без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.

10. Други изисквания:

10.1. всички извършени подобрения в имота на концесия и всички последващи подобрения в него са за сметка на концесионера, за което концедентът не дължи на първия обезщетение преди и след прекратяване или изтичане на договора;

10.2. приращенията върху имоти и вещи, общинска собственост, свързани с осъществяването на концесията, са общинска собственост;

10.3. приоритетите при оценяването на предложенията по конкурсните условия да бъдат:

- размер на годишното концесионно възнаграждение - 60 %;

- комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията - размер и срок на инвестициите, в която за всяка година по договор след третата се предвиждат средства за ремонт и ремонтни дейности - 40 %;

10.4. договорът за концесия да се прекрати при следните условия:

а) с изтичане на срока;

б) с погиване на имота на концесия;

в) при обективна невъзможност за използване имота на концесия или за осъществяване на дейността;

г) при смърт на физическото лице - концесионер, или при прекратяване на юридическото лице - концесионер, освен ако общинският съвет не реши договорът да бъде продължен с правоприемник;

д) при влязло в сила съдебно решение за обявяване на концесионера в несъстоятелност;

е) по взаимно съгласие, постигнато между страните;

ж) по сила на съдебно или арбитражно решение;

з) при неспазване на задълженията по т. 6, 7, 8 и 9;

и) при други, определени в договора за предоставяне на концесия и от закона основания.

При прекратяване на договора в случаите по букви “г” и “д” общината има правата на привилегирован кредитор.

III. Избира за свои представители в конкурсната комисия общински съветници, както и служители на общинската администрация.

IV. Възлага на кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходните решения.

Председател: М. Попов

50958

 

РЕШЕНИЕ № 30-2 от 31 май 2005 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 69, ал. 1, т. 7, чл. 71 и 72 ЗОС Общинският съвет - гр. Добрич, реши:

I. Приема предложението за предоставяне на концесия за част от имот, публична общинска собственост - част от административна сграда на община град Добрич, представляващ обект за обществено хранене (съществуващ стол за хранене).

1. Предмет на концесията - част от имот, публична общинска собственост - част от административна сграда на община град Добрич, представляващ обект за обществено хранене (съществуващ стол за хранене) с обща площ 672,40 кв. м и Кич - 0,15935 ид. части от общите части на административната сграда и пристройката (зала за събрания), за осъществяване на търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на общината. Идентификация на имота (административна сграда): имот - публична общинска собственост, в УПИ (парцел) III, пл. № 439, кв. 46, в ЦГЧ по плана на гр. Добрич, ул. България 12, и с граници и съседи съгласно скица № С-1860/23.VII.2004 г., която е извадка от плана на Централна градска част на гр. Добрич, и виза на главния архитект на общината от 23.VII.2004 г. и акт за публична общинска собственост № 1433/14.II.2001 г.

2. Срок на концесията - 10 години.

3. Начин за определяне на концесионера - присъствен конкурс, който да се проведе в шестмесечен срок след обнародването на решението за предоставяне на концесията в “Държавен вестник”.

4. Годишното концесионно възнаграждение (ГКВ) да е не по-малко от 1020 лв.

4.1. Концесионното възнаграждение да се индексира (с натрупване) всяка година с индекса на инфлация, посочен от НСИ, както следва:

4.1.1. за 1-вата година по договора - ГКВ1 = предложеното на конкурса, но не по-малко от 1020 лв.;

4.1.2. за 2-рата година по договора - ГКВ2 = = ГКВ1 + (ГКВ1 x индекс на инфлация);

4.1.3. за 3-тата година по договора - ГКВ3 = = ГКВ2 + (ГКВ1 x индекс на инфлация);

.......

4.1.4. за 10-ата година по договора - ГКВ10 = = ГКВ9+(ГКВ9 x индекс на инфлация) - Гаранцията по т. 7 от решението (ако са изпълнявани задълженията от страна на концесионера по време на концесията).

5. Депозитът за участие в конкурса да се внесе по сметка на община гр. Добрич № 5010000537, банков код 13080425, при “Общинска банка” - АД, клон Добрич, в размер на едно годишно концесионно възнаграждение за обекта на концесията. В срок 5 дни след изтичане на срока за обжалване на решението на кмета за определяне на спечелилия участник в концесията се освобождават депозитите на останалите участници, а депозитът на спечелилия участник се задържа като гаранция за сключване на договора и се прихваща от гаранцията за изпълнение на задълженията по договора за концесия по т. 7. В случай че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу решението на кмета за избор на концесионер, да се задържи и неговият депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.

6. Основни права и задължения на концесионера по концесията:

6.1. да заплаща дължимите концесионни възнаграждения, лихви, неустойки и санкции (ако има такива) при условията и в сроковете, предвидени с концесионния договор, съобразени с постигнатите договорености по време на конкурса, но не по-ниски от изброените в т. 4;

6.2. да представи комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията, като за всяка година по договор след втората се предвидят средства за ремонт и ремонтни дейности;

6.3. да вложи инвестиции на стойност не по-малко от 25 000 лв., необходими за преустройство на обекта, в срок до края на първата година от придобиването на концесията при спазването на всички нормативни изисквания;

6.4. да изпълнява инвестиционната програма след сключване на договор през целия срок на концесията, като се предвидят минимално изискуемите по т. 6.3 средства;

6.5. да изготви и представи проект съгласно чл. 144 ЗУТ в община град Добрич за одобрение;

6.6. да изгради самостоятелна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби (външно положени) с пасантен водомер, измерващ консумираните водни количества, в тримесечен срок от сключване на концесионния договор;

6.7. да възстановява ежемесечно 6,28 % от разхода на природен газ за отопление по месечен акт от Черноморска газова компания - офис Добрич;

6.8. да осигурява сигурна, надеждна и безопасна експлоатация на обекта и съоръженията в него, включително като съблюдава и осигурява спазване на изискванията за противопожарна и аварийна безопасност на територията на целия имот; да изготви и съгласува с органите на МВР и ППО необходимите инструкции, които да са лесно видими от посетителите при влизането им в обекта;

6.9. да поддържа обекта в добро техническо и хигиенно състояние; след извършването на преустройството през първата година от действието на концесионния договор да извършва архитектурно-строителни и ремонтни работи, както и промени в инсталациите в обекта само с писмено разрешение на концедента и след разработване на проект, който се съгласува по надлежния ред;

6.10. да запази предмета на дейност на обекта непроменен за целия срок на концесията;

6.11. да осъществява търговска дейност, предназначена за обществено обслужване на населението на общината;

6.12. да не преотстъпва ползването на обекта на други лица;

6.13. да заплаща всички разходи по текущото поддържане и експлоатацията на обекта, включително охрана за своя сметка;

6.14. да изпълнява програмата за трудова заетост през целия срок на концесията, като до края на 1-вата година разкрие поне шест работни места и ги запази до края на срока по договора за предоставяне на концесия;

6.15. да сключва ежегодно задължителните застраховки за своя сметка и в полза на община гр. Добрич, след като съгласува с концедента всички застрахователни рискове, като ежегодно в срок до 31 януари извършва плащане по тях в пълния им размер; да заплаща всички данъци и такси по ЗМДТ за своя сметка;

6.16. да изготви и представи писмен отчет пред концедента за изпълнение на поетите с подписване на договора задължения в срок до 30 дни от изтичане на всяка година по договора;

6.17. да уведоми концедента при възникването на нови обстоятелства относно съдебната регистрация на концесионера като търговец в срок 1 месец от настъпването им, като представи в общината актуално удостоверение за съдебна регистрация;

6.18. да предаде на концедента обекта в състояние, годно за ползване и експлоатация, при прекратяване или изтичане срока на концесионния договор;

6.19. да спазва българското законодателство, включително и всяка негова промяна след подписването на договора за предоставяне на концесия;

6.20. да прави отстъпка при хранене на служителите и гостите на община град Добрич в размер не по-малко от 20 %.

7. Гаранцията за изпълнение на задълженията на концесионера по договора за концесия се внася при подписване на договора и е в размер на едно годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията остава в концедента за срока на концесията и следва да се прихване от последното годишно концесионно възнаграждение. Гаранцията се внася в откритата за целта сметка за депозити и гаранции на община гр. Добрич № 5010000537, банков код 13080425, при “Общинска банка” - АД, клон Добрич.

8. Гаранцията за изпълнение на задължението на концесионера за концесионното възнаграждение по договора за концесия е ежегодно авансово плащане на 100 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо до 30 дни след началото на всяка година по договора.

9. Санкции за неизпълнение:

9.1. при неизпълнение на условията по т. 6.3 и 6.4 (мин. инвестиции) се налага санкция в размер 50 % от невложените инвестиции за съответния период при първо неизпълнение или неспазване на условията;

- при повторно неизпълнение или неспазване на условията на посочената точка да се наложи 100 % санкция от невложените инвестиции за съответния период;

- при трето неизпълнение или неспазване на условия на посочената точка да се прекрати договорът за концесия;

9.2. при неизпълнение на условията заедно или поотделно по т. 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 6.11; 6.13; 6.15; 6.16; 6.17; 6.19 и 6.20 от решението се налага санкция в размер 50 % от годишното концесионно възнаграждение при първо неизпълнение или неспазване на условията;

- при повторно неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се наложи санкция в размер 100 % от годишното концесионно възнаграждение;

- при трето неизпълнение или неспазване на условия на посочените точки да се прекрати договора за концесия;

9.3. при неспазване или неизпълнение на условията заедно или поотделно по т. 6.10 и 6.12 от решението да се наложи освен санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение и прекратяване на договора за концесия, а в случаите на неизпълнение на т. 6.18 да се наложи една санкция в размер на едно годишно концесионно възнаграждение;

9.4. при неспазване или неизпълнение на условията по т. 6.14 за всяко неразкрито и незапазено работно място за всеки следващ месец след срока концесионерът дължи на концедента неустойка в размер 150 % от минималната работна заплата за страната;

9.5. при неспазване или неизпълнение на условията по т. 4 и т. 6.1 (заплащане на годишното концесионно възнаграждение) се налагат следните санкции:

9.5.1. при забавено изпълнение на задължения за плащане в срок до 30 дни неизправната страна дължи законна лихва;

9.5.2. при неизпълнение или забавено изпълнение на задължения за плащане за повече от 30 дни концесионерът дължи неустойка в размер 0,5 % на ден за всеки ден след 30-ия върху стойността на неизплатената част от паричното задължение за съответния период;

9.5.3. при неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по договора за предоставяне на концесия за повече от 60 дни освен правото да получи лихвите и неустойките по предходните разпоредби изправната страна има право да прекрати едностранно договора, без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие.

10. Други изисквания:

10.1. всички извършени подобрения в имота на концесия и всички последващи подобрения в него са за сметка на концесионера, за което концедентът не дължи на първия обезщетение преди и след прекратяване или изтичане на договора;

10.2. приращенията върху имоти и вещи, общинска собственост, свързани с осъществяването на концесията, са общинска собственост;

10.3. приоритетите при оценяването на предложенията по конкурсните условия да бъдат:

- размер на годишното концесионно възнаграждение - 50 %;

- комплексна инвестиционна програма за целия срок на концесията - размер и срок на инвестициите, в която за всяка година по договор след втората се предвиждат средства за ремонт и ремонтни дейности - 35 %;

- размер на отстъпката при хранене - 15 %;

10.4. договорът за концесия да се прекрати при следните условия:

а) с изтичане на срока;

б) с погиване на имота на концесия;

в) при обективна невъзможност за използване имота на концесия или за осъществяване на дейността;

г) при смърт на физическото лице - концесионер, или при прекратяване на юридическото лице - концесионер, освен ако общинският съвет не реши договорът да бъде продължен с правоприемник;

д) при влязло в сила съдебно решение за обявяване на концесионера в несъстоятелност;

е) по взаимно съгласие, постигнато между страните;

ж) по сила на съдебно или арбитражно решение;

з) при неспазване на задълженията по т. 6, 7, 8 и 9;

и) при други определени в договора за предоставяне на концесия и от закона основания.

При прекратяване на договора в случаите по букви “г” и “д” общината има правата на привилегирован кредитор.

II. Избира за свои представители в конкурсната комисия общински съветници, както и служители на общинската администрация.

III. Възлага на кмета последващите съгласно закона действия по изпълнението на предходните решения.

Председател: М. Попов

50959

РЕШЕНИЕ № 30-11 от 31 май 2005 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители Общинският съвет - гр. Добрич, реши:

1. Изменя решение № 51-12 от 26.ХI.2002 г. за откриване на процедура за приватизация и определяне на начина за приватизация в частта, определяща начина за приватизация, от търг с тайно наддаване на търг с явно наддаване за общински нежилищен имот - двуетажна сграда по ул. Ал. Кръстев 2 (бивша ЦДГ № 3) и дворно място с пл. № 6793, пар. XVII, кв. 40 по плана на гр. Добрич.

2. Приема изготвения правен анализ и приватизационна оценка за следния общински нежилищен имот: двуетажна сграда по ул. Ал. Кръстев 2 (бивша ЦДГ № 3) и дворно място с пл. № 6793, пар. XVII, кв. 40 по плана на гр. Добрич.

3. Продажбата на имота да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия:

3.1. наименование на обекта на търга: двуетажна сграда по ул. Ал. Кръстев 2 (бивша ЦДГ № 3) и дворно място с пл. № 6793, пар. XVII, кв. 40 по плана на гр. Добрич;

3.2. начална тръжна цена - 142 000 лв.; цената за имота се оферира и заплаща в левове; начин на плащане - еднократно, като достигнатата на търга цена трябва да се изплати до деня (или в деня) на сключване на договора; заплащане - по банков път по банковата сметка на община град Добрич: БИН 7444500000, с-ка № 3010000528, банков код 13080425, при “Общинска банка” - АД, клон Добрич;

3.3. стъпка на наддаване - 3000 лв.;

3.4. размер на депозита и краен срок за внасянето му - 10 на сто от началната тръжна цена за съответния имот, който да се внесе по банкова сметка на община град Добрич № 5010000537, банков код 13080425, при “Общинска банка” - АД, клон Добрич; краен срок за внасяне - най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения;

3.5. място за закупуване на тръжната документация и цената й - тръжната документация се закупува в община град Добрич, ул. България 12, в Център за услуги и информация на общината, ет. 1, трето работно място “Общинска собственост”, след заплащане на 77 лв. в Център за услуги и информация - общината, ет. 1, работно място “Каса”;

3.6. срок за закупуване на тръжната документация - до 29-ия ден считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”;

3.7. срок за подаване на предложения за участие в търга - до 14 ч. на 30-ия ден считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в сградата на общината, ул. България 12, ет. 1, Център за услуги и информация, работно място “Деловодство”;

3.8. срок за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 29-ия ден считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” след закупуване на тръжната документация;

3.9. място, ден и начален час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 31-вия ден считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в 14 ч. в сградата на общината, ул. България 12, ет. 2, в малката заседателна зала;

3.10. утвърждава тръжната документация, информационния меморандум и проектодоговора за продажба като част от нея;

3.11. определя за членове общински съветници, както и служители на общинската администрация в комисията, която да организира и проведе търга;

3.12. в случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба при условията на това решение, но със следните срокове:

3.12.1. срок за закупуване на тръжната документация - до 59-ия ден считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”;

3.12.2 срок за подаване на предложения за участие в търга - до 14 ч. на 60-ия ден считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в сградата на общината, ул. България 12, ет. 1, Център за услуги и информация, работно място “Деловодство”;

3.12.3. срок за извършване на огледи на обекта на търга - всеки работен ден до 59-ия ден считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” след закупуване на тръжната документация;

3.12.4. място, ден и начален час на провеждането на търга - търгът за продажба да се проведе на 61-ия ден считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в 14 ч. в сградата на общината, ул. България 12, ет. 2, в малката заседателна зала.

4. Възлага на кмета на общината назначаване на комисия за провеждане на търга.

Председател: М. Попов

50960

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА

ЗАПОВЕД № РД-04-7706-288 от 6 юли 2005 г.

На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ и чл. 32, ал. 1 ЗАП одобрявам подробния устройствен план - парцеларен план за обект: газификация на гр. Аксаково, ПУП - парцеларен план на разпределителен газопровод извън границите на урбанизираната територия, така както е изработен върху графичните материали - извадка от картата на възстановената собственост в мащаб 1:3000, както и териториалния обхват на сервитута, съгласно Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти от двете страни на разпределителния газопровод за всеки един от имотите, описани в регистъра на засегнатите имоти от трасето на разпределителния газопровод към парцеларния план и координатния регистър на граничните точки на сервитутната зона на разпределителния газопровод. Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 ЗУТ пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването й в “Държавен вестник”.

Областен управител: П. Кандиларов

50921

 

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

ЗАПОВЕД № 396 от 19 май 2005 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 18-6-5 от 10.VI.2005 г. на Общинския съвет - гр. Дългопол, нареждам:

1. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти - частна общинска собственост, в землището на с. Рояк, община Дългопол, област Варна, както следва:

1.1. земеделска земя - пасище-мера с АОС № 997/18.IV.2005 г. с площ 4,800 дка, урегулиран поземлен имот № 039003 в местността Лумбур тепе в землището на с. Рояк;

1.2. земеделска земя - пасище-мера с АОС № 998/18.IV.2005 г. с площ 6,100 дка, урегулиран поземлен имот № 039002 в местността Лумбур тепе в землището на с. Рояк;

1.3. земеделска земя - пасище-мера с АОС № 995/8.IV.2005 г. с площ 8,901 дка, урегулиран поземлен имот № 039005 в местността Лумбур тепе в землището на с. Рояк;

1.4. земеделска земя - пасище с храсти с АОС № 993/18.IV.2005 г. с площ 13 дка, урегулиран поземлен имот № 039004 в местността Лумбур тепе в землището на с. Рояк;

1.5. земеделска земя - пасище-мера с АОС № 999/18.IV.2005 г. с площ 267,801 дка, урегулиран поземлен имот № 039001 в местността Лумбур тепе в землището на с. Рояк.

Посочените имоти се продават само заедно с начална тръжна цена 208 918,39 лв.

2. Депозит за участие - 20 891,84 лв., се внася по банкова сметка № 5033107204, банков код 3003061 в “Банка ДСК” - ЕАД, в срок до първия работен ден след изтичане на 35 календарни дни включително от датата на обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

3. Тръжната документация се предоставя в стая 3, ет. 1, срещу 60 лв. с включен ДДС, платими в касата на общината в срок до 16 ч. на първия работен ден след изтичане на 34 календарни дни включително от датата на обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

4. Предложения за участие се приемат до 16 ч. на първия работен ден след изтичане на 36 календарни дни включително от датата на обнародването на заповедта в “Държавен вестник”.

5. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден до датата на провеждане на търга от 8 до 17 ч.

6. Търгът да се проведе на първия работен ден след изтичане на 37 календарни дни включително от датата на обнародването на заповедта в “Държавен вестник” в заседателната зала на община Дългопол от 10 ч.

Вр.и.д. кмет: В. Върбанов

51618

 

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 62 от 19 юли 2005 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 5, ал. 2, чл. 28, ал. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК Общинският съвет - Ивайловград, реши:

1. Открива процедура за приватизация на обект - УПИ I от кв.124 по ПУП на Ивайловград, с площ 540 кв.м и застроен със сграда столова със застроена площ 171 кв.м и сграда със застроена площ 60 кв.м.

2. Определя метода на приватизация на обекта - публичен търг с явно наддаване.

3. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на посочения обект, сключването на договори за дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключването на договори за кредити.

4. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум на обекта.

Председател: Кр. Кръстев

51619

ЗАПОВЕД № 139 от 20 юли 2005 г.

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 32, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗПСК и чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 57 от 19.VII.2005 г. на Общинския съвет - Ивайловград, нареждам:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизацията на общински недвижим имот - УПИ II от кв. 124 на ПУП на Ивайловград, състоящ се от: 1.1. сграда № 11 (Щаб) - двуетажна масивна сграда със застроена площ 175 кв.м; 1.2. сграда №15 (сладкарница-лавка) - едноетажна масивна сграда със застроена площ 113 кв.м; 1.3. сграда № 12 (спортна зала) - едноетажна масивна сграда със застроена площ 249 кв.м; 1.4. сграда № 13 (караулно) - едноетажна масивна сграда със застроена площ 132 кв.м; 1.5. сграда №16 (съблекалня) - едноетажна масивна сграда със застроена площ 32 кв.м; 1.6. съоръжение “Плувен басейн” със застроена площ 312,5 кв.м, и обща площ на имота 8000 кв.м, с обща първоначална тръжна цена 65 850 лв. и стъпка за наддаване 1000 лв.

2. Определям депозит за участие 10 % от първоначалната тръжна цена за общинския имот и внасянето му да става по банкова сметка на общината № 5080274631, б.код 20085219, при ОББ - АД, клон Ивайловград, до 16,30 ч. на 24.VIII.2005 г.

3. Документацията се закупува от стая 301, ет. 3 на община Ивайловград, всеки работен ден от 8 до 17 ч. до 24.VIII.2005 г. срещу представен документ за 200 лв., платими в касата на община Ивайловград.

4. Предложенията се приемат в запечатан непрозрачен плик в стая 209, ет. 2, от 8 до 17 ч. всеки работен ден до 24.VIII.2005 г.

5. Оглед на общинските имоти се извършва след закупуване на документацията до 17 ч. на 24.VIII.2005 г.

6. Публичният търг с явно наддаване да се проведе в стая 307 в сградата на общината на 25.VIII.2005 г. от 10,30 ч.

7. При неизлъчване на купувач или при непродажба на общинския недвижим имот повторни търгове да се проведат от 10,30 ч. на 1.IX.2005 г., 8.IX.2005 г., 15.IX.2005 г., 22.IX.2005 г. и 29.IX.2005 г. в стая 103 в сградата на общината при същата първоначална цена, депозит и стъпка на наддаване.

8. Документацията за повторните търгове се закупува от стая 301, ет. 3 на община Ивайловград, всеки работен ден от 8 до 17 ч. срещу представен документ за 200 лв., платими в касата на община Ивайловград. Предложенията се подават в запечатан непрозрачен плик в стая 209, ет. 2, до 17 ч., съответно до: 31.VIII.2005 г., 7.IX.2005 г., 14.IX.2005 г., 21.IX.2005 г. и 28.IX.2005 г.

9. Спечелилият търга да сключи договор за покупко-продажба на имота в 30-дневен срок от влизането в сила резултатите от търга и да заплати покупко-продажната цена на общинския недвижим имот до подписването на договора.

Кмет: Ст. Танев

51620

 

ОБЩИНА КОСТИНБРОД

РЕШЕНИЕ № 304 от 1 юли 2005 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 3, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет - гр. Костинброд, реши:

1. За обект - УПИ II - за стопански дейности с площ 3050 кв. м, застроен с едноетажна масивна сграда (бивше училище) със ЗП 291 кв. м от кв. 25 по плана на с. Голяновци, община Костинброд, да се проведе публичен търг с явно наддаване на 25-ия ден след обнародване на решението в “Държавен вестник” в 10 ч. в малкия салон на читалище “X.X.” - Костинброд, и утвърждава тръжната документация.

2. Условия на търга:

а) начална тръжна цена - 45 000 лв.;

б) стъпка на наддаване - 1000 лв.;

в) депозит за участие и обезпечение на изпълнението - 4500 лв., внесени по сметка на община Костинброд № 306903912, банков код 66074531, БИН 7444040008 при ТД “Биохим”, клон Костинброд, до последния работен ден преди провеждане на търга;

г) цената се заплаща на две вноски в рамките на 30 календарни дни от подписване на договора за продажба на обекта по посочената банкова сметка на общината;

д) собствеността на обекта преминава върху купувача от момента на окончателното заплащане на цялата сума.

3. Тръжната документация се закупува от общинска администрация Костинброд, ул. Охрид 1, ет. 1, стая 12, срещу 50 лв. за един комплект, платени в брой в касата на общината. Начална дата за закупуване на тръжната документация е първият работен ден след обнародването на решението в “Държавен вестник”, краен срок - денят преди провеждане на търга до 16 ч.

Председател: В. Михайлов

48227

 

РЕШЕНИЕ № 305 от 1 юли 2005 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 3, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и чл. 2 и 5 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет - гр. Костинброд, реши:

1. Приема представения правен анализ и оценителски доклад за обект “Благоустройствена и комунална дейност - Костинброд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Костинброд, ул. Охрид 7, с едноличен собственик община Костинброд.

2. За обекта да се проведе публичен търг с явно наддаване на 30-ия ден след обнародване на решението в “Държавен вестник” в 10 ч., в малкия салон на читалище “X.X.” - Костинброд, и утвърждава тръжната документация.

3. Условия на търга:

а) начална тръжна цена - 115 000 лв.;

б) стъпка на наддаване - 5000 лв.;

в) депозит за участие и обезпечение на изпълнението - 15 000 лв., внесени по сметка на община Костинброд № 306903912, банков код 66074531, БИН 7444040008 при ТД “Биохим”, клон Костинброд, до последния работен ден преди провеждане на търга;

г) цената се заплаща на две вноски в рамките на 60 календарни дни от подписване на договора за продажба на обекта по посочената банкова сметка на общината.

4. Тръжната документация се закупува от общинска администрация Костинброд, ул. Охрид 1, ет. 1, стая 12, срещу 100 лв. за един комплект, платени в брой в касата на общината. Начална дата за закупуване на тръжната документация е първият работен ден след обнародването на решението в “Държавен вестник”, краен срок - денят преди провеждане на търга до 16 ч.

Председател: В. Михайлов

48228

РЕШЕНИЕ № 306 от 1 юли 2005 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 3, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 2 и 5 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет - гр. Костинброд, реши:

1. Приема представения правен анализ и оценка на обекта - УПИ I - за стопански дейности с площ 4000 кв.м, застроен с едноетажна масивна сграда (бивше училище) със ЗП 209 кв.м, от кв. 9 по плана на с. Дреново, община Костинброд, и утвърждава тръжна документация.

2. За обекта да се проведе публичен търг с явно наддаване на 20-ия ден след обнародване на решението в “Държавен вестник” в 10 ч. в малкия салон на читалище “X.X.” - Костинброд.

3. Условия на търга:

а) начална тръжна цена - 18 470 лв.;

б) стъпка за наддаване - 500 лв.;

в) депозит за участие и обезпечение на изпълнението - 1800 лв., внесени по сметка на община Костинброд № 306903912, банков код 66074531, БИН 7444040008 при ТД “Биохим”, клон Костинброд, до последния работен ден преди провеждане на търга;

г) цената се заплаща на две вноски в рамките на 30 календарни дни от подписване на договора за продажба на обекта по посочената банкова сметка на общината;

д) собствеността на обекта преминава върху купувача от момента на окончателното заплащане на цялата сума.

4. Тръжната документация се закупува от общинска администрация Костинброд, ул. Охрид 1, стая 12, срещу 50 лв. за един комплект, платени в брой в касата на общината. Начална дата за закупуване на тръжната документация е първият работен ден след обнародването на решението в “Държавен вестник”, краен срок - денят преди провеждане на търга до 16 ч.

Председател: В. Михайлов

48229

 

РЕШЕНИЕ № 321 от 1 юли 2005 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3 ЗПСК Общинският съвет - гр. Костинброд, реши:

1. Променя предназначението на имот - публична общинска собственост, в имот - частна общинска собственост, за обект - плувен басейн “Маслово”, III район, с размери 12/25 м, заедно с мястото, в което е изграден, съставляващ поземлен имот пл. № 39 от кв. 47 с площ 2110 кв.м по плана на Костинброд.

2. Включва в списъка за приватизация обект - плувен басейн “Маслово”, III район, с размери 12/25 м, заедно с мястото, в което е изграден, съставляващ поземлен имот пл. № 39 от кв. 47 с площ 2110 кв.м по плана на Костинброд.

3. Дава съгласие да се открие процедура за приватизация на обекта, като упълномощава кмета на общината да предприеме действия по възлагане изготвянето на правен анализ и оценка на описания обект.

Председател: В. Михайлов

48230

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

РЕШЕНИЕ № 119 от 30 юни 2005 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет - гр. Пазарджик, одобрява ПУП - парцеларен план за определяне трасе на колектор за пречистени води от Пречиствателна станция Пазарджик, имот № 18036, землище с. Мирянци до р. Марица в землище с. Огняново, съгласно приложения план.

Председател: Т. Попов

51683

 

РЕШЕНИЕ № 120 от 30 юни 2005 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет - гр. Пазарджик, одобрява ПУП - парцеларен план за определяне трасе на довеждащ колектор за отпадни води, започващ от края на регулацията на Пазарджик до изградената част на същия колектор в землища Пазарджик и с. Мирянци, съгласно приложения план.

Председател: Т. Попов

51684

 

ОБЩИНА СИЛИСТРА

РЕШЕНИЕ № 663 от 7 юли 2005 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет - гр. Силистра, одобрява подробен устройствен план: “План за регулация - план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване в цифров и графичен вид на западната част от с. Айдемир, община Силистра, съставляваща 1/3 от урбанизираната територия на населеното място”, в граници: север, юг и запад - строителната граница, изток - ул. Заря до пресечката с ул. Цветарска, ул. Глогинка до пресечката с ул. Гергана, ул. Средец до пресечката с ул. Анг. Панчев и до южната част на строителната граница.

На основание чл. 215, ал. 1 във връзка с ал. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” чрез Общинския съвет - гр. Силистра, пред Силистренския окръжен съд.

Председател: М. Пейчев

51657

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ЗАПОВЕД № 768 от 8 юли 2005 г.

На основание чл. 32, ал. 1 ЗА във връзка с § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ, местности Язовира и Бадемлика в землището на с. Колена, община Стара Загора, област Стара Загора.

Областен управител: М. Нейкова

51660

 

ОБЩИНА С. ХАЙРЕДИН, ОБЛАСТ ВРАЦА

РЕШЕНИЕ №254 от 28 януари 2005 г.

На основание чл. 71, ал. 1, т. 1 и чл. 72 ЗОС Общинският съвет - с. Хайредин, обявява конкурс за предоставяне на концесия на обекти - публична общинска собственост, при следните условия:

1. Предмет на концесията: предоставяне за срок 10 години на следните общински язовири:

а) язовир I - с. Рогозен - акт за публична общинска собственост № 21 от 20.VII.1998 г., с площ 248 дка, при начална цена 1240 лв. годишно;

б) язовир II - с. Рогозен - акт за публична общинска собственост № 22 от 20.VII.1998 г., с площ 117 дка, при начална цена 585 лв. годишно;

в) язовир - с. Бързина - акт за публична общинска собственост № 23 от 20.VII.1998 г., с площ 287 дка, при начална цена 1435 лв. годишно.

2. Срок за предоставяне на концесията - 10 години считано от датата на сключване на договора.

3. Концесията да се определи чрез конкурс (присъствен).

4. Документацията за конкурса се получава от дирекция “СА и УС” при община Хайредин срещу 40 лв. (невъзстановими), внесени в касата на общината.

4.1. Документацията за участие в конкурса трябва да съдържа:

а) заявление за участие по образец;

б) препис от решението за регистрация на участника като стопански субект (удостоверение за актуално състояние);

в) документ за данъчна регистрация по регистър БУЛСТАТ;

г) пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;

д) извлечение от годишния счетоводен отчет за последната година;

е) документ за закупени конкурсни книжа;

ж) документ за внесен депозит;

з) удостоверение от съответната данъчна служба, че кандидатът няма данъчни задължения, установени с влязъл в сила акт от компетентен държавен орган или официален документ за допуснато отсрочване или разсрочване на задълженията - оригинал или заверено копие;

и) удостоверение от съответната осигурителна служба, че кандидатът няма задължения към осигурителните фондове, установени с влязъл в сила акт от компетентен държавен орган или официален документ за допуснато отсрочване или разсрочване на задълженията - оригинал или заверено копие;

й) декларация по образец за отсъствие на следните обстоятелства: не се намира в ликвидация;

к) документ за самоличност на лицето;

л) офертна цена.

Изискванията по букви “б” и “в” не се прилагат за участници - физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон.

Офертните документи се подават в запечатан непрозрачен плик “А”, върху който са изписани името и адресът на кандидата и пълното наименование на обекта. Вътре в плик “А” в отделен непрозрачен плик “Б” се поставят офертата и предлаганата цена от кандидата с надпис “Предлагана цена за обект ... и оферта”, изписва се също така и пълното наименование на офериращия.

4.2. Депозитът за участие в конкурса е в размер 10 % от първоначалната обявена цена и се внася на касата на общината до 16 ч. на последния работен ден, предшестващ деня, определен за провеждане на конкурса. На спечелилия конкурса участник депозитът се трансформира в еднократно концесионно възнаграждение.

5. Определя задължителни концесионни условия за концесионера, както следва :

5.1. Правата и задълженията по концесията не могат да се прехвърлят на трети лица.

5.2. Да спазват изискванията относно стопанисването и експлоатацията, предписани от комисията, извършваща ежегодно проверки на техническото състояние на язовира.

5.3. Да провежда концесионни действия при спазване изискванията на екологичната нормативна уредба и цялото останало законодателство, засягащо концесията.

5.4. След изтичане срока на договора да представи обратно на концедента обекта - предмет на концесията, в състояние, годно за експлоатация, според предназначението му.

5.5. Да ползва язовира съгласно неговото предназначение за рибовъдство и напояване и при необходимост от ремонт и ново строителство да извършва същите след писмено съгласие от страна на концедента и след извършване на съгласуванията, предвидени в нормативните актове.

5.6. Да представи при необходимост и при поискване вода от язовира - обект на концесията, за напояване на заложени селскостопански култури в количества, незастрашаващи отглеждането на рибата.

5.7. Да разрешава водопой на животни в определени зони от язовира.

5.8. Да съобщава на концедента за всяко посегателство върху обекта.

6. Основни права на концедента:

6.1. Право на достъп до имота и цялата документация, свързани с осъществяването на концесията, по всяко време с оглед упражняване на контрол по изпълнението условията на концесията и на задълженията на концесионера по договора за концесия.

6.2. Запазва всички свои права върху обекта на концесия.

6.3. Да получава дължимите от концесионера концесионни възнаграждения в сроковете и размера съгласно сключения договор.

6.4. Да прекрати едностранно концесионния договор в случай на неизпълнение от страна на концесионера на основните му задължения и условия на концесията.

7. При неизпълнение на задълженията си по отношение концесионните вноски концесионерът заплаща неустойка в размер 30 % от наема за годината и за всеки просрочен месец по 0,5 %.

8. Концедентът и концесионерът решават споровете, възникнали от изпълнението на концесията, по взаимно съгласие, а когато това се окаже невъзможно - по съдебен ред.

9. Срок и начин на плащане. Плащането става на две вноски :

I. до 30-о число на юни всяка календарна година - 50 % от наема;

II. до 30-о число на декември всяка календарна година - останалите 50 % от годишния наем.

10. Като гаранция за добро изпълнение на договора концесионерът внася при подписване на договора сума в размер 10 % от договорената цена.

11. Документите за конкурса се приемат до 17 ч. на 30-ия ден след обнародването на решението в “Държавен вестник” в деловодството на общината.

12. Конкурсът за определяне на концесионерите да се проведе на първия работен ден след изтичане на 30-дневния срок от обнародване на решението в “Държавен вестник” в 13,30 ч. в сградата на общината.

13. При неявили се кандидати повторен конкурс се провежда на 10-ия ден след провеждане на първия конкурс.

14. Приема проектодоговора.

Вр. и. д. председател: Т. Вълов

51617

X.X. - заместник-министър на транспорта и съобщенията, председател на комисията за организация и провеждане на конкурс за определяне на концесионер на Фериботен терминал Силистра - териториално обособена зона от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе - обект - публична държавна собственост, част от който ще бъде изграден от и със средства на концесионера, назначена със Заповед № РД-14-69 от 18.VII.2005 г. на министъра на транспорта и съобщенията, издадена на основание чл. 117д, ал. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, във връзка с т. 12 от Решение № 632 на Министерския съвет от 5.VII.2005 г. (ДВ, бр. 58 от 2005 г.), на основание чл. 11, ал. 1 от Закона за концесиите и чл. 19, ал. 1 - 3 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите обявява:

1. Едностепенният неприсъствен конкурс съгласно т. 3 от Решение № 632 на Министерския съвет от 5.VII.2005 г. (ДВ, бр. 58 от 2005 г.) за определяне на концесионер на Фериботен терминал Силистра - териториално обособена зона от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе - обект - публична държавна собственост, част от който ще бъде изграден от и със средства на концесионера, ще се проведе на първия работен ден след изтичане на 30 дни от датата на влизане в сила на решението на комисията за допускане на кандидатите до участие в конкурса. На първия работен ден след влизане в сила на решението за допускане до участие в конкурса комисията изпраща писмено уведомление до допуснатите кандидати за крайния срок за подаване на предложения и за точната дата на тяхното отваряне. Предложенията на участниците ще се отворят в Министерството на транспорта и съобщенията, София, ул. Дякон Игнатий 9, ет. 2, зала 2, в 10 ч.

2. Конкурсът ще се проведе при следните условия:

2.1. Критерии за избор на концесионер:

2.1.1. Финансова стабилност на допуснатите до участие в конкурса кандидати. Финансово стабилен е кандидат, който отговаря на следните условия:

2.1.1.1. размер на активите на стойност не по-малко от 6 000 000 лв.; или

2.1.1.2. размер на приходите от продажби поне за една от последните две години не по-малък от 15 000 000 лв.;

2.1.1.3. не е в процедура по ликвидация или производство по обявяване в несъстоятелност, като тези обстоятелства се доказват със съдебно удостоверение, издадено не по-рано от един месец преди подаване на заявлението;

2.1.1.4. няма просрочени парични задължения към държавата, което се доказва с удостоверение от съответната данъчна служба;

2.1.1.5. няма просрочени парични задължения към осигурителни фондове, което се доказва с документ от съответния компетентен орган;

2.1.1.6. представи банкова референция и препоръки от търговски партньори;

2.1.1.7. в случаите, когато кандидат е новорегистрирано дружество, което не отговаря на условията по т. 2.1.1.1 - 2.1.1.6, те следва да бъдат изпълнени от мажоритарния собственик на капитала му, а в случаите, когато няма мажоритарен собственик - от акционер или съдружник, който притежава над 33 на сто от капитала, а на условията по т. 2.1.1.3 - 2.1.1.5 - и самото дружество кандидат.

2.1.2. Разработки относно:

2.1.2.1. инвестиционно предложение с относителна тежест 20 на сто, включващо: инвестиционна програма за срока на концесията и минимална инвестиция за първите 20 месеца от срока на концесията в разчетена минимална инвестиция за първите две години от срока на концесията в размер 3 000 000 лв., срок на реализиране на отделните етапи на програмата, план за финансиране и оценка на ефекта на инвестициите върху потребителите;

2.1.2.2. бизнес предложение с относителна тежест 10 на сто, включващо: социална програма, програма за оперативна дейност и поддръжка, организационно-управленски план, програма за безопасност и сигурност, екологична програма;

2.1.2.3. предложение за средногодишен трафик за първите 10 години след издаване на удостоверение за експлоатационна годност на пристанищния терминал с относителна тежест 25 на сто;

2.1.2.4. предложение за фиксираната част на годишно концесионно възнаграждение с относителна тежест 25 на сто;

2.1.2.5. предложение за променливата част на годишно концесионно възнаграждение с относителна тежест 20 на сто.

2.2. Конкретните изисквания по отделните критерии и методиката за оценка се определят в конкурсните книжа.

2.3. При определяне на методиката по т. 2.2 се вземат предвид следните задължителни условия:

2.3.1. Общата оценка на разработките по т. 2.1.2 се умножава с коефициент 2 - за кандидатите, отговарящи на условията за финансова стабилност по т. 2.1.1, както и в случаите, когато условията са изпълнени от кандидата или съдружник или акционер, притежаващ мажоритарно участие.

2.3.2. Общата оценка на разработките по т. 2.1.2 се умножава с коефициент 1,5 - за кандидатите, когато условията за финансова стабилност по т. 2.1.1 са изпълнени от съдружник или акционер, притежаващ над 33 на сто участие (при липса на мажоритарен участник).

2.3.3. Общата оценка на разработките по т. 2.1.2 се умножава с коефициент 1 - за кандидатите, които не отговарят на условията за финансова стабилност по т. 2.1.1.

2.3.4. Когато нито един от кандидатите не отговаря на критериите за финансова стабилност по т. 2.1.1, конкурсната комисия изразява мотивирано становище в случаите, когато не се е възползвала от правото си по чл. 29, ал. 2, изр. последно от Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

3. Конкурсните книжа се закупуват всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 17 ч. от 2.VIII.2005 г. до 19.VIII.2005 г. Цената на конкурсните книжа е 2000 лв. и се заплаща по банкова сметка на Министерството на транспорта и съобщенията № 5000124839, банков код 66196611, Българска народна банка, Централно управление, София. Всички дължими банкови такси и комисиони са за сметка на лицата, закупили конкурсни книжа. Конкурсните книжа се предоставят в Министерството на транспорта и съобщенията, София, ул. Дякон Игнатий 9, ет. 10, стая 1005. Конкурсните книжа се предоставят на лице с представителна власт по регистрацията на търговеца, което се доказва с представяне на удостоверение за актуално състояние, или на упълномощено от него лице, за което се представя и нотариално заверено пълномощно. Предоставянето на конкурсните книжа се извърша след представяне на документ за платена цена на конкурсните книжа и се удостоверява с двустранно подписан опис. Лицето, получаващо конкурсните книжа, подписва декларация по чл. 19а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

4. На закупилите конкурсни книжа кандидати се издава удостоверение за право на оглед на обекта на концесия. Огледите на обекта на концесия могат да се извършват до последния работен ден, предхождащ крайния срок за подаване на предложенията, по ред и начин, посочени в удостоверението за оглед и в конкурсните книжа.

5. Кандидатите, закупили конкурсни книжа, могат да получават допълнителна информация във връзка с концесията след отправено писмено запитване до комисията в срок до 10 дни преди изтичане на крайния срок за подаване на предложения. Комисията отговаря на отправените запитвания в 7-дневен срок от постъпване на запитването. Отговорите се изпращат на всички кандидати.

6. Заявленията за участие в конкурса се подават по образец, който е част от конкурсните книжа, и към него се прилагат документите по чл. 12, ал. 2 от Закона за концесиите, в т. ч. и документ за внесен депозит в размер 25 000 лв. по банкова сметка на Министерството на транспорта и съобщенията № 5000124839, банков код 66196611, Българска народна банка, Централно управление, София. Всички дължими банкови такси и комисиони са за сметка на заявителя. Срокът за подаване на заявленията е до 17 ч. на 22.VIII.2005 г. Заявленията се завеждат в деловодството на Министерството на транспорта и съобщенията, София, ул. Дякон Игнатий 9. На заявителя се издава входящ номер, който следва да бъде приложен към предложението в съответствие с чл. 21, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

7. При констатиране на нередовности в подадените заявления със свое решение комисията предоставя на заявителите 7-дневен срок за отстраняване на нередовностите, който тече от датата на получаване на писменото уведомление за това. В решението се посочва и конкретната нередовност.

8. Комисията се произнася с решение за допускане на подалите заявление кандидати до участие в конкурса в срок до 29.VIII.2005 г. или съответно - в срок до 7 дни от изтичане на срока за отстраняване на нередовностите.

9. Решенията по т. 7 и 8 и съобщенията за тях са в писмена форма и се предават от определено от комисията лице лично на заявителя или упълномощено от него лице срещу подпис или по факс, посочен в заявлението.

10. Срокът за подаване на предложения от допуснатите кандидати е 30 дни от датата на влизане в сила на решението на комисията за допускане на кандидатите до участие в конкурса. Предложенията се подават по ред, определен в конкурсната документация.

50351

1. - Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на приетата от управителния съвет на БНБ с решение № 149 от 16.ХII.2004 г. методика основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 2,04 на сто считано от 1 август 2005 г.

52921

1007. - “Столичен електротранспорт” - ЕАД, София, на основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение на съвета на директорите, взето с протокол № 13 от 13.VII.2005 г., обявява търг с явно наддаване на 30.VIII.2005 г. от 10 ч. в сградата на управлението на “Столичен електротранспорт” - ЕАД, на бул. Княгиня Мария-Луиза 193, за продажба на бракувани ДМА: 1. електрически двигател тягов 50/300 - 405 бр.; 2. електрически двигател помощен ДС 2,2/550 - 40 бр.; 3. колооси Т65 - 166 бр. Началната тръжна цена на отделните обекти е, както следва: на обект 1 - 423 лв. за 1 брой - стъпка на наддаване 5 лв.; на обект 2 - 85 лв. за 1 брой - стъпка на наддаване 5 лв.; на обект 3 - 154 лв. за 1 брой - стъпка на наддаване 5 лв. Цената се оферира и заплаща в левове. Размерът на депозита за участие в търга за всяка една от позиции 1 и 3 е 1000 лв., за позиция 2 - 250 лв., вносими в брой в касата на “Столичен електротранспорт” - ЕАД, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 193, или по банков път в “ОБ” - АД, клон “Денкоглу”, сметка № 1010046206, код 13073555. Крайният срок за внасяне на депозита за участие е 26.VIII.2005 г. Цената на тръжната документация е 200 лв. без включен ДДС. Тръжната документация може да се закупува до 16 ч. на 19.VIII.2005 г. вкл. от отдела за обществени поръчки на дружеството. Предложения за участие в търга могат да се подават до 16 ч. на 26.VIII.2005 г. вкл. в деловодството на “Столичен електротранспорт” - ЕАД. Оглед на обектите на търга може да се извърши на адрес: трамвайно депо “Красна поляна”, намиращо се на адрес: бул. Н. Мушанов 149, и трамвайно депо “Банишора”, намиращо се на адрес: бул. Княгиня Мария-Луиза 193, на 12.VIII.2005 г. от 9 до 15 ч. Лица за контакти: инж. X.X. - тел. за контакти: 832 40 54; X.X. - тел. за контакти: 833 41 01.

49805

X.X. - министър на околната среда и водите, на основание чл. 75, ал. 1 и чл. 62, ал. 5 от Закона за водите обявява, че е постъпило заявление от “В и К” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Прилеп 33, БУЛСТАТ 103002253, за изменение и продължаване на разрешителното за ползване на Черно море. Цел на ползването - за заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ “Слънчев ден” в Черно море в район на съществуващо и перспективно ползване. Количеството на заустваните води е до 500 000 куб.м/годишно, до 850 куб.м/денонощие извън сезон и до 1980 куб.м/денонощие в сезон. Изменения: необходимо процентно намаление по показател БПК5 - 20 %; срок - 31.ХII.2010 г. за отвеждане отпадъчните води от ПСОВ “Слънчев ден” в ГПСОВ - Варна, съгласно Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС. На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за водите в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да поискат същото или аналогично разрешително, да възразят срещу издаването на разрешителното, да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

51685

8. - Регионалната дирекция - Пловдив, на Агенцията за държавни вземания на основание чл. 199, ал. 2 ДПК с постановление № 001560-34-03/10.VI.2005 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Мадан, област Смолян, ул. Миньор 14, ап. 8, притежаващ ЛК № **********, издадена от МВР - Смолян, на 25.IV.2002 г., следния недвижим имот - апартамент № 2 в Рудозем, област Смолян, ул. Капитан Петко войвода, бл. 17, вх. А, ап. 2, състоящ се от кухня, спалня, дневна, коридор и санитарен възел, обща застроена площ - 64,79 кв.м, на първи жилищен етаж в триетажна масивна сграда, построена през 1957 г., водоснабдена, електрифицирана, телефонизирана, централна канализация, непосредствен транспортен достъп, при съседи: на етажа: ап. 1 и ап. 3, стълбищна клетка, отгоре: ап. № 6, отдолу: мазета, заедно с 8,49 % идеални части от общите части на сградата и ОПС - 70,05 кв.м, заедно с прилежащо мазе № 2, със светла площ - 8,44 кв.м, при съседи: мазе № 1 и № 3 (последен акт за собственост АДС (частна) № 83/04.03.1987 г. на Общинския народен съвет - гр. Рудозем), за 5450 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

51269

640. - Регионална дирекция - Русе, на Агенцията за държавни вземания на основание чл. 199, ал. 2 ДПК с постановление с изх. № 0156/2002/304330 от 14.VII.2005 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес Габрово, ул. Генерал Дерожински 122, следния недвижим имот: боксониера № 12, която се състои от преддверие, стая и баня с WС, стените и таванът в стаята и преддверието са боядисани с латекс, в банята стените са с фаянсова облицовка, монтиран е санитарен фаянс - клекало, мивка - среден формат, и казанче; дограмата е метална остъклена витрина и дървени врати, със застроена площ 19,91 кв. м заедно с 403 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж; общите части на сградата се състоят от стълбище с три асансьора, коридор и обща стая с електромери и ползвана за склад, намираща се в Габрово, ул. Софроний Врачански 9, бл. Рачо Ковача, ет. 12, УПИ I-3309, кв. 120, по плана на Габрово, при граници: боксониера № 11 и общоползвана стълбищна площадка, за 5320,35 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

50955

642. - Регионална дирекция - Русе, на Агенцията за държавни вземания на основание чл. 199, ал. 2 ДПК с Постановление № 23642/2001/113539 от 7.VII.2005 г. възлага на “Прити 95” - ООД, гр. Лясковец, № от НДР 1042002093, БУЛСТАТ 814222467, данъчен адрес: гр. Лясковец, ул. Трети март 12, представлявано от X.X.X., следните недвижими имоти и инфраструктура, намиращи се в гр. Лясковец, ул. Максим Райкович 28: 1. урегулиран поземлен имот № V в кв. 138 по плана на гр. Лясковец, с площ от 32 216 кв. м, с бетонова ограда от север, изток и юг и изградени асфалтови пътища и площадки ведно с построените в имота сгради: котелно помещение, склад за отпадъци, навес за амбалаж, склад за празни бутилки, термичен цех и склад термичен цех, склад готова продукция, хладилник, търговски склад, стар шампански цех и хладилник платен апарат, амбалажен цех; 2. сгради в УПИ № IХ в кв. 138 по плана на гр. Лясковец: втори етаж от административна сграда (нова), административна сграда (старо жилище), външна тоалетна; 3. сграда в УПИ №IV в кв. 138 по плана на гр. Лясковец: винарска изба (надземна); 4. сгради в УПИ № VI в кв. 138 по плана на гр. Лясковец: магазин със склад, павилион за плодове и зеленчуци; 5. сгради в УПИ № VII в кв. 138 по плана на гр. Лясковец: навес за материали, техническа работилница с битови помещения и гаражни клетки; 6. сграда в УПИ № IV и УПИ № VIII в кв. 138 по плана на гр. Лясковец: гараж КПП; 7. сграда в УПИ № VIII в кв. 138 по плана на гр. Лясковец: склад за велпапе (склад за 200 гр. бутилки) - за сумата 592 948,44 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.

51613

643. - Регионална дирекция - Русе, на Агенцията за държавни вземания на основание чл. 199, ал. 2 ДПК с постановление № 23642/2001/113545 от 12.VII.2005 г. възлага на “Международна търговска къща Молдова” - ООД, София, № от НДР 2221153165, БУЛСТАТ 130310963, данъчен адрес: София, ул. Узунджовска 11, ет. 2, представлявано от X.X.X., следния недвижим имот - “Винарска изба” - с. Ресен, съставляваща: поземлен имот № 115 по плана на с. Ресен с площ от 46 550 кв.м по АДС № 6187 от 29.IV.1996 г. на община Велико Търново и по скица № 1910 от 12.VII.2004 г. на община Велико Търново с площ от 47 965 кв.м, заедно с прилежащите сгради: 1. административна сграда - ЗП 90 кв.м; 2. работилница - ЗП 325 кв.м; 3. столова с кухня - ЗП 130 кв.м; 4. помпена станция с кладенец - ЗП 22 кв.м; 5. навес и пристройка към основна изба - ЗП 483 кв.м; 6. винарска изба - ЗП 1200 кв.м и РЗП 4800 кв.м; 7. спиртоварна - ЗП 336 кв.м; 8. помпена станция - ЗП 10,5 кв.м; 9. парова централа - ЗП 233 кв.м; 10. гараж - ЗП 37 кв.м; 11. дестилатен склад (склад за готова продукция) - ЗП 1272 кв.м; 12. експедиционно отделение - ЗП 149 кв.м; 13. трафопост с трансформатор - ЗП 10 кв.м; 14. караулно помещение - ЗП 35 кв.м, инфраструктура и движимо имущество на територията на избата - за 560 070,70 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.

51614

644. - Регионална дирекция - Русе, на Агенцията за държавни вземания на основание чл. 199, ал. 2 ДПК с постановление № 23959/2001/112885/11.07.2005 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, постоянен адрес: Русе, ул. Даме Груев 2, вх. 4, ет. 2, следния недвижим имот: апартамент № 1 в с. Червена вода, ул. Птицекомбинат, ж. блок № 1, вх. 1, ет. 1, състоящ се от дневна, кухня, тераса от юг, коридор, сервизни помещения, със застроена площ 46,38 кв.м, заедно с избено помещение №1 с площ 16,92 кв.м и с 11,229 % идеални части от общите части на сградата, при граници: на север - коридор, на изток - двор, на запад - апартамент № 2, на юг - двор, за 3899 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.

51615

281. - Регионална дирекция - Русе, Велико Търново, на Агенцията за държавни вземания на основание чл. 199, ал. 2 ДПК с постановление № 13553/2003/000066 от 08.07.2005 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, с. Раданово, община Полски Тръмбеш, ул. Втора 1, следния недвижим имот: склад за зърно (инв. № 19) съгласно протокол от 03.06.1994 г. на ликвидационния съвет на с. Раданово, в парцел № 34, височина 3,20 м, по парцеларния план на кооперацията от 1994 г., намиращ се в недвижим имот № 385 (ДРФ), построен през 1983 г., ЗП 288 кв.м, при граници: север: път, изток: парцел 18, запад: път 23, юг: парцел № 28, намиращ се в с. Раданово, община Полски Тръмбеш, за 4490 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.

50951

638. - Регионална дирекция - Русе - Велико Търново, на Агенцията за държавни вземания на основание чл. 199, ал. 2 ДПК с постановление № 15323/2004/000089 от 6.VII.2005 г. възлага на “Борола” - ЕООД, София, дан. № 2220076132, БУЛСТАТ 121121771, данъчен адрес - София, район “Лозенец”, ул. Крум Попов 32, представител: X.X.X., ЕГН **********, следния недвижим имот: търговски обект “Хранителен магазин и пивница - Запад” - УПИ IV-170, в кв. 20 по подробния устройствен план на гр. Сухиндол с площ около 2024 кв.м заедно с построения в него търговски обект - едноетажна масивна сграда със застроена площ 320 кв.м, намиращ се в гр. Сухиндол, ул. Васил Левски 18, при граници: запад - хладилни камери, юг - ул. Васил Левски, изток - улица, за 22 500 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.

50952

639. - Регионална дирекция - Русе, Велико Търново, на Агенцията за държавни вземания, на основание чл. 199, ал. 2 ДПК с постановление № 0540/2001/370341 от 1.VII.2005 г. възлага на X.X.X. с данъчен/постоянен адрес гр. Елена, ул. В. Левски 109, следния недвижим имот: овчарник в парцел ХХ по парцеларен план на стопански двор на ОК “Разум”, с. Мусина, ЗП 160 кв. м, конструкция - паянтова, построена през 1960 г., и овчарник в парцел ХХI по парцеларен план на стопански двор на ОК “Разум”, с. Мусина, ЗП 250 кв. м, конструкция - паянтова, построена през 1960 г., за 1110 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

50953

639а. - Регионална дирекция - Русе, Велико Търново, на Агенцията за държавни вземания на основание чл. 199, ал. 2 ДПК с постановление № 0540/2001/370345 от 7.VII.2005 г. възлага на X.X.X., ЕГН **********, с данъчен/постоянен адрес с. Самоводене, ул. Росица 15, следния недвижим имот: свинарник в парцел ХХVI по парцеларен план на стопански двор на ОК “Разум”, с. Мусина, ЗП 180 кв.м, конструкция - паянтова, построена през 1966 г., и свинарник в парцел ХХVII по парцеларен план на стопански двор на ОК “Разум”, с. Мусина, ЗП 344 кв.м, конструкция - масивна, построена през 1991 г., за 2770 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождението на имота.

50954

1326. - Регионална дирекция - Русе, Велико Търново, на Агенцията за държавни вземания на основание чл. 199, ал. 2 ДПК с постановление № 9429/2002/369428 от 22.06.2005 г. възлага на “Спринк” - ЕООД, дан. № 1040018030, БУЛСТАТ 104054295, данъчен/постоянен адрес: Велико Търново, Промишлена зона “Дълга Лъка”, представлявано от X.X.X., ЕГН **********, следния недвижим имот: 1. склад за минерални торове в парцел II по парцеларния план на ЧЗК - Зора в с. Стефан Стамболово (243 кв.м РЗП), 1955 г., с граници: север - път, юг - хамбар, запад - мера, и изток - сеновал; 2. хамбар в парцел VI по парцеларния план на ЧЗК - Зора в с. Стефан Стамболово (540,2 кв.м РЗП), 1953 г., с граници: север - сеновал, юг - път, запад - площадка, и изток - сушилня; 3. хамбар в парцел VIII по парцеларния план на ЧЗК - Зора, в с. Стефан Стамболово (390 кв.м РЗП), 1953 г., с граници: север - склад за торове, юг - път, запад - мера, и изток - мелница; 4. сеновал в парцел ХХII по парцеларния имот на ЧЗК - Зора, в с. Стефан Стамболово (429 кв.м РЗП), 1953 г., с граници: север - мера, юг - път, запад - склад за торове, и изток - сеновал; 5. навес колиен кантар в парцел ХХIV по парцелния план на ЧЗК - Зора, в с. Стефан Стамболово (8 кв.м РЗП), 1954 г., с граници: север - мера, юг - път, запад - мера, и изток - ГСМ; 6. конюшня в парцел ХХII по парцеларния план на ЧЗК - Зора, в с. Стефан Стамболово (560 кв.м РЗП), 1955 г., с граници: север - мера, юг - път, запад - млекосъбирателен пункт, и изток - свинарник; 7. веранда (свинарник за малки прасенца) в парцел ХIV по парцеларния план на ЧЗК - Зора, в с. Стефан Стамболово (462 кв.м РЗП), 1954 г., с граници: север - мера, юг - път, запад - път, и изток - път; 8. помещение (бивш магазин - лавка), в парцел ХХV по парцелния план на ЧЗК - Зора, в с. Стефан Стамболово (40 кв.м РЗП), 1955 г., с граници: север - мера, юг - път, запад - път, и изток - мера; 9. млекосъбирателен пункт в парцел ХХХI по парцеларния план на ЧЗК - Зора, в с. Стефан Стамболово (54 кв.м РЗП), 1955 г., с граници: север - мера, юг - път, запад - път, и изток - мера; 10. противопожарно депо в парцел ХХVIII по парцеларния план на ЧЗК - Зора, в с. Стефан Стамболово (15 кв.м РЗП), 1953 г., с граници: север - път, юг - път, запад - път, и изток - мера; 11. мелница в парцел VII по парцеларния план на ЧЗК - Зора, в с. Стефан Стамболово (110,6 кв.м РЗП), 1954 г., с граници: север - склад за торове, юг - път, запад - хамбар, и изток - площадка; 12. сграда при входа в парцел ХХIХ по парцелния план на ЧЗК - Зора, в с. Стефан Стамболово (28 кв.м РЗП) 1955 г., с граници: север - път, юг - път, запад - път, и изток - беседка; 13. свинарник в парцел ХV по парцеларния план на ЧЗК - Зора, в с. Стефан Стамболово (758 кв.м РЗП), 1955 г., с граници: север - мера, юг - път, запад - конюшня, и изток - път; 14. свинарник в парцел ХV по парцеларния план на ЧЗК - Зора, в с. Стефан Стамболово (550 кв.м РЗП) 1954 г., с граници: север - мера, юг - път, запад - мера, и изток - свинарник, за сумата от 7910 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.

50956

61. - Националната художествена академия - София, обявява конкурси за: преподавател по графичен дизайн към катедра “Рекламен дизайн”; асистент по графика и композиция към катедра “Графика”, двата със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. За справки - тел. 988-17-02, Учебно-методичен отдел.

51275

65. - Техническият университет - София, обявява конкурси за: професори по: 02.05.47 информационни измервателни системи - един към катедра “Електроизмервателна техника”; 02.04.15 електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта (електрически транспорт) - един към катедра “Електроснабдяване, електрообзавеждане и електротранспорт”; 01.05.00 химия - един към едноименната катедра, със срок 3 месеца; доценти по: 02.21.06 автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (програмиране и използване на компютри - I) - един към катедра “Програмиране и компютърни технологии”; 05.02.21 организация и управление на производството (индустриален мениджмънт) - един към катедра “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт”; 05.08.04 изкуствознание и изобразителни изкуства (графичен дизайн) - един към катедра “Хуманитарни науки и дизайн”, със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в университета, отдел “Персонал”, Студентски град “Хр. Ботев”, тел.: 965-32-05.

50918

66. - Техническият университет - София, обявява конкурс за асистент по 01.01.11 изследване на операциите към катедра “Стохастика и оптимиране” със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в университета, отдел “Персонал”, Студентски град “Хр. Ботев”, тел. 965-32-05.

50917

243. - Нов български университет обявява конкурси за: професор по 05.08.02 музикознание и музикално изкуство (китара); доценти по 05.08.02 музикознание и музикално изкуство (дирижиране на народен хор и народен оркестър) - един; 05.04.11 общо и сравнително езикознание (приложна лингвистика - английски език) - един; 05.02.20 социално управление (стратегическо управление на туризма - един; икономика на публичния сектор, данъчна политика и администрация - един), всички със срок 3 месеца; преподавател по 05.04.20 германски езици (английски език) - двама, със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в НБУ, ул. Монтевидео 21, отдел “Персонал”, стая 216, тел. 8110236.

50416

83. - Академията на МВР - София, обявява конкурси за: доценти по: 02.19.01 техника на безопасността на труда и противопожарна техника (пожарна безопасност и строителство) в катедра “Предотвратяване на пожарите и авариите” към факултет “ПАБ” - един; 05.02.24 организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност за учебните дисциплини: разузнавателна защита на конституционния ред към факултет “Сигурност” - един; оперативно-тактическа подготовка в катедра “Специализирана полицейска дейност” към факултет “Полиция” - един); 05.01.13 философия на политиката в катедра “Социални науки” към факултет “Сигурност” - един; 05.11.02 политология в катедра “Социални науки” към факултет “Сигурност” - един, със срок 3 месеца; асистенти по: 05.05.16 наказателно право в катедра “Наказателноправни науки” към факултет “Полиция” - един, със срок 1 месец; 05.02.24 организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност за учебните дисциплини: защита на класифицираната информация в катедра “Защита на класифицираната информация” към факултет “Сигурност” - двама; управление на контраразузнаването в катедра “Управление на информатиката” към факултет “Сигурност” - един; оперативно-издирвателна дейност за противодействие на икономическата престъпност в катедра “Противодействие на престъпността” към факултет “Полиция” - един, със срок 3 месеца; оперативно-тактическа подготовка в катедра “Специализирана полицейска подготовка” към факултет “Полиция” - един, със срок 1 месец); преподавател по английски език в катедра “Езикова подготовка” към факултет “Сигурност” със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в академията, п.к. 555, тел. 98 29 222.

51608

574. - Медицинският факултет към Медицинския университет - София, обявява конкурс в Катедрата по съдебна медицина и деонтология за доцент по 03.01.59 съдебна медицина, със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник” за нуждите на Центъра по съдебна медицина към “СБАЛ “Александровска” - ЕАД. Документи и справки - в канцеларията на Катедрата по съдебна медицина и деонтология, ул. Здраве 1, тел. 92-30-412.

50916

22. - Югозападният университет “X.X.” - Благоевград, обявява конкурси за: професори по: 05.08.01 театрознание и театрално изкуство (актьорско майсторство и режисура) - един; 05.01.01 история на философията (немска класическа философия) - един; 05.07.03 методика на обучението по история (история на изкуството) - един; доценти по: 05.08.02 музикознание и музикално изкуство (хорово дирижиране и църковна музика) - един; 05.04.20 германски езици (английски език) - един; 05.02.18 икономика и управление (туроператорска и агентска дейност) - един; 05.02.07 счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност - един; 05.05.15 международно право и международни отношения - един; 05.07.03 методика на обучението (методи на социалната работа) - един, всички със срок 3 месеца; асистенти по: 03.01.05 патофизиология (нормална и патологична физиология и морфология) - един; 05.11.01 социология (социална екология) - един; 05.05.16 наказателно право - един; 05.02.18 икономика и управление (туроператорска и агентска дейност) - един; 05.06.01 обща психология (психологически измервания) - един; 05.05.08 гражданско и семейно право - двама; преподаватели по: 05.08.02 музикознание и музикално изкуство (народно пеене) - един; 05.04.21 романски езици (италиански език - един; френски език - един), със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в ректората, ет. 4, стая 443, тел. (073) 88 89 150.

50944

81. - Техническият университет - Варна, обявява конкурси за асистенти по: математика - един към катедра “Математика” със срок 2 месеца; компютърни системи, комплекси и мрежи (програмиране и използване на компютри) - един към катедра КНТ със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в университета, служба “Личен състав”, тел. 052/383 284.

51636

309. - Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив, обявява конкурси за: доценти по: 05.07.02 теория на възпитанието и дидактика (предучилищна педагогика) - един към катедра “Музикална педагогика и дирижиране”; 05.08.02 музикознание и музикално изкуство (народно пеене) - един към катедра “Музикален фолклор”; асистент по камерна музика към катедра “Музикален фолклор”, всички със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Докумнти - в академията, ул. Тодор Самодумов 2, тел. 032/60-14-50.

51268

27. - Медицинският университет - Пловдив, обявява конкурси за: доцент по 03.01.49 сърдечносъдова хирургия към едноименната катедра със срок 4 месеца; асистенти по: 03.01.54 медико-санитарна защита към сектор “Медицина на бедствените ситуации на Катедрата по социална медицина и здравен мениджмънт - един; 03.01.05 патофизиология (вкл. ветеринарна патофизиология) към Катедрата по патологична физиология - един, със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в Научния отдел на университета, бул. В. Априлов 15А, тел. 602 224, 602 403.

50328

18. - Стопанска академия “Д. А. Ценов” - Свищов, обявява конкурс за преподавател по английски език със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в академията, тел. 66-362.

50327

337. - Тракийският университет - Стара Загора, обявява конкурси за: Педагогическия факултет за асистент по 05.07.03 методика на обучението по изобразително изкуство; Аграрния факултет за асистент по 05.03.14 етнография, двата със срок 3 месеца; Ветеринарномедицинския факултет за асистент по 04.03.12 епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи: за Аграрния и Ветеринарномедицинския факултет - в ректората, отдел “Научен”, стая 226, тел. (042) 699 212; за Педагогическия фактултет - във факултета, ул. Армейска 9, тел. (042) 639 157.

49892

117. - Кирило-Методиевският научен център - БАН, София, обявява конкурс за научен сътрудник по 05.04.06 литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия със срок 1 месец от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в КМНЦ, София, ул. Московска 13, тел. 987-02-61.

51273

356. - Институтът по криобиология и хранителни технологии към Националния център за аграрни науки - София, обявява конкурс за старши научен сътрудник I ст. по 02.11.07 технология на алкохолните и безалкохолните напитки със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, София 1407, бул. Черни връх 53, тел.: 868 1253; 868 13 63.

51624

21. - Институтът по аграрна икономика при НЦАН - София, обявява конкурс за научен сътрудник по 05.02.18 икономика и управление (по отрасли) със срок 3 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в института, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1, тел. 971 00 14, факс 971 39 13.

51274

45. - Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България - София, на основание чл. 26 от Закона за независимия финансов одит допълва Списъка на дипломираните експерт-счетоводители, регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България през 2005 г. (ДВ, бр. 21 от 2005 г.), с името на регистриран одитор X.X.X. - диплома № 577 - София.

51251

314. - Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е одобрил със заповед № РД-04-7706-301 от 18.VII.2005 г. комплексен проект за инвестиицонна инициатива в две самостоятелни съставни части: окончателен ПУП - парцеларен план, инвестиционен проект фаза ТП за строеж: газификация на гр. Варна, разпределителен газопровод от гр. Варна (КВ, ул. Янко Мустаков) до консуматори в промишлената зона “Клисе баир” и до регулацията на с. Тополи, и е издал разрешение за строеж № 28 от 18.VII.2005 г. за обект: газификация на Варна, разпределителен газопровод от Варна (КВ, ул. Янко Мустаков) до консуматори в промишлената зона “Клисе баир” и до регулацията на с. Тополи. На основание чл. 218 ЗУТ комплексният проект за инвестиционна инициатива подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението за издаване на строителното разрешение.

50420

437. - Общинската служба по земеделие и гори - гр. Омуртаг, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделските земи в землището на с. Горско село (ЕКАТТЕ 17230), община Омуртаг, че ще бъде извършен въвод във владение съгласно частичната преработка на влезлия в сила план за земеразделяне на масиви 16, 21, 25, 28, и кад. № 202, 260, 262, 205. Графикът по дати и местности и обявлението в “Държавен вестник” са изложени в кметството (ОС “ЗГ”). При извършване на въвода общинската служба ще състави протокол съгласно чл. 32, ал. 2 ППЗСПЗЗ.

52597

 

СЪДИЛИЩА

Хасковският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Опълченско, махала Сестрица, област Кърджали, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.IХ.2005 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 68/2005, заведено от X.X.X. от Хасково, по чл. 41 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

50940

Софийският градски съд, гр. колегия, I отделение, 12 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, бул. Александър Стамболийски 38, и X.X.X. с последен адрес София, бул. Александър Стамболийски 38, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 1.ХII.2005 г. в 9 ч. като ответници по гр. д. № 741/2005, заведено от X.X.X. и X.X.X., установителен иск. Ответниците да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51669

Балчишкият районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Добрич, ул. Ал. Кръстев (В. Петров) 24, да се яви в съда на 1.ХI.2005 г. в 10,30 ч. като ответник по гр.д. № 43/2005, заведено от X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., с правно основание чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51647

Благоевградският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Благоевград, ж.к. Ален мак, бл. 35, вх. В, ет. 3, ап. 9, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.IХ.2005 г. в 9,30 ч. като ответница по гр.д. № 205/2005 по описа на съда, заведено от X.X.X.-X., по реда на чл. 240 и чл. 86 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51276

Бургаският районен съд, гр. колегия, призовава Роман Гиеремек с последен адрес Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 93, вх. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.Х.2005 г. в 13,30 ч. като ответник по гр.д. № 330/2005, заведено от X.X.X., иск по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51680

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Яворец, община Габрово, ул. Г. Димитров 33, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.IХ.2005 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1040Б/2005, заведено от X.X.X., по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51637

Добричкият районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Добрич, ул. Вида Димитрова 70, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.Х.2005 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 58/2003, заведено от “БТК” - АД, ТР “Далекосъобщения” - Добрич, по облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51681

Районният съд - гр. Исперих, призовава X.X.X. с последен адрес Разград, ж.к. Орел, бл. 6, вх. Б, ет. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.IХ.2005 г. в 11,30 ч. като ответник по гр.д. № 166/2005, заведено от X.X.X.-X. от Разград, ж.к. Орел, бл. 6, вх. Б ет. 3, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51639

Районният съд - гр. Исперих, призовава X.X.X. с последен адрес с. Тодорово, област Разград, сега в Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.IХ.2005 г. в 13,30 ч. като ответница по гр.д. № 194/2005, заведено от X.X.X. от с. Тодорово, област Разград, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

50927

Ловешкият районен съд, II гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес с. Дренов, област Ловеч, ул. Райна Княгиня 23, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.Х.2005 г. в 9,45 ч. като ответник по гр.д. № 36/2005, заведено от Дирекция “Социално подпомагане” - Ловеч, по чл. 26 и 28 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51648

Луковитският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес с. Карлуково, област Ловеч, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.Х.2005 г. в 8,30 ч. като ответница по гр. д. № 9/2005, заведено от X.X.X., ЕГН **********, от с. Карлуково, област Ловеч, за иск с правно основание чл. 79 и сл. и чл. 87 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51638

Момчилградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Метличка, община Кирково, област Кърджали, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.Х.2005 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 206/2005, заведено от X.X.X. от Момчилград, действащ със съгласието на майка си Емине Кязим Йълмаз от Момчилград, по чл. 86 във връзка с чл. 82 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51676

Районният съд - гр. Омуртаг, призовава X.X.X. и X.X.X. с последен адрес с. Могилец, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 7.Х.2005 г. в 10 ч. като ответници по гр.д. № 232/2005, заведено от Зюлфеийе Мерт, за делба. Ответниците да посочат съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51679

Павликенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Горна Липница, община Павликени, област Велико Търново, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.IХ.2005 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 180/2005, заведено от Агенция по заетостта, Дирекция по труда - Павликени, за иск по чл. 79, ал. 1, чл. 86 и чл. 92, ал. 1 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

50930

Петричкият районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Коларово, община Петрич, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.IХ.2005 г. в 10,15 ч. като ответник по гр.д. № 26/2005, заведено от X.X.X. и др., по чл. 32 ЗС. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51678

Пещерският районен съд призовава X.X.X. (X.X.X.) с последен адрес Пловдив, ул. Ландос 44, вх. 1, ап. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.IХ.2005 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 232/2005, заведено от Районна прокуратура - гр. Пещера, по чл. 431, ал. 3 във връзка с ал. 2 ГПК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51651

Пещерският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Пазарджик, ул. Марица 79, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.IХ.2005 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 229/2005, заведено от Районна прокуратура - гр. Пещера, по чл. 431, ал. 3 във връзка с ал. 2 ГПК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51652

Пловдивският районен съд, 1 бр. състав, призовава X.X.X.-X., родена на 3.III.1957 г. в Русия, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.Х.2005 г. в 9 ч. като ответница по бр.д. № 501/2005, заведено от X.X.X., ЕГН **********, от Пловдив, по чл. 99 СК, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51642

Радомирският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Радомир, ж.к. Младост, бл. 2, ет. 5, ап. 19, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.IХ.2005 г. в 9,25 ч. като ответник по гр.д. № 157/2005, заведено от X.X.X. като майка и законен представител на X.X.X., двамата от Радомир, ул. Гурко 8, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51287

Севлиевският районен съд призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес с. Душево, община Севлиево, да се яви в съда на 18.Х.2005 г. в 8 ч. и 45 мин. като ответник по гр.д. № 319/2005, заведено от X.X.X. като майка и законна представителка на X.X.X., двете от с. Душево, община Севлиево, на основание чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51641

Силистренският районен съд призовава X.X.X. с настоящ адрес Силистра, ул. Македония 90, ет. 7, ап. 19, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.Х.2005 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 18/2005, заведено от X.X.X. и X.X.X., по чл. 108 ЗС. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51674

Смолянският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Баните, община Баните, област Смолян, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.IХ.2005 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 601/2004, заведено от X.X.X. и др., по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

50941

Софийският районен съд, бр. колегия, 89 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Надежда, бл. 304, вх. А, ет. 1, ап. 1, да се яви в съда на 21.IХ.2005 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 1286/2005, заведено от X.X.X., по чл. 99 СК за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51649

Софийският районен съд, бр. колегия, 80 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Лев Толстой, бл. 22, вх. Б, ет. 7, ап. 59, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.IХ.2005 г. в 14,30 ч. като ответник по бр.д. № 774/2005, заведено от X.X.X.-X., за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51644

Софийският районен съд, 64 състав, призовава X.X.X. с постоянен и настоящ адрес Хасково, ул. Асен Златаров 8, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.Х.2005 г. в 11 ч. като ответник по гр.д. № 12076/2005, заведено от “Космо България Мобайл” - ЕАД, за търговски иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51645

Софийският районен съд, 64 състав, призовава X.X.X. с постоянен и настоящ адрес София, ул. Софроний Врачански 39, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.Х.2005 г. в 11 ч. като ответник по гр.д. № 12076/2005, заведено от “Космо България Мобайл” - ЕАД, за търговски иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51646

Софийският районен съд, 65 състав, призовава X.X.X. с постоянен и настоящ адрес София, ж.к. Младост 1, бл. 9, вх. 2, ет. 4, ап. 66, и настоящ адрес ж.к. Младост 1, бл. 32, вх. 2, ет. 1, ап. 17, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.Х.2005 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 2219/2005, заведено от X.X.X., за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51650

Софийският районен съд, 48 състав, призовава X.X.X. с постоянен и настоящ адрес София, ж.к. Люлин, бл. 140, ет. 9, ап. 38, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.ХI.2005 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 12697/2004, заведено от “Българска телекомуникационна компания” - АД, за търговски иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51677

Софийският районен съд, 44 състав, призовава X.X.X. с постоянен и настоящ адрес София, ул. Кръстю Сарафов 40, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.ХI.2005 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д. № 8505/2004, заведено от “Българска телекомуникационна компания” - АД, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51670

Софийският районен съд, 44 състав, призовава X.X.X. с постоянен адрес София, ж. к. Дървеница, бл. 38, вх. В, ет. 6, ап. 80, и настоящ адрес София, ул. Браила 2, ет. 1, ап. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.ХI.2005 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д. № 8506/2004, заведено от “Българска телекомуникационна компания” - АД, за облигационен иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51671

Софийският районен съд, 44 състав, призовава X.X.X. с постоянен адрес София, ул. Елемаг 2, ет. 2, ап. 5, и настоящ адрес София, ул. Елена Снежина 14, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.ХI.2005 г. в 14 ч. като ответница по гр. д. № 8507/2004, заведено от “Българска телекомуникационна компания” - АД, за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51672

Софийският районен съд, 44 състав, призовава X.X.X. с постоянен и настоящ адрес София, ул. Кръстю Сарафов, бл. 20, ет. 2, ап. 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.ХI.2005 г. в 14,30 ч. като ответница по гр. д. № 6879/2004, заведено от “Българска телекомуникационна компания” - АД, за облигационен иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51673

Старозагорският районен съд, гр. отделение, призовава X.X.X. с последен адрес Стара Загора, ул. Загорка 17, вх. Б, ап. 66, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.Х.2005 г. в 14 ч. като ответник по гр.д. № 267/2005, заведено от X.X.X. от Стара Загора, ул. М. Кавалджиев 60, ет. 8, ап. 24, за иск по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51640

Чирпанският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес София, район “Слатина”, ж.к. Христо Смирненски, бл. 27А, вх. В, ет. 4, ап. 45, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.IХ.2005 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 171/2005, заведено от X.X.X., по чл. 97, ал. 1 ГПК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51675

Шуменският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Шумен, ул. Самара 14, вх. 2, ап. 38, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.IХ.2005 г. в 9 ч. на I с.з. като ответница по гр.д. № 1378/2005, заведено от X.X.X. от Шумен, за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

51643

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.VII.2004 г. по ф.д. № 2214/2004 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Хоумс ин България БГ” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Княз Борис I № 33, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и ресторантьорство; комисионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

17131

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.VII.2004 г. по ф.д. № 2162/2004 вписа в регистъра за търговски дружество еднолично дружество с ограничена отговорност “Прадо” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Княз Борис I № 33, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и ресторантьорство; комисионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Дейвид Франсис Оуен.

17132

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.VII.2004 г. по ф.д. № 2025/2004 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “А.С. Енвиронментал сървисиз” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Мир 13, ет. 11, ап. 31, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство, търговия и реализация на селскостопанска и животинска продукция, посредничество, хотелиерство, туризъм (след лиценз), вътрешно- и външнотърговска дейност, преводаческа дейност, транспортни услуги, строителство. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Антъни Марк Ричардсън.

17354

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.VIII.2004 г. по ф.д. № 2428/2000 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Елит - меспром” - ЕООД: заличава X.X.X. като управител и представляващ дружеството; вписва на нейно място X.X.X..

17355

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.VII.2004 г. по ф.д. № 1995/2004 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Рид - 87” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Неофит Рилски 15, ет. 5, ап. 12, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, оказионна търговия, антиквариат, комисионна, спедиционна, лизингова дейност, посредничество и търговско представителство на физически и юридически лица в страната и в чужбина, складови сделки, превозна, рекламна, строителна, програмна, импресарска дейност или предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост и маркетинг, туристическа дейност, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и агентска дейност след получаване на съответен лиценз, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска и печатарска дейност, организиране на производство, преработка и пласмент на селскостопанска продукция, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешна архитектура и дизайн на жилища, производство и търговия с промишлени изделия, мебели, стоки за бита и други елементи от вътрешното обзавеждане, организиране на курсове, школи и консултации в сферата на икономиката, външноикономическа дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17356

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VII.2004 г. по ф.д. № 2174/2004 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Стоева консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, м. Акчелар 203А, и с предмет на дейност: търговия, транспорт, внос и износ, търговско представителство, посредничество и дистрибуторство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, счетоводни, информационни и консултантски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X.-X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X.X..

17726

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VII.2004 г. по ф.д. № 2238/2004 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Теодорос - Бай - Сел” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Съборни 31А, и с предмет на дейност: проектиране, изграждане, ремонт и обзавеждане на жилищни сгради с цел продажба, посредничество при продажба на недвижими имоти след съответния лиценз, покупка-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, външнотърговска дейност, внос, износ, транспорт, производство и търговия със селскостопанска продукция, вкл. плодове, зеленчуци и билки, складови сделки, хотелиерска, рекламна и информационна дейност, посредничество и търговско представителство на физически и юридически лица в страната и в чужбина, туроператорска и агентска дейност след получаване на съответен лиценз, комисионна, спедиционна и транспортна дейност, производство на хляб и хлебни изделия с цел продажба, сделки с интелектуална собственост и маркетинг, външноикономическа дейност, производство на метални, пластмасови и дървени изделия, производство и търговия с безалкохолни напитки и след съответния лиценз, производство, организиране и провеждане на компютърни игри, внос и препродажба на цигари и алкохол след съответния лиценз, посредничество между български и чуждестранни фирми. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Константинос Кириакидес.

17727

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.VII.2004 г. по ф.д. № 2066/2004 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Жистстрой” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Кап. Рончевски 4, ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност: промишлено и жилищно строителство, строително предприемачество, строително-монтажни работи, строителни ремонти, довършителни, монтаж на нестандартни изделия, предназначени за изменение на интериора на жилищни и нежилищни помещения, посредническа дейност при сделки с недвижими имоти, ремонт на жилищни и нежилищни помещения. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. иX.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

17728

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VII.2004 г. по ф.д. № 1053/2003 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Ин Екс Трейд” - ООД: промяна в наименованието - “Вива Трейд 2” - ООД; промяна в седалището и адреса на управление - София, бул. Тотлебен 34.

17729

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.VII.2004 г. по ф.д. № 2073/2004 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Транс Корект” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Дубровник 8, вх. Д, ет. 2, ап. 29, и с предмет на дейност: търговия в страната и чужбина, покупка на вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна и складова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, както и предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на видео- и звукозаписи, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посредничество при покупко-продажба на движимо и недвижимо имущество, лизингова търговия, търговия с ветеринарномедицински препарати и материали, строителство и транспортни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17730

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 28.VII.2004 г. по ф.д. № 2007/2004 вписа в регистъра за търговски дружества акционерно дружество “Пи енд Джи” - АД, със седалище и адрес на управление Варна, м. Манастирски рид 29 (Ботаническа градина), и с предмет на дейност: строителство, всички видове строително-монтажни работи, услуги с пътно-строителна техника, търговия на едро и дребно, вкл. оказионна, в страната и чужбина със стоки и вещи в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки, вкл. и селскостопанска продукция, от всякакъв вид с цел продажба, ресторантьорска, хотелиерска, маркетингова, рекламна, информационна, програмна, импресарска и туристическа дейност след лиценз, търговско посредничество и представителство, сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, маркетингови и инженерингови сделки и други, консултантска дейност, превозна и товаро-разтоварна дейност в страната, проучвателна и проектантска дейност, покупка, строеж, ремонт, обзавеждане, поддържане и продажба на имоти, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, външноикономическа дейност. Дружеството е с капитал 100 000 лв., разпределен в 100 000 поименни акции с номинал 1 лв. Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и се представлява от X.X.X..

17731

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VII.2004 г. по ф.д. № 2206/2004 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “О’Конър” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Васил Кънчев 5, ет. 5, ап. 12, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, внос и износ на стоки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Филип Джеймс О’Конър.

17732

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Ескана” - АД, по ф.д. № 418/96 е представен в търговския регистър.

18739

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Обреди” - ЕООД, по ф.д. № 1244/93 е представен в търговския регистър.

18740

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Перинея” - ООД, по ф.д. № 6036/94 е представен в търговския регистър.

18741

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Канотранс” - ЕООД, по ф.д. № 2781/95 е представен в търговския регистър.

18742

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Домостроене Инженеринг - 2000” - АД, по ф.д. № 1031/98 е представен в търговския регистър.

18743

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 4.VIII.2004 г. по ф.д. № 1100/90 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Гранд хотел Варна” - АД: заличава члена на надзорния съвет “Би Ем Ем Трейденг енд Инвестмент ест”; вписва новия член на надзорния съвет “Балкантурист лимитид” - Вадуц; заличава като представляващи “Ем Джи Асет Мениджмънт” - ЕАД, X.X.X. и X.X.X.и вписва като представляващ X.X.X.; приема и прилага нов устав на дружеството.

18744

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Чакъров” - ООД, по ф.д. № 285/96 е представен в търговския регистър.

18745

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Трансстрой Варна” - АД, по ф.д. № 5238/95 е представен в търговския регистър.

18746

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “СТФ” - АД, по ф.д. № 2397/99 е представен в търговския регистър.

18747

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Черноморска технологична компания” - АД, по ф.д. № 4175/93 е представен в търговския регистър.

18748

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Текстил лазур” - АД, по ф.д. № 4232/98 е представен в търговския регистър.

18749

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.VII.2004 г. по ф.д. № 2089/2004 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Дар 04” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Светослав Обретенов 12, и с предмет на дейност: производство и покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа и туроператорска дейност, мениджмънт, маркетинг и реклама, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, внос, износ и реекспорт на стоки, суровини и изделия, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селсостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, внос, износ, реекспорт, екссплоатация и ремонт на самопродаващи машини. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

18750

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.VII.2004 г. по ф.д. № 2062/2004 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Албертино” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж. к. Възраждане, бл. 69, вх. 3, ет. 4, ап. 60, и с предмет на дейност: покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина; комисионни, спедиционни, складови, превозни и лицензионни сделки; хотелиерски, туристически (след лиценз), ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; лизинг и услуги на населението. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Албертус Пеетерс и Жозефина Фербрюген, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

17927

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Обков” - АД, по ф.д. № 2090/96 е представен в търговския регистър.

17928

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2002 г. на “Вар - Тур” - ООД, по ф.д. № 5581/94 е представен в търговския регистър.

17929

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Вар - Тур” - ООД, по ф.д. № 5581/94 е представен в търговския регистър.

17930

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Варна - Алуминий” - ООД, по ф.д. № 1679/2001 е представен в търговския регистър.

17931

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.VII.2004 г. по ф.д. № 2380/2003 вписа промени за “Изоламат” - АД: вписва освобождаване от състава на СД на X.X.X.; вписва избора на нов член - председател на СД X.X.X..

17932

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.VII.2004 г. по ф.д. № 2116/2004 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Капс вилас” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, сп. Марек, ул. 17-та 47А, и с предмет на дейност: консултантски и маркетингови услуги, инженеринг и управление; търговска и външнотърговска дейност; покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел ползване и/или продажба; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски (вкл. извършване на посредническа дейност при информиране или наемане на работа в страната и в чужбина) или други услуги (след разрешение), търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Сюзън Дженифър Бейтман и Кери Джейн Уийлър и се управлява и представлява от Джон Пол Бейтман и Алън Кенет Уийлър заедно и поотделно.

17933

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.VII.2004 г. по ф.д. № 1949/2004 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Линара” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Княз Дондуков 29, ет. 6, ап. 10А, и с предмет на дейност: административни, финансови, счетоводни, консултантски услуги; рекламно-информационна дейност; сделки с интелектуална собственост; търговско и външнотърговско представителство и посредничество; маркетинг и маркетингови услуги; сделки с недвижими имоти и посреднически услуги; туризъм, туроператорски услуги, хотелиерство и ресторантьорство. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

17934

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.VII.2004 г. по ф.д. № 2040/2004 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Експрес пропъртис” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Генерал Столипин 24, ет. 2, ап. 10, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в преработен или обработен вид; производство, търговия и реализация на селскостопанска и животинска продукция; посредничество, хотелиерство, туризъм, ресторантьорство (след лиценз); вътрешно- и външнотърговска дейност; транспортна и преводаческа дейност; туроператорски услуги; строителство. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Нойлин Кристина Хамърслей и Роберт Джон Хамърслей, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

17935

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VIII.2004 г. по ф.д. № 1409/99 вписа промяна за “Брезите” - ООД: вписва промяна в адреса на управление: к.к. Св. св. Константин и Елена, х-л “Света Елена”, ап. 23.

17936

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.VIII.2004 г. вписа промени по ф.д. № 2923/2002 за “Фирмен център за подготовка на кадри” - ЕООД: вписва промяна в наименованието на съдружника “Нафтекс България Холдинг” - АД, на “Петрол Холдинг” - АД; вписва като нов съдружник “Петрол” - АД; вписва промяна в наименованието: “Варна бизнес сървисиз” - ООД; вписва увеличение на капитала от 3 805 000 лв. на 6 010 290 лв. чрез апортна вноска; вписва нов дружествен договор.

17937

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VIII.2004 г. по ф.д. № 2216/2004 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Дейвис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Страхил войвода 7, ет. 4, ап. 4, и с предмет на дейност: внос и износ на стоки и услуги, икономически консултации и проучвания, посредническа, лизингова дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничеество на местни и чуждестранни лица и фирми, строителство и търговия с недвижими имоти, информационно обслужване на фирми и лица. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Хю Дейвис.

17938

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VII.2004 г. по ф.д. № 1928/2004 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Луис Хаус” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Дебър 1, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско посредничество и представителство, туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство, маркетинг и мениджмънт услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Луиз Франсис Галахър.

17939

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VII.2004 г. по ф.д. № 1929/2004 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Сигнет Пропърти Мениджмънт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Дебър 1, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско посредничество и представителство, туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство, маркетинг и мениджмънт услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Денийз Уилсън.

17940

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.VIII.2004 г. по ф.д. № 2287/2004 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Бакалов” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Кап. Петко войвода 37, и с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, транспортна дейност в страната и в чужбина - превоз на пътници и товари, туроператорска и туристическа агентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, предоставяне на допълнителни туристически услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

17941

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.VII.2004 г. по ф.д. № 2207/2004 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Стен бай” - ООД, със седалище и адрес на управление: Варна, ул. Братя Тадески 16, и с предмет на дейност: строителна дейност, изграждане на всички видове строителни обекти на безопасността на движението и екологията; жилищно строителство; изработване на алуминиева дограма; изграждане на комуникационни обекти; проектиране, изпълнение и ремонт на вътрешни и ел. инсталации за промишлени, жилищни и административни сгради; изолации; търговия с черни и цветни метали и техни сплави (след лиценз); ресторантьорство и хотелиерство (след лицензиране); туроператорска дейност; транспортна дейност; рекламна дейност; консултантска дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаването им под наем; търговия с алкохол и цигари; търговия на едро и дребно - внос и износ; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид; търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

17893

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VII.2004 г. по ф.д. № 2204/2004 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Харекс България” - ООД, със седалище и адрес на управление: Варна, бул. Осми приморски полк 128, и с предмет на дейност: производство на стрроителни машини, оборудване и материали; продажба, внос и износ на строителни машини, оборудване и материали; консултантски услуги; проучвателна и развойна дейност; инженеринг и сервизно обслужване. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Янг Уу Лий, X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

17894

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.VII.2004 г. по ф.д. № 2010/2004 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Рурал искейпс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление: Варна, ул. Шипка 18, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност; търговско посредничество и представителство; туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Марион Ашуорт.

17895

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.VII.2004 г. по ф.д. № 2131/2004 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Лейдис котидж” - ООД, със седалище и адрес на управление: Варна, бул. Княз Борис Първи 53, ет. 2, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност; консултантска и експертна дейност; търговско представителство и посредничество; туристическа дейност, след лиценз; маркетинг и мениджмънт услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Джефри Пол Холанд и Ровена Гей Фаунтин и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

17896

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.VII.2004 г. по ф.д. № 2133/2004 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Дейв Смит мотърс” - ООД, със седалище и адрес на управление: Варна, бул. Княз Борис Първи 53, ет. 2, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност; консултантска и експертна дейност; търговско представителство и посредничество; туристическа дейност (след лиценз); маркетинг и мениджмънт услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Сидни Дейвид Смит и Маргарет Хелън Смит и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

17897

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.VII.2004 г. по ф.д. № 2132/2004 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Ди енд Ей билдърс” - ООД, със седалище и адрес на управление: Варна, ул. Шипка 18, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност; консултантска и експертна дейност; търговско представителство и посредничество; туристическа дейност, след лиценз; маркетинг и мениджмънт услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Дейвид Мартин Мърфи и Анита Алис Мърфи и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

17898

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 9.VII.2004 г. по ф.д. № 1980/2004 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ “АМД - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “АМД - X.X.”.

17899

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.VII.2004 г. по ф.д. № 2135/2004 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Доминик ентърпрайсез” - ЕООД, със седалище и адрес на управление: Варна, бул. Княз Борис Първи 53, ет. 2, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност; консултантска и експертна дейност; търговско представителство и посредничество; туристическа дейност, след лиценз; маркетинг и мениджмънт услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Джули Уайт.

17900

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.VII.2004 г. по ф.д. № 2009/2004 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Вива истейтс” - ООД, със седалище и адрес на управление: Варна, ул. Шипка 18, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност; консултантска и експертна дейност; търговско представителство и посредничество; туристическа дейност, след лиценз; маркетинг и мениджмънт услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници: Кристофър Лий Саймънит и Мария Уинифред Монаган и се управлява и представлява от съдружниците заедно.

17901

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.VII.2004 г. по ф.д. № 827/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с огранична отговорност “Рустай” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Васил Левски 6, с предмет на дейност: търговска дейност на едро и дребно с всички разрешени от закона стоки или други вещи, вкл. алкохол и цигари, производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопански, хранителни и промишлени стоки, проектиране на съоръжения за промишлеността, ресторантьорство и хотелиерство, внос и износ, транспортна и таксиметрова дейност - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, туристическа дейност в страната и в чужбина, всички видове услуги за бита, бартерни сделки в страната и в чужбина, реекспорт, търговско посредничество и представителство, маркетинг и лизинг, комисионна, спедиционна и складова дейност, строителни и технически услуги, рекламни, информационни, програмни и други услуги, незабранени със закон, забавни игри, външнотърговска дейност, както и всякакви други търговски сделки, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X..

17001

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.VII.2004 г. по ф.д. № 3500/91 вписа в търговския регистър промени за “Ремел” - АД, гр. Елена: заличи като член на СД X.X.X.; след извършените промени дружеството е със съвет на директорите от 3 членове в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председзател, и X.X.X. - изп. директор.

17002

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.VII.2004 г. по ф.д. № 825/2004 вписа в търговския регистър дружество с огранична отговорност “Еврострой Инженеринг” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Горна Оряховица, ул. Панайот Цвикев 42, с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектантска и инженерингова дейност, консултантска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, търговия с хранителни и нехранителни стоки, вътрешен и международен туризъм, търговия с машини, съоръжения, резервни части, промишлени материали, модни и луксозни стоки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, внос, износ, реекспорт, бартерни и други специфични търговски операции, комисионна, оказионна и консигнационна търговия, лизингова дейност, вътрешна и международна спедиционна и превозна дейност, издателска и рекламна дейност, както и други незабранени със закон дейности, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

17003

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.VII.2004 г. по ф.д. № 824/2004 вписа в търговския регистър дружество с огранична отговорност “Джей Джи Пи” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Никола Габровски 15, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: транспортни услуги, спедиторска дейност, производство, преработка и търговия със селскостопански продукти, автосервиз и пътна помощ, вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни и други специфични външнотърговски сделки, търговия и покупка на стоки с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна и спедиционна дейност, лизингови сделки, научно-развойна, изследователска и внедрителска дейност, маркетингова, рекламна и информационна дейност, сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Джон Хичкок, Джордж Майкъл Хичкок и Патрисия Хичкок и се управлява и представлява от управителя Джон Хичкок.

17004

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 16.VII.2004 г. по ф.д. № 1120/96 вписа в търговския регистър промени за “Велта” - ООД, Велико Търново: деноминира капитала на дружеството от 5 060 000 лв. на 5060 лв., в т.ч. и размера на дяловете; вписа за съдружник в дружеството X.X.X.; заличи като съдружници в дружеството X.X.X. и X.X.X.; заличи като управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа дружеството с ново наименование: “Велта” - ЕООД; вписа дружеството с нов адрес на управление: Велико Търново, ул. Стефан Стамболов 69, вх. Б, ет. 1, ап. 2; вписа за едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X..

17005

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.VII.2004 г. по ф.д. № 644/94 вписа в търговския регистър промени за “Мелница - Росица” - ООД, гр. Бяла Черква: заличи като управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за управител и представляващ дружеството X.X.X..

17006

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.VII.2004 г. по ф.д. № 843/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мутти” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Марно поле 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи и продажбата им в първоначален, обработен или преработен вид, комисионна, спедиционна, складова, транспортна, лизингова, бартерна дейност, както и на търговско представителство и посредничество, изкупуване и продажба на селскостопанска и животинска продукция, вътрешна и външна търговия, строително-ремонтни дейности и сделки с недвижими имоти, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги и всички останали дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Мухиддин Гьокарслан.

17007

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VII.2004 г. по ф.д. № 856/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Радомекс” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление с. Калайджии, община Златарица, област Велико Търново, ул. Втора 11, с предмет на дейност: търговия - вътрешна и външна, хотелиерство, ресторантьорство, дърводобив и дървообработване, билкарство, транспортна, рекламна, посредническа, издателска, спедиторска дейност, както и всички останали дейности, изброени в чл. 1 ТЗ и незабранени за ЕООД, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17024

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.VII.2004 г. по ф.д. № 860/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Хеликс” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Димитър Благоев 15, вх. А, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: търговия с авто- и моточасти; авто- и моторемонтна и монтьорска дейност; лекотоварни и товарни превози; внос и износ на авто- и мото части; вътрешно- и външнотърговска дейност във всички разновидности; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; комисионна, спедиционна, маркетингова, складова, лизингова дейност (търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; внос, износ, бартер, реекспорт, дистрибуторска, рекламна дейност; разкриване и експлоатация на магазини, ателиета, паркинги и гаражи за собствени нужди или за отдаване под наем, на туристически комплекси и заведения за обществено хранене; вътрешен и международен туризъм, туристически и преводачески услуги; транспортни услуги със собствен и нает транспорт, международен транспорт; отдаване под наем на МПС и вещи; спедиторска дейност, както и всякакви други дейности и услуги в страната и в чужбина, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17025

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.VII.2004 г. по ф.д. № 1788/97 допусна прилагането към делото на годишния счетоводен отчет за 2003 г. на “Норт 2000 - в ликвидация” - АД, Велико Търново.

17026

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VII.2004 г. по ф.д. № 857/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Андро - Комерс” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. България 27, ет. 7, стая 703, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; дейност на търговско представителство и посредничество; консултантски, превозни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, незабранени със закон; сделки с интелектуална собственост; производство на видео- и звукозаписи и други подобни дейности; покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външнотърговска дейност и всякакъв друг вид търговски сделки, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличиня собственик на капитала X.X.X..

17027

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VII.2004 г. по ф.д. № 854/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Турлата - 2004” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление: с. Мийковци, община Елена, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия; посредническа, строителна, дървопреработвателна, ремонтна, консултантска дейност; проектиране във всички фази, вкл. изработване на проекти за строителство; маркетинг; реклама; транспортна, хотелиерска и ресторантьорска дейност; както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от действащото законодателство, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17028

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VII.2004 г. по ф.д. № 853/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Магнетик” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление: Велико Търново, ул. Оборище 10Г, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, програмна и рекламна дейност, придобиване на недвижими имоти за собствени на дружеството нужди и продажбата им с цел печалба, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17029

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VII.2004 г. по ф.д. № 861/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Медицински център “Медея - 2004” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление: Павликени, ул. Васил Петлешков 2, с предмет на дейност: извънболнична специализирана медицинска помощ, вкл.: диагностика, лечение и наблюдение на пациенти в амбулаторни и домашни условия, предписване на лабораторни и други видове изследвания, издаване на съответните документи; здравна промоция, консултативна дейност, извършване на други медицински дейности и манипулации, разрешени от Закона за лечебните заведения, и търговски сделки, свързани за нуждите на осъществявания предмет на дейност и за обслужване на пациентите, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

17030

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VII.2004 г. по ф.д. № 1709/97 вписа в търговския регистър промени за “Изотсервиз - Велико Търново” - ООД, Велико Търново: заличи като управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за управители и представляващи дружеството X.X.X. и X.X.X., които ще го управляват и представляват заедно и поотделно.

17031

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 23.VII.2004 г. по ф.д. № 3848/91 допусна прилагането към делото на годишния счетоводен отчет за 2002 г. на “Дървообработване - ВТ” - АД, Велико Търново.

17032

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 22.VII.2004 г. по ф.д. № 859/2004 вписа в търговския регистър поемане на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Шанс - 94 - X.X.” - Горна Оряховица, от наследницата й X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “Шанс - 94 - X.X.” - Горна Оряховица.

17033

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.VII.2004 г. по ф.д. № 865/2004 вписа в търговския регистър дружество с огранична отговорност “ЦБА - Регионален център В. Търново” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. България 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, маркетингова, консултантска, дизайнерска, инвестиционна и производствена дейност, проучвателна, проектантска, консултантска, инвестиционна и предприемаческа дейност в областта на архитектурата, строителството и градоустройството, комисионни, спедиционни и превозни сделки, отдаване под наем, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, лизинг, други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. само заедно.

17034

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.VII.2004 г. по ф.д. № 864/2004 вписа в търговския регистър дружество с огранична отговорност “Михаела” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Ниш 7А, с предмет на дейност: търговия в заведения за обществено хранене, ресторантьорство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. само заедно.

17035

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.VII.2004 г. по ф.д. № 40/96 вписа в търговския регистър промяна за “Експрес Консулт - Горна Оряховица” - ООД, Горна Оряховица: заличи като управители и представляващи дружеството X.X.X. и X.X.X..

17036

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.VII.2004 г. по ф.д. № 128/2004 вписа в търговския регистър промени за “Елдон” - ЕООД, Велико Търново: заличи като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписа за едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X..

17037

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.VII.2004 г. по ф.д. № 691/2002 вписа в търговския регистър промени за “Сребрина” - ООД, Велико Търново: заличи като съдружници в дружеството “Евротакси - Д. Златанов” - ЕООД, Велико Търново, и X.X.X.; вписа за съдружник в дружеството X.X.X.; вписа дружеството с ново наименование: “Сребрина” - ЕООД; вписа дружеството с нов адрес на управление: Велико Търново, кв. Бузлуджа, ул. Христо Донев 18, ет. 2, ап. 6; заличи като управители и представляващи дружеството X.X.X. и X.X.X.; вписа за едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X..

17038

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.VII.2004 г. по ф.д. № 844/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с огранична отговорност “Меню” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Свищов, ул. Трети март 77, вх. В, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, рекламна, комисионна, консигнационна, лизингова дейност, автосервизни услуги, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, информационна, програмна и импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектиране и предприемачество, търговия с горива и горивни продукти в страната и в чужбина, предоставяне на всички видове услуги на населението, както и всякакви други стопански дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17039

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.VII.2004 г. по ф.д. № 731/2002 вписа в търговския регистър промени за “Вавилон - 02” - ООД, Велико Търново: вписа за съдружници в дружеството X.X.X. и X.X.X.; заличи като съдружници в дружеството X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

17040

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 21.VII.2004 г. по ф.д. № 66/96 допусна прилагането към делото на годишния счетоводен отчет за 2003 г. на “Система за телеобработка и мрежи” - АД, Велико Търново.

17041

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.VII.2004 г. по ф.д. № 850/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Касъл Инвестмънт Груп” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Васил Левски 15, ет. 9, с предмет на дейност: търговия с хранителни и нехранителни стоки, машини, съоръжения, резервни части, автомобили, полуфабрикати и готови изделия в страната и в чужбина, външнотърговска дейност - внос и износ, бартер, реекспорт, компенсационни и други специфични търговски операции, комисионна, консигнационна и оказионна търговия, посредническа дейност, представителство и агентство на физически и юридически лица в страната и в чужбина, строително-ремонтни дейности, превозна и спедиторска дейност, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна и туристическа дейност, организиране на развлекателни, спортни и хазартни игри съгласно действащото законодателство и след получаване на съответните за това разрешения, други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно или поотделно.

17042

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 20.VII.2004 г. по ф.д. № 404/96 допусна прилагането към делото на годишния счетоводен отчет за 2003 г. на “Елит” - АД, Павликени.

17043

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.VII.2004 г. по ф.д. № 66/96 вписа в търговския регистър промени за “Системи за телеобработка и мрежи” - АД, Велико Търново: заличи вписаните членове на СД; вписа нов съвет на директорите от 3 членове в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписа за изпълнителен директор, управляващ и представляващ дружеството X.X.X..

17044

Врачанският окръжен съд на сонование чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 2 ЗК с решение от 30.III.2005 г. по ф.д. № 237/93 вписа прекратяване и обявяване в ликвидация на частна земеделска кооперация “Доверие” - Търнава, с ликвидатор X.X.X. и срок на ликвидация 3 месеца.

17737

Врачанският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 2 ЗК с решение от 4.IV.2005 г. по ф.д. № 228/93 вписа прекратяване и обявяване в ликвидация на ППЗ Кооперация “Елит” - Добролево, с ликвидационна комисия в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и срок на ликвидация 1 година.

17738

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1545 от 26.VII.2004 г. по ф.д. № 754/2004 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Денимар - 2” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Балчик, ж. к. Балик, бл. 34, вх. А, ап. 7, и с предмет на дейност: търговия с петролни продукти и горива на едро и дребно, вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, лизинг, комисионна и консигнационна търговия, посреднически операции, производство и търговия със селскостопанска продукция от всякакъв вид, предлагане и продажба на комплексни туристически услуги чрез собствена и наета база, туроператорска дейност, извършване на всякакви битови услуги за населението, осъществяване на строителство, производство и търговия със строителни материали, извършване на транспортни и таксиметрови услуги, превоз на пътници и товари с лични и наети превозни средства, извършване на сделки с недвижими имоти, импресарска дейност, информационно-програмна дейност, сделки с интелектуална собственост, организиране на развлекателни, хазартни игри, валутни сделки след получаване на съответния лиценз. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X., която го управлява и представлява.

17391

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1504 от 22.VII.2004 г. по ф.д. № 723/2004 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Емилия” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, бул. 25 септември 15, магазин “Дайтона”, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, дружеството може да развива и всякаква друга незабранена от закона дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

17392

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1503 от 22.VII.2004 г. по ф.д. № 722/2004 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Сербезова” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, бул. 25 септември 15, магазин “Дайтона”, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно. Дружеството може да развива и всякаква друга незабранена от закона дейност, с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

17393

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1543 от 26.VII.2004 г. по ф.д. № 752/2004 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Тазс Джим” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Вранино, ул. Трета 4, и с предмет на дейност: туроператорска, турагентска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортни услуги - превоз на пътници и товари в страната и чужбина със собствен и нает транспорт, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, производство и търговия с алкохолни и безалкохолни напитки, ремонтна дейност на битови уреди, извършване на В и К услуги, дистрибуторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, съвместно сътрудничество и експлоатация на туристически и търговски обекти на български и чуждестранни фирми, строителна и проектантска дейност и услуги, сделки с недвижими имоти, производство и продажба на строителни изделия - метални, бетонови, керамични, търговия и производство на метали и метални изделия и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Шейн Багнал и Дона Лорей Елън Багнал и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

17394

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1535 от 26.VII.2004 г. по ф.д. № 746/2004 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Клулоу ентърпрайзес” - ООД, със седалище и адрес на управление Каварна, ул. Баба Тонка 5, и с предмет на дейност: външнотърговска дейност - внос, износ на промишлени и консумативни стоки и природни суровини, търговска дейност и оказион, комисионна търговия, посредническа дейност, ресторантьорство, сервитьорство, хотелиерство, туристически услуги в страната и чужбина, маркетинг, инженеринг, представителство, проектиране, производство и реализация на продукти, изделия, технологии и услуги, производство, преработка и продажба на селскостопанска и животинска продукция и продукти от тях, бартерни, консигнационни и лизингови сделки, посредничество и агентство на наши и чужди фирми в страната и чужбина, търговия и съхранение на гориво-смазочни материали, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Каръл Анн Томас и Линда Мери Райън и се управлява и представлява от съдружниците заедно и потделно.

17395

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1542 от 26.VII.2004 г. по ф.д. № 751/2004 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Шустринг ентерпрайсес” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Царичино, ул. Десета 15, и с предмет на дейност: туроператорска дейност, турагентска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортни услуги - превоз на пътници и товари в страната и чужбина със собствен и нает транспорт, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, производство и търговия с алкохолни и безалкохолни напитки, ремонтна дейност на битови уреди, извършване на ВиК услуги, дистрибуторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, съвместно сътрудничество и експлоатация на туристически и търговски обекти на български и чуждестранни фирми, строителна и проектантска дейност и услуги, сделки с недвижими имоти, производство, продажба на строителни изделия - метални, бетонови, керамични, търговия и производство на метали и метални изделия, всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Патрик Наяхил и Оен Хаяхил и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

17396

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1507 от 23.VII.2004 г. по ф.д. № 726/2004 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Андеб” - ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ж.к. Дружба, бл. 20, вх. В, ап. 13, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска и експертна дейност, търговско представителство и посредничество, туристическа дейност, след лиценз, маркетинг и мениджмънт услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Андрю Марк Дан и Дебора Бърджис и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

17739

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1498 от 22.VII.2004 г. по ф.д. № 719/2004 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Агроплам” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, бул. 25 септември 25, вх. Б, ет. 3, ап. 9, и с предмет на дейност: промишлено и жилищно строителство, строително-ремонтни услуги, търговия с недвижими имоти, консултантска, спортна и треньорска дейност, превоз на пътници в страната и в чужбина, производство и търговия с минерални торове, строителни материали, промишлени стоки и стоки за бита, външнотърговска дейност - внос, износ, бартерни сделки, производство, преработка, съхранение и търговия със селскостопанска продукция, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност, предоставяне на допълнителни туристически услуги, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги (след лиценз). Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X., която го управлява и представлява.

17740

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1495 от 21.VII.2004 г. по ф.д. № 716/2004 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Екстол ентърпрайсис” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Дъбрава, община Балчик, и с предмет на дейност: туроператорска дейност, турагентска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортни услуги - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина със собствен и нает транспорт, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, производство и търговия с алкохолни и безалкохолни напитки, ремонтна дейност на битови уреди, извършване на В и К услуги, дистрибуторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, съвместно сътрудничество и експлоатация на туристически и търговски обекти на български и чуждестранни фирми, строителна и проектантска дейност и услуги, сделки с недвижими имоти, производство и продажба на строителни изделия - метални, бетонови, керамични, търговия и производство на метали и метални изделия и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Джон Клайнс и Кристин Патрисия Уилсън и се управлява и представлява от управителите съдружници заедно и поотделно.

17741

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1494 от 21.VII.2004 г. по ф.д. № 715/2004 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Бъннийс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Балчик, в.з. Изгрев, ул. Десета 7, и с предмет на дейност: търговия с петролни продукти и горива на едро и дребно, вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, лизинг, комисионна и консигнационна търговия, посреднически операции, производство и търговия със селскостопанска продукция от всякакъв вид, предлагане и продажба на комплексни туристически услуги чрез собствена и наета база, туроператорска дейност, извършване на всякакви битови услуги за населението, осъществяване на строителство, производство и търговия със строителни материали, извършване на транспортни и таксиметрови услуги, превоз на пътници и товари с лични и наети превозни средства, извършване на сделки с недвижими имоти, импресарска дейност, информационно-програмна дейност, сделки с интелектуална собственост, организиране на развлекателни, хазартни игри, валутни сделки след получаване на съответния лиценз. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството Шейн Лару Баннетт, който го управлява и представлява.

17742

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 11/96 за “Комплекс Добруджа” - ООД: вписва като съдружник “Екогруп” - ЕООД, Добрич, представлявано от X.X.X.; заличава като съдружник X.X.X.; вписва изменен дружествен договор.

17743

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 481/2000 за “Евро 2000” - ЕООД: заличава като прокурист X.X.X..

17744

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър по ф.д. № 744/2004 поемане на ЕТ “Чупи-купи - X.X.” на едноличния търговец X.X.X. от наследницата X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “Чупи-купи - X.X.”.

17961

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в регистъра за едноличните търговци по ф.д. № 743/2004 прехвърляне на фирма “Морис - X.X.” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. от с. Църква, община Балчик, който поема активите и пасивите на прехвърленото предприятие, и го вписва като едноличен търговец с фирма “Морис - X.X.”.

17962

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в регистъра за едноличните търговци по ф.д. № 766/2004 прехвърляне на фирма “Айван - X.X.” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. от Добрич, ж. к. Иглика, бл. 3, вх. Г, ап. 7, която поема активите и пасивите на прехвърленото предприятие, и я вписва като едноличен търговец с фирма “Айван - X.X.”.

17963

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в регистъра за едноличните търговци по ф.д. № 789/2004 прехвърляне на фирма “Ив - 62 - X.X.” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. на Судие Ахмед Исмаил от Добрич, ул. П. Р. Славейков 1, която поема активите и пасивите на прехвърленото предприятие, и я вписва като едноличен търговец с фирма “Ив - 62 - Судие Исмаил”.

17964

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа в регистъра за едноличните търговци по ф.д. № 790/2004 прехвърляне на фирма “Ана - 34 - X.X.” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. от Добрич, ж. к. Дружба, бл. 28, вх. А, ап. 10, която поема активите и пасивите на прехвърленото предприятие, и я вписва като едноличен търговец с фирма “Ана - 34 - X.X.”.

17965

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър по ф.д. № 791/2004 поемане на ЕТ “Васкес - X.X.” на едноличния търговец X.X.X. от наследника X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма “Васкес - X.X.”.

17966

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 712 от 27.VII.2004 г. по ф.д. № 2308/91 промени за “Феникс” - ООД: освобождава X.X.X. като управител на дружеството; прекратява участието на държавата в дружеството; променя наименованието на “Феникс” - ЕООД; вписа промяна на представителството на дружеството, което ще се представлява и управлява от управителя X.X.X.; вписа нов учредителен акт на дружеството; вписа като едноличен собственик на капитала на дружеството “Феникс - 99” - ООД.

17973

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзкас чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 708 от 22.VII.2004 г. по ф.д. № 375/2004 дружество с ограничена отговорност “МАМП Еко Дивелъпмънт” - ООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, бул. Беломорски 21, с предмет на дейност: придобиване, управление, отдаване под наем и разпореждане с недвижимо имущество и вещни права, хотелиерска, туроператорска, транспортна, туристическа, ресторантска и рекламна дейност, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, екологично строителство, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

17974

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 92 от 26.VII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 655/99 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “САТ - 99” - АД, Кърджали.

17975

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение № 739 от 26.VII.2004 г. по ф.д. № 655/99 промяна за “САТ - 99” - АД: вписа промени в устава на дружеството.

17976

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 ТЗ с решение № 311 от 1.IV.2005 г. по ф.д. № 151/2005 регистрира преобразуване на “В и К” - ООД, Ловеч, в акционерно дружество “В и К” - АД, със седалище и адрес на управление Ловеч, ул. Райна Княгиня 1А, и с предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни канализационни, електро- и топлоенергийни системи (вкл. и пречиствателни станции), както и всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 237 111 лв., разпределен на 237 111 поименни акции с номинална стойност 1 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - изпълнителен директор, X.X.X. - зам.-председател, и се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X., като поема всички активи и пасиви на “В и К” - ООД.

17195

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.VII.2004 г. вписа промени по ф.д. № 928/2000 за “Специализирана болница за рехабилитация - Вършец” - АД, гр. Вършец: вписва като едноличен собственик на капитала на дружеството “Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс” - ЕАД, София; вписва промяна в наименованието на дружеството “Специализирана болница за рехабилитация - Вършец” - ЕАД, Вършец; вписа нов устав на дружеството, приет на общото събрание на 29.VI.2004 г.

17124

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VII.2004 г. вписа промени по ф.д. № 85/2004 за “Охрана и банков сервиз - Монтана” - ООД, Монтана: вписа прехвърляне на дялове; вписва новия съдружник в дружеството “Ф.С.Груп” - ООД, София; вписа нов дружествен договор.

17080

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VII.2004 г. регистрира по ф.д. № 368/2004 еднолично дружество с ограничена отговорност “М - Тех” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ж.к. Младост 1, бл. 3, вх. Е, ап. 5, и с предмет на дейност: продажба на технически изделия и съоръжения, експорт и импорт на стоки на едро и дребно, производство и продажба на стоки от собствено производство, всякакви дейности и услуги, незабранени със закон в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик X.X.X., който го управлява и представлява.

17081

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VII.2004 г. регистрира по ф.д. № 360/2004 еднолично дружество с ограничена отговорност “Медиинженеринг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Извора 27, ап. 10, и с предмет на дейност: служба по трудова медицина, извършване оценка на риска за здравето и безопасността на работещите, обучение, вътрешно- и външнотърговска дейност, както и всякакви други услуги и дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт, като за дейностите, изискващи лиценз - след издаването на такъв. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик X.X.X., която го управлява и представлява.

17082

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.VII.2004 г. регистрира по ф.д. № 388/2004 еднолично држество с ограничена отговорност “Нира - 2004” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ж.к. Пъстрина, бл. 5, ет. 4, ап. 14, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки, търговия с петролни продукти, както и всякакви други услуги, дейности и сделки, незабранени със закон или друг нормативен акт, като за дейностите, изискващи лиценз - след издаване на такъв. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик X.X.X., който го управлява и представлява.

17083

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VII.2004 г. регистрира по ф.д. № 354/2004 еднолично дружество с ограничена отговорност “Ве Ел Електроникс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ж.к. Младост 1, бл. 29, вх. Ж, ет. 1, ап. 24, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и ремонт на металодетекторна апаратура, монтаж и настройка на сателитни системи, представителство, посредничество, агентство, рекламно-информационна дейност, внос и износ на металодетекторна апаратура, всякакви стопански дейности и търговия с изключение на забранените със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик X.X.X., който го управлява и представлява.

17084

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VII.2004 г. регистрира по ф.д. № 361/2004 еднолично дружество с ограничена отговорност “АСЕ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Лом, ул. Хаджи Димитър 67, и с предмет на дейност: производство, внос, разфасовка, търговия на едро и дребно с фитофармацевтични препарати и торове, проучване, проектиране, комплексно изпълнение на съоръжения и обекти в областта на машиностроенето и строителството, търговско представителство и посредничество, търговия с черни и цветни метали и вторични суровини, превозни, спедиционни, складови и комисионни сделки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид на едро и дребно, внос, бартерни и реекспортни сделки, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция, търговия със стоки от собствено производство, експлоатация и заведения за обществено хранене, питейни заведения, забавни, спортни и атракционни обекти и съоръжения, лизингови и маркетингови сделки, сервизни, информационни, консултантски, рекламни и други услуги, както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик X.X.X., който го управлява и представлява.

17085

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.VIII.2004 г. регстрира по ф.д. № 404/2004 еднолично дружество с ограничена отговорност “Алекс 2004” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Индустриална 20, и с предмет на дейност: изкупуване, съхранение, преработка, превоз и търговия с отпадъци и отломки от черни и цветни материали и сплавите им, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, всякаква друга търговска дейност в страната и в чужбина, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик X.X.X., която го управлява и представлява.

17502

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VII.2004 г. регистрира по ф.д. № 359/2004 дружество с ограничена отговорност “Европа Интернешънъл Трейдинг” - ООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ж.к. Плиска 6, вх. В, ет. 6, ап. 64, и с предмет на дейност: дейност на земеделски производител, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова и дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, както и предоставянето на други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вносно-износна дейност, производство и реализация на хранителни продукти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон в страната в и чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Андреас Аспрофтас и X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

17503

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VIII.2004 г. вписа промени по ф.д. № 176/2003 за “Фагус комерс” - ООД, Монтана: вписа прехвърляне на дялове от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник и като управител на дружеството X.X.X.; вписва новия съдружник в дружеството X.X.X.; вписва като управител на дружеството X.X.X.; допуска прилагане на нов дружествен договор.

17978

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска по ф.д. № 439/99 прилагане на представения счетоводен отчет за 2003 г. на “Импрегнация - 2000” - АД, гр. Белово.

15227

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска по ф.д. № 129/99 прилагане на представения счетоводен отчет за 2003 г. на “Бунай” - ООД, Панагюрище.

15228

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1581 от 22.VII.2004 г. по ф.д. № 3830/91 вписа в търговския регистър промяна за “Родопи” - АД, Белово: променя се предметът на дейност: производство и конфекциониране на трикотажни и други изделия от текстил, кожа и други материали, дърводобив, извършване на лесокултурни мероприятия, производство на бичени дървени материали, мебели, амбалаж, опаковки, изделия от дървесина, търговия в страната и чужбина, дружеството може да осъществява и всяка друга дейност, незабранена със закон; вписва промени в устава на дружеството.

15229

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ допуска по ф.д. № 3830/91 прилагане на представения счетоводен отчет за 2003 г. на “Родопи” - АД, Белово.

15230

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1561 от 19.VII.2004 г. по ф.д. № 682/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Еверт - Лак” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, бул. Руски 77, с предмет на дейност: поставяне на лаково покритие върху метални и пластмасови изделия, преработка, обработка и търговия с мрамор, спедиторска дейност, посредничество и комисионерство, представителство и дистрибуция на физически и юридически лица в страната и чужбина, превоз на пътници и товари в страната и чужбина (след издаване на съответните лицензи и разрешителни) таксиметрови услуги (след издаване на съответните разрешителни и лицензи), ксерокс услуги, вътрешна и външна търговия, производство на промишлени и селскостопански стоки, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна дейност, оказион, битови услуги, предприемачество в областта на строителството, реконструкция и продажба на апартаменти, внос и износ на стоки, търговия, продажба на алкохол и цигари, както и всички други стопански дейности и услуги, след издаване на необходимите лицензи, извършването на които не е забранено със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от Еверт Волфганг.

15231

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1519 от 14.VII.2004 г. по ф.д. № 675/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружсетво с ограничена отговорност “Корида Комерс - Стоилов” - ЕООД, със седалище и адрес на управление ханче “Церово”, магистрала Тракия, община Лесичово, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен и преработен вид, търговско представителство и посредничество, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, превозни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, маркетингова, вътрешно- и външнотърговска дейност и всички останали дейности, които не са забранени от закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от Д. X.X..

15232

Пазарджишкият окръжен съд на сонование чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1539 от 16.VII.2004 г. по ф.д. № 687/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Геотерм” - ООД, със седалище и адрес на управление Велинград, ул. Тошо Стайков 17, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, производство на електрическа и топлинна енергия чрез възобновяеми енергийни източници, производствена дейност чрез изсушаване или замразяване на селскостопански продукти, отопление, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество и всякаква друга дейност, незабранени от закона, с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

15233

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1538 от 16.VII.2004 г. по ф.д. № 686/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Геосонда - Сервиз - Колев” - ООД, със седалище и адрес на управление Пазарджик, ул. Бачо Киро 3, с предмет на дейност: инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания на строителни площадки, жилищни, битово-производствени и административни сгради, пътища, язовири, ТЕЦ и ВЕЦ, инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания и доказване на полезни обеми, скален материал на кариери, инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания на попивни и септични ями, хидрогеоложки проучвания за намиране и доказване на определени водни количества за питейно и производствено битово водоснабдяване, изграждане и сондажи, тръбни кладенци ведно със съоръжения в областите на енергетиката, машиностроенето, металургията, химията, леката промишленост, селското стопанство, строителството в други отрасли, проектиране и изпълнение на плоско и пилотно фундиране, подземно и надземно строителство на сгради и съоръжения в страната и чужбина, металообработващи услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна, спедиционна и складова дейност, маркетинг, инженерингова дейност, транспортна, рекламна, информационна, програмна, хотелиерска, туристическа и външнотърговска дейност и всички други дейности, незабранени от закона, с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

15234

Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2039 от 22.ХII.2003 г. по ф.д. № 1106/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Аеролукс сервиз” - ООД, със седалище и адрес на управление курорт Язовир “Батак”, област Пазарджик, ул. Напредък 2, хотел “Панорама”, с предмет на дейност: производство, продажба и сервиз на машини на въздушна възглавница - аероходи, продажба и сервиз на морски съдове и екстремна техника, търговско представителство и посредничество, производство или покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, превозни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки или предоставянето на други услуги, чието предлагане не е забранено със закон, издателска или печатарска дейност, сделки с интелектуална собственост, лицензионни, складови сделки, външнотърговска и външноикономическа дейност, както и всякакви други сделки, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

18752

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 316 от 31.III.2005 г. регистрира по ф.д. № 916/93 промени за “X.X. - Джи & Л” - ЕООД, Перник: вписва заличаване от търговския регистър на “X.X. - Джи & Л” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Кракра, бл. 15, ап. 12.

17979

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 916 от 19.VII.2004 г. по ф.д. № 443/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “П. М. В. Комерс” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, кв. Хумни дол, бл. 16, вх. Г, ет. 5, ап. 78, и с предмет на дейност: вътрешнотърговска дейност - покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска дейност в пълен обем, импорт, експорт, реекспорт, бартерни и консигнационни сделки със стоки, машини и съоръжения, разрешени със закон, търговия на едро и дребно с всякакъв вид промишлени и хранителни стоки и на строителни материали, организиране на заведения за бърза закуска и продажба на кафе, маркетингова, мениджмънтска и лизингова дейност, вътрешен и международен превоз на пътници и товари, комисионна, спедиционна и складова дейност, търговско представителство и посредничество на физически и юридически лица в страната и в чужбина, информационна дейност, както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

17980

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 917 от 19.VII.2004 г. по ф.д. № 444/2004 вписа в търговския регистър дружество с огранична отговорност “Мув2Холидейхомс” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, кв. Монте Карло 219А, и с предмет на дейност: консултации и извършване на посредническа дейност по информиране и наемане, покупка, строеж, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова дейност, сделки с интелектуална собственост, хотелиерска, туристическа, рекламна дейност (след получаване на необходимия лиценз), вътрешен и международн превоз на пътници и товари с автомобилен транспорт (при спазване на установения лицензионен режим), вътрешен и международен туризъм (при спазване на установения лицензионен режим), хотелиерска дейност (при спазване на установения разрешителен режим), импорт-експорт и извършване на всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Пол Роберт Хъксли и Теренс Амброуз и се управлява от управителя Пол Роберт Хъксли.

17981

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 915 от 19.VII.2004 г. по ф.д. № 442/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с огранична отговорност “Жоро - Ел” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Морозов 7, и с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина с всякакви стоки, незабранени със закон, продажба на стоки от собствено производство, извършване на всякакъв вид услуги, с изключение на забранените със закон, комисионна, спедиционна и лизингова дейност, търговско представителство, посредничество и агент-импресарска дейност, транспортна дейност в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм (след издаване на лиценз), сделки с интелектуална собственост, външнотърговска и външноикономическа дейност в пълен обем, проектантско-конструкторска дейност, хотелиерски, рекламни, имформационни, програмни услуги, строителство, изделия от бетон, вар и разтвори, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, изграждане на ел. инсталации, пожароизвестителни и охранителни системи, лизинг и други дейности, незабранени със закон, като всички дейности и услуги, за които е необходимо разрешение или лиценз, ще се извършват след получаването им. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17982

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 923 от 21.VII.2004 г. по ф.д. № 448/2004 вписа в търговския регистър дружество с огранична отговорност “Глобус” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Кладница, ул. Цар Симеон 42, и с предмет на дейност: експлоатация на кариери, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионна, спедиционна, складова, консултантска, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, проектантска, строителна и импресарска дейност и извършване на всякакъв вид други услуги, незабранени със закон, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност във всички видове и форми, незабранени със закон, сделки с акцизни стоки, производство на строителни материали, търговия с автомобили и строителна техника (след предварително разрешение от компетентен държавен орган за всяка от изброените дейности, когато действащото законодателство предвижда това). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

17983

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 341 от 6.IV.2005 г. регистрира по ф.д. № 701/2001 промени за “Автотракторспецтехника - България” - ООД, Перник: вписва прекратяване чрез изключване участието в дружеството на X.X.X. като съдружник в дружеството; вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 40 000 лв. за сметка на неразпределена печалба за минали финансови години; вписва нов адрес на управление на дейността на дружеството - Перник, кв. Църква, ул. Явор 16; вписва промяна на дружествения договор.

18875

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 ТЗ с решение № 218 от 8.III.2005 г. регистрира по ф.д. № 679/94 промени за “Диел” - ООД, Перник: смяна адреса на управление на дружеството на Перник, ул. Кракра, бл. 65, вх. А, ап. 11; освобождаване на X.X.X. като управител на дружеството; избиране на X.X.X. за управител на “Диел” - ООД, Перник, който ще представлява дружеството; изменение в дружествения договор на дружеството.

18875а

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VIII.2004 г. по ф.д. № 660/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Сонимед” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Георги X.X. 64, и с предмет на дейност: изготвяне на оценки на работни места и професионален риск, вкл. измерване и оценки на факторите на работната среда, класификация и оценка на работните места, анализ на здравословното състояние на работещите, организиране и провеждане на профилактични прегледи, оценка на професионалния риск, откриване на лекарски кабинети и извършване на специализирани лекарски дейности (след разрешение), психиатрични, профилактични и други прегледи и консултации, производство, преработка, изкупуване, съхранение и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински вид, търговия с торове и препарати за растителна защита, търговия с петролни продукти и горива, вътрешно- и външнотърговска дейност, вкл. внос и износ на стоки, суровини, материали и съоръжения на промишлени и непромишлени стоки, търговско представителство (без процесуално) на местни и чуждестранни търговци в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, търговия с хранителни стоки, безалкохолни и алкохолни напитки и тютюневи изделия (след лиценз), комисионна търговия, реекспортни, бартерни и лизингови операции и сделки, както и други незабранени със закон дейности, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17098

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.VII.2004 г. по ф.д. № 1612/97 допуска прилагането на проверения, заверен от експерт-счетоводител и приет от общото събрание на акционерите, проведено на 26.V.2004 г., годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Звезда 97” - АД, гр. Долна Митрополия, област Плевен.

17099

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с решение от 13.VII.2004 г. по ф.д. № 180/2002 допуска прилагането на заверения от одитора X.X. и приет от общото събрание с решение от 18.III.2004 г. годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Виастрой - 2002” - ООД, Плевен.

17100

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VII.2004 г. по ф.д. № 180/2002 вписа промени за “Виастрой” - ООД, Плевен: заличава като съдружник в дружеството X.X.X. поради продажба на дялове на съдружниците X.X.X. и X.X.X..

17101

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.VII.2004 г. по ф.д. № 9/2002 вписа промени за “Корса” - ЕООД, Плевен: заличава като едноличен собственик на капитала на дружеството X.X.X. и вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; заличава досегашното седалище и адрес на управление на дружеството и вписва ново - Плевен, ул. Цар Самуил 7, вх. А, ет. 2; заличава като представляващ и управляващ X.X.X. и вписва X.X.X. като управляващ и представляващ дружеството.

17102

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VII.2004 г. по ф.д. № 1686/94 вписа промени за “Център за чужди езици и мениджмънт” - ООД, Плевен: заличава като съдружник в дружеството “Европейски център за обучение и квалификация” - ООД, София; вписа като съдружник X.X.X.; вписа дружествен договор, приет на общото събрание на съдружниците на 8.VII.2004 г.

17103

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 ТЗ с решение от 19.VII.2004 г. по ф.д. № 3288/90 вписва преобразуване чрез промяна на правната форма от СД “Спако - Сопотски и сие” в дружество с ограничена отговорност “Спако - Сопотски и сие” - ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Бяло море 6, вх. А, ет. 4, ап. 10, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, преработка, производство, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция, експлоатация на търговска и складова мрежа, антикварна, оказионна, комисионна, консигнационна търговия в собствени и наети магазини, лизинг, търговско представителство, посредничество, закупуване на обекти на индустриална собственост, туристически, хотелиерски, ресторантски услуги, изграждане и експлоатация на атрактивни заведения и забавни игри, покупко-продажба, даване под наем, наемане на недвижими имоти, козметична и фризьорска дейност, машинописни услуги, преводи, производство на облекла от трикотаж, тъкани платове, прежди и търговия с тях, бутикови облекла и бижута (без благородни метали и скъпоценни камъни), дизайнерска дейност, организиране на модни ревюта, изработване на реклами и рекламни материали, художествено-пространствено оформление, международни рекламни мероприятия, комисионерска и посредническа дейност, абонаментно снабдяване на граждани и библиотеки с плочи, компактдискове, видеофилми, продуцентско-импресарска дейност, озвучаване, фото- и видеофилми, заснемане на тържества, фотографски и фотокопирни услуги, звукозапис, таксиметров транспорт, транспортно-туристически услуги, внос износ на употребявани автомобили, моторни съоръжения, резервни части, автомобили под наем в страната и извън нея, сервиз, ремонт и поддръжка на автомобили, пътна помощ, предоставяне на информация, информационни борси, организиране и провеждане на търгове, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

17104

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.VII.2004 г. по ф.д. № 661/2001 вписа промени за “Агро - Бел - 2001” - ООД, Плевен: премества седалището и адреса на управление от Плевен, ул. П. Волов 57, вх. А, ап. 3, в с. Брест, община Гулянци, област Плевен.

17105

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5050 от 3.VIII.2004 г. по ф.д. № 2379/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ели - М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Раковски, ул. Д. Драгиев 4, с предмет на дейност: производство и продажба на селскостопански животни, производство и търговия със стоки в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба, износ, внос, сделки с интелектуална собственост, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, икономически, счетоводни и други консултантски услуги, превозна (превоз на пътници и товари в страната и в чужбина), рекламно-информационна дейност и предоставянето на други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външноикономическа дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17424

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5031 от 3.VIII.2004 г. по ф.д. № 2207/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Трейдматик” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Тулча 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия с петролни продукти (след получаване на съответните разрешения), експорт, импорт и реекспорт, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, ремонтни, хотелиерски, туристически, рекламно-информационни, програмни, образователни, дизайнерски, проектантски и други услуги, покупка и строеж на недвижими имоти, лизинг, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, всякакви други неупоменати търговски сделки и дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17425

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5035 от 3.VIII.2004 г. по ф.д. № 4246/2001 вписа промени за “Ерма” - ЕООД: заличава X.X.X. като едноличен собственик на капитала и като управител на дружеството; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва нов адрес на управление: Пловдив, бул. Васил Априлов 135; вписва нов учредителен акт; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

17426

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5025 от 2.VIII.2004 г. по ф.д. № 2368/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Вавилон 2004” - ООД, със седалище и адрес на управление Садово, ул. Кирил и Методий 4, с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешно- и външнотърговска дейност, покупко-продажба на стоки или други вещи, вкл. продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, лизингови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

17427

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5028 от 2.VIII.2004 г. по ф.д. № 2370/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Иридика” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Зорница 3, ет. 3, с предмет на дейност: търговия с горива и петролни продукти, разкриване на магазинна мрежа, бензиностанции и газостанции, външнотърговска дейност, внос, износ, бартерни сделки, маркетингова и инженерингова дейност, оказионна и комисионна търговия, търговско представителство и посредничество, автотранспортни, авторемонтни, автосервизни и всички видове услуги за бита, сервиз и ремонт на радиотелевизионна техника, превози в страната и в чужбина, рекламна, информационна и проектантска дейност, счетоводно-консултантски услуги, текущо счетоводно отчитане, изготвяне и заверяване на годишни счетоводни отчети на фирми, всякакви други стопански дейности, с изключение на изрично забранените със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17428

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5013 от 2.VIII.2004 г. по ф.д. № 3732/96 вписа промени за “Акватерм” - ООД: премества адреса на управление в ж. к. Тракия, бл. 144, вх. А, еп. 2, ап. 4; вписва приемане на дружествен договор.

17429

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5014 от 2.VIII.2004 г. по ф.д. № 2257/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Х-Транс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Борба 7, ет. 4, ап. 20, с предмет на дейност: таксиметров превоз на пътници с леки таксиметрови автомобили до 5 места, вкл. мястото на водача, по заявен от пътника маршрут, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17430

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5046 от 3.VIII.2004 г. по ф.д. № 2373/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Аутогаз - БГ” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Княз Церетелев 11, с предмет на дейност: търговия с нефт и нефтопродукти, оборудване за газостанции и газови инсталации за автомобили, търговия със спиртни напитки и тютюневи изделия, туристическа дейност (след съответно разрешение), ресторантьорство, строителство, финансиране, мениджмънт, производствена, складова, спедиторска, както и всякакви други дейности, незабранени изрично със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

17431

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5070 от 4.VIII.2004 г. по ф.д. № 1542/2003 вписа промени за “Витафарм - 80” - ООД: премества седалището и адреса на управление в гр. Пещера, област Пазарджик, ул. Дойранска епопея 19; вписва промяна в дружествения договор.

17432

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4987 от 30.VII.2004 г. по ф.д. № 2339/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Одиторска къща Баръмска” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Д-р X.X. 2, ет. 2, с предмет на дейност: одиторски проверки и заверки, счетоводни консултации, оценки на предприятия, анализи, съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети в съответствие със Закона за счетоводството, както и всички други дейности, незабранени изрично от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

18000

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4912 от 28.VII.2004 г. по ф.д. № 74/2000 вписа промени за “Съни тур” - ООД: освобождаване на “Свиневъдство Маноле - 2” - ООД, с. Маноле, като съдружник; освобождаване на “Вилиана - 1” - ООД, с. Маноле, като съдружник; ново наименование на фирмата на дружеството “Съни тур” - ЕООД; едноличен собственик на капитала на дружеството е X.X.X.; приемане на учредителен акт; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

18001

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4961 от 29.VII.2004 г. по ф.д. № 2386/2003 вписа промени за “Юмидан комерс” - ООД: заличаване на Юмит Халил Юджел като съдружник и управител; приемане на X.X.X. за съдружник и избирането й за управител; промени в дружествения договор; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

18002

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4983 от 30.VII.2004 г. по ф.д. № 2336/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ботек” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Райко Даскалов 34, с предмет на дейност: търговия със сателитни антени, телефони и електроника, внос, износ, търговска, комисионна, спедиторска дейност в страната и в чужбина, търговско посредничество и представителство в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, транспортна дейност и други услуги и дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Байрям Лютви Ходжа.

18003

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4916 от 28.VII.2004 г. по ф.д. № 2346/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Тим - партнърс” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Младежка 3, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с всякакъв вид стоки, разрешени със закон, ресторантьорство, хотелиерство (след съответното разрешение), кафе-бар, производство и реализация на хранителни и нехранителни стоки, селскостопанска и животинска продукция, стоки за бита, разкриване и експлоатация на търговски обекти, търговия с цигари, алкохол (след съответния лиценз) и безалкохолни напитки, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, вътрешен и международен туризъм, транспортни услуги - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, рекламни, информационни и програмни услуги, както и други дейности и услуги, които не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мехмет Яшар Кавасгил, Тунджай Янтура, Ибрахим Сарган и Хасан Ъшъксъз и се представлява и управлява от Мехмет Яшар Кавасгил.

18004

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 4955 от 29.VII.2004 г. по ф.д. № 2402/2001 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “Сега - Сабахтин Лютви” от едноличния търговец Сабахтин Лютви Мехмед на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма “Сега - X.X.”.

18005

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5012 от 2.VIII.2004 г. по ф.д. № 1507/2002 вписа промени за “Спелинг” - ЕООД: приемане на X.X.X. за съдружник; промяна на фирмата на дружеството на “Спелинг” - ООД; приемане на дружествен договор; дружеството се управлява и представлява от X.X.X.; ново седалище и адрес на управление - София, район “Слатина”, ж.к. Христо Смирненски, бл. 71, вх. В, ет. 6, ап. 18.

18006

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5062 от 4.VIII.2004 г. по ф.д. № 2242/2003 вписа промени за “К - И лизинг” - ЕООД: приема X.X.X. за съдружник; променя наименованието на дружеството на “Булрус лизинг” - ООД; приема дружествен договор.

18007

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5061 от 4.VIII.2004 г. по ф.д. № 1189/2002 вписа промени за “И Темпеста - 2” - ООД: освобождава Фабио Калцавара като съдружник и управител; приема Тулио Дзаконни за съдружник в дружеството и го избира за управител; вписва промени в дружествения договор; дружеството се управлява и преставлява от Тулио Дзаконни и Хасан Имоуриг заедно и поотделно.

18008

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5069 от 4.VIII.2004 г. по ф.д. № 4889/99 вписа промяна за “Медицински център II - Пловдив, район “Източен” - ЕООД: вписва за управител на дружеството за срок 3 г. X.X.X..

18009

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5073 от 4.VIII.2004 г. по ф.д. № 2634/2002 вписа промени за “Ви Марк - 72” - ЕООД: освобождава X.X.X. като едноличен собственик на капитала и управител на дружеството; вписа новия едноличен собственик на капитала и управител на дружеството X.X.X.; приема учредителен акт; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

18010

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 5.VIII.2004 г. допуска прилагането по ф.д. № 4565/94 на представения годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Мото бойс” - ООД.

18011

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5096 от 5.VIII.2004 г. по ф.д. № 9138/91 вписа промени за “Тракия - Ресурс” - ЕООД: приема “Интерком груп” - ООД, Варна, за съдружник; променя наименованието на “Тракия - ресурс” - ООД; приема дружествен договор.

18012

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5078 от 5.VIII.2004 г. по ф.д. № 2409/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Хермес 94” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Преслав 7, с предмет на дейност: търговия и производство на всички видове промишлени, хранителни и селскостопански произведения на едро и дребно в страната и в чужбина и техния внос, внос и износ - дистрибуторска дейност на всички видове вносни стоки, комисионна търговия и бартерни сделки, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

18013

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 4.VIII.2004 г. допуска прилагането по ф.д. № 3376/95 на представения годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Витал” - ООД.

18014

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 5086 от 5.VIII.2004 г. по ф.д. № 575/96 вписа промени за “Рубикон” - ЕООД: заличава X.X.X. като съдружник и управител; вписа новия едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството; приема учредителен акт.

18015

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 4.VIII.2004 г. допуска прилагането по ф.д. № 3900/2000 на представения консолидиран годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Мулти кар” - ЕООД.

18016

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5100 от 6.VIII.2004 г. по ф.д. № 2412/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Лето” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Сан Стефано 51, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност: търговия с всички разрешени със закон стоки, продажба на стоки от собствено производство, туристическа и турагентска дейност, ресторантьорство, външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, информационна, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, транспортни услуги, консигнационна и лизингова дейност, строително-ремонтна дейност, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

18017

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 5098 от 5.VIII.2004 г. по ф.д. № 5488/93 вписа прехвърляне на предприятие с фирма “X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X.”.

18018

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5091 от 5.VIII.2004 г. по ф.д. № 4120/2000 вписа промени за “Специализирана болница за долекуване и продължително лечение “X.X. - Сопот” - ЕООД: освобождава X.X.X. като управител; избира X.X.X. за управител на дружеството.

18019

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 5.VIII.2004 г. допуска прилагането по ф.д. № 2084/2003 на представения годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Ефир” - АД.

18020

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5077 от 5.VIII.2004 г. по ф.д. № 2403/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Мими - 2004” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Лъки, ул. Възраждане 4, вх. В, ет. 3, с предмет на дейност: проектиране, производство и сервиз на промишлена електроника, производство и сервиз на машини с цифрово-програмно управление, вътрешна и външна търговия, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство и продажба на стоки, ресторантьорство, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

18021

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5075 от 5.VIII.2004 г. по ф.д. № 2366/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “ВНН - България” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Марково, ул. Кирил и Методий 37, с предмет на дейност: производство и търговия със селскостопански, промишлени, битови и хранителни стоки, животновъдство и рибовъдство, вътрешен и международен ловен, конен, селски, културно-битов и спортен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство и посредничество, строителство и ремонт, експорт, импорт и реекспорт, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

18022

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5080 от 5.VIII.2004 г. по ф.д. № 2410/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Арт - Алумин” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Христо Ботев 103, ет. 3, ап. 4, с предмет на дейност: производство и монтаж на дограма от пластмаса и алуминий и стъклопакети, търговска дейност на едро и дребно в страната и в чужбина - внос, износ и реекспорт с всички незабранени стоки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, строителство и строително-ремонтни дейности, производство, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция, хранителни и промишлени стоки, незабранени със закон, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, други услуги и дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

18023

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5058 от 4.VIII.2004 г. по ф.д. № 2401/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Интерпорто България” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Асеновградско шосе 1, с предмет на дейност: изграждане и експлоатация на интермодален терминал и карго селище, административни услуги, свързани с дейността на търговското представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и товаро-разтоварителни сделки, стоков контрол, информационни услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Пиетро Луиджи и “Ремос’96” - ООД, Пловдив, и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X.заедно и поотделно.

18024

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5042 от 3.VIII.2004 г. по ф.д. № 2279/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Театър Мажор” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Акация 14а, ет. 2, с предмет на дейност: организиране и реализиране на театрални и шоуспектакли в страната и в чужбина, както и всякакви други стопански дейности и услуги (след издаване на необходимите лицензи и разрешителни), незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

18025

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5102 от 6.VIII.2004 г. по ф.д. № 2418/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Гюнеш - 2004” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. 6 септември 270, с предмет на дейност: импорт и експорт на стоки, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, предоставяне на заеми срещу залог на вещи и други имуществени обезпечения, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, счетоводни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки, покупко-продажба на земеделска земя, както и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Сюлейман Акбулут, Сюлюн Дженгиз и Реджеп Сормагеч, които го представляват и управляват заедно и поотделно.

18026

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5081 от 5.VIII.2004 г. по ф.д. № 2411/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Бурджу - 88” - ООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. 3 март 16, ет. 1, офис 1, с предмет на дейност: търговия с недвижими имоти, инвестиционна, консултантска дейност, изкупуване, съхранение, търговия и износ на билки, сушени плодове, ядки, диворастящи и култивирани гъби, туристическа дейност - ресторантьорство и хотелиерство, производство и търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, посреднически и комисионерски услуги, транспорт и спедиция в страната и в чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ерол Акюз и Енвер Мустафа Юсеин и се представлява и управлява от Ерол Акюз.

18027

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5089 от 5.VIII.2004 г. по ф.д. № 1842/2001 вписа промени за “Стоков пазар” - ЕООД: освобождава X.X.X. като едноличен собственик и управител; приема учредителен акт; дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X.-X..

18028

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5109 от 6.VIII.2004 г. по ф.д. № 2030/2002 вписа промени за “Авелино” - ЕООД: заличава X.X.X. като управител; избира Серджо Лучано за управител, който ще представлява и управлява дружеството.

18029

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5112 от 6.VIII.2004 г. по ф.д. № 460/2001 вписа промени за “БЕВ 2001” - ЕООД: заличава Ерджан Карагьоз като едноличен собственик на капитала и като управител; вписва новия едноличен собственик на капитала и управител Рефик Руфат Мехмед, който ще представлява и управлява дружеството; вписва нов учредителен акт.

18030

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5056 от 4.VIII.2004 г. по ф.д. № 2137/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Юва - 2004” - ООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Незабравка 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство, внос, износ и търговия с всякакви текстилни изделия, производство, изкупуване, преработка и търговия с всякаква селскостопанска продукция, търговско посредничество и представителство, спедиционна, складова, лизингова, превозна, транспортна, таксиметрова, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, импресарска, посредническа и бартерна дейност, сделки с интелектуална собственост, отдаване на вещи под наем, строително-монтажни, авторемонтни, машинописни, фотографски, финансово-счетоводни услуги, покупка, продажба, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Юксел Раим Мунджал и Баязид Байрам Ибрям, които го представляват и управляват заедно и поотделно.

18031

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 702 от 5.VIII.2004 г. по ф.д. № 304/2004 еднолично дружество с ограничена отговорност “Стара къща Ветрен” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Н. Й. Вапцаров 53, ет. 2, ап. 7, и с предмет на дейност: селски туризъм, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански стоки, транспортни услуги, хотелиерство и ресторантьорство, външнотърговска дейност и всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

17750

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 690 от 2.VIII.2004 г. по ф.д. № 298/2004 дружество с ограничена отговорност “Грийн ойл” - ООД, със седалище и адрес на управление Силистра, Промишлена зона запад, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на горива от растителни масла и всякакъв вид мазнини, продажба на стоки от собствено производство, външнотърговска дейност, както и всякакви други незабранени със закон дейности и услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

17497

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 664 от 28.VII.2004 г. по ф.д. № 433/2002 промени за “Димак” - ООД, Силистра: вписа прехвърляне на дружествени дялове; вписва като съдружник и управител X.X.X.; увеличава капитала от 5000 лв. на 5100 лв.; дружеството ще се управлява и представлява от управителите X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

17498

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 687 от 2.VIII.2004 г. по ф.д. № 295/2004 дружество с ограничена отговорност “Озер” - ООД, със седалище и адрес на управление Тутракан, ул. Гео Милев 7, вх. А, ет. 4, ап. 11, и с предмет на дейност: проектиране, строеж, обзавеждане, реконструкция, модернизация, отдаване под наем и продажба на недвижими имоти, покупка на недвижими имоти с цел продажба, посредническа дейност по сделки с недвижими имоти, консултантски услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, вътрешна и външна търговия, ресторантьорство и хотелиерство, заложна къща, консултации и реклама на стоки и услуги, имоти и продукти на интелектуален труд, посредническа дейност по наемане на български граждани в страната и/или в чужбина и/или на моряци (след лиценз), търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна, спедиторска (без поща), комисионна, складова, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, лизингова и всякаква друга дейност, незабранена със закон (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и Морис Озер, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18042

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 698 от 4.VIII.2004 г. по ф.д. № 302/2004 еднолично дружество с ограничена отговорност “Соларис М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Ал. Стамболийски 7, ет. 2, ап. 16, с предмет на дейност: инженеринг, изграждане, поддържане и търговия с енергийни системи, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска дейност, всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

18043

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 704 от 5.VIII.2004 г. по ф.д. № 1338/93 промени за “Синева” - ЕООД, Силистра: освобождава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

18044

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 706 от 6.VIII.2004 г. по ф.д. № 307/2004 еднолично дружество с ограничена отговорност “Пафос” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Добрич 168, ет. 6, ап. 32, и с предмет на дейност: транспортни услуги, внос и износ, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, ресторантьорство, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизингови сделки, както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик Ламбрианос Ламбрианоу.

18045

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 694 от 3.VIII.2004 г. по ф.д. № 299/2004 еднолично дружество с ограничена отговорност “Данов транс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Янко Тодоров 28, ет. 6, ап. 16, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, внос и износ на стоки, производство и реализация на селскостопанска продукция в страната и в чужбина, транспортни услуги в страната, международен транспорт, спедиторски, таксиметрови услуги, хотелиерство и ресторантьорство, всякакви други незабранени със закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

18046

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ регистрира с решение № 708 от 6.VIII.2004 г. по ф.д. № 100/97 промяна за “Агросил” - ЕООД, Силистра: премества седалището и адреса на управление във Варна, ул. Македония 76, ет. 1, счетоводна къща “Бизнес консулт”.

18047

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ регистрира с решение № 708 от 6.VIII.2004 г. по ф.д. № 462/97 промяна за “Вега” - ООД, Силистра: премества седалището и адреса на управление във Варна, ул. Македония 76, ет. 1, счетоводна къща “Бизнес консулт”.

18048

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1260 от 3.VIII.2004 г. по ф.д. № 860/2003 вписа промени за “Агро фрут” - ЕООД: вписа промяна във вида на дружеството: “Агро Фрут” - ООД; вписа ново седалище и адрес на управление: Добрич, ж. к. Балик 20-Г-20; заличава като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ X.X.X.; вписа като съдружници X.X.X. и X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; допълва предмета на дейност с “оранжерийно производство, производство на плодове, зеленчуци и цветя и търговия с тях, покупка и пакетиране на селскостопански, промишлени, битови стоки с цел продажба, изкупуване, преработка и реализация на плодове, зеленчуци и селскостопанска продукция, както и семепроизводство и разсад на посадъчен материал за вътрешния и външния пазар, търговия със семена, разкриване на собствена магазинна мрежа за продажба на селскостопанска продукция, селскостопански машини, съоръжения, търговия с горива и нефтопродукти”.

17116

Сливенският окръжен съд на основание чл. 4 ЗК с решение № 1197 от 22.VII.2004 г. по ф.д. № 479/2004 вписа кооперация “Стремеж” със седалище и адрес на управление с. Филаретово, ул. Й. Йовков 3, с предмет на дейност: планиране на производството на членовете си според пазарното търсене, събиране на информация за произвежданото и реализираното мляко от членовете по видове, количество, качество и продажби, контрол на произвежданото мляко от членовете в съответствие с вътрешния правилник, събиране на произведеното от членовете мляко и неговото предлагане на пазара, вкл. подготовката за продажба и доставка до купувачи на едро, осигуряване и съдействие за осигуряване на технически средства за съхранение на млякото, произведено от членовете, консултации и обучение на членовете относно производството на сурово мляко с по-високо качество, осигуряване на взаимопомощ между членовете чрез вътрешен безлихвен паричен обмен. Кооперацията е с управителен съвет в състав X.X.X., X.X.X. X.X.X., X.X.X., X.X.X., Мехмед Мустафа Индже, с контролен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., и се представлява от председателя на управителния съвет Ахмед Рюстем Балканлъ.

17117

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1192 от 21.VII.2004 г. по ф.д. № 477/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Пчела - Мая” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Сборище, ул. Дружба 12, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, покупка на ценни книжа с цел препродажба, производство на стоки с цел продажба, производство и реализация на пчелни продукти, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставянето на услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, финансово-счетоводни услуги и одит на годишни счетоводни отчети и всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., Руслан Канданидис Янис и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

17118

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1248 от 30.VII.2004 г. по ф.д. № 501/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Уелкъм България - Сливен” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, пл. Х. Димитър 4, с предмет на дейност: туроператорска и турагентска дейност, спедиционни и превозни сделки, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, маркетингова и рекламна дейност, както и всякакви незабранени със закон търговски сделки, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен срок, със съдружници “Уелкъм България” - ООД, фондация “Дом за теб”, X.X.X., X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

17119

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ обявява с определение № 126 от 4.VIII.2004 г. по ф.д. № 1882/94, че е приел годишния счетоводен отчет за 2003 г. на “Мототехника - Сливен” - АД.

17120

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1208 от 23.VII.2004 г. по ф.д. № 483/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ен Ти Комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Д. Груев 11-А-32, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителни консултации, проектиране, таксиметрови услуги, като сделките и услугите ще се извършват по търговски начин в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17121

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1196 от 22.VII.2004 г. по ф.д. № 478/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Евро - Лайн” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Абланово 35А, с предмет на дейност: производство на дамско и мъжко горно облекло, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски, счетоводни, шивашки услуги, извършвани по търговски начин, ресторантьорство, бартерни, консигнационни, спедиционни и складови сделки в страната и в чужбина, строителство, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17122

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1238 от 28.VII.2004 г. по ф.д. № 496/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Фотис” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Дружба 37-Б-21, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, транспортна дейност в страната и в чужбина, таксиметрови услуги, продажба на стоки от собствено производство, производство на хранителни и нехранителни продукти, изкупуване и продажба на горивни материали и друг вид продукция, търговско представителство и посредничество, проектиране на жилищни, стопански и други сгради, вътрешна и външна търговия на едро и дребно, вкл. бартерни сделки с всякакви стоки, незабранени със закон, в т. ч. алкохол и цигари, хотелиерски услуги, ресторантьорство, кафе-аперитив, бар и други в областта на общественото хранене, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, водени по търговски начин, и позволени със закон, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуалната собственост, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, лизинг, както и всякакви други сделки, незабранени със закон, сделките ще се извършват в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

17123

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 850 от 6.VIII.2004 г. по ф.д. № 407/2004 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Гоуг - имоти” - ООД, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Миньорска 1, с предмет на дейност: туризъм, предприемачество, търговия и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Едмънт Гоуг и Максин Гоуг, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18050

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 317 от 30.VII.2004 г. по ф.д. № 389/2004 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Раве - транс” - ООД, със седалище и адрес на управление Рудозем, ул. Беломорска 32, с предмет на дейност: извършване на годишни технически прегледи на моторни превозни средства (след издаване на съответните разрешително и лиценз), вътрешни и международни автомобилни превози на пътници и товари, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни и спедиционни сделки, складови сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и други дейности, които не са забранени със закон. Дружеството ще извършва дейността си в страната, в чужбина и в безмитните зони, с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и ще се представлява и управлява от двамата съдружници съуправители X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

17365

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 821 от 30.VII.2004 г. по ф.д. № 390/2004 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Наталия - ММ” - ООД, със седалище и адрес на управление Доспат, ул. Родопи 5Б, с предмет на дейност: производство на изделия от пластмаса, асамблиране на играчки от пластмаса, туристическа, хотелиерска и ресторантьорство, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговия с офис техника, компютърни услуги, разкриване на интернет и компютърни зали, сделки с интелектуална собственост, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство, агентство и посредничество, външнотърговска дейност, внос, износ и реекспорт на стоки, транспортна, търговска, строителна, извършване на производство и услуги от всякакъв характер (без забранените от закона), както и всякаква друга дейност, разрешена със закон, като дейността ще се извършва в страната и в чужбина, с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и ще се представлява и управлява от управителите съдружници заедно и поотделно.

17366

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 829 от 3.VIII.2004 г. по ф.д. № 171/96 вписа промени за “Родопи - автотранспорт” - АД, Девин: заличава X.X.X. като представител на “Български транспортен холдинг” - АД, Пловдив, в съвета на директорите на дружеството; вписва изпълнителния директор на “Български транспортен холдинг” - АД, Пловдив, X.X.X. като представител на холдинга в съвета на директорите на “Родопи - автотранспорт” - АД, Девин.

17367

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 28.VII.2004 г. по ф.д. № 803/2004 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Акюпанкчър” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Луково, община Своге, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, туристически услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен транспорт, програмна и рекламна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик Уинифред Ан Мак Ардъл.

17494

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 30.VII.2004 г. по ф.д. № 809/2004 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Силгер - Турс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Самоков, пл. Захари Зограф 1, с предмет на дейност: рент-а-кар - отдаване под наем на леки и товарни автомобили и автобуси, автотехнически експертизи, туроператорска дейност, екскурзии в страната и в чужбина с автобуси и минибуси и всякакви други услуги и сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

17495

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 30.VII.2004 г. по ф.д. № 808/2004 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Булрекс - 007” - ООД, със седалище и адрес на управление Самоков, ул. Арда 5, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка на промишлени стоки и предмети на бита, консултантска дейност, туристическа дейност, строителство и ремонтна дейност, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

17496

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VIII.2004 г. по ф.д. № 1852/2000 вписа промяна за “Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Стара Загора” - ЕООД: вписва нов адрес на управление на дружеството - Стара Загора, ул. Армейска 16.

17499

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 29.VII.2004 г. по ф.д. № 103/2002 допуска прилагането в търговския регистър на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Бегининг” - ЕООД.

17500

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VII.2004 г. по ф.д. № 368/2003 вписа промени за “Форест 2003” - ООД, Казанлък: вписва нов адрес на управление - Казанлък, ул. Хаджи Димитър 3, вх. А, ап. 8; вписа изменения в дружествения договор.

17501

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 312 от 12.IV.2005 г. по ф.д. № 2118/91 вписа промяна за “Възли и детайли” - ЕООД (в ликвидация): удължава срока на ликвидация до 31.ХII.2005 г.

18751

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.III.2004 г. по ф.д. № 93/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Простор - 2004” - ООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Радул Милков 26, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, внос и износ на селскостопанска продукция, съпровод в страната и в чужбина тежки и извънгабаритни моторни превозни средства, превоз и продажба на петролни продукти (след разрешение), монтаж и демонтаж на гуми, баланс, вулканизация, автомивка, външнотърговски сделки, разрешени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

17071

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.III.2004 г. по ф.д. № 99/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Инвестиционна група “Дом” - ООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Иван Вазов 28, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, превоз и продажба на петролни продукти (след съответно разрешение), търговско представителство и посредничество, складови сделки и откриване на складове под митнически контрол, ресторантьорство и хотелиерство и покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, външнотърговски сделки, разрешени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

17072

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.III.2004 г. по ф.д. № 98/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Агробул инвест” - ООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Княз Борис I, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, производство, продажба, внос и износ на селскостопанска продукция, външнотърговски сделки, разрешени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

17073

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.IV.2004 г. по ф.д. № 143/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Шешен” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, бул. Съединение 37, ет. 10, ап. 43, и с предмет на дейност: производство и покупка на всякакви стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на текстил и конфекция, производство и продажба на селскостопанска и горскостопанска продукция, строителство на бензиностанции и търговия с петрол и петролни продукти, покупко-продажба на автмобили и части за тях, откриване на студио за видео- и звукозаписи, научни и игрални филми, разпространение и продажба на такива, изработване на музикални инструменти и аксесоари, производство и продажба на същите, печатарска дейност и подвързване на книга, комисионна, складова, спедиционна, лизингова, превозна, транспортна, туристическа, таксиметрова, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерство, ресторантьорство, обществено хранене, откриване и експлоатация на кафе-аперитив и други питейни заведения, бартерни и експортни операции, представителство и посредничество в страната и в чужбина, оказионна, антикварна и консигнационна дейност, външнотърговска дейност по предмета на дейност на дружеството. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Ефкан Шешен и Мефтун Дидар Шешен и се представлява и управлява от Ефкан Шешен.

17433

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.III.2004 г. по ф.д. № 140/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Тигрети” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Книжовник, ул. Иван Рилски 17, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, лизингови, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и плетачески услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17434

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 14.VII.2004 г. по ф.д. № 98/92 прилага към делото проверения и приет годишен счетоводен отчет на “Транс Аида” - АД, за 2003 г.

17435

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.III.2004 г. регистрира по ф.д. № 117/2004 дружество с ограничена отговорност “Сюрприз” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Стара планина 45, вх. А, ет. 5, ап. 28, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки рекламна дейност, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, строително-монтажна дейност (като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ), и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

17436

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 31.V.2004 г. по ф.д. № 2488/92 вписа прехвърляне на ЕТ “ВП - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “ВП - X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление Хасково, пл. Лебеда, бл. 7, ап. 4.

17437

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VII.2004 г. по ф.д. № 487/97 вписа промяна за “Контени” - ООД: вписва заличаване на освободения съдружник X.X.X..

17438

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 21.VII.2004 г. по ф.д. № 2478/93 вписа прехвърляне на ЕТ “Бялков - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Бялков - X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Трайчо Китанчев 1.

17439

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.III.2004 г. по ф.д. № 94/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Спорт профи” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Св. св. Кирил и Методий 46, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, автосервизни услуги, международни и вътрешни превози, външнотърговска дейност, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

17440

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VII.2004 г. по ф.д. № 387/2003 вписва промени за “Памитекс” - ООД: премества адреса на управление в Димитровград, ул. Захари Зограф 25, вх. Б, ет. 1, ап. 3; вписва заличаване на съдружника Козич Андрей; вписва промяна в статута на дружеството на “Памитекс” - ЕООД; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17441

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.IV.2004 г. по ф.д. № 146/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Кинтемс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Кооператор 4, с предмет на дейност: производство на обувки и изделия от кожа, както и покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, покупка. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17442

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.IV.2004 г. по ф.д. № 141/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Стил - БГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Продан Таракчиев 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, туристически услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17455

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.III.2004 г. по ф.д. № 129/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Емкострой” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Лебеда, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Лебеда 3, ет. 8, ап. 29, с предмет на дейност: внос и износ на всякакви стоки от шивашката промишленост, производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопанска продукция от всякакъв произход, автотранспортна дейност и услуги на граждани и фирми с леки и товарни автомобили със собствени и наети МПС в страната и в чужбина, строително-монтажна дейност, ремонт на машини и съоръжения, представителство и посредничество на чуждестранни и български физически и юридически лица, проектиране и строителство на жилищни и промишлени сгради и съоръжения, пътища, хидростроителство в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, представителство, агентство в страната и в чужбина, всякакви външнотърговски импортно-експортни и бартерни сделки, всички дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17456

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.III.2004 г. по ф.д. № 139/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Надежда 2000” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Хр. Смирненски 4-Б-10, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска дейност, експортно-импортни, бартерни и компенсационни сделки с български и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с недвижими имоти, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, дейности по предоставяне на цялостен комплекс от социални услуги и грижи за стари хора, домашен социален патронаж, обществени трапезарии, домашен помощник, дневен център, организиран туризъм, превозна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17457

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.IV.2004 г. по ф.д. № 142/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Плам - 72” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Харманли, Вр. чука 8, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни сделки, складова, лизингова, рекламна дейност, вътрешна и външна търговия, търговия със селскостопанска продукция и техника, внос, производство, дистрибуция на компютри, продажба на едро и дребно на компютърни части и офис материали, сделки с интелектуална собственост, хотелиерство, туристически услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17458

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.III.2004 г. по ф.д. № 135/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Перфект” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, Д. Благоев 93, и с предмет на дейност: продажба и производство на дамска, мъжка и детска конфекция, производство на хранителни стоки и търговия с тях, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, дистрибуторство и хотелиерство (извън случаите по чл. 2, ал. 3 ТЗ), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос, износ на стоки, сладкарски услуги, счетоводни, строително-монтажна и ремонтно-строителна дейност, проектантски и проучвателни работи в строителството и всякаква незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17459

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.III.2004 г. по ф.д. № 133/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Тера Тангра” - ООД, със седалище и адрес на управление Харманли, ул. Никола Петков 35, и с предмет на дейност: производство и продажба на лозов посадъчен материал, създаване на лозя и лозови масиви, производство, продажба и преработка на грозде, производство и продажба на вина, изграждане на винарна и дегустационни за вино, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговска дейност (внос-износ) по предмета на дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

17460

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.III.2004 г. по ф.д. № 131/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Хелиос” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Кавказ 10, и с предмет на дейност: международен автомобилен транспорт на товари, логистика, международни превозни сделки, международен вътрешен транспорт, спедиции, лицензионни сделки, търговска дейност, търговско представителство и посредничество, стоков контрол, комисионни сделки, сделки с интелектуална собственост, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, програмни и импресарски сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, авторемонтни, автотенекеджийски услуги (под формата на предприятие), дървообработване и дървопреработка (под формата на предприятие). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

17461

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.III.2004 г. по ф.д. № 128/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Деми стил” - ООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, бул. Г. С. Раковски 42-В-4, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки с цел продажба, таксиметрова дейност на товари и леки автмобили в цялата страна и в чужбина, организиране на екскурзии в страната и в чужбина, разкриване на ресторанти, снекбарове, аперитиви, нощни, увеселителни заведения, игротеки, хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), комисионна, спедиторска, складова и лизингова дейност, външнотърговски, импортно-експортни и бартерни сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници “Деми” - ЕООД, Димитровград, и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

17462

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.IV.2004 г. по ф.д. № 144/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Кратос - 2” - ООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Оборище 33, и с предмет на дейност: бюро за услуги по погребения - организиране на погребения и помени и свързаните с тях реквизити и потреби, производство и търговия с траурни принадлежности и пособия. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

17463

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.III.2004 г. по ф.д. № 116/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Партньор” - ООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Съединение 17, с предмет на дейност: покупка на стоки или вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови, превозни сделки на пътници и товари в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни дейности, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, строително-монтажна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

17464

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.IV.2004 г. по ф.д. № 162/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Каргоагент” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Дуган Хисар 7, ет. 7, ет. 3, ап. 6, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на хранителни стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вкл. международен транспорт на стоки, товари и пътници, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски и сделки в заведения за хранене, туристически, рекламни, информационни, програмни и куриерски сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външна търговия, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, създаване, продажба и внедряване (на собствени и чужди) софтуерни програми, разработване и поддържане на софтуерни продукти и интернет сайтове, изработване и поддържане на интернет мрежа. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

17465

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.IV.2004 г. по ф.д. № 163/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Нардана” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Св. св. Кирил и Методий 105, ет. 3, ап. 9, и с предмет на дейност: производство и покупка на стоки или други вещи, незабранени със закон, с цел продажбата им в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, складова, рекламна, превозна, комисионна дейност, търговско представителство и посредничество, покупка на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, както и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Маурицио Де Нарди и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

17466

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.V.2004 г. регистрира по ф.д. № 179/2004 еднолично дружество с ограничена отговорност “Декс 2004” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, пл. Свобода 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, дистрибуторство, складови сделки, ресторантьорство и хотелиерство (без случаите по чл. 2, ал. 3 ТЗ), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, строително-монтажна дейност, рекламна и издателска дейност (като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ), и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17479

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзкас чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.V.2004 г. по ф.д. № 181/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Амбулатория за индивидуална практика за първична стоматологична помощ д-р Йосифова” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Простор, бл. 11, вх. А, ап. 7, и с предмет на дейност: диагностика, рехабилитация, наблюдение и лечение на стоматологично болни, консултации и профилактика, извършване на лабораторни и рентгенови изследвания, предписване на лекарствени средства за лечение и профилактика на стоматологични заболявания, насочване на пациенти за консултации и болнично лечение, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, както и извършване на всякакви други дейности, свързани с основния предмет на дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X.-X..

17480

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IV.2004 г. по ф.д. № 159/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Хайриш” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Г. С. Раковски 19, ет. 4, ап. 13, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в пръвоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякаква незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Ахмед Шакир Хасан и Исмаил Бекир Исмаил, които го представляват и управляват заедно и поотделно.

17481

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 19.VII.2004 г. по ф.д. № 51/96 прилага към делото проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Мир инвест” - АД.

17482

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 9.VII.2004 г. по ф.д. № 157/99 прилага към делото проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Евро Ферт” - АД.

17483

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.VII.2004 г. по ф.д. № 91/92 прилага към делото проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Свиленград - Автотранспорт” - АД.

17484

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзкас чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VII.2004 г. по ф.д. № 406/97 вписа промени за “Хера” - ЕООД: вписва заличаване на едноличния собственик X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва промяна в наименованието на дружеството: “Хера - X.X.” - ЕООД.

17485

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзкас чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.V.2004 г. по ф.д. № 178/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Ками 04” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, бул. Сан Стефано 7, вх. Б, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, издателска дейност, стоков контрол, лизинг, хотелиерски (без случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

17486

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IV.2004 г. по ф.д. № 169/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Цикада” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, бул. Г. С. Раковски 9Б, офис 25, с предмет на дейност: покупка и продажба на хранителни стоки, вкл. от собствено производство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, транспортни, превозни, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, издателска дейност, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякакви други незабранени със закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

17756

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.IV.2004 г. по ф.д. № 166/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “МиМ” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Илинден 24 - 30, вх. А, ет. 5, ап. 27, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, хотелиерски (без случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски дейности, транспортни услуги в страната и в чужбина със собствен и нает транспорт под формата на предприятие, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

17757

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.V.2004 г. по ф.д. № 180/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Каптинг” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Старо пловдивско шосе, картинг писта, с предмет на дейност: изграждане и експлоатация на съоръжения за картинг спорт, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки и сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, туристическа агентска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

17758

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.IV.2004 г. по ф.д. № 175/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Цанов” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Д. Благоев 6, вх. А, ап. 21, с предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, бартерни сделки, туроператорски и турагентски услуги, обмен на валута (след регистрация по Закона за банките), туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, внос-износ, както и всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17759

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.IV.2004 г. по ф.д. № 172/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Маршо” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Боян Ботево, област Хасково, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни, рекламни, информационни, програмни, импресарски, хотелиерски и други сделки, внос на автомобили и части и продажбата им, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, вътрешен и международен туризъм, покупка на недвижими имоти с цел продажба, внос-износ. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17760

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.V.2004 г. по ф.д. № 187/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Оз бирлик” - ООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Георги Бенковски 15, с предмет на дейност: покупко-продажба в страната и в чужбина на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вкл. селскостопанска продукция, производство на стоки с цел продажба, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, вкл. международен транспорт, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, внос и износ на стоки. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Илхам Тудеш, Джафер Баран, Байрам Сахат и Велит Булут и се представлява и управлява от Илхам Тудеш.

17761

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.V.2004 г. по ф.д. № 182/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “МиКи авто” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Лозица 24, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионни и спедиционни, превозни сделки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, складови, лицензионни сделки, превоз на товари в страната и в чужбина, покупко-продажба на нови и употребявани резервни части за леки и товарни автомобили, мотоциклети и самоходни машини - износ на всички видове, авторемонтна дейност, покупка на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, лизинг, външнотърговски сделки и други дейности, разрешени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

17762

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.V.2004 г. по ф.д. № 189/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Илиада” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Караманци, община Минерални бани, област Хасково, ул. Трета 10, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни в страната и в чужбина, складови сделки, дистрибуторство, рекламна дейност, ресторантьорство и хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, дървообработване, земеделие и търговия със селскостопански стоки, строително-монтажна дейност (като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Али Мустафа Зинал и Екрем Демирарслан, които го представляват и управляват заедно и поотделно.

18071

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.V.2004 г. по ф.д. № 190/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Спайсес трейдинг” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Георги Кирков 16, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X.-X. и се представлява и управлява от X.X.X..

18072

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.V.2004 г. по ф.д. № 191/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ролекс - М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Меричлери, ул. Петко Радев 10, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, спедиционни, складови, превозни сделки на пътници и товари в страната и в чужбина, дистрибуторство, ресторантьорство и хотелиерство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, строително-монтажна дейност, рекламна и издателска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

18073

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.V.2004 г. по ф.д. № 192/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ай Ен Жи колекшънс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. България 89, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на текстил и текстилни изделия, внос и износ на текстил и текстилни изделия, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вкл. международен транспорт на стоки, товари и пътници в страната и в чужбина, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, ресторантьорски и други сделки в заведения за хранене, рекламни, информационни, програмни и импресарски, куриерски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговски сделки, внос, износ, реекспорт и бартерни сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Мехмет Нихат Йозгат.

18074

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.V.2004 г. по ф.д. № 194/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ро ке черкез” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Харманли, паркинг “Извора на белоногата”, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови, транспортни сделки в страната и в чужбина, хотелиерски, туристически услуги, ресторантьорство, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, таксиметрови и превозни дейности в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

18075

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.V.2004 г. по ф.д. № 195/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Фаворит” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Чепеларе 22, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки на пътници и товари в страната и в чужбина, дистрибуторство, складови сделки, хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), ресторантьорство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос и износ на стоки, строително-монтажна, рекламна и издателска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

18076

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.V.2004 г. по ф.д. № 196/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Вива стил” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Емилиян Станев 15, вх. В, ап. 13, с предмет на дейност: производство и търговия в страната и в чужбина с текстил и конфекция, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови, превозни, лизингови сделки, ресторантьорство, хотелиерство, шивашки, транспортни, туристически, рекламни и информационни или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

18077

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.V.2004 г. по ф.д. № 198/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Перперикон” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, бул. България 152, ет. 2, стая 202, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, външнотърговска дейност, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни, инженерингови и импресарски, куриерски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, строителство, строително-монтажни работи. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

18078

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.V.2004 г. по ф.д. № 200/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Бългериън дивелъпмънт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Христо Ботев 1, сградата на Бизнесцентър 1, ет. 4, стая 432, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни и превозни сделки, маркетингова и лизингова дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена и неограничена със закон, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска, турагентска дейност, предоставяне на допълнителни туристически услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Мартин Робин Банкс.

18079

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.V.2004 г. по ф.д. № 203/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Крис Факторинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Иван Вазов, бл. 12, ап. 6, с предмет на дейност: търговия с недвижими имоти, проектантски, консултантски, юридически, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се представлява от управителя X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

18080

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.V.2004 г. по ф.д. № 206/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Верома” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Самуил 18, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност, незабранена или ограничена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X.-X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

18081

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VI.2004 г. по ф.д. № 214/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Елар Козметик” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Цар Калоян 12 - 18, вх. Б, ет. 4, ап. 18, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, покупко-продажба и производство на козметични и парфюмерийни стоки в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Самир Сеид Гюнеш.

18082

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VI.2004 г. по ф.д. № 215/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Боги - М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Хр. Г. Данов, бл. 8, вх. Б, ап. 13, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови, превозни сделки на пътници и товари в страната и в чужбина, дистрибуторство, ресторантьорство и хотелиерство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, строително-монтажна дейност, рекламна и издателска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

18083

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VI.2004 г. по ф.д. № 216/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Джен комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Три уши 4, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни, бартерни, международно-транспортни, складови и сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги (под формата на предприятие), хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ),покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

18084

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VI.2004 г. по ф.д. № 218/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Краси” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Буря 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерство, ресторантьорство и разкриване на заведения за обществено хранене, авторемонтни услуги, автообслужване, автомивка, сделки с интелектуална собственост, лизинг, вътрешна и външна търговия, импорт, експорт, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

18085

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.V.2004 г. по ф.д. № 193/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Д-р Ходжев” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Цар Симеон Велики 32, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на очила и оптични материали в оптически магазини с кабинет за рефракция, открити след уведомление в РЦЗ, внос на очила и оптични материали, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки, вкл. международен транспорт на стоки, товари и пътници, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски и други сделки в заведения за обществено хранене, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и куриерски сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос, износ, реекспорт, външнотърговски и бартерни сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

18086

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.VI.2004 г. по ф.д. № 226/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ауто - Италия” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Атон 6 - 14, вх. Г, ап. 109, ет. 7, с предмет на дейност: внос, износ и покупко-продажба на леки, лекотоварни и товарни автомобили (нови и употребявани), автомобилни части - консумативи, резервни части, гуми и аксесоари към тях, спедиторска и транспортна дейност със собствени или наети автомобили, превоз на пътници и товари с вагони, контейнери, автомобили и други транспортни средства в страната и в чужибна, авторемонтни, автобояджийски, консултантски и сервизни услуги, автомивка, автопаркинг, автоморга, търговия с петролни продукти, производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба и препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови, превозни, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, вътрешна и външна търговия, импорт, експорт, реекспорт, експлоатация на заведения за обществено хранене, маркетингови услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон, при спазване на нормативно установен ред. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

18087

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.VI.2004 г. по ф.д. № 229/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Никита” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Отец Паисий 27, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, рекламни, информационни, импресарски или други услуги, издателска дейност, организирана като предприятие, всички дейности по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ, внос, износ, разкриване на заведения за обществено хранене, барове, кафе-аперитив и хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

18088

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.V.2004 г. по ф.д. № 208/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Лайков сервиз” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Харманли, ул. Недю Милков 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба настоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови, транспортни сделки в страната и в чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, таксиметрови, превозни дейности в страната и в чужбина, продажба и ремонти на автомобили, търговия с петрол и петролни продукти. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

18102

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.V.2004 г. по ф.д. № 209/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Джорджия - Еко” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, бул. Раковски 24, вх. А, ап. 23, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, туристически услуги в страната и в чужбина, откриване и експлоатация на магазини, ресторанти, барове, кафе-аперитив, шивачески, кроячески, плетачески услуги (под формата на предприятие), производство и търговия със селскостопанска и животинска продукция, вътрешен и международен транспорт, превоз на пътници и товари, външнотърговски сделки - импорт, експорт, реекспорт и бартерни сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Екрем Ер, Корай Чакър и X.X.X. и се представлява и управлява от Екрем Ер и X.X. заедно и поотделно.

18103

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.V.2004 г. по ф.д. № 210/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Дяков и Гедже” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Бъдеще 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови, лицензионни, лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, сделки за превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, международен транспорт, стоков контрол, хотелиерска дейност (без случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), мотел, туристическа и рекламна дейност, откриване и експлоатация на магазини, ресторанти, кафе-аперитив, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговски сделки по предмета на дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Хасан Хюсеин Гедже и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

18104

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VI.2004 г. по ф.д. № 212/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Стелман” - ООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Максим Горки 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на строителни материали, комисионни, складови, спедиционни и превозни сделки, вкл. международен транспорт на стоки, товари и пътници, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорски и други сделки в заведения за обществено хранене, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и куриерски сделки, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговски сделки, износ, реекспорт и бартерни сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

18105

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.VI.2004 г. по ф.д. № 213/2004 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Юздан - Малкара” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Христо Ботев 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки на пътници и товари в страната и в чужбина, дистрибуторство, ресторантьорство и хотелиерство (без случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, строително-монтажна дейност, рекламна и издателска дейност (като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Ерол Юздаг.

18106

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.VII.2004 г. по ф.д. № 8/89 прилага към делото проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Марса” - АД.

18107

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.VII.2004 г. по ф.д. № 8/89 вписва промяна за “Марса” - АД: вписва преобразуване акциите на дружеството от безналични в налични.

18108

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.IV.2004 г. по ф.д. № 168/2004 вписва дружество с ограничена отговорност “Телестар” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Любимец, ул. Капитан Петко Войвода 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки в страната и в чужбина, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, осъществяване на далекосъобщения чрез обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея (след получаване на съответната лицензия), лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

18066

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.IV.2004 г. по ф.д. № 170/2004 вписва дружество с ограничена отговорност “Ъсън” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Червена стена 9, вх. Б, ет. 2, ап. 12, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, производство и търговия с нагревателни уреди и съоръжения, камини и блиндирани врати, шивачески, кроячески, плетачески услуги (под формата на предприятие), откриване и експлоатация на магазини, ресторанти, барове, производство и търговия с всякаква селскостопанска и животинска продукция, търговия с дървен материал и дърва за горене, външнотърговски сделки - импорт, експорт и реекспорт, бартерни сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Мехмет Агаоглу Ахмед, Мелиха Сафет Идриз, Мустафа Юсуф Идриз и X.X.X. и се представлява и управлява от Мустафа Юсуф Идриз и X.X.X. заедно и поотделно.

18067

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.IV.2004 г. по ф.д. № 171/2004 вписва дружество с ограничена отговорност “ГС Текстил” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, Търговски център над реката, бутик № 42, с предмет на дейност: производство и търговия с всякакви текстилни произведения, производство и търговия със спортни стоки, внос и износ на всякакви стоки, незабранени със закон, всякакви услуги, незабранени със закон, вътрешнотърговска дейност, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, представителство на физически и юридически лица (без процесуално представителство), посредническа, комисионна дейност, оборудване и експлоатация на свързаните с дейността заведения, магазини, ателиета, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция (от животновъдство и растениевъдство), спедиционна, складова, лизингова дейност, развиване на туристическа, хотелиерска и ресторантьорска дейност, внос и търговия с всички видове МПС, разрешени със закон, търговия с черни метали, разрешени със закон, производство на мъжка и дамска конфекция и търговия - внос и износ, производство на матрици - извършване на търговия и услуги с тях, производство и търговия с всякакви брезентови изделия, външнотърговски, импортно-експортни и бартерни сделки, участие в холдинги и всякакви дейности, незабранени от законодателството, проектиране и извършване на строителство на жилища, промишлени, търговски обекти и извършване на всякакви строително-монтажни работи, свързани със строителната дейност на дружеството. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Мехмед Сирач Туран и Гюнай Косувалъ и се представлява и управлява от Мехмед Сирач Туран.

18068

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IV.2004 г. по ф.д. № 173/2004 вписва дружество с ограничена отговорност “Маргаритов и син” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Княз Богориди 9, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство, изкупуване, преработка и търговия с плодове и зеленчуци, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски, консултантски услуги, изготвяне на маркетингови проучвания, бизнеспланове и икономически обосновки, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, дизайн, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

18069

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.V.2004 г. по ф.д. № 186/2004 вписва дружество с ограничена отговорност “Експрес - Линк+” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Момково, област Хасково, ул. Детелина 16, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешно- и външнотърговски сделки в сферата на комуникациите - търговия с мобилни телефонни апарати и аксесоари към тях, производство и продажба на хранителни стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, вкл. международен транспорт на стоки, товари и пътници, складови и сделки с интелектуална собственост, ресторантьорски, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ) и други сделки в заведения за хранене, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и куриерски сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос и износ, реекспорт и бартерни сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

18070

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.VI.2004 г. по ф.д. № 219/2004 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Г-2” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Георги Кирков 49, вх. А, ет. 7, ап. 55, с предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство и други туристически услуги, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, издателска и печатарска дейност, копирни услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни сделки, маркетингова и лизингова дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност, незабранена или ограничена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

18089

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.VI.2004 г. по ф.д. № 221/2004 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Виавекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Г. Раковски 76, вх. А, ап. 10, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови, лицензионни, превозни сделки в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна дейност и импресарски сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, покупко-продажба и производство на козметични и парфюмерийни стоки в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

18090

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.VI.2004 г. по ф.д. № 224/2004 вписва дружество с ограничена отговорност “Мед Метал” - ООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Охрид 8, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки в страната и в чужбина, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, дистрибуторство, хотелиерска, ресторантьорска, рекламна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, строително-монтажна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

18091

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.VI.2004 г. по ф.д. № 230/2004 вписва дружество с ограничена отговорност “Рай - 2004” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Таню войвода 15, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, в т.ч. и селскостопанска продукция, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, туристическа, хотелиерска (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), ресторантьорска, информационна, програмна, импресарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

18092

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VI.2004 г. по ф.д. № 232/2004 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Аристи” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Меричлерска 94, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство и продажба на селскостопанска продукция и продукти, транспортна дейност на пътници и товари в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, както и друга незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Константинос Захариас Стефанакис.

18093

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VI.2004 г. по ф.д. № 234/2004 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Тракия цимент” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Бузлуджа 43, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови, превозни сделки, стоков контрол, хотелиерски услуги (без тези по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристическа, рекламна, информационна, програмна дейност и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

18094

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.VI.2004 г. по ф.д. № 235/2004 вписва дружество с ограничена отговорност “Елитис” - ООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Козлодуй 16, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ, търговско представителство и посредничество, бартерни, комисионни, спедиционни, превозни сделки, хотелиерска (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), ресторантьорска, туроператорска и турагентска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

18095

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.VI.2004 г. по ф.д. № 238/2004 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Гефикс - 1” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Строител 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство на строителни разтвори, търговско представителство и посредничество, складови сделки, дърводелски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително-монтажна дейност, проектантски и инвестиционни услуги, търговска дейност в страната и в чужбина, авторемонтни и автотенекеджийски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

18096

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.VI.2004 г. по ф.д. № 239/2004 вписва дружество с ограничена отговорност “Йонико - 2004” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Минерални бани, ул. В. Левски 26, с предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, външна и вътрешна търговия, транспортна дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.и се представлява и управлява от X.X.X..

18097

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 10.VIII.2004 г. по ф.д. № 108/2003 вписа промяна за “Евротранс - Г” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от Свиленград, ул. Божур 33, в София, район “Слатина”, бул. Шипченски проход 65А.

18098

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.V.2004 г. по ф.д. № 202/2004 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Дино комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Дунав 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен, или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови, лицензионни сделки, лизинг, търговско представителство и посредничество, сделки за превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, международен транспорт, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски услуги (без случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, преработка на месо, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, откриване и експлоатация на ресторанти, магазини, кафе-аперитив, външнотърговски сделки по предмета на дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

18099

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.V.2004 г. по ф.д. № 204/2004 вписва дружество с ограничена отговорност “Евротранс и сервиз” - ООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Христо Ботев 28, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, съпровод в страната и в чужбина на тежки и извънгабаритни моторни превозни средства, превоз и продажба на петролни продукти (след разрешение от съответен държавен орган), монтаж и демонтаж, баланс на гуми, вулканизация, автомивка, външнотърговски сделки, разрешени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представлява и управляват заедно и поотделно.

18100

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.V.2004 г. по ф.д. № 207/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Агрос” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Цар Симеон Велики 1, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ, търговско представителство и посредничество, бартерни, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерска (без случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), ресторантьорска, туроператорска и турагентска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

18101

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.VII.2004 г. по ф.д. № 289/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Евродом трейдинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Цар Освободител 15, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство - земеделска, животинска и промишлена продукция, покупко-продажба на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски услуги (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), ресторантьорска, рекламна, транспортна, туроператорска и турагентска дейност в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19775

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.VI.2004 г. по ф.д. № 241/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Еко енергия холдинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, Промишлена зона, с предмет на дейност: техническа поддръжка, текущи и основни ремонти на производствените съоръжения, строителна, монтажна и ремонтна инвестиционна дейност, отдаване на помещения под наем, извършване в страната и в чужбина на сделки от всякакъв вид и задължаване по всякакъв начин, вкл. придобиване на права върху обект на интелектуална собственост и ноу-хау, и всякаква друга незабранена със закон дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19776

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.VI.2004 г. по ф.д. № 242/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бългериън ритрийт” - ЕООД, със седалище и адрес ан управление Хасково, ул. Христо Ботев 1, сградата на Бизнесцентър 1, ет. 4, стая 432, с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, рекламна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни и превозни сделки, маркетингова и лизингова дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена и неограничена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Дънкън Филип Хол.

19777

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.VI.2004 г. по ф.д. № 243/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Брик” - ООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Първи май 4, с предмет на дейност: осъществяване на следните сделки: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки на пътници и товари в страната и в чужбина, дистрибуторство, складови сделки, рекламна дейност, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, дървообработване, строително-монтажна дейност, ремонт на ел. уреди, таксиметрови и счетоводни услуги (като предприятие по смисъла на чл. 1, т. 3 ТЗ), и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

19778

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.VI.2004 г. по ф.д. № 244/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Изсер - 2” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Захари Стоянов 84, с предмет на дейност: осъществяване на следните сделки: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, търговско посредничество и представителство, производство и търговия с пластмасови и алуминиеви дограми, шивачески, кроячески, плетачески услуги (под формата на предприятия), откриване и експлоатация на магазини, ресторанти, барове, производство и търговия с текстил и платове, търговия с дървен материал и дърва за горене, външнотърговски сделки - импорт, експорт, реекспорт и бартерни сделки, разрешени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

19779

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.VI.2004 г. по ф.д. № 245/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Фламинго” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Кооператор 5, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги (под формата на предприятие), лизинг, хотелиерство (с изключение на чл. 2, т. 3 ТЗ), строителство и строителни услуги (под формата на предприятие), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., която го представлява и управлява.

19780

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.VI.2004 г. по ф.д. № 246/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Дунав 6, вх. Д, ап. 26, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19781

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.VI.2004 г. по ф.д. № 247/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Се - Таш” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Михаил Герджиков 28, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи, незабранени със закон, с цел препродажба в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, лизинг, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги (при условията на чл. 1, ал. 3 ТЗ), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност (след надлежно разрешение и при условията на чл. 1, ал. 3 ТЗ), и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Севгин Фахри Мюмюн, Басри Бахри Неджиб, Байрам Халил Сафет и се представлява и управлява от Севгин Фахри Мюмюн.

19782

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VI.2004 г. по ф.д. № 248/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Полинвест” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Двадесет и трети септември 33, с предмет на дейност: производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, търговия със спиртни напитки: вина, концентрати, нискоалкохолни и безалкохолни напитки (след лицензиране), инженеринг, проектиране, производство, сервиз и маркетинг в областта на селското стопанство и търговията със спиртни напитки в страната и в чужбина, проучване и изграждане на фирмени магазини, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица в страната и в чужбина и всякаква друга незабранена със закон дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19783

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.VI.2004 г. по ф.д. № 250/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Елеганс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, бул. Христо Ботев, бл. 43, вх. А, ап. 8, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешен и международен автомобилен превоз на товари (след получаване на лиценз и всички видове разрешителни, изискуеми за превоз на товари), търговско представителство и посредничество, маркетинг и реклама, продажба на стоки от собствено производство, хотелиерски и туристически услуги, комисионни, спедиционни, складови сделки и лизинг, външноикономическа дейност и реекспорт на стоки, търговия с офисна техника и оборудване, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19784

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.VI.2004 г. по ф.д. № 260/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Перално-стерилизационен комплекс” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Христо Ботев 17, с предмет на дейност: пране и стерилизация на болнично бельо, перилни и стерилизационни услуги на граждани и юридически лица (под формата на предприятие), покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, инвестиционна дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

19785

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VII.2004 г. по ф.д. № 271/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Танкреп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Каменна 19, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови сделки, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, които ще се извършват при условията на чл. 1, ал. 3 ТЗ, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Сабри Иляз Ахмед.

19786

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VII.2004 г. по ф.д. № 273/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Фатих” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Съединение 45, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, туристическа дейност в страната и в чужбина, разкриване и експлоатация на магазини, ресторанти и барове, превоз на пътници в страната и в чужбина, внос-износ (разрешени със закон), и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Харун Йълмаз.

19787

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.VII.2004 г. по ф.д. № 274/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бултурист” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Брод, ул. Кирил и Методий 10, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни юридически и физически лица, комисионни, спедиционни, превозни и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски или други услуги, маркетингова, вътрешна и външна търговия, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякаква производствена и търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19788

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.VII.2004 г. по ф.д. № 276/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Чалъкови” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Раковски 17, вх. А, ап. 9, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия в страната и в чужбина с хранителни, потребителски и промишлени стоки и нефтени продукти, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите по чл. 2, ал. 3 ТЗ), сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, счетоводни, програмни и импресарски услуги (под формата на предприятие), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, издателска, строително-монтажна дейност (като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19789

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.VII.2004 г. по ф.д. № 292/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бисера - Ба” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Васил Друмев 2, вх. Б, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и плетачески услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19790

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.VI.2004 г. по ф.д. № 259/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Елтехком” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Драгоман 79, вх. Б, ет. 2, ап. 2, и с предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, обслужване, профилактика и ремонт на електрически мрежи и системи, ел. централи, подстанции, трафопостове, кабели, инсталации, високоволтова и нисковолтова лаборатория, монтаж, изпитване, пуск и ремонт на ел. машини и съоръжения, поточни и автоматизирани линии, създаване на ноу-хау, научни и програмни продукти и реализацията им, производство и ремонт на битови ел. уреди, предприемаческа и сервизна дейност, инженерингова дейност в областта на електроизграждането, технически и инвеститорски контрол, разкриване на служба по трудова медицина (след издаване на съответните разрешителни), разработване на мерки за прилагане на нормативни актове по здравословни и безопасни условия на труд, оценка на риска при извършване на трудова дейност, обучение на представителите на комитетите по условия на труд, оценка на електрообезопасяването при напрежение 1000 V, изпитания на защитните средства, провеждане на обучение и изпити за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (след издаване на съответните разрешителни), покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски услуги (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, счетоводни и консултантски услуги (под формата на предприятие), сделки с интелектуална собственост, складови и лицензионни сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

19791

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.VI.2004 г. по ф.д. № 236/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Самостоятелна медико-диагностична лаборатория - Гален - доктор X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ж.к. Орфей, бл. 17, вх. Б, ет. 3, ап. 12, с предмет на дейност: дейност на лечебно заведение - медико-диагностична лаборатория по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, който обхваща следните видове лабораторни изследвания: клинична лаборатория, микробиология, вирусология, серология, хормони, туморни маркери, имунология, полови хормони, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19805

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.VI.2004 г. по ф.д. № 237/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Соло спорт” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Липа 12, с предмет на дейност: международен автомобилен транспорт на товари, логистика, международни превозни сделки, международен вътрешен транспорт, спедиции, лицензионни, търговски сделки, търговско представителство и посредничество, стоков контрол, покупка на стоки или вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни сделки, хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, програмни, импресарски и сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, авторемонтни, автотенекеджийски услуги (под формата на предприятие), и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които представляват и управляват дружеството заедно и поотделно или чрез изрично упълномощени от всеки един лица.

19806

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.VI.2004 г. по ф.д. № 240/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Генуа” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Дондуков 13, ап. 1, с предмет на дейност: всякакви вътрешно- и външнотърговски сделки, изкупуване, съхранение и пласмент на всякакви стоки, международни и вътрешни превози, хотелиерска и ресторантьорска дейност, всякакъв международен и вътрешен туризъм, търговско представителство и посредничество, наемане на работна сила в областта на строителството, селското стопанство и услугите за работа в чужбина, финансово-счетоводни, консултантски и преводачески услуги, развлекателни и увеселителни клубове, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Стефано Витторио Патроне и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

19807

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 11.VIII.2004 г. по ф.д. № 1905/91 вписа поемане на ЕТ “Инж. X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на едноличния търговец X.X.X. от X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Инж. X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Ал. Константинов 1.

19808

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.VII.2004 г. по ф.д. № 298/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ми Пи” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Захари Зограф 18-А-12, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, складови сделки, стругарски и други железаро-заваръчни, ремонтни и възстановителни услуги, производство и продажба на стоки, авторемонтни и автотенекеджийски услуги (всички услуги като предприятие), дейност в сферата на вътрешния и международния транспорт, поправка на коли, експлоатация на автомобилния парк за тежкотоварни автомобили и всякаква дейност, свързана с тях, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19809

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.VII.2004 г. по ф.д. № 299/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Стикс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Ем. Станев 8-А-16, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, агентска и брокерска дейност (организирана под формата на предприятие), посреднически услуги по застраховане и ликвидация на щети по сключени застрахователни договори (след лиценз), организирани под формата на предприятие, туристически услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19810

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.VIII.2004 г. по ф.д. № 317/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Руннинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Червена стена 19, вх. В, ет. 3, ап. 18, с предмет на дейност: производство и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, спедиционна, складова, транспортна, лизингова, превозна, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, оказионна, комисионна, антикварна и консигнационна търговия, ресторантьорство, хотелиерство извън случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ, покупка, мотел, обществено хранене, кафетерия, сладкарство, аперитив, бар, дискотека, сделки с интелектуална собственост, производство и търговия с видео- и звукозаписи, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем, шивашки, плетачески, авторемонтни, таксиметрови услуги (като малко предприятие), бартерни, обменни, експорт и реекспортни операции, външнотърговска дейност по целия предмет на дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, което се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Байрям Мехмедали Мехмедали.

19811

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.VIII.2004 г. по ф.д. № 316/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Карагьоз” - ООД, със седалище и адрес на управление Харманли, ж.к. Изгрев, бл. 304, вх. В, ет. 2, ап. 33, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни, превозни, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос и износ на стоки и лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и Суат Карагьоз, които го представляват и управляват заедно и поотделно.

19812

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.VIII.2004 г. по ф.д. № 314/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Инвест консулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Македония 39, с предмет на дейност: консултантска дейност, в т.ч. оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, предварително проучване, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес, експертна и оценителска дейност и всички други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19813

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VIII.2004 г. по ф.д. № 312/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Тедик - 2004” - ООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, кв. Простор, бл. 4, вх. А, ет. 3, ап. 12, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни, превозни и лицензионни сделки, международен транспорт, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос и износ на стоки и лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

19814

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VIII.2004 г. по ф.д. № 311/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Естел - 2004” - ООД, със седалище и адрес на управление Харманли, ул. Възраждане 1, хотел “Принц”, ет. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни в страната и в чужбина, складови, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, стоков контрол, хотелиерство с изключение на чл. 2, т. 3 ТЗ, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, извършвани под формата на предприятие, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

19815

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 154/2000 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Газ - Ди” - ООД, с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидация 6 месеца от датата на обнародване в “Държавен вестник”.

19816

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 144/98 прекратяване дейността и обявява в ликвидация “Стар Импорт - Експорт” - ООД, с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидация 6 месеца от датата на обнародване на поканата до кредиторите в “Държавен вестник”.

19817

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VIII.2004 г. по ф.д. № 310/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Виктория 4” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Минерални бани, ул. Спортист 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки на пътници и товари в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, рекламна, издателска и строително-монтажна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19818

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VIII.2004 г. по ф.д. № 309/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Искър 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки в страната и в чужбина, складови, лицензионни сделки и такива с интелектуална собственост, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала.

19819

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VII.2004 г. по ф.д. № 308/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Балма” - ООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Цар Симеон 5-В-1, с предмет на дейност: туристическа, строителна, транспортно-спедиторска, складова, ресторантьорска, хотелиерска дейност, представителство и посредничество и всякакъв друг вид търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Гурмаил Сингх Махал, Бал Сингх Сидху и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

19820

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VII.2004 г. по ф.д. № 305/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Медика - М - Д - Л” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Цар Иван Асен II № 15, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: самостоятелна медико-диагностична лаборатория, осъществяваща медицинска диагностична дейност за микробиологична, вирусологична и клинична диагностика, извършване на необходимите манипулации и издаване на необходимите документи, свързани с дейността на лабораториите по Закона за лечебните заведения. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19821

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VII.2004 г. по ф.д. № 303/2004 вписа дружество с ограничена отговорност “Реа - АБ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Перперек 3, с предмет на дейност: производство и покупка с цел продажба и препродажба на всички видове стоки и вещи в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови, лицензионни, превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

19822

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VII.2004 г. по ф.д. № 302/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Дани Фешън” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Стоян Заимов 6, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, превозни услуги в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки, туристическа агентска, туроператорска, хотелиерска дейност, ресторантьорство, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19823

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.VII.2004 г. по ф.д. № 301/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Стоянов” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ж.к. Орфей, бл. 13, вх. Б, ет. 9, ап. 54, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови, лицензионни и превозни сделки, хотелиерски услуги (извън случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни, счетоводни и консултантски услуги под формата на предприятие, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19824

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.VII.2004 г. по ф.д. № 293/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Динамик” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Бадема, бл. 22, вх. Б, ап. 48, с предмет на дейност: всички видове вътрешно- и външнотърговски сделки, производство, изкупуване, съхранение и пласмент на всички видове стоки (без забранените със закон), международни и вътрешни превози, хотелиерска (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ) и ресторантьорска дейност, всички видове вътрешен и външен туризъм, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Шенол Сейдали Исмаил и Сейдали Рамадан Исмаил, които го представляват и управляват заедно и поотделно.

19836

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.VII.2004 г. по ф.д. № 291/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Авис - 2004” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Георги Скрижовски 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, външнотърговски, лицензионни сделки и такива с интелектуална собственост, превоз и продажба на петролни продукти и охранителна дейност (след разрешение на съответния държавен орган), ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, монтаж и демонтаж на гуми, баланс на гуми, вулканизация, автоматика, заваръчни и строително-монтажни работи, външнотърговски сделки, разрешени от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19837

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.VII.2004 г. по ф.д. № 281/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Велвет” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Кокиче 14, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: шивашки услуги, търговия, мениджмънт и консултантска дейност, импорт, експорт и реекспорт, търговско представителство и посредничество, комисионна и консигнационна дейност, маркетинг, лизинг, ноу-хау, рекламни услуги и всякакви други дейности, незабранени от действащото законодателство. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19838

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.VII.2004 г. по ф.д. № 275/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Терра кооп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Скопие 1, с предмет на дейност: изкупуване, производство, преработване и продажба на билки и селскостопански продукти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни сделки, внос, износ. Дружеството е с капитал 5000 лв., собственост на Районен кооперативен съюз, с неопределен срок и се представлява и управлява от X.X.X..

19839

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.VII.2004 г. по ф.д. № 272/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Уестър старт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Трети март 78, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, външнотърговски, лицензионни сделки и такива с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

19840

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1194 от 23.VII.2004 г. по ф.д. № 394/93 вписа промяна за “Инстил” - ООД, Тополовград: премества седалището и адреса на управление от Тополовград, ул. Трети март 8, в Пловдив, ул. Кукленско шосе 12.

17125

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1248 от 3.VIII.2004 г. по ф.д. № 480/2004 вписа промени за “Ардас 2004” - ООД, с. Хлябово, област Хасково: дружеството ще се представлва и управлява от управителите Сотириос Констандинос Парасхидис и Теофилос Йоанис Пападопулос заедно и поотделно.

17126

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1245 от 2.VIII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 736/2000 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Пантелеймон” - АД, Ямбол.

17127

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1234 от 28.VII.2004 г. по ф.д. № 507/96 вписа промени за “Медицински център “Хипократ” - ЕООД, Ямбол: вписва прехвърляне на дялове от едноличния собственик на капитала X.X.X. на X.X.X.; заличава X.X.X. като едноличен собственик на капитала; вписва X.X.X. като едноличен собственик на капитала; вписва като управител X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството; премества адреса на управление от Ямбол, ул. Ресен 2, в Ямбол, ул. Г. С. Раковски 11, ет. 3, ап. 5; вписва актуализиран устав на дружеството от 7.VII.2004 г.

17128

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1252 от 4.VIII.2004 г. по ф.д. № 671/2000 вписа промени за “Пътно поддържане - Ямбол” - ЕООД: вписва продажбата, извършена с приватизационна сделка, на 113 253 дружествени дяла, представляващи 100 % от капитала на дружеството, от Агенция за приватизация - представител на държавата, на “Маринер” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Булаир 9, представлявано от управителя X.X.X.; заличава държавата като едноличен собственик на капитала; вписва “Маринер” - ООД, Бургас, като едноличен собственик на капитала; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

17129

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 и 4 ТЗ с решение № 1167 от 20.VII.2004 г. по ф.д. № 910/2000 вписа промени за “ФЗ - Елхово - X.X.” - ООД, Елхово: вписва промяна във фирмата на дружеството: “ФЗ Поморие - X.X.” - ООД; вписва промяна в предмета на дейност: производство и реализация на комбинирани фуражи; изкупуване и съхранение на зърнени храни, комисионни, спедиционни, складови, лицензионни, превозни и валутни сделки, лизинг, сделки с интелектуална собственост, предоставяне на хотелиерски, туристически, информационни, програмни услуги и маркетинг, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, външнотърговски сделки; премества седалището и адреса на управление от Елхово, кв. Индустриален, п.к. 25, в Бургас, ул. Хан Крум 39, ап. 5; вписва изменение и допълнение на дружествения договор.

17130

Ямболският окръжен съд на основание чл. 4 ЗК с решение № 1247 от 3.VIII.2004 г. по ф.д. № 458/2004 вписа в регистъра за кооперациите кооперация “Тополовград 2004” със седалище и адрес на управление Тополовград, пл. Освобождение 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на непреработена и/или преработена растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, производствени или други услуги, лизинг, всякаква друга дейност, извършването на която не е забранено със закон. Кооперацията е с неограничен срок, с управителен съвет в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. и X.X.X., с контролен съвет в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от председателя си X.X.X..

18109

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1230 от 27.VII.2004 г. по ф.д. № 2128/90 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирмата заедно с предприятието на ЕТ “Ренида - 13 - X.X.” със седалище и адрес на управление Ямбол, ж.к. Златен рог 10, вх. Е, ап. 131, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Ренида - 13 - X.X.” със седалище и адрес на управление с. Еленово, община Нова Загора, ул. Ген. Столетов 5.

18110

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 887 от 7.VI.2004 г. по ф.д. № 407/2001 вписа промени за “Комплексна опитна станция - Ямбол” - ЕООД, Ямбол: вписва прехвърлянето на 254 255 дяла с номинална стойност 10 лв., представляващи 100 % от капитала на дружеството, от едноличния собственик държавата на “Еконейчър груп” - ООД, София, съгласно договор за приватизационна продажба № РД-01-519 от 30.IV.2004 г.; заличава държавата като едноличен собственик на капитала; вписва “Еконейчър груп” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, бул. Драган Цанков 172, като едноличен собственик на капитала; вписва X.X.X. и X.X.X. като управители; дружеството ще се представлява и управлява от двамата управители заедно и поотделно при осъществяване на обикновената дейност по занятие и в кръга на предмета на дейност на дружеството, вкл. и с права да сключват сделки за подпомагане на материалното осигуряване (без презапасяване) на тази обикновена дейност; дружеството ще се представлява винаги от двамата управители заедно и лично (без право на общо или изрично упълномощаване) при подписване (сключване) на договори или сделки за покупко-продажба на недвижими имоти на дружеството, при сключване на договори за замяна, дарение, извънсъдебни и съдебни по производства, вещни искове или делбени производства, както и при сключване на всякакви други договори по управление и разпореждане с недвижимите имоти на дружеството, а също и при сключване на договори за кредит, за учредяване на залог върху краткотрайни и дълготрайни активи на дружеството, договорни ипотеки, договори за поръчителство, договори за встъпване в дълг, заместване в дълг, новация, опрощаване, отсрочване или разсрочване на вземания и задължения на дружеството, при поемане на менителнични задължения (ефекти) и поемането на поръчителство по такива ефекти, издадени от трети лица, както и при всякакви други договори и сделки, които не са в кръга на обикновената дейност на дружеството, освен с изричното предварително писмено съгласие на “Корпоративна търговска банка” - АД.

18111

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1266 от 9.VIII.2004 г. по ф.д. № 515/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Трипъл Ди енд Си” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Елхово, ул. Търговска 4, вх. А, ет. 3, ап. 4, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова дейност, всякаква друга дейност, разрешена със закон, като при необходимост за упражняване на съответната дейност ще придобива необходимите лицензии и разрешения, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика на капитала Деймън Скъуфийлд.

18112

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1268 от 9.VIII.2004 г. по ф.д. № 516/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ейч Ейч” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Елхово, ул. Търговска 4, вх. А, ет. 3, ап. 4, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова дейност, всякаква друга дейност, разрешена със закон, като при необходимост за упражняване на съответната дейност ще придобива необходимите лицензии и разрешения, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика на капитала Ема Анастасия Джулиет Молинау Милер.

18113

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1270 от 9.VIII.2004 г. по ф.д. № 517/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Парамаунт ресторейшън” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Елхово, ул. Търговска 4, вх. А, ет. 3, ап. 4, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова дейност, всякаква друга дейност, разрешена със закон, като при необходимост за упражняване на съответната дейност ще придобива необходимите лицензии и разрешения, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика на капитала Ройстон Чарлз Хенри Фолуел.

18114

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 26.VII.2004 г. по ф.д. № 12061/2003 промени за “Карадере” - АД: заличава като членове на СД X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на СД X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като председател на СД X.X.X.; увеличава броя на членовете на СД от 3 на 4; дружеството е със съвет на директорите в състав: X.X.X. - изп. директор, X.X.X., X.X.X. и X.X.X. - председател, и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

17148

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 26.ХI.2003 г. по ф.д. № 12061/2003 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Карадере” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Цанко Церковски 67А, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: придобиване и сделки с недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, движими вещи и стоки, извършване на строежи, подобрения и обзавеждане на недвижими имоти, с цел управление, отдаване под наем и на лизинг (финансов и оперативен), извършване на всички обслужващи дейности, свързани с изпълнението на договорите за управление, наем и лизинг, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, франчайзинг, сделки с интелектуална собственост, лицензионни сделки, консултантска дейност и всякаква друга търговска дейност, която не е забранена от действащото българско законодателство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв., дружеството е със съвет на директорите в състав: X.X.X. - изп. директор, X.X.X. - председател, и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

17149

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 7449/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Вилидж турс БТ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, кв. Бъкстон, бл. 218, вх. Д, ет. 5, с предмет на дейност: вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, развлекателна, туристическа и спортна дейност, търговско представителство, агентство и посредничество, транспорт във вътрешни и международни съобщения и спедиция, вътрешна и международна търговия, производствена дейност в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, търговия на едро и дребно с промишлени и потребителски стоки, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и преставлява от X.X.X..

17150

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 7114/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “А и Н пропърти БГ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Любен Каравелов 27, ет. 3, с предмет на дейност: строителна дейност от всякакъв вид, инженерингова дейност в областта на строителството, управление на строителни обекти, геодезия, вертикална планировка, изпълнение на вътрешна архитектура, управление на недвижими имоти, търговия със строителни материали, отдаване под наем на строителна техника, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; дружеството може да извършва и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Рудолф Лайтнер, Паул Майер, Бернхард Хамер и “Капо България” - ООД, и се управлява и представлява от Паул Майер.

17151

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8312/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Чарина комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Галичица 4, с предмет на дейност: търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

17152

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8224/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Пи и Ървин” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, пл. Света Неделя 16, с предмет на дейност: търговско представителство, посредничество и агентство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или предоставяне на туристически услуги, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни дейности и свързаните с тях услуги, както и друга незабранена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Пол Юджийн Ървин, който го управлява и представлява.

17153

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8226/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ди Джей Ар” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, пл. Света Неделя 16, с предмет на дейност: търговско представителство, посредничество и агентство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или предоставяне на туристически услуги, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни дейности и свързаните с тях услуги, както и друга незабранена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Дейвид Робърт Ратклийф и Джейн Сара Осбърн и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

17154

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VII.2004 г. по ф.д. № 8310/2004 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Булекопак” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Христо Белчев 6, с предмет на дейност: управление на дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци след получаване на съответното разрешение като организация по оползотворяване съгласно ЗУО, извършване на услуги в полза на дружествата, задължени да организират събирането, оползотворяването и рециклирането на отпадъците, и други дейности, свързани с осъществяването на основната дейност по управление на отпадъците и постигането на съответните цели за рециклиране и оползотворяване, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 обикновени поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв., с надзорен съвет в състав: председател - “Делта ком холдинг груп” - ЕООД (рег. по ф.д. № 1202/95), представлявано от X.X.X., зам.-председател - “Метарекс” - ООД (рег. по ф.д. № 290/2001 на Шуменския окръжен съд), преставлявано от X.X.X., и “Вено холдинг” - АД (рег. по ф.д. № 5511/91 на Бургаския окръжен съд), преставлявано от X.X.X., и управителен съвет в състав: X.X.X. - изп. директор, X.X.X. - председател, X.X.X., X.X.X. - изп. директор, и X.X.X. - зам.-председател. Дружеството се управлява и представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

17187

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф. д. № 8156/2003 за “Енергострой - 2003” - ООД: изключва като съдружник X.X.X..

52491

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8059/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “ПАП 2003” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Хан Паган 7, вх. Б, ет. 4, ап. 4, с предмет на дейност: проектиране, производство, търговска дейност, вкл. внос, износ и бартерни сделки, експлоатация и ремонт на автомобилна, строителна, селскостопанска, комунална и друга транспортна техника, проектиране, производство, търговска дейност, вкл. внос, износ и бартерни сделки в областта на машиностроенето и дървопреработването, търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички разрешени от закона стоки, вкл. внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, дистрибуторска дейност, продажба на консигнация, участие в други дружества в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, маркетинг, консултантски услуги, управление на проекти, преводни услуги, сделки с интелектуална собственост, организиране на научно-технически и други подобни мероприятия в страната и в чужбина, извършване на всякакви други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

17188

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8424/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Зиг заг консултации” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, бл. 21, вх. А, ет. 5, ап. 19, с предмет на дейност: купуване и продажба на жилищни и нежилищни имоти, наемане и отдаване под наем на имоти, посредничество при сделки с имоти, извършване на вътрешна и външна търговия, реекспорт, обработка, преработка и дообработка на стоки с цел продажба, складова, комисионна и посредническа дейност, рекламна и информационна дейност и всяка друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв, с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

17189

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8454/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Жасмин Консулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ж.к. Иван Вазов, ул. Димитър Манов 10, с предмет на дейност: консултантски, маркетингови, информационни и рекламни услуги, транспортна и спедиторска дейност, производство и търговия с промишлени, селскостопански и хранителни стоки и услуги в страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и износ, след получаване на необходимите разрешения за съответната дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

17190

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 3.VIII.2004 г. по ф.д. № 8593/2004 вписа в търговския регистър акционерно дружество “X.X.” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, бул. Дондуков 63, с предмет на дейност: проучване, проектиране, строителство, предприемачество, представителство и посредничество, косултантска дейност, реклама и маркетингова дейност и сделки с недвижими имоти, стопанисване, управление и отдаване под наем, туристически и балнеосанаториални услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 1 510 036 лв., разпределен в 1 510 036 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв., от които 377 509 лв. са апортна вноска на недвижим имот от община Свищов. Дружеството е със съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател и изп. директор, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X., и се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X..

17191

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8307/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Сивибием” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ж.к. Илинден, бл. 2, ап. 36, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова, маректингова, инвестиционна, инженерингова дейност, търговско представителство и посредничество, търговия на едро и дребно с хранителни стоки, стоки за бита и промишлени стоки, ресторантьорство и хотелиерство, внос и износ, транспортни и спедиционни услуги, маркетинг и реклама, консултантски услуги и други видове стопанска и търговска дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и предсталява от съдружниците заедно и поотделно.

17192

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8440/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Медия Пано” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Димчо Дебелянов 1А, ап. 2, с предмет на дейност: рекламна, производствена, инженерингова, маркетингова, консултантска дейност, внос, износ, наемане и отдаване под наем на рекламни площи и недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, агентска дейност на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, стопанска дейност на безмитните зони, участие в други дружества в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и Дмитрий Бояркин, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18310

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8497/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Фаер Форс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, бул. Черни връх 67, с предмет на дейност: противопожарна охрана (пожарогасителна дейност, аварийно-спасителна дейност, противопожарно обследване на обекти, противопожарна техника и съоръжения, средства за противопожарна защита), проектиране, доставка, монтаж и сервиз на автоматични системи за гасене и известяване, съгласуване на проекти, консултантска дейност, противопожарни знаци, инструкции, заповеди, наредби (след получаване на разрешение), дейности по охрана на лица и обекти (след получаване на разрешение), както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

18311

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8528/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Меджик Принт Адвъртайзинг Ейнджънси” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Кораб планина 54, ап. 50, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, рекламна, информационна и издателска дейност, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и други незабранени изрично със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18312

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8524/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ивамар” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, кв. Овча купел 6, бл. 9, вх. Е, ет. 1, ап. 56, с предмет на дейност: транспорт, търговия и посредничество, както и всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява като управител.

18313

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 12559/2003 промени за “Бетатур” - ООД: вписва като съдружник “Булвеста холдинг” - АД (рег. по ф.д. № 13415/96); заличава като съдружник “Ви - Веста холдинг” - ЕАД.

18314

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 2.VIII.2004 г. по ф.д. № 6484/2003 промяна за “Агроком - 2000” - АД: вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 11.VI.2004 г.

18315

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 6627/2001 за “Регал Консулт” - ООД: вписва като съдружник X.X.X.; заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

18316

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 4858/2001 за “Турбоенергийни системи” - ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

18317

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 3.VIII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 17651/97 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Столичен автотранспорт” - ЕАД.

18318

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 23.VII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 6605/97 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Елдорадо Корпорейшън” - АД.

18319

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8624/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Интернешънъл секюрити груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Златен рог 22, ет. 3, офис 6, с предмет на дейност: извършване на всякаква охранителна дейност, в т.ч. охрана на лица, обекти и фирми и на имуществото им, вкл. и въоръжена охрана (след надлежно разрешение при спазване на специфичните законови изисквания за това), детективска дейност, производство, вътрешна и външна търговия с промишлени и хранителни стоки и селскостопанска продукция, рекламно-информационна дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми, международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, внос-износ на автомобили и части за тях, маркетингова дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява като управител.

18281

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5694/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Агайт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 1А, бл. 509, вх. А, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти, вътрешна и външна търговия, сделки с обекти на интелектуалната собственост, посредническа, комисионерска и дейност на търговско представителство, оценка на недвижими имоти, освидетелстване и издаване на протоколи, строително-ремонтни и бояджийски услуги, както и всякакви незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява като управител.

18282

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.VII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 4056/90 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “ИТА - Холд” - АД.

18283

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8558/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Обенто” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Шандор Петьофи 34, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговска дейност, производство и търговия със строителни материали и строителна дейност, експлоатация на магазини за хранителни стоки и заведения за обществено хранене и бързи закуски, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, вътрешна и международна туристическа и транспортна дейност и всякакви други дейности и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и Муса Гьонюллю, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

18284

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8717/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Комерс Консулт 2004” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, ж.к. Дървеница, бл. 40, вх. А, ет. 8, ап. 24, с предмет на дейност: външно- и вътрешно-търговска дейност, производство и търговия с промишлени и хранителни стоки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешен и международен транспорт, спедиционна дейност и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява като управител.

18285

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 9067/2000 за “Пирамис - 2000” - ООД: вписва промяна в представителството: дружеството ще се управлява и представлява от Нина Милтиадис Кафана и Димитриос Анастасиос Темелис заедно и поотделно.

18286

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.VII.2004 г. по ф.д. № 14676/91 допълва решението си от 15.VII.2004 г. за “Балкантурист” - АД: вписва промяна в адреса на управление - София, район “Средец”, бул. Цар Освободител 4.

18287

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 15.VII.2004 г. по ф.д. № 14676/91 промени за “Балкантурист” - АД: вписва промени в устава на дружеството, приети с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 8.IХ.2004 г.; вписва промени в представителството на члена на надзорния съвет “Ем Джи Асет Мениджмънт” - ЕАД, който ще се представлява само от X.X.X.; заличава като член на управителния съвет X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на управителния съвет X.X.X. и X.X.X..

18288

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 5.VIII.2004 г. по ф.д. № 14676/91 промяна за “Балкантурист” - АД: вписва като член на управителния съвет X.X.X..

18289

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 20.VII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 2367/89 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Първа източна международна банка” - АД.

18290

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 7618/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Василопулос” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, кв. Орландовци, ул. Комсомолска 35А, с предмет на дейност: внос и износ, вкл. реекспорт на месо и месни произведения, живи животни (дребен и едър рогат добитък), живи птици и месо от птици, месни произведения от птиче месо, риба и рибни продукти, вкл. рибни консерви, търговия на едро и дребно, наемане, изграждане, оборудване и поддържане на складове, вкл. хладилни складове, производство на артикули от животинско, рибно и птиче месо и други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Панагйотис Георгиос Василопулос и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

18121

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8621/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Маунтин ризортс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Патриарх Евтимий 19А, ет. 2, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки в първоначален или преработен вид, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, дистрибуция, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, транспортни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски и други услуги (след получаване на съответното разрешение), както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Георгиос Константинос Папазоглу, който го управлява и представлява.

18122

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 15030/2000 за “Защита - 2000” - ООД: заличава като съдружник X.X.X..

18123

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 30.VII.2004 г. по ф.д. № 3448/2001 промени за “Интераксиа България” - ЕАД: заличава като член на съвета на директорите Андреас Шутер; вписва като член на съвета на директорите Мелани Щенцел.

18124

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 30.VII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 3448/2001 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2002 г. на “Интераксиа България” - ЕАД.

18125

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 10519/99 за “Мултимедиа - Б” - ЕООД: заличава като едноличен собственик “Милтимедиа” - ООД; вписва като едноличен собственик “Милтимедиа - БГ” - ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва нов учредителен акт съгласно протоколно решение от 22.VI.2004 г.

18126

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1594/97 за “Модел пуул” - ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

18127

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 6490/97 промени за “Омикрон - ДХ” - ООД: заличава като съдружници и управители X.X.X. и X.X.X.; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Омикрон - ДХ” - ЕООД; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

18128

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 13435/96 за “Мултимедиа - Р” - ЕООД: заличава като едноличен собственик “Мултимедиа” - ООД; вписва като едноличен собственик “Мултимедиа БГ” - ЕООД; вписва като управител X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва промени в учредителния акт.

18129

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 21973/94 промени за “Аеропак инженеринг” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел 2, бл. 43, вх. А, ет. 4, ап. 9; вписва промени в дружествения договор съгласно протокол от общото събрание на съдружниците от 23.VII.2004 г.

18130

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 3150/94 промени за “Лагери” - ООД: деноминира капитала на дружеството от 5 100 000 лв. на 5100 лв., в т.ч. и размера на дяловете; заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

18131

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 28.VII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 18338/91 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Бесттехника и Ко” - ООД.

18132

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8586/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “София каза” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Прага 16, с предмет на дейност: рекламна и маркетингова дейност, информационни, рекламни и консултантски услуги, сделки с интелектуална собственост, търговска и външнотърговска дейност, спедиторска дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, както и всякаква друга дейност, незабранена от закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Джеймс Мадокс Джон Флинт и Джон Джордж Робърт Флинт и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

18160

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ решение по ф.д. № 8605/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “РТВ - България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Шипка 36, ет. 3, с предмет на дейност: производство, внос и износ на стоки и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Дъ Ар Ти дабъл Ю клоудинг груп Би Ви” (The RTW Clothing Grоup B.V.), Холандия, Амстердам 1079Ih, Амстелдижк 166, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

18161

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 2.VIII.2004 г. по ф.д. № 29009/93 промени за “Топ инвест консулт” - АД: вписва като членове на СД X.X.X. и X.X.X.; вписва като заметник-председатели на СД X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от председателя на СД X.X.X. и заместник-председателите на СД X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

18162

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписва по ф.д. № 22199/93 прехвърляне на предприятието на ЕТ “X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Ареал 97” - ЕООД (рег. по ф.д. № 3191/97).

18163

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 12.VII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 16210/94 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “София Мел” - АД.

18164

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 12.VII.2004 г. по ф.д. № 16210/94 промени за “София Мел” - АД: вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 30.VI.2004 г.; заличава като членове на УС X.X.X. и X.X.X..

18165

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 27.VII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 15155/94 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Буллог” - ЕООД.

18166

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 4.VIII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 7846/97 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Ювел 97” - АД.

18167

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 4.VIII.2004 г. по ф.д. № 7846/97 промени за “Ювел 97” - АД: заличава като членове на надзорния съвет X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на надзорния съвет X.X.X., X.X.X. и X.X.X. - председател; заличава като членове на УС X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на УС X.X.X. - председател, X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителните членове на УС X.X.X. и X.X.X. заедно; вписва преместване на седалището и адреса на управление - София, район “Средец”, бул. Евлоги Георгиев 62, партер.

18168

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 3554/98 за “Сажита Легис” - ООД: допълва предмета на дейност с “преводаческа дейност - извършване на преводи от български на чужди езици и от чужди езици на български”; вписва нов дружествен договор съгласно протокол от ОС на съдружниците от 26.VII.2004 г.

18169

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 2.VIII.2004 г. по ф.д. № 12848/2000 промени за “АБС.Р.О. - България” - ЕАД: вписва преместване на седалището и адреса на управление - София, район “Лозенец”, ул. Д. Хаджикоцев 6, ет. 6 и 7.

18170

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 3.VIII.2004 г. по ф.д. № 11336/2003 промени за “София сити къмпани” - АД: заличава като член на СД X.X.X.; вписва като член на СД X.X.X..

18171

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 15010/98 промяна за “Терра турс” - ООД: вписва като съдружник X.X.X..

18172

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 9184/99 за “Арт микс” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

18173

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10049/99 промени за “Мултимедиа - В” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала “Мултимедиа” - ООД; вписва като едноличен собственик на капитала “А и Ко” - ООД; вписва нов учредителен акт; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

18174

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 2.VIII.2004 г. по ф.д. № 3603/2000 промени за “Е.О. Джи” - АД: заличава като членове на надзорния съвет X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на надзорния съвет X.X.X. и X.X.X.; заличава като членове на управителния съвет X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на управителния съвет X.X.X. - председател и изпълнителен директор, X.X.X. - изпълнителен директор, и X.X.X.; дружеството се представлява и управлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно.

18175

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 13396/2000 промени за “Бора девелопмънт” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Бора девелопмънт” - ЕООД; едноличен собственик е X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Оборище”, ул. Дунав 28; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

18176

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 404/2001 промени за “Империум - Глобал” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Империум - Глобал” - ЕООД; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

18177

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 7545/2002 промени за “ИАК комерс” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Лозенец”, ул. Милин камък 2; вписва промяна на наименованието от “ИАК комерс” - ЕООД, на “АИК комерс” - ЕООД; вписва промени в учредителния акт.

18178

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 6.VIII.2004 г. по ф.д. № 8615/2004 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Милениум индъстри” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ж.к. Гео Милев, ул. Чар 2, ет. 2, ап. 8, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, агентска, комисионерска и лизингова дейност, рекламна и издателска дейност, консултантска дейност в сферата на финансите и правото, маркетинг и мениджмънт, както и всякаква друга дейност, незабранена изрично със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 51 000 лв., разпределен в 5100 поименни акции с номинална стойност 10 лв., с надзорен съвет от трима членове с мандат една година в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X., с управителен съвет от трима членове с мандат една година в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. и X.X.X., и се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X..

18179

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 7992/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Макс - 4М” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба 2, бл. 302, вх. Г, ет. 11, ап. 55, с предмет на дейност: проектиране и изграждане на парни и водопроводни инсталации, производство и търговия със стоки и услуги в страната и в чужбина, експорт, импорт, посредническа дейност, търговско представителство, търговско посредничество в страната и в чужбина, реклама, маркетинг, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

18180

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д. № 5413/2004 вписва промяна за “Боги - ТИМ” - ЕООД: във връзка с постановено решение на Бургаския окръжен съд за промяна на седалището и адреса на управление от Бургас в София, район “Средец”, ул. Княз Борис I № 141.

18181

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8331/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “БГ - Консалт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Ивайло 33, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: консултантски услуги, свързани с инвестиции, търговия с недвижимо имущество, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ на стоки и други вещи, извършване на всякакъв вид услуги (без забранените със закон), всякакви други дейности, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 110 000 лв., с едноличен собственик и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

18182

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ решение по ф.д. № 8726/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Спорт сити” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Цар Шишман 13, с предмет на дейност: производство и търговия (вътрешна и външна на едро и на дребно) с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина (след получаване на надлежен лиценз), вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, всички други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява ипредставлява.

18206

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ решение по ф.д. № 8534/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Евроли 2” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Бъкстон, бл.2, вх. Б, ет. 5, ап. 25, с предмет на дейност: търговска дейност с промишлени, занаятчийски стоки, произведения на изкуството, селскостопански стоки, внос, износ, реекспорт на стоки, инженерингова дейност, проектиране, импресарска дейност и реклама на печатни и рекламни произведения, букмейкърска дейност, покупко-продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова и дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, покупка, обзавеждане и строеж на недвижими имоти с цел продажба, внос и износ на стоки и всички други дейности и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

18207

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ решение по ф.д. № 8767/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Орбитал Инк.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Граф Игнатиев 15, ет. 1, офис 15, с предмет на дейност: внос, износ, реекспорт, инженеринг, трансфер на технологии и ноу-хау, лизинг, консултантска дейност, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство, посредничество и комисионерство, строителна, конструкторска и транспортна дейност, туристическа, рекламна и информационна дейност, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

18208

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8668/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Газ проект” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел 2, бл. 30, вх. Г, ет. 6, ап. 18, с предмет на дейност: проектиране на газови, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, проектиране на всички части съгласно ЗУТ, строително-монтажна дейност, покупко-продажба на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превоз на пътници и товари, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, транспортни, рекламни, информационни, логистика, консултации, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

18209

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ решение по ф.д. № 8554/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Григорий” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 1, бл. 10, вх. 4, ет. 5, ап. 58, с предмет на дейност: строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос и износ на стоки от страната и чужбина, производство на стоки с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, транспортна, туристическа, рекламна и информационна дейност, покупка, консултантска дейност и всякаква друга незабранена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Генадий Новосартян и X.X.X. и се управлява и представлява от Генадий Новосартян.

18210

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ решение по ф.д. № 8204/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ей Ес Ей Пи Билдърс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Витоша 69А, ап. 7, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, турстически услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен транспорт, програмна и рекламна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Даниел Томас Бърли и Лин Елизабет Бърли и се управлява и представлява от Даниел Томас Бърли.

18211

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 4340/2004 за “Лежър спортс дивелъпмънт” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; вписва като съдружник “Турист тръст” - ЕООД (рег. по ф.д. № 7079/2001); вписва като управители X.X.X. и X.X.X., които управляват и представляват дружеството.

17212

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 605/2003 за “Ем Си Ком” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството; вписва нов дружествен договор.

18225

Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира с решение от 18.VII.2000 г. по ф.д. № 7165/94 промяна за “Балкантурист холдинг” - АД: деноминира капитала от 50 000 000 лв. на 50 000 лв., разпределен в 800 поименни акции и 200 акции на приносител с номинална стойност 50 лв.

18226

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.VII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 482/89 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Детски свят” - АД.

18227

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8687/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ситибилд 2004” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 4, бл. 438, вх. Е, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: строителство, продажби, отдаване под наем, търговия с недвижими имоти, търговско представителство и посредничество и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 1 200 000 лв., с едноличен собственик на капитала “Дит Хотели” - ООД (рег. по ф.д. № 15728/99), и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

18228

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 2.VIII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 7165/94 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “МГ хотелс енд ризортс” - АД.

18229

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 14924/96 промени за “Поли трейдинг” - ООД: вписва промяна в адреса на управление - район “Лозенец”, ж.к. Лозенец, ул. Бигла 31, вх. А, ет. 3, ап. 5; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

18230

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 2.VIII.2004 г. по ф.д. № 7165/94 промени за “МГ хотелс енд ризортс” - АД: вписва решение на общото събрание на акционерите от 8.VI.2004 г. за промени в устава; вписва промяна в наименованието - “Балкантурист Хотелс енд ризортс” - АД; вписва промяна в адреса на управление - София, район “Средец”, бул. Цар Освободител 4.

18231

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 5.VIII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 12427/2001 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Реликс вибро” - АД.

18232

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 8073/2002 промени за “Клуб Дива” - ООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 200 000 лв.; вписва промени в дружествения договор.

18233

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 11346/2003 за “СНГ - Бе” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала “Амрус Юръп” - Лимитед; вписва като управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

18234

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 2795/2003 за “Диана ПМ” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала “Амрус Юръп” - Лимитед; вписва като управител X.X.X.; вписва нов учредителен акт; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

18251

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 2561/2003 за “Лумен Сайдър” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала “Амрус Юръп” - Лимитед; вписва като управител X.X.X.; вписва нов учредителен акт; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

18252

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 9230/2001 за “А Консултинг” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “А Консултинг” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Витоша”, бул. Александър С. Пушкин 84, партер; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

18253

Софийският градски съд допълва диспозитива на решение № 8 от 8.VII.2004 г. по ф.д. № 5195/2001 по партидата на “Мургаш кооп” - АД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 155 562 лв. на 215 000 лв. чрез издаване на нови 59 438 поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка една.

18254

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 16057/99 промяна за “У Джиаюе” - ООД: заличава като съдружник Йе Фън.

18255

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 9757/97 за “Деспотов” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва промяна на наименованието от “Деспотов” - ООД, на “Деспотов България” - ООД; вписва промяна в предмета на дейност: счетоводни услуги, експорт-импорт, търговия, посредничество, строителство и всякаква друга незабранена със закон дейност; заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

18256

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 12436/2001 промени за “Алфасет” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; преметва седалището и адреса на управление в София, район “Красно село”, ж.к. Хиподрума, бл. 142А, ет. 10, ап. 42; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

18291

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 9737/2002 промяна за “Европа Фунги” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Изгрев”, ж.к. Изгрев, ул. Незабравка, бл. 315, ет. 18, ап. 64.

18292

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 3.VIII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 11151/2002 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Лолибон България” - ЕАД.

18293

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 3558/2001 промени за “Международна кантора за консултации и търговия” - ООД: вписва като управители X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, ул. Шести септември 12, ап. 5; вписва промени в дружествения договор; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

19284

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 7717/2003 промени за “Медицински център Хелф Левъл” - ЕООД: вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Медицински център Хелф Левъл” - ООД; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; вписва като прокурист X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X. и прокуриста X.X.X. заедно и поотделно.

18295

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 10683/2003 промени за “ДМ Лизинг България” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител Владимирос Фантутис, който ще управлява и представлява дружеството.

18296

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 2807/2003 за “МДВД” - ООД: заличава като съдружник X.X.X..

18297

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 4327/2004 промяна за “Грек - България” - ЕООД: вписва като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Грек - България” - ООД: вписва промяна в предмета на дейност: строителство на жилищни и други обекти, строителна и строително-ремонтна дейност, проектантска и инженерингова дейност, проектиране и конструиране на облекла и обувки, изготвяне на проекти на нормативни документи в областта на шивашкото производство, консултантска и посредническа дейност, моделиерство, комунално-битово обслужване, туроператорска дейност, търговска дейност на едро и дребно с всякакви стоки и услуги, незабранени със закон, разкриване и експлоатация на търговски обекти, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортни услуги в страната и в чужбина, всякакви други дейности, незабранени със закон; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

18298

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 589/2004 промяна за “Астроникс 74” - ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител X.X.; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X.; премества седалището и адреса на управление от София, район “Подуяне”, ж.к. Суха река, бл. 220, вх. А, ет. 5, във Варна, община Приморска, вилна зона “Траката”, ул. 14 № 54.

18299

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2689/2004 промяна за “Италия България Алиментари” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Изгрев”, ж.к. Изток, ул. Незабравка, бл. 315, ет. 18, ап. 64.

18300

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8677/04 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Поли саунд Инкорп.” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Майор Горталов 13, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, търговско представителство, дистрибуция, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, както и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

18301

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 28.VII.2004 г. по ф.д. № 5230/96 промяна за “Карекс - 2003” - АД: вписва промени в устава, приети на общото събране на акционерите, проведено на 7.VI.2004 г.

18346

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 9.VII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 5230/96 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Карекс - 2003” - АД.

18347

Софийският градски съд допълва решение от 25.IV.2002 г. на партидата по ф.д. № 5230/96 на “Карекс Инженеринг” - АД: вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 15.IV.2002 г.

18348

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 29.IV.2003 г. по ф.д. № 5230/96 промени за “Карекс Инженеринг” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва промяна на наименованието: “Карекс - 2003” - АД; вписва промени в устава на дружеството.

18349

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 4341/2000 за “Медия Компакт” - ЕООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 37 000 лв.

18350

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 9487/2001 за “Импрес АДВ” - ЕООД: заличава като управители Яков Мизрахи и X.X.X.-X.; вписва като управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

18352

Софийският градски съд допълва решението си от 11.VI.2004 г. по ф.д. № 12380/2001 по партидата на “ЗМИКО” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

18353

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 30.VII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 9568/2001 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2002 г. на “Нафтекс Инженеринг” - АД.

18354

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 2.VIII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 9141/2002 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Изпитване на електротехническа продукция” - АД.

18355

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 2.VIII.2004 г. по ф.д. № 9141/2002 промени за “Изпитване на електротехническа продукция” - АД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Слатина”, ул. Христо Максимов 6; вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите от 10.V.2004 г.

18356

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 3652/2002 за “Поликомерс М” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Слатина”, ж.к. Слатина, бл. 10А, ет. 4, ап. 18.

19357

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 13044/2003 за “Агрикълчърал Пропъртис” - ООД: вписва промяна в адреса на управление: София, район “Илинден”, ул. Цар Симеон, бл. 317, ет. 1, ап. 18; вписва промени в дружествения договор, приети на ОС на съдружниците, проведено на 19.VII.2004 г.

18358

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 26.VII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 802/2003 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Арвен” - АД.

18359

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8514/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ценит” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Сухата река, бл. 90, вх. В, ет. 1, ап. 38, с предмет на дейност: производство и търговия с всякакви стоки и услуги, внос, износ, търговско представителство, посредничество и агентство, консултантски услуги, транспортна, складова, лизингова, спедиционна дейност, реклама, хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява като управител.

18360

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ решение по ф.д. № 8481/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Оазис - М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, кв. Горна баня, ул. Дон 12, ет. 1, с предмет на дейност: търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява като управител.

18361

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 16.II.1996 г. по ф.д. № 26711/91 промяна за “Реимекс” - ЕАД: заличава членовете на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва нови членове на съвета на директорите: X.X.X. - председател, и X.X.X. - председател; вписва увеличение на капитала от 1 000 000 лв. на 3 478 000 лв., разпределен в 3478 поименни акции с номинална стойност 1000 лв.

18133

Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 14413/91 промяна за “Геохайд” - ООД: деноминира капитала от 5 010 000 лв. на 5010 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

18134

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 11111/91 прехвърляне на предприятието на ЕТ “Румриц - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Атлантис 2000” - ООД.

18135

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8339/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Д-р Моллови - Амбулатория за групова практика и първична стоматологична помощ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Горски пътник 56, с предмет на дейност: диагностика, лечение, наблюдение, профилактика, консултация, експертиза за временна нетрудоспособност, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ и издаване на документи, свързани със стоматологични заболявания и търговски сделки за нуждите на амбулаторията по смисъла на Закона за лечебните заведения, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни юридически и физически лица, внос и износ, както и всяка друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

18136

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8426/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Корект - Л” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ж.к. Гоце Делчев, бл. 252, вх. А, ет. 6, ап. 17, с предмет на дейност: строителни и ремонтни дейности, предприемачество, производство и покупка на стоки с цел продажба, вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

18137

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8345/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Хипо консулт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел, бл. 39, вх. Б, ет. 11, ап. 42, с предмет на дейност: туроператорска и турагентска дейност в страната и в чужбина, продажба на билети за пътуване в страната и в чужбина, търговия с пчелен мед и медни продукти, транспорт и спедиция в страната и в чужбина, спортен мениджмънт, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, търговско представителство и посредничество при изпращане на работници в чужбина, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, счетоводни услуги, търговия с недвижими имоти, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

18138

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8580/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Дира - Х” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, кв. Горубляне, ул. Георги Зоев 12, с предмет на дейност: търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

18139

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 2.VIII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 3603/2000 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Е.О.Джи” - АД.

18140

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8503/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Термовент груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел 1, бл. 419, вх. Г, ет. 5, ап. 103, с предмет на дейност: проектиране, вътрешно- и външнотърговска дейност, посредничество в страната и в чужбина, откриване на фирмени магазини и обекти в страната и в чужбина и всяка друга дейност, за която няма изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

18141

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8456/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Джей и Джи Ландскейпс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, бул. Витоша 62, вх. Б, ап. 19, с предмет на дейност: строителство, проектиране и изграждане на обекти, покупко-продажба и посредничество с недвижими имоти, производство, преработка и търговия с всички видове продукция, търговия на едро и дребно, извършване на туроператорска, туристическа агентска дейност, ресторантьорство и хотелиерство (след издаване на съответния лиценз), транспортна, спедиционна, складова, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни юридически лица, както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Гуинет Гондрил и Джефри Гондрил и се управлява и представлява от Джефри Гондрил.

18183

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д. № 8476/2004 вписва промени за “Амрита” - ООД, във връзка с постановено решение на Бургаския окръжен съд за промяна на седалището и адреса на управление от Несебър, ул. Венера 5, в София, район “Красно село”, ул. Звъника 7, ап. 2.

18184

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8590/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ваяком България” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, бул. Цариградско шосе 113, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, разработка и производство на контролно-касови машини и апарати, принтери и принтерни механизми, аудио-цифрова техника, електронни везни, електромери, промишлено оборудване, възли, блокове и устройства на хардуерна основа, плазмени панели и плазмени екрани с постоянен ток. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Яков Неймер, X.X.X., X.X.X., Леонид Беренбаум и Игор Корсун и се управлява и представлява от X.X.X..

18185

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8577/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Екстериор дизайн” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Атанас Далчев 10, вх. Б, ап. 7, с предмет на дейност: доставка на материали и монтаж на фасади, строително-монтажни работи, строителство на сгради, ремонтна дейност, проектиране, вътрешно обзавеждане, вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, производство и търговия със строителни материали, покупко-продажба на машини, съоръжения, електроника, външна реклама, както и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно.

18186

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8243/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “И и В истейтс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Марагидик 10А, с предмет на дейност: производство и търговия с всякакъв вид стоки, дейности на търговско представителство, посредничество и агентство, комисионна, консигнационна и оказионна търговия, експлоатация на заведение за обществено хранене от всякакъв вид, ресторантьорство и хотелиерство, предприемаческа, издателска, консултантска, транспортна, спедиционна, туристическа, лизингова, инженерингова, рекламна и импресарска дейност, мениджмънт и маркетинг, външнотърговска дейност, внос, износ на стоки, както и всяка друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Виктор Оффреди и Ивон Мери Ландсбергер и се управлява и представлява от X.X.X..

18187

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8513/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Нептун С” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Попова шапка 43, партер, с предмет на дейност: хотелиерство, туроператорска, турагентска и ресторантьорска дейност, строителство и обзавеждане на сгради с цел продажба, вътрешна и външна търговия, както и други сделки, незабранени от българското законодателство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 550 000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

18188

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8104/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “България дрийм естейт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Позитано 3, с предмет на дейност: покупка, строеж и ремонт на сгради с цел продажба или отдаване под наем, внос-износ, транспортна дейност, туроператорска и туристическа агентска дейност, рекламна и информационна дейност, ресторантьорство и обществено хранене, хотелиерство, консултантска дейност, осъществяване на всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, при спазване на всички приложими разрешителни или лицензионни режими. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

18189

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 2321/90 за “О’бон шанс” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва промяна в адреса на управление - София, район “Лозенец”, ул. Кръстю Сарафов 46, ет. 3, ап. 6.

18213

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 11833/93 за “Новотроник” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.-X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

18214

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промени по ф.д. № 16968/94 за “Мулт инвест билдинг” - ЕООД: деноминира капитала от 5 035 000 лв. на 5035 лв., в т.ч. и размера на дяловете; вписва увеличение на капитала от 5035 лв. на 5100 лв.; заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва преместване на седалището и адреса на управление - София, район “Овча купел”, ул. Народно хоро 3; вписва нов учредителен акт; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

18215

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 30.VII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 11846/98 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ)” - АД.

18216

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 12297/99 промяна за “Лессервиз” - ЕООД: вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Лессервиз” - ООД; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; вписва преместване на седалището и адреса на управление от София, район “Сердика”, бул. Мария-Луиза 112, вх. А, ет. 3, ап. 12, в гр. Попово, област Търговище, Южна промишлена зона; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

18217

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 6661/99 промяна за “Валмакс трейдинг” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва преместване на седалището и адреса на управление - София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, бул. Александър Малинов 43, търговски комплекс “ГМ - сити”, офис 44; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

18218

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 3101/2003 за “Туфа крел” - ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик “Амрус Юръп” - Лимитед, Република Сейшели; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

18219

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 2834/2003 за “Пелеадео” - ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик “Амрус Юръп” - Лимитед, Република Сейшели; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

18220

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8543/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Водица дистрибюшън” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Постоянство 67Б, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, дистрибуция на минерална вода, бира и безалкохолни напитки, маркетингова, транспортна и спедиторска дейност, консултантски услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 10 000 лв., със съдружници X.X.X., “Българска консултантска група” - АД, “Юнивърс Трейд” - ООД, “Златен Лев Холдинг” - АД, и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

18221

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8646/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Газтех БГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ж.к. Света Троица, бл. 147, вх. А, ет. 5, ап. 10, с предмет на дейност: ремонт и изграждане на газови инсталации, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически услуги, рекламни услуги, информационни, програмни услуги, както и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

18222

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8401/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Акена България” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Цар Борис III № 2, ет. 2, ап. 1, с предмет на дейност: проектиране, строителство, хотелиерство, франчайзинг, субфранчайзинг, франчайз консултации, интелектуална собственост, вътрешна и външна търговия с всякакъв вид незабранени стоки и услуги, посредничество, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

18223

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8625/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Дабъл Форс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ж.к. Стрелбище 19А, вх. Б, ет. 2, ап. 28, с предмет на дейност: консултантски и маркетингови услуги, вкл. цялостно и/или частично менажиране на инвестиционни проекти, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел ползване и/или продажба, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

18224

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 3.VIII.2004 г. по ф.д. № 9327/96 промяна за “Камеко” - АД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 1 040 000 лв. на 1 800 000 лв. чрез издаване на нови 760 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв.; вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 20.VII.2004 г.

18320

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 20513/94 за “Овърхол” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписа като едноличен собственик на капитала X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Лозенец”, кв. Лозенец, ул. Крум Попов 44; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

18321

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 5.VIII.2004 г. по ф.д. № 1247/92 промяна за “Булгарконтрола” - ЕАД: заличава като прокурист X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X..

18322

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 13999/90 промяна за “АДМ - Инженеринг” - ООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 20 000 лв.

18323

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 12140/96 промени за “ДЕА Комерс” - ООД: вписва промяна в адреса на управление - София, район “Сердика”, кв. Банишора, ул. Опълченска, бл. 53, вх. В, търговско помещение; вписва нов дружествен договор съгласно протокол от ОС на съдружниците от 28.VII.2004 г.

18324

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 1.VIII.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 15661/98 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2002 г. на “Булнет Кюминикейшън” - АД.

18325

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 20.VII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 15661/98 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Булнет Кюминикейшън” - АД.

18326

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 6651/99 промени за “София клуб” - ООД: заличава като съдружници “Корпорация София” - АД (рег. по ф.д. № 11831/96), и X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “София клуб” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Слатина”, бул. Искърско шосе 83, бл. 107, вх. В, ап. 34; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството; вписва нов дружествен договор.

18327

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 30.VII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 7891/99 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Бесттехника” - ЕООД.

18328

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 10840/99 за “Мултимедиа - Н” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала “Мултимедиа” - ООД (рег. по ф.д. № 20574/94); вписа като едноличен собственик на капитала “Мултимедиа - БГ” - ЕООД (рег. по ф.д. № 12842/99); дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.

18329

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 10573/2000 за “Контпас” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Контпас” - ЕООД; вписва нов предмет на дейност: извършване на дейност като консултант и независим строителен надзор в строителството и проектирането, търговска посредническа и предприемаческа дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

18330

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 897/2002 за “Асико плюс” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

18331

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 8.VII.2004 г. по ф.д. № 9101/2003 промени за “Корпорация Съединение” - АД: вписва промяна на наименованието: “Компания за технологии и иновации Съединение” - АД; заличава като представител на “Балкан Сис” - АД, в надзорния съвет X.X.X.; вписва като представители на “Балкан Сис” - АД, в надзорния съвет X.X.X. и X.X.X., които ще представляват “Балкан Сис” - АД, заедно и поотделно; заличава като представител на “Финансова къща “Популярна каса 95” - АД, в надзорния съвет X.X.X.; вписва като представители на “Финансова къща “Популярна каса 95” - АД, в надзорния съвет X.X.X. и X.X.X., които ще представляват финансовата къща; заличава като представител на “Оптела - Оптични технологии” - АД, в надзорния съвет X.X.X.; вписва като представители на “Оптела - Оптични технологии” - АД, в надзорния съвет X.X.X. и X.X.X., които ще представляват “Оптела - Оптични технологии” - АД, заедно и поотделно.

18332

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8096/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Еликар” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ж.к. Изток, ул. Фредерик Жолио-Кюри 89, вх. А, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност: външнотърговска дейност, търговско посредничество и представителство в страната и в чужбина, транспортна дейност в страната и в чужбина, таксиметрови услуги, подготовка на водачи на моторни превозни средства, организиране на пътна помощ и годишни технически прегледи (след получаване на необходимия лиценз), ремонт и поддръжка на моторни превозни средства, автосервизни услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен и преработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, програмна, лизингова, туристическа, рекламна, издателска дейност, реекспорт, бартерни сделки, разкриване на магазини, заведения за обществено хранене, ресторантьорство, хотелиерство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, изкупуване, съхранение преработка и търговска дейност със селскостопанска продукция и производни от нея, отдаване на автомобили под наем, внос и продажба на моторни превозни средства, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява като управител.

18362

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 238/2004 за “Прогресстрой - 45” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Триадица”, ул. Нишава 105, ап. 9; вписва промени в дружествения договор.

18363

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8532/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Рай - БФФ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, бул. Христо Смирненски 64, ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки и услуги, транспортна и спедиторска дейност, рекламна, комисионна, лицензионна, проектантска, производствена дейност, реекспорт и бартер, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица,както и всякакви други услуги и дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява като управител.

18364

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8576/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Газ Тест” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Димитър Хаджикоцев 12, ап. 16, с предмет на дейност: метрологичен контрол на средства за измерване, калибриране, изпитване, първоначална и следваща проверка, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производствена, посредническа, транспортна, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност, външна търговия, всякаква друга дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5200 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

18365

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 30.VII.2004 г. по ф.д. № 8014/2004 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Магистрала Тракия” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Тунджа 12А, с предмет на дейност: проектиране, строителство, осигуряване на средства (финансиране), експлоатация и поддръжка на отсечката Калотина - Бургас, част от международен транспортен коридор № 8, включващо строителството на отсечките: Стара Загора, Нова Загора, Нова Загора - Сливен/Ямбол и Сливен/Ямбол - Карнобат от автомагистрала Тракия (А1) и Калотина - София, и Северен околовръстен път на София (след получаване на необходимите разрешения и права от компетентните държавни органи), осъществяване или осигуряване на правилното осъществяване на всякаква друга делова, промишлена, търговска, пазарна, инженерна или друга дейност, пряко или непряко свързана с дейностите, посочени по-горе, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 1 210 000 лв., разпределен в 12 100 поименни акции с номинална стойност 100 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., “МСФ - Мониз Да Майа, Серра и Фортунато - Емпрейтейрош” С.А. (“MSF - Moniz Da Maia, Serra & Fortunato-Empreiteiros” S.A.), ул. Колумбано Бордало Пинейро 52, Лисабон, Португалия, представлявано от Фернанду Антониу Да Силва Коща Ферейра, л.п. тип РС № G271736, изд. на 30.ХI.2001 г. от Лисабон; “Сомаг консешос и сервисуш” С. А. (“Somague concessхes e serviзos”, S.A.), ул. Топада да Кинта де Сима, Линьо, Сао Педро де Пенаферим, Синтра, Португалия, представлявано от Арманду Антониу Перейра Телеш Фортеш, л.п. тип РС № G967044, изд. на 13.V.2004 г. от Лисабон; “Неосвил - конструсоиш ду алгарве” С.А. (“Neocivil - construcoes do algarve” S.A.), Лагос, Ситио да Понте, Португалия, представлявано от Мануел Де Соуза Перейра, л.п. тип РС № G123327, изд. на 9.VIII.2001 г. от Костело Бранко. Дружеството се управлява и представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. Серра и “Фортунато - емпрейтейрош” С. А. (“MSF - Moniz Da Maia, Serra & Fortunato-Empreiteiros” S.A.), Португалия, представлявано от Фернанду Антониу Да Силва Коща Ферейра само заедно.

18366

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8346/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Вектор 04” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда, бл. 416, вх. А, ап. 1, с предмет на дейност: строителство и строително-ремонтни работи, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

18367

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 5037/2003 за “Марман” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Витоша”, кв. Княжево, ул. Мала курия 28.

18375

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 11119/2003 за “Бългериан пропертис” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, бул. Витоша 69А, ап. 7; вписва промяна в дружествения договор.

18376

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 12063/2003 промяна за “Миления 77” - ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

18377

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8592/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Кив 2004” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Лагера, бл. 48А, вх. А, ет. 2, ап. 14, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява като управител.

18378

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 7996/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Релино” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Никола Славков 48, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: производство и проектиране на софтуерни продукти и електронни устройства, сделки с интелектуална собственост, външнотърговска дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Релино Софтуер” ГмбХ и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

18379

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8190/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Деа - 04” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ж.к. Дианабад, бл. 14, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни сделки, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява като управител.

18380

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 7933/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Генчеви - Зайчар” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Оборище 37, ет. 2, ап. 8, с предмет на дейност: покупки и продажби на недвижими имоти, инвестиране в строителство и в недвижими имоти, тяхната поддръжка, стопанисване и отдаване под наем, други търговски сделки с недвижими имоти, както и всякакви незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 210 500 лв., от които 210 100 лв. са внесени с непарична вноска, със съдружници X.X.X. и X.X.X.-X., които го управляват и представляват заедно.

18381

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8431/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Евро Транзит” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл. 229, вх. 1, ет. 7, ап. 33, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, митническо агентство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вкл. международен транспорт на стоки, товари и пътници, складови сделки, гаранционни и други обезпечителни сделки, вкл. обезпечаване на митни сборове, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и куриерски сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговски сделки, внос, износ, реекспорт и бартерни сделки, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, като всички дейности, извършването на които подлежи на разрешителен режим, свързан с издаване на лицензии и др. от оторизиран държавен орган, ще бъдат осъществявани след получаване на съответния официален документ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

18382

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 7292/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Хъскисън Бългериа” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, бул. Витоша 70, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, туристически услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен транспорт, програмна и рекламна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Тимоти Джон Саймън Хъскисън, който го управлява и представлява като управител.

18383

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 1809/2004 промяна за “Борг - И - Трейд” - ЕООД: вписва промяна на наименованието: “Елада Чемп” - ЕООД.

18384

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.2 ТЗ с решение по ф.д. № 8489/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Софгеолинт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, ж. к. Илиянци, бул. Илиянци 123, и с предмет на дейност: търсене и прочуване на всички видове рудни и нерудни изкопаеми и подземни води, прокарване, оборудване, ремонт и експлоатация на сондажни и шахтови кладенци за питейно, битово, промишлено и селскостопанско водоснабдяване и балнеоложки цели, каптиране на водоизточници, инженерногеоложки и хидрогеоложки изследвания, попътен и експериментален добив на твърди полезни изкопаеми, обработка и анализ на геоложки проби, геоекологична оценка на почвите и водите и мерки за защита от техногенно замърсяване, добив и бутилиране на минерални и пресни води и производство на безалкохолни напитки, сервизни и технически услуги и помощ, свързани с основния предмет на дейност, специфични вътрешно- и външнотърговски операции, добив и обработка на скално-облицовъчни и други видове минерални суровини, без тези, които са забранени или са със специален режим по силата на закон или действащите нормативни документи, проектиране, инженеринг, подземно строителство, хидротехническо строителство, пътно строителство, строителство на промишлени и жилищни сгради, ремонт на съоръжения, промишлени и жилищни сгради, както и всички други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружнции “Софгеопроучване” - ЕООД (рег. по ф.д. № 24000/91), и “Геолинт” - ЕООД (рег. по ф.д. № 4958/98), и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. само заедно.

18142

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзкас чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 7798/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Топлотехнически център комфорт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж. к. Суха река, бл. 30, вх. А, ап. 9, с предмет на дейност: инженеринг, проектиране, строителство, доставка, монтаж и демонтаж в областта на отоплителни, вентилационни, климатизационни и В и К системи и оборудване; производство и търговия с промишлени стоки, отоплителни материали в първоначален, обработен и преработен вид, хидро- и топлоизолации; строително-ремонтни, възстановителни и разрушителни работи на отоплителни съоръжения, технически надзор на съоръжения с повишена опасност; дистрибуторска, комисионна, складова, лизингова и транспортна дейност; покупка на строителни материали, машини, оборудване и резервни части с цел продажба и монтаж; консултантска, инвестиционна и производствена дейност в областта на строителството и услугите; откриване на магазинна мрежа в собствени и наети помещения; предприемачество в сферата на външна и вътрешна търговия, реекспорт и бартер на стоки и услуги, сервизна дейност на всички видове отоплителни, вентилационни, климатични и В и К системи и оборудване на същите; спедиция и международен транспорт със собствени или наети транспортни средства, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

18143

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8046/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Термопласт - БГ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Галичица 37 - 41, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, упражняване на инвеститорски контрол в областта на строителството, упражняване на независим строителен надзор в областта на строителството и проектирането, консултантска дейност, проектиране, строителство, търговия със строителни материали и машини и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X.и се управлява и представлява от съдружниците поотделно.

18144

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8464/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Аспендос” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ж.к. Илинден, бл. 56, вх. Ж, ет. 1, ап. 70, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, складови сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; сделки с недвижими имоти, както и извършването на всички други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Чалъшкан Тайлан, който го управлява и представлява.

18145

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 2.VIII.2004 г. по ф.д. № 7925/2000 промени за “Медицински център София” - АД: вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите, проведено на 30.VI.2004 г.

18146

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 141, ал. 5 ТЗ регистрира по ф.д. № 13185/2003 промени за “Интернационални водни технологии” - ЕООД: заличава като управител X.X.X..

18147

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 266, ал. 2 и 3 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 13185/2003 за “Интернационални водни технологии” - ЕООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление: София, район “Възраждане”, ул. Цар Самуил 79, ет. 2, ап. 4; вписва прекратяване на “Интернационални водни технологии” - ЕООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидацията 6 месеца.

18148

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 3.VIII.2004 г. по ф.д. № 6912/2004 промени за “Адвентчър” - АД; заличава като член на СД X.X.X.; вписва като член на СД и зам.-председател X.X.X..

18199

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8559/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Юкей къртънс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ж. к. Света Троица 306, вх. А, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и ресторантьорство, комисионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Рой Лоутън и Джоан Виктория Лоутън и се управлява и представлява от Рой Лоутън.

18200

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8453/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Фокус - Ненов” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Цар Иван Шишман 4, ет. 3, ап. 12, с предмет на дейност: консултантски услуги, вътрешна и външна търговия във всички форми и с всички стоки, разрешени от закона, внос, износ, реекспорт, комисионна дейност, представителство и агентство на български и чуждестранни фирми в страната и чужбина, рекламна дейност, организиране, изграждане и функциониране на търговски обекти, както и всякаква друга търговска дейност, за която няма законова забрана, съгласно законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

18201

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8574/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Коно груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, бул. Дондуков 131, ет. 5, ап. 19, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лизингови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

18202

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6768/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “А - 4 прес” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Постоянство 10, вх. Б, ет. 2, ап. 14, с предмет на дейност: продажба и разпространение на печатни издания, съпътстващи стоки, консултантска и издателска дейност, както и извършването на всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

18203

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 7235/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Евклид - 2004” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Кюстендил 13, ет. 7, ап. 19, с предмет на дейност: създаване, управление и стопанисване на учебни заведения и детски градини, а така също обучение, подпомагане и квалифициране на деца с увреждания, вкл. ограмотяване на незрящи хора, както и всякаква съпътстваща дейност по обучение, квалификация и подготовка съобразно законодателството относно образованието на гражданите, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в пръвоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякакви строителни и строително-монтажни работи по изграждане на самостоятелни обекти или извършване на преустройство в тях, както и всички други сделки, незабранени със закон и при необходимост лицензирани от оторизиран орган (институция). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

18204

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 13404/2003 промени за “Копилинк Монтана 2003” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление - София, район “Слатина”, ул. Хемус 62 - 64; вписва промени в устава на дружеството.

18205

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение от 14.VII.2004 г. по ф.д. № 3469/94 промяна за “Балбок инженеринг” - АД: вписва преместване на седалището и адреса на управление - София, район “Оборище”, бул. Васил Левски 118.

18257

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ по ф.д. № 29075/93 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ “X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X.” със седалището и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Княз Борис I № 100, ет. 3, ап. 8.

18258

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8438/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Аква фън” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ж. к. Овча купел, ул. 679 № 18, с предмет на дейност: отдаване на паркоместа и охраняем паркинг, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, както и всички останали незабранени от закона дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

18259

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8287/2004 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Дедалос” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Лююлякова градина 23А, бл. 56, ап. 3, с предмет на дейност: строителна и предприемаческа дейност, външна и вътрешна търговия, международен и вътрешен транспорт и спедиция, посредничество и комисионерство между местни и чуждестранни физически и юридически лица, производство на стоки и услуги, както и всякаква друга незабранена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “Домостроене” - АД, “Прожектс” - ЕООД, “Сигма - гарант” - ЕООД, и “Братя Миленкови” - ООД, и се управлява и представлява от X.X.X..

18260

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 2773/2004 промени за “Релеф нет” - ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; вписва преместване на седалището и адреса на управление - София, район “Искър”, ж. к. Дружба, бл. 99, вх. Е, ет. 5, ап. 105; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

18261

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 5463/2002 за “ВТН Фармавет” - ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

18262

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 3486/2002 за “Акватрейд - 2004” - ООД: вписва като съдружник X.X.X.; заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

18263

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписва по ф.д. № 611/2001 прехвърляне на предприятието на ЕТ “Стефани - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на Зисис Констандинос Граванис и го вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ “Стефани - Зисис Граванис”.

18264

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 3.VII.2004 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 9573/96 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2003 г. на “Финансова къща Брокорп” - ЕООД.

18265

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 9826/90 промяна за “Балбок” - ООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление - София, район “Оборище”, бул. Васил Левски 118.

18266

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8579/2004 вписа в търговския рег