Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 26.XI

  • ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТ 18 ЮЛИ 2007 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОПЕРАЦИИ ПО ИЗДИРВАНЕ И СПАСЯВАНЕ ОТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 ОТ 12 МАРТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ДОГОВОРЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, СЪВМЕСТНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Виж повече
  • НАРЕДБА № 2 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА 2010 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Виж повече
  • КОНВЕНЦИЯ № 108 НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ОТ 28 ЯНУАРИ 1981 Г. ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПРИ АВТОМАТИЗИРАНАТА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ (Ратифицирана със закон, приет от ХХХIХ Народно събрание на 29 май 2002 г. - ДВ, бр. 56 от 2002 г. В сила от 1 януар Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 405 ОТ 29 МАЙ 2009 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ "РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЛЕТИЩЕ БЕЗМЕР В ИЗТОЧНА И ЗАПАДНА ПОСОКА" НА ТЕРИТОРИЯТА Виж повече
Промени настройката на бисквитките