Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 93 от 26.XI

  • НАРЕДБА № 14 ОТ 15 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАЗМЕРА НА ОТЧИСЛЕНИЯТА И РАЗХОДВАНЕ НА СЪБРАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЗАКРИВАНЕ И СЛЕДЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРИЖИ НА ПЛОЩАДКИТЕ НА ДЕПАТА ЗА ОТПАДЪЦИ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ РЕСУРСИ ЗА ОТБРАНА ОТ 2010 Г. Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № Із-2663 ОТ 9 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОПЕРАЦИИ ПО ИЗДИРВАНЕ И СПАСЯВАНЕ ОТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА" Виж повече
  • ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПРИ АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ И ТРАНСГРАНИЧНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ПОТОЦИ (Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 13 Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2010 Г. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА 2010 Г. (ДВ, БР. 14 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 16 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ РЕСУРСИ ЗА ОТБРАНА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 16 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА РАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ НА ЦЕНТЪР "ФОНД ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУК Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 ОТ 17 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ДОГОВОРЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СТРУКТУ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 ОТ 18 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 1 ОТ 200 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272 ОТ 19 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ЗАДГРАНИЧНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
Промени настройката на бисквитките