Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 16.XII

  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2401 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА ХИМИЧЕСКА, БИОЛОГИЧЕСКА И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА ПРИ ИНЦИДЕНТИ И АВАРИИ, СВЪРЗАНИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛИ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2935 ОТ 21 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОПЕРАЦИИ ПО ИЗДИРВАНЕ И СПАСЯВАНЕ ОТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Виж повече
  • НАРЕДБА № РД-02-20-19 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ НА СТРОЕЖИТЕ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 15 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № 8121з-310 ОТ 17 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Виж повече
Промени настройката на бисквитките