Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 16.XII

  • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-953 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ХИМИЧЕСКА, БИОЛОГИЧЕСКА И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРИ, БЕДСТВИЯ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-955 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОПЕРАЦИИ ПО ИЗДИРВАНЕ И СПАСЯВАНЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 413 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА РЕЗЕРВА ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ В ЧАСТТА ЗА СТРУКТУРНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФИСКАЛНИ МЕРКИ ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 4.1.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 414 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2014 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 415 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ДВ, БР. 53 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 286 ОТ 03.12.2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВАЛЕРИ ИВАНОВ ЙОТОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КООПЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ГАЯНА Виж повече
  • УКАЗ № 287 ОТ 04.12.2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БОЙКО ВАСИЛЕВ КОЦЕВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ТУРКМЕНИСТАН СЪС СЕДАЛИЩЕ В МОСКВА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-19 ОТ 2011 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ НА СТРОЕЖИТЕ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ (ДВ, БР. 2 ОТ 2012 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-310 ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ Виж повече
Промени настройката на бисквитките