Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 16.XII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-97 от 26 ноември 2014 г.

На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища разрешавам на „Богоя – М“ – ЕООД, представлявано от X.X.X., ЕИК 200511057, със седалище и адрес на управление гр. Варна – 9020, район „Младост“, бл. 8143, вх. 3, ет. 4, ап. 42, да открие Частен професионален колеж „Богоя“ – Варна.

1. Колежът има право да организира и провежда обучение по утвърдени учебни планове и програми:

– по професионално направление код 345 Администрация и управление, по професия код 345020 Фирмен мениджър, специалност код 3450212 Предприемачество и мениджмънт;

– по професионално направление код 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, по професия код 811010 Хотелиер, специалност код 8110102 Организация и управление на хотелиерството; по професия код 811060 Ресторантьор, специалност код 8110601 Организация и управление на ресторантьорството;

– по професионално направление код 813, по професия код 813050 Инструктор по фитнес, специалност код 8130501 Фитнес, по професия код 813060 Спортен масажист, специалност код 8130601 Спортен масаж;

– по професионално направление код 814 Услуги за дома, по професия код 814020 Гувернантка, специалност код 8140201 Отглеждане и възпитание на деца в домашни условия;

– по професионално направление код 815 Фризьорски и козметични услуги, по професия код 815040 Инструктор, специалност код 8150401 Инструкторска дейност по фризьорски услуги, специалност код 8150402 Инструкторска дейност по козметични услуги и специалност код 8150403 Инструкторска дейност по маникюр и педикюр – четвърта степен на професионална квалификация, прием след завършено средно образование, дневна и задочна форма на обучение.

2. Колежът има право да издава свидетелство за професионална квалификация.

3. Официалният адрес на Частен професионален колеж „Богоя“ – Варна, е: Варна, бул. Генерал Колев 92.

4. Обучението се провежда на адрес: Варна, бул. Генерал Колев 92.

5. Колежът се управлява и представлява от X.X.X..

Министър: Т. Танев

8729

ЗАПОВЕД № РД-14-98 от 3 декември 2014 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1, 4 и 7 ППЗНП, след становище от Регионалния инспекторат по образованието – Ловеч, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, поради преустановяване на образователно-възпитателния процес и липса на ученици за учебната 2014/2015 г. закривам Основно оздравително училище „X.X.“ – с. Шипково, община Троян, област Ловеч.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Имуществото на Основно оздравително училище „X.X.“ – с. Шипково, община Троян, област Ловеч, е държавна собственост и се предоставя за ползване на Регионалния инспекторат по образованието – Ловеч.

3. Учениците от Основно оздравително училище „X.X.“ – с. Шипково, община Троян, област Ловеч, са насочени за обучение при условията на чл. 9 ЗНП.

4. Задължителната документация на Основно оздравително училище „X.X.“ – с. Шипково, община Троян, област Ловеч, да се съхранява в ОУ „X.X.“ – с. Врабево, община Троян, област Ловеч. На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на Националния архивен фонд, които са описани в номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по реда на Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в Централния държавен архив. Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.

5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

За министър: В. Кастрева

8730

 

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

ЗАПОВЕД № РД-07-395 от 2 декември 2014 г.

На основание чл. 9, т. 9 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за статистиката утвърждавам:

І. Класификацията на продуктите по икономически дейности, за краткост наричана „КПИД – 2015“, а за международно използване – „СРА.BG-Ver.2.1“, както следва:

Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД – 2015) – Структура

Код по КПИД – 2015

Наименование на позицията

A

ПРОДУКТИ НА СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО

01

Продукти на селското стопанство и лова; спомагателни услуги

01.1

Едногодишни растения

01.11

Зърнено-житни (без ориз) и бобови растения, маслодайни семена

01.11.1

Пшеница

01.11.11

Твърда пшеница

01.11.12

Пшеница, с изключение на твърда пшеница

01.11.2

Царевица

01.11.20

Царевица

01.11.3

Ечемик, ръж и овес

01.11.31

Ечемик

01.11.32

Ръж

01.11.33

Овес

01.11.4

Сорго, просо и други зърнено-житни растения

01.11.41

Сорго

01.11.42

Просо

01.11.43

Тритикале

01.11.49

Други зърнено-житни растения

01.11.5

Слама и плява от зърнено-житни растения

01.11.50

Слама и плява от зърнено-житни растения

01.11.6

Бобови растения със зелени шушулки

01.11.61

Зелен фасул

01.11.62

Зелен грах

01.11.69

Други бобови растения със зелени шушулки

01.11.7

Бобови растения без шушулки

01.11.71

Фасул, зърно

01.11.72

Бакла, зърно

01.11.73

Нахут, зърно

01.11.74

Леща, зърно

01.11.75

Грах, зърно

01.11.76

Папуда, зърно

01.11.77

Бобови растения от вида (Cajanus cajan), зърно

01.11.79

Други бобови растения без шушулки

01.11.8

Соя и фъстъци

01.11.81

Соя

01.11.82

Фъстъци с шушулки

01.11.9

Други маслодайни семена

01.11.91

Семена от лен

01.11.92

Семена от синап

01.11.93

Семена от рапица или репица

01.11.94

Семена от сусам

01.11.95

Семена от слънчоглед

01.11.96

Рициново семе

01.11.99

Други маслодайни семена, н.д.

01.12

Ориз, неолющен (арпа)

01.12.1

Ориз, неолющен (арпа)

01.12.10

Ориз, неолющен (арпа)

01.13

Зеленчуци, кореноплодни и грудкови, дини и пъпеши

01.13.1

Листни или стъблени зеленчуци

01.13.11

Аспержи

01.13.12

Зеле

01.13.13

Карфиол и броколи

01.13.14

Марули

01.13.15

Цикория

01.13.16

Спанак

01.13.17

Артишок (ангинарии)

01.13.19

Други листни или стъблени зеленчуци

01.13.2

Дини и пъпеши

01.13.21

Дини

01.13.29

Пъпеши

01.13.3

Други плодни зеленчуци

01.13.31

Пипер

01.13.32

Краставици

01.13.33

Патладжани

01.13.34

Домати

01.13.39

Други плодни зеленчуци, н.д.

01.13.4

Кореноплодни, лукови и грудкови зеленчуци, без тези с високо съдържание на нишесте или инулин

01.13.41

Моркови и репи

01.13.42

Чесън

01.13.43

Лук, кромид

01.13.44

Праз и други лукови зеленчуци

01.13.49

Други кореноплодни и грудкови зеленчуци, без тези с високо съдържание на нишесте или инулин

01.13.5

Кореноплодни и грудкови зеленчуци с високо съдържание на нишесте или инулин, годни за консумация

01.13.51

Картофи

01.13.52

Патати (сладки картофи)

01.13.53

Маниока

01.13.54

Таро

01.13.59

Други кореноплодни и грудкови зеленчуци с високо съдържание на нишесте или инулин, годни за консумация

01.13.6

Семена от зеленчуци, с изключение на семена от цвекло

01.13.60

Семена от зеленчуци, с изключение на семена от цвекло

01.13.7

Захарно цвекло и семена от захарно цвекло

01.13.71

Захарно цвекло

01.13.72

Семена от захарно цвекло

01.13.8

Гъби и трюфели

01.13.80

Гъби и трюфели

01.13.9

Други зеленчуци, н.д.

01.13.90

Други зеленчуци, н.д.

01.14

Захарна тръстика

01.14.1

Захарна тръстика

01.14.10

Захарна тръстика

01.15

Непреработен тютюн

01.15.1

Непреработен тютюн

01.15.10

Непреработен тютюн

01.16

Влакнодайни растения

01.16.1

Влакнодайни растения

01.16.11

Памук, неомаганен или омаганен

01.16.12

Юта, кенаф и други ликови влакнодайни растения (без лен, коноп и рами), необработени или отопени

01.16.19

Лен, коноп и други влакнодайни растения, необработени или отопени

01.19

Други едногодишни растения

01.19.1

Фуражни растения

01.19.10

Фуражни растения

01.19.2

Цветя и цветни пъпки, отрязани; семена от цветя

01.19.21

Цветя и цветни пъпки, отрязани

01.19.22

Семена от цветя

01.19.3

Семена от фуражно цвекло и от други фуражни растения; други необработени растителни материали

01.19.31

Семена от фуражно цвекло и от други фуражни растения

01.19.39

Други необработени растителни материали

01.2

Многогодишни растения

01.21

Грозде

01.21.1

Грозде

01.21.11

Десертно грозде

01.21.12

Друго грозде, прясно

01.22

Тропически и субтропически плодове

01.22.1

Тропически и субтропически плодове

01.22.11

Авокадо

01.22.12

Банани

01.22.13

Фурми

01.22.14

Смокини

01.22.19

Други тропически и субтропически плодове

01.23

Цитрусови плодове

01.23.1

Цитрусови плодове

01.23.11

Грейпфрути (вкл. помело)

01.23.12

Лимони

01.23.13

Портокали

01.23.14

Мандарини, тангерини и клементини

01.23.19

Други цитрусови плодове

01.24

Семкови и костилкови плодове

01.24.1

Ябълки

01.24.10

Ябълки

01.24.2

Други семкови и костилкови плодове

01.24.21

Круши

01.24.22

Дюли

01.24.23

Кайсии

01.24.24

Череши и вишни

01.24.25

Праскови

01.24.26

Нектарини

01.24.27

Сливи

01.24.28

Трънки

01.24.29

Други семкови и костилкови плодове, н.д.

01.25

Черупкови, ягодоплодни и други плодове

01.25.1

Киви, малини, ягоди и други ягодоплодни

01.25.11

Киви

01.25.12

Малини, къпини или черници

01.25.13

Ягоди

01.25.19

Други ягодоплодни, вкл. боровинки

01.25.2

Семена от плодове

01.25.20

Семена от плодове

01.25.3

Черупкови плодове (без фъстъци, кокосови орехи и диворастящите)

01.25.31

Бадеми

01.25.32

Кестени

01.25.33

Лешници

01.25.34

Шамфъстък

01.25.35

Орехи

01.25.39

Бразилски орехи, кашу и други черупкови плодове, н.д.

01.25.9

Други плодове, н.д.

01.25.90

Други плодове, н.д.

01.26

Маслосъдържащи плодове

01.26.1

Маслини

01.26.11

Трапезни маслини

01.26.12

Маслини за производство на зехтин

01.26.2

Кокосови орехи

01.26.20

Кокосови орехи

01.26.9

Други маслосъдържащи плодове

01.26.90

Други маслосъдържащи плодове

01.27

Растения за напитки

01.27.1

Растения за напитки

01.27.11

Кафе на зърна, сурово

01.27.12

Листа от чай

01.27.13

Листа от мате

01.27.14

Какао на зърна

01.28

Подправки, етеричномаслени и лечебни растения

01.28.1

Подправки, непреработени

01.28.11

Черен пипер, непреработен

01.28.12

Пипер (лют и сладък), сушен, несмлян

01.28.13

Индийски орехчета, амоми и кардамоми, непреработени

01.28.14

Семена от анасон, звезден анасон, резене, кориандър, кимион, ким, плодове от хвойна, непреработени

01.28.15

Канела и канелени цветове, непреработени

01.28.16

Карамфил, непреработен

01.28.17

Джинджифил, сушен, непреработен

01.28.18

Ванилия, непреработена

01.28.19

Други подправки, непреработени

01.28.2

Шишарки от хмел

01.28.20

Шишарки от хмел

01.28.3

Растения, използвани главно в парфюмерията, медицината или за унищожаване на насекоми или подобни

01.28.30

Растения, използвани главно в парфюмерията, медицината или за унищожаване на насекоми или подобни

01.29

Други многогодишни растения

01.29.1

Естествен каучук

01.29.10

Естествен каучук

01.29.2

Коледни елхи, отрязани

01.29.20

Коледни елхи, отрязани

01.29.3

Материали от растителен произход, използвани главно в кошничарството или за плетене на рогозки, за пълнеж, за производство на метли или четки, при боядисване или дъбене; продукти от растителен произход, н.д.

01.29.30

Материали от растителен произход, използвани главно в кошничарството или за плетене на рогозки, за пълнеж, за производство на метли или четки, при боядисване или дъбене; продукти от растителен произход, н.д.

01.3

Посадъчен материал: живи растения, луковици, грудки и корени, калеми и издънки; гъбен мицел

01.30

Посадъчен материал: живи растения, луковици, грудки и корени, калеми и издънки; гъбен мицел

01.30.1

Посадъчен материал: живи растения, луковици, грудки и корени, калеми и издънки; гъбен мицел

01.30.10

Посадъчен материал: живи растения, луковици, грудки и корени, калеми и издънки; гъбен мицел

01.4

Живи животни и продукти от тях

01.41

Живи животни от рода на едрия рогат добитък; сурово мляко от тях

01.41.1

Живи животни за мляко от рода на едрия рогат добитък

01.41.10

Живи животни за мляко от рода на едрия рогат добитък

01.41.2

Сурово мляко от животни от рода на едрия рогат добитък

01.41.20

Сурово мляко от животни от рода на едрия рогат добитък

01.42

Други живи животни от рода на едрия рогат добитък, вкл. биволи и сперма от тях

01.42.1

Други живи животни от рода на едрия рогат добитък, вкл. биволи

01.42.11

Други живи животни от рода на едрия рогат добитък, вкл. биволи (без телета)

01.42.12

Живи телета от рода на едрия рогат добитък, вкл. биволи

01.42.2

Сперма от животни от рода на едрия рогат добитък, вкл. от биволи

01.42.20

Сперма от животни от рода на едрия рогат добитък, вкл. от биволи

01.43

Коне, магарета, мулета и катъри, живи

01.43.1

Коне, магарета, мулета и катъри, живи

01.43.11

Коне, живи

01.43.12

Магарета, мулета и катъри, живи

01.44

Камили, лами и подобни животни, живи

01.44.1

Камили, лами и подобни животни, живи

01.44.10

Камили, лами и подобни животни, живи

01.45

Овце и кози, живи; сурово мляко и стригана вълна от тях

01.45.1

Овце и кози, живи

01.45.11

Овце, живи

01.45.12

Кози, живи

01.45.2

Сурово мляко от овце и кози

01.45.21

Сурово овче мляко

01.45.22

Сурово козе мляко

01.45.3

Стригана вълна от овце и груби косми от кози, непрани, вкл. вълна, измита върху животното

01.45.30

Стригана вълна от овце и груби косми от кози, непрани, вкл. вълна, измита върху животното

01.46

Свине, живи

01.46.1

Свине, живи

01.46.10

Свине, живи

01.47

Домашни птици, живи и яйца

01.47.1

Домашни птици, живи

01.47.11

Кокошки, живи

01.47.12

Пуйки, живи

01.47.13

Гъски, живи

01.47.14

Патици и токачки, живи

01.47.2

Яйца от домашни птици, пресни

01.47.21

Яйца за консумация от кокошки

01.47.22

Яйца за консумация от други птици

01.47.23

Яйца за люпене от кокошки

01.47.24

Яйца за люпене от други птици

01.49

Други живи животни, отглеждани в стопанства; продукти от тях

01.49.1

Други живи животни, отглеждани в стопанства

01.49.11

Домашни зайци, живи

01.49.12

Птици, различни от домашните, отглеждани в стопанства, живи

01.49.13

Влечуги, отглеждани в стопанства (вкл. змиите и костенурките), живи

01.49.19

Други живи животни, отглеждани в стопанства, н.д.

01.49.2

Други продукти от животински произход

01.49.21

Натурален пчелен мед

01.49.22

Сурово мляко от други животни

01.49.23

Охлюви, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура (без морските охлюви)

01.49.24

Други продукти от животински произход, годни за консумация

01.49.25

Пашкули от копринени буби, годни за свилоточене

01.49.26

Восък от пчели или от други насекоми и спермацет, дори рафинирани или оцветени

01.49.27

Животински ембриони за репродукция

01.49.28

Други продукти от животински произход, негодни за консумация

01.49.3

Сурови кожухарски кожи и други сурови кожи

01.49.31

Сурови кожухарски кожи, без агнешките

01.49.32

Сурови кожухарски агнешки кожи

01.49.39

Сурови кожи от животни, н.д. (пресни или консервирани, но необработени по друг начин)

01.6

Селскостопански услуги, без ветеринарномедицинските услуги

01.61

Растениевъдни услуги

01.61.1

Растениевъдни услуги

01.61.10

Растениевъдни услуги

01.62

Животновъдни услуги, без ветеринарномедицинските услуги

01.62.1

Животновъдни услуги, без ветеринарномедицинските услуги

01.62.10

Животновъдни услуги, без ветеринарномедицинските услуги

01.63

Услуги след прибиране на реколтата

01.63.1

Услуги след прибиране на реколтата

01.63.10

Услуги след прибиране на реколтата

01.64

Услуги, свързани с обработката на семена за посев

01.64.1

Услуги, свързани с обработката на семена за посев

01.64.10

Услуги, свързани с обработката на семена за посев

01.7

Услуги, свързани с лова

01.70

Услуги, свързани с лова

01.70.1

Услуги, свързани с лова

01.70.10

Услуги, свързани с лова

02

Продукти на горското стопанство и свързаните с тях услуги

02.1

Горски дървета и услуги на горските разсадници

02.10

Горски дървета и услуги на горските разсадници

02.10.1

Горски дървета и храсти, живи; семена от тях

02.10.11

Горски дървета и храсти, живи

02.10.12

Семена от горски дървета и храсти

02.10.2

Услуги на горските разсадници

02.10.20

Услуги на горските разсадници

02.10.3

Дървостой

02.10.30

Дървостой

02.2

Необработен дървен материал

02.20

Необработен дървен материал

02.20.1

Необработен дървен материал

02.20.11

Необработен дървен материал от иглолистни дървесни видове

02.20.12

Необработен дървен материал от широколистни дървесни видове, различни от тропическите

02.20.13

Необработен дървен материал от тропически дървесни видове

02.20.14

Дърва за горене от иглолистни дървесни видове

02.20.15

Дърва за горене от широколистни дървесни видове

02.3

Диворастящи и недървесни продукти

02.30

Диворастящи и недървесни продукти

02.30.1

Естествени смоли, клейове, балата и аналогични естествени продукти

02.30.11

Балата, гутаперча, гуаюла, чикл и аналогични естествени продукти

02.30.12

Шеллак; естествени клейове, смоли, смолисти клейове и балсами

02.30.2

Естествен корк, необработен или само почистен

02.30.20

Естествен корк, необработен или само почистен

02.30.3

Части на растения, без цветове и цветни пъпки; треви, мъхове и лишеи за букети или украса

02.30.30

Части на растения, без цветове и цветни пъпки; треви, мъхове и лишеи за букети или украса

02.30.4

Диворастящи продукти, годни за консумация

02.30.40

Диворастящи продукти, годни за консумация

02.4

Услуги, свързани с горското стопанство

02.40

Услуги, свързани с горското стопанство

02.40.1

Услуги, свързани с горското стопанство

02.40.10

Услуги, свързани с горското стопанство

03

Риба и други рибни продукти; продукти от аквакултури; услуги, свързани с рибното стопанство

03.0

Риба и други рибни продукти; продукти от аквакултури; услуги, свързани с рибното стопанство

03.00

Риба и други рибни продукти; продукти от аквакултури; услуги, свързани с рибното стопанство

03.00.1

Риба, негодна за консумация от човека, жива

03.00.11

Декоративни риби от естествени водоеми

03.00.12

Декоративни риби от развъдници

03.00.13

Друга риба, негодна за консумация от човека, жива, от естествени водоеми, вкл. фуражи и храна за аквакултури

03.00.14

Друга риба, негодна за консумация от човека, жива, от развъдници, вкл. фуражи и храна за аквакултури

03.00.2

Риба, годна за консумация от човека, жива, прясна или охладена

03.00.21

Морска и океанска риба, годна за консумация от човека, жива, прясна или охладена, от естествени водоеми

03.00.22

Сладководна риба, годна за консумация от човека, жива, прясна или охладена, от естествени водоеми

03.00.23

Морска и океанска риба, годна за консумация от човека, жива, прясна или охладена, от развъдници

03.00.24

Сладководна риба, годна за консумация от човека, жива, прясна или охладена, от развъдници

03.00.3

Ракообразни, без замразените

03.00.31

Ракообразни, без замразените, от естествени водоеми

03.00.32

Ракообразни, без замразените, от развъдници

03.00.4

Мекотели и други водни безгръбначни, живи, пресни или охладени

03.00.41

Стриди, живи, пресни или охладени, от естествени водоеми

03.00.42

Други мекотели, живи, пресни или охладени, от естествени водоеми

03.00.43

Стриди, живи, пресни или охладени, от развъдници

03.00.44

Други мекотели, живи, пресни или охладени, от развъдници

03.00.45

Други водни безгръбначни, живи, пресни или охладени, от развъдници

03.00.46

Други водни безгръбначни, живи, пресни или охладени, от естествени водоеми

03.00.5

Перли, необработени

03.00.51

Естествени перли, необработени

03.00.52

Култивирани перли, необработени

03.00.6

Други водни растения, животни и продукти от тях

03.00.61

Корали и подобни материали, черупки и обвивки от мекотели, от ракообразни или от иглокожи и кости от сепия

03.00.62

Естествени сюнгери от животински произход

03.00.63

Морска трева и други водорасли, годни за консумация от човека, от естествени водоеми

03.00.64

Морска трева и други водорасли, годни за консумация от човека, от развъдници

03.00.65

Морска трева и други водорасли, негодни за консумация от човека, от естествени водоеми

03.00.66

Морска трева и други водорасли, негодни за консумация от човека, от развъдници

03.00.69

Други водни растения, животни и техните продукти, н.д.

03.00.7

Услуги, свързани с риболова и аквакултурите

03.00.71

Услуги, свързани с риболова

03.00.72

Услуги, свързани с аквакултурите

B

ПРОДУКТИ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

05

Въглища

05.1

Антрацитни и черни въглища

05.10

Антрацитни и черни въглища

05.10.1

Антрацитни и черни въглища

05.10.10

Антрацитни и черни въглища

05.2

Кафяви и лигнитни въглища

05.20

Кафяви и лигнитни въглища

05.20.1

Кафяви и лигнитни въглища

05.20.10

Кафяви и лигнитни въглища

06

Суров нефт и природен газ

06.1

Суров нефт

06.10

Суров нефт

06.10.1

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

06.10.10

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

06.10.2

Битуминозни шисти и битуминозен пясък

06.10.20

Битуминозни шисти и битуминозен пясък

06.2

Природен газ във втечнено или газообразно състояние

06.20

Природен газ във втечнено или газообразно състояние

06.20.1

Природен газ във втечнено или газообразно състояние

06.20.10

Природен газ във втечнено или газообразно състояние

07

Метални руди

07.1

Железни руди

07.10

Железни руди

07.10.1

Железни руди и техните концентрати

07.10.10

Железни руди и техните концентрати

07.2

Уранови, ториеви и руди на цветни метали

07.21

Уранови и ториеви руди

07.21.1

Уранови и ториеви руди и техните концентрати

07.21.10

Уранови и ториеви руди и техните концентрати

07.29

Руди на цветни метали

07.29.1

Руди на цветни метали и техните концентрати

07.29.11

Медни руди и техните концентрати

07.29.12

Никелови руди и техните концентрати

07.29.13

Алуминиеви руди и техните концентрати

07.29.14

Руди на благородни метали и техните концентрати

07.29.15

Оловни, цинкови и калаени руди и техните концентрати

07.29.19

Други руди на цветни метали и техните концентрати

08

Неметални материали и суровини

08.1

Скални материали, пясък и глина

08.11

Строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти

08.11.1

Строителни и декоративни скални материали

08.11.11

Мрамор и други строителни и декоративни варовици

08.11.12

Гранит, пясъчник и други строителни и декоративни скални материали

08.11.2

Варовик и суров гипс

08.11.20

Варовик и суров гипс

08.11.3

Креда и некалциниран доломит

08.11.30

Креда и некалциниран доломит

08.11.4

Шисти

08.11.40

Шисти

08.12

Трошен камък, чакъл, пясък, глина и каолин

08.12.1

Трошен камък, чакъл и пясък

08.12.11

Естествен пясък

08.12.12

Трошен камък и чакъл; трошляк, отломки и прах от скални материали

08.12.13

Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащи чакъл или трошен камък, за строителството

08.12.2

Глина и каолин

08.12.21

Каолин и други каолинови глини

08.12.22

Други глини; андалузит, кианит, силиманит; мулит; шамотна или динасова пръст

08.9

Други неметални материали и суровини

08.91

Минерални суровини за химическото производство и за торове

08.91.1

Минерални суровини за химическото производство и за торове

08.91.11

Естествени калциеви или калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди

08.91.12

Непържени железни пирити; сяра, необработена или нерафинирана

08.91.19

Други минерални суровини за химическото производство и за торове

08.92

Торф

08.92.1

Торф

08.92.10

Торф

08.93

Сол и чист натриев хлорид; морска вода

08.93.1

Сол и чист натриев хлорид; морска вода

08.93.10

Сол и чист натриев хлорид; морска вода

08.99

Други неметални материали и суровини, н.д.

08.99.1

Природни битуми и асфалти; асфалтити и асфалтени скали

08.99.10

Природни битуми и асфалти; асфалтити и асфалтени скали

08.99.2

Благородни и скъпоценни камъни; пемза, шмиргел, естествени абразиви; други минерали, н.д.

08.99.21

Благородни и скъпоценни камъни (без технически диаманти), необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени

08.99.22

Технически диаманти, необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени; пемза; шмиргел; естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви

08.99.29

Други минерали, н.д.

09

Спомагателни услуги в добива

09.1

Спомагателни услуги в добива на нефт и природен газ

09.10

Спомагателни услуги в добива на нефт и природен газ

09.10.1

Спомагателни услуги в добива на нефт и природен газ

09.10.11

Сондажни работи при добива на нефт и природен газ

09.10.12

Монтаж, ремонт и демонтаж на сонди за добив на нефт и природен газ, вкл. съпътстващи услуги

09.10.13

Услуги по втечняване и повторно превръщане в газ на природния газ с цел транспортиране, извършвани на мястото на добива

09.9

Спомагателни услуги в добива, без добива на нефт и природен газ

09.90

Спомагателни услуги в добива, без добива на нефт и природен газ

09.90.1

Спомагателни услуги в добива, без добива на нефт и природен газ

09.90.11

Спомагателни услуги в добива на антрацитни и черни въглища

09.90.19

Спомагателни услуги в добива, без добива на нефт, природен газ, антрацитни и черни въглища

C

ПРОДУКТИ НА ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

10

Хранителни продукти

10.1

Месо и месни продукти

10.11

Месо, без месо от домашни птици

10.11.1

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, прясно или охладено

10.11.11

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено

10.11.12

Месо от свине, прясно или охладено

10.11.13

Месо от овце, прясно или охладено

10.11.14

Месо от кози, прясно или охладено

10.11.15

Месо от коне, магарета, мулета или катъри, прясно или охладено

10.11.2

Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, пресни или охладени

10.11.20

Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, пресни или охладени

10.11.3

Месо и субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, замразени; месо и субпродукти, годни за консумация, от други животни, пресни, охладени или замразени

10.11.31

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразено

10.11.32

Месо от свине, замразено

10.11.33

Месо от овце, замразено

10.11.34

Месо от кози, замразено

10.11.35

Месо от коне, магарета, мулета или катъри, замразено

10.11.39

Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, замразени; месо и субпродукти, годни за консумация, от други животни, пресни, охладени или замразени

10.11.4

Вълна табашка, непрана; сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета, катъри, овце и кози

10.11.41

Вълна табашка, непрана

10.11.42

Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, цели

10.11.43

Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, различни от целите

10.11.44

Сурови кожи от овце или агнета

10.11.45

Сурови кожи от кози или ярета

10.11.5

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине

10.11.50

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози или свине

10.11.6

Необработени животински отпадъци, негодни за консумация от човека

10.11.60

Необработени животински отпадъци, негодни за консумация от човека

10.11.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на месо, без месо от домашни птици

10.11.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на месо, без месо от домашни птици

10.12

Месо от домашни птици

10.12.1

Месо от домашни птици, прясно или охладено

10.12.10

Месо от домашни птици, прясно или охладено

10.12.2

Месо от домашни птици, замразено

10.12.20

Месо от домашни птици, замразено

10.12.3

Мазнини от птици

10.12.30

Мазнини от птици

10.12.4

Субпродукти, годни за консумация, от домашни птици

10.12.40

Субпродукти, годни за консумация, от домашни птици

10.12.5

Перушина и кожи и други части от птици, покрити с пера

10.12.50

Перушина и кожи и други части от птици, покрити с пера

10.12.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на месо от домашни птици

10.12.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на месо от домашни птици

10.13

Месни продукти

10.13.1

Продукти от месо, субпродукти или кръв

10.13.11

Месо от свине, осолено или в саламура, сушено или пушено

10.13.12

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, осолено или в саламура, сушено или пушено

10.13.13

Месо и субпродукти (без тези от едър рогат добитък и свине), осолени или в саламура, сушени или пушени; брашно и прахове от месо или субпродукти, годни за консумация

10.13.14

Колбаси и подобни продукти от месо, субпродукти или кръв

10.13.15

Други приготвени храни и консерви от месо, субпродукти или кръв

10.13.16

Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от месо или субпродукти, негодни за консумация от човека; пръжки

10.13.9

Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на месни продукти; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на месни продукти

10.13.91

Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на месни продукти

10.13.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на месни продукти

10.2

Риба и други водни животни, преработени и консервирани

10.20

Риба и други водни животни, преработени и консервирани

10.20.1

Риба, прясна, охладена или замразена

10.20.11

Филета и друго месо (дори смляно) от риба, пресни или охладени

10.20.12

Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, пресни или охладени

10.20.13

Риба, замразена

10.20.14

Филета от риба, замразени

10.20.15

Друго месо от риба (дори смляно), замразено

10.20.16

Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, замразени

10.20.2

Риба, преработена или консервирана по друг начин; хайвер и неговите заместители

10.20.21

Филета от риба, сушени, осолени или в саламура, но непушени

10.20.22

Черен дроб, хайвер, семенна течност, перки, глави, опашки, плавателни мехури и други субпродукти от риба, годни за консумация от човека, сушени, пушени, осолени или в саламура; брашно, грис и агломерати под формата на гранули от риба, годни за консумация от човека

10.20.23

Риба, сушена, дори осолена или в саламура

10.20.24

Риба, вкл. филета, пушена

10.20.25

Риба, преработена или консервирана по друг начин, без готови рибни ястия

10.20.26

Хайвер и неговите заместители

10.20.3

Ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни и водорасли, замразени, преработени или консервирани

10.20.31

Ракообразни, замразени, сушени, осолени или в саламура

10.20.32

Мекотели, замразени, сушени, осолени или в саламура

10.20.33

Други водни безгръбначни и водорасли, замразени, сушени, осолени или в саламура

10.20.34

Ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни и водорасли, преработени или консервирани по друг начин

10.20.4

Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули, негодни за консумация от човека; други продукти от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, н.д.

10.20.41

Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека

10.20.42

Други продукти от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека

10.20.9

Услуги по опушване и други начини на преработка и консервиране на рибни продукти; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на риба, ракообразни и мекотели, преработени и консервирани

10.20.91

Услуги по опушване и други начини на преработка и консервиране на рибни продукти

10.20.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на риба, ракообразни и мекотели, преработени и консервирани

10.3

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

10.31

Картофи, преработени и консервирани

10.31.1

Картофи, преработени и консервирани

10.31.11

Картофи, замразени

10.31.12

Картофи, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, но необработени по друг начин

10.31.13

Брашно, грис, прахове, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от сушени картофи

10.31.14

Картофи, приготвени или консервирани

10.31.9

Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на картофи и картофени продукти; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на преработени и консервирани картофи

10.31.91

Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на картофи и картофени продукти

10.31.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на преработени и консервирани картофи

10.32

Плодови и зеленчукови сокове

10.32.1

Плодови и зеленчукови сокове

10.32.11

Сок от домати, с тегловно съдържание на сухо вещество 7%

10.32.12

Сок от портокали

10.32.13

Сок от грейпфрути

10.32.14

Сок от ананаси

10.32.15

Сок от грозде (вкл. неферментирала гроздова мъст)

10.32.16

Сок от ябълки

10.32.17

Смеси от плодови и зеленчукови сокове

10.32.19

Сок от други плодове или зеленчуци

10.32.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плодови и зеленчукови сокове

10.32.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плодови и зеленчукови сокове

10.39

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани по друг начин

10.39.1

Зеленчуци (без картофи), преработени и консервирани

10.39.11

Зеленчуци (без картофи), замразени

10.39.12

Зеленчуци (без картофи), временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние

10.39.13

Зеленчуци (без картофи), сушени

10.39.14

Нарязани и пакетирани плодове и зеленчуци

10.39.15

Фасул, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия

10.39.16

Грах, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия

10.39.17

Други зеленчуци (без картофи), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия

10.39.18

Зеленчуци (без картофи), плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина

10.39.2

Плодове и ядки, преработени и консервирани

10.39.21

Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени

10.39.22

Конфитюри, желета, мармалади, пюрета и каши, от плодове

10.39.23

Черупкови плодове, фъстъци и други ядки и семена, печени, осолени или приготвени по друг начин

10.39.24

Плодове, временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние

10.39.25

Фъстъци и черупкови плодове, сурови, обелени

10.39.29

Плодове, сушени, приготвени или консервирани по друг начин

10.39.3

Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти

10.39.30

Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти

10.39.9

Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на плодове и зеленчуци; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плодове и зеленчуци, преработени и консервирани по друг начин

10.39.91

Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на плодове и зеленчуци

10.39.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плодове и зеленчуци, преработени и консервирани по друг начин

10.4

Растителни и животински масла и мазнини

10.41

Растителни и животински масла и мазнини, без маргарин

10.41.1

Животински масла и мазнини и техните фракции, сурови

10.41.11

Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, несмесени, необработени по друг начин

10.41.12

Мазнини и масла и техните фракции, от риба и морски бозайници

10.41.19

Други мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

10.41.2

Растителни масла, сурови

10.41.21

Фъстъчено масло, сурово

10.41.22

Маслиново масло, сурово

10.41.23

Слънчогледово масло, сурово

10.41.24

Рапично, репично и синапено масло, сурови

10.41.25

Палмово масло, сурово

10.41.29

Други растителни масла, сурови

10.41.3

Памучен линтер

10.41.30

Памучен линтер

10.41.4

Кюспе и други твърди остатъци при извличането на растителни масла или мазнини; брашно от маслодайни семена или плодове, без синапеното брашно

10.41.41

Кюспе и други твърди остатъци при извличането на растителни масла или мазнини

10.41.42

Брашно от маслодайни семена или плодове, без синапеното брашно

10.41.5

Рафинирани масла, без остатъци

10.41.51

Соево масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.52

Фъстъчено масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.53

Маслиново масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.54

Слънчогледово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.55

Памучно масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.56

Рапично, репично и синапено масло и техните фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.57

Палмово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.58

Кокосово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.59

Други растителни масла и нелетливи растителни масла и мазнини (без царевичното масло) и техните фракции, рафинирани, но не химически променени

10.41.6

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, хидрогенирани, естерифицирани, но необработени по друг начин

10.41.60

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, хидрогенирани, естерифицирани, но необработени по друг начин

10.41.7

Растителни восъци (без триглицериди); дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход

10.41.71

Растителни восъци (без триглицериди)

10.41.72

Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход

10.41.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на растителни и животински масла и мазнини

10.41.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на растителни и животински масла и мазнини

10.42

Маргарин и подобни хранителни мазнини

10.42.1

Маргарин и подобни хранителни мазнини

10.42.10

Маргарин и подобни хранителни мазнини

10.42.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на маргарин и подобни хранителни мазнини

10.42.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на маргарин и подобни хранителни мазнини

10.5

Мляко и млечни продукти

10.51

Мляко и млечни продукти, без сладолед

10.51.1

Мляко прясно и сметана, обработени, течни

10.51.11

Мляко прясно, обработено, течно

10.51.12

Сметана с тегловно маслено съдържание > 6%, некондензирана, нито подсладена

10.51.2

Мляко прясно и сметана, на прах

10.51.21

Мляко прясно и сметана, обезмаслени, на прах

10.51.22

Мляко прясно и сметана, пълномаслени, на прах

10.51.3

Млечно масло и млечни мазнини, млечни пасти за намазване

10.51.30

Млечно масло и млечни мазнини, млечни пасти за намазване

10.51.4

Сирене, кашкавал и извара

10.51.40

Сирене, кашкавал и извара

10.51.5

Друго мляко и млечни продукти

10.51.51

Кондензирано мляко

10.51.52

Кисело мляко и други заквасени млека и сметана

10.51.53

Казеин

10.51.54

Лактоза и сироп от лактоза

10.51.55

Суроватка

10.51.56

Други продукти от естествени съставки на млякото

10.51.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мляко и млечни продукти, без сладолед

10.51.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мляко и млечни продукти, без сладолед

10.52

Сладолед

10.52.1

Сладолед

10.52.10

Сладолед

10.52.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сладолед

10.52.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сладолед

10.6

Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

10.61

Мелничарски продукти

10.61.1

Ориз, олющен или натрошен

10.61.11

Олющен ориз (карго или кафяв)

10.61.12

Ориз бял (на който е премахната частично или изцяло плодовата и семенната обвивка); ориз натрошен

10.61.2

Брашно от зърнено-житни и сухи бобови растения; смеси и теста

10.61.21

Брашно пшенично или брашно – смес от пшеница и ръж

10.61.22

Брашно от други зърнено-житни растения

10.61.23

Брашно и грис от сухи бобови растения, от корени или грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, или от плодове

10.61.24

Смеси и тесто за приготвяне на хлебни, сладкарски или бисквитени продукти

10.61.3

Едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули и други продукти от зърнено-житни растения

10.61.31

Едрозърнест и дребнозърнест грис от пшеница

10.61.32

Едрозърнест и дребнозърнест грис от други зърнено-житни растения; агломерати под формата на гранули от зърнено-житни растения

10.61.33

Зърна от зърнено-житни растения, обработени по друг начин, готови за пряка консумация

10.61.4

Трици и други видове отпадъци, получени при обработката на зърнено-житни и бобови растения

10.61.40

Трици и други видове отпадъци, получени при обработката на зърнено-житни и бобови растения

10.61.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мелничарски продукти

10.61.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мелничарски продукти

10.62

Нишесте и нишестени продукти

10.62.1

Нишесте и нишестени продукти; захар и захарни сиропи, н.д.

10.62.11

Нишесте; инулин; глутен от пшеница; декстрин и друго модифицирано нишесте

10.62.12

Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, на люспи, зърна или подобни форми

10.62.13

Глюкоза и сироп от глюкоза; фруктоза и сироп от фруктоза; инвертна захар; захар и захарни сиропи, н.д.

10.62.14

Царевично масло и неговите фракции

10.62.2

Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци

10.62.20

Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци

10.62.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на нишесте и нишестени продукти

10.62.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на нишесте и нишестени продукти

10.7

Хлебни и тестени изделия

10.71

Хляб, хлебни и тестени сладкарски изделия, пресни

10.71.1

Хляб, хлебни и тестени сладкарски изделия, пресни

10.71.11

Хляб, пресен

10.71.12

Тестени сладкарски и хлебни изделия с добавка на захар, пресни

10.71.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хляб, хлебни и тестени сладкарски изделия, пресни

10.71.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хляб, хлебни и тестени сладкарски изделия, пресни

10.72

Сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия

10.72.1

Сухари и сухи сладкарски изделия

10.72.11

Хрупкав хляб, сухар и подобни препечени изделия

10.72.12

Меденки, сладки бисквити, вафли и гофрети

10.72.19

Други сухи сладкарски изделия

10.72.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия

10.72.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сухари, бисквити и сухи сладкарски изделия

10.73

Макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия

10.73.1

Макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия

10.73.11

Макарони, юфка и подобни макаронени изделия

10.73.12

Кус-кус

10.73.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия

10.73.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на макарони, юфка, кус-кус и подобни макаронени изделия

10.8

Други хранителни продукти

10.81

Захар

10.81.1

Сурова или рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло; меласа

10.81.11

Сурова захар от захарна тръстика или захарно цвекло, в твърдо състояние

10.81.12

Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки

10.81.13

Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло с ароматизиращи или оцветяващи добавки; захар и сироп от клен

10.81.14

Меласа

10.81.2

Резенки сухи от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар

10.81.20

Резенки сухи от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар

10.81.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на захар

10.81.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на захар

10.82

Какао, шоколадови и захарни изделия

10.82.1

Какаова маса, дори обезмаслена; масло, мазнина и течно масло от какао; какао на прах

10.82.11

Какаова маса, дори обезмаслена

10.82.12

Масло, мазнина и течно масло, от какао

10.82.13

Какао на прах без прибавка на захар или други подсладители

10.82.14

Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители

10.82.2

Шоколадови и захарни изделия

10.82.21

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), във форми, пригодени за продажба на едро

10.82.22

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао (без подсладено какао на прах), в други форми

10.82.23

Захарни изделия (вкл. бял шоколад), несъдържащи какао

10.82.24

Плодове, кори от плодове и други части от растения, варени в захарен сироп

10.82.3

Черупки, обелки, люспи и други отпадъци от какао

10.82.30

Черупки, обелки, люспи и други отпадъци от какао

10.82.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на какао, шоколадови и захарни изделия

10.82.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на какао, шоколадови и захарни изделия

10.83

Преработени чай и кафе

10.83.1

Преработени чай и кафе

10.83.11

Кафе, декофеинизирано или печено

10.83.12

Заместители на кафе, екстракти, есенции и концентрати от кафе или от заместители на кафето; люспи и черупки от кафе

10.83.13

Зелен чай (неферментирал), черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай в опаковки със съдържание 3 кг

10.83.14

Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и продукти, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на чай или мате

10.83.15

Билков чай

10.83.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с преработката на чай и кафе

10.83.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с преработката на чай и кафе

10.84

Хранителни подправки и овкусители

10.84.1

Оцет; сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица

10.84.11

Оцет и заместители на оцета

10.84.12

Сосове; комбинирани подправки и овкусители; синапено брашно и готова горчица

10.84.2

Подправки, преработени

10.84.21

Пипер (от вида piper), преработен

10.84.22

Лют и сладък пипер (от вида capsicum), сушен, преработен

10.84.23

Канела и канелени цветове, преработени; други преработени подправки

10.84.3

Сол за хранителни цели

10.84.30

Сол за хранителни цели

10.84.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хранителни подправки и овкусители

10.84.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хранителни подправки и овкусители

10.85

Готови ястия

10.85.1

Готови ястия

10.85.11

Готови ястия на базата на месо, субпродукти или кръв

10.85.12

Готови ястия на базата на риба, ракообразни и мекотели

10.85.13

Готови ястия на базата на зеленчуци

10.85.14

Готови ястия на базата на макаронени изделия

10.85.19

Други готови ястия

10.85.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на готови ястия

10.85.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на готови ястия

10.86

Хомогенизирани и диетични храни

10.86.1

Хомогенизирани и диетични храни

10.86.10

Хомогенизирани и диетични храни

10.86.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хомогенизирани и диетични храни

10.86.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хомогенизирани и диетични храни

10.89

Други хранителни продукти, н.д.

10.89.1

Супи, яйчен албумин, маи и други хранителни продукти; екстракти и сокове от месо, риба и водни безгръбначни

10.89.11

Готови супи и бульони и препарати за тях

10.89.12

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни или консервирани; птичи яйца с черупки, консервирани или варени; яйчен албумин

10.89.13

Маи (активни или неактивни); други неактивни едноклетъчни организми; набухватели

10.89.14

Екстракти и сокове от месо, риба и водни безгръбначни

10.89.15

Растителни сокове и екстракти; пектинови материали; други лепкави и сгъстяващи материали

10.89.16

Готови нетрайни хранителни продукти – сандвичи, пресни пици и подобни

10.89.17

Хранителни добавки, предназначени за консумация от човека

10.89.19

Разнообразни хранителни продукти, н.д.

10.89.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други хранителни продукти, н.д.

10.89.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други хранителни продукти, н.д.

10.9

Готови храни за животни

10.91

Готови храни (фуражи) за селскостопански животни

10.91.1

Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, без брашно и агломерати от люцерна

10.91.10

Готови храни (фуражи) за селскостопански животни, без брашно и агломерати от люцерна

10.91.2

Брашно и агломерати от люцерна

10.91.20

Брашно и агломерати от люцерна

10.91.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на готови храни (фуражи) за селскостопански животни

10.91.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на готови храни (фуражи) за селскостопански животни

10.92

Готови храни за домашни любимци

10.92.1

Готови храни за домашни любимци

10.92.10

Готови храни за домашни любимци

10.92.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на готови храни за домашни любимци

10.92.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на готови храни за домашни любимци

11

Напитки

11.0

Напитки

11.01

Спиртни напитки

11.01.1

Спиртни напитки

11.01.10

Спиртни напитки

11.01.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на спиртни напитки

11.01.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на спиртни напитки

11.02

Вина от грозде

11.02.1

Вина от прясно грозде; гроздова мъст

11.02.11

Пенливи вина от прясно грозде

11.02.12

Вина от прясно грозде, без пенливи вина; ферментирала гроздова мъст

11.02.2

Винени утайки; суров винен камък (тригия)

11.02.20

Винени утайки; суров винен камък (тригия)

11.02.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на вина от грозде

11.02.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на вина от грозде

11.03

Други ферментирали напитки

11.03.1

Други ферментирали напитки

11.03.10

Други ферментирали напитки

11.03.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други ферментирали напитки

11.03.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други ферментирали напитки

11.04

Други недестилирани алкохолни напитки

11.04.1

Вермути и други ароматизирани вина от прясно грозде

11.04.10

Вермути и други ароматизирани вина от прясно грозде

11.04.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други недестилирани алкохолни напитки

11.04.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други недестилирани алкохолни напитки

11.05

Пиво

11.05.1

Пиво, без отпадъци от пивоварни

11.05.10

Пиво, без отпадъци от пивоварни

11.05.2

Отпадъци от пивоварни или от спиртоварни

11.05.20

Отпадъци от пивоварни или от спиртоварни

11.05.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на пиво

11.05.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на пиво

11.06

Малц

11.06.1

Малц

11.06.10

Малц

11.06.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на малц

11.06.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на малц

11.07

Безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води

11.07.1

Минерални води и безалкохолни напитки

11.07.11

Минерални и газирани води, неподсладени, нито ароматизирани

11.07.19

Други безалкохолни напитки

11.07.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на минерални води и безалкохолни напитки

11.07.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на минерални води и безалкохолни напитки

12

Тютюневи изделия

12.0

Тютюневи изделия

12.00

Тютюневи изделия

12.00.1

Тютюневи изделия, без отпадъци от тютюн

12.00.11

Цигари, пурети и пури, от тютюн или от заместители на тютюна

12.00.12

Тютюн, обработен, частично или изцяло очистен от твърдите жилки

12.00.19

Други тютюневи изделия и заместители, обработени; „хомогенизирани“ или „възстановени“ тютюни; тютюневи екстракти и сокове

12.00.2

Отпадъци от тютюн

12.00.20

Отпадъци от тютюн

12.00.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тютюневи изделия

12.00.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тютюневи изделия

13

Текстил и изделия от текстил, без облекло

13.1

Текстилни прежди и конци

13.10

Текстилни прежди и конци

13.10.1

Мазнина от вълна (серей), вкл. ланолин

13.10.10

Мазнина от вълна (серей), вкл. ланолин

13.10.2

Естествени текстилни влакна, подготвени за предене

13.10.21

Сурова коприна (неусукана)

13.10.22

Вълна, обезмаслена или карбонизирана, неподготвена за предене

13.10.23

Дреб от вълна или от фини животински косми

13.10.24

Вълна, фини или груби животински косми, подготвени за предене

13.10.25

Памук, подготвен за предене

13.10.26

Юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами), подготвени за предене

13.10.29

Лен, коноп и други текстилни растителни влакна, подготвени за предене

13.10.3

Синтетични и изкуствени щапелни влакна, подготвени за предене

13.10.31

Синтетични щапелни влакна, подготвени за предене

13.10.32

Изкуствени щапелни влакна, подготвени за предене

13.10.4

Прежди от естествена коприна и прежди от отпадъци от естествена коприна

13.10.40

Прежди от естествена коприна и прежди от отпадъци от естествена коприна

13.10.5

Прежди от вълна, от фини или груби животински косми

13.10.50

Прежди от вълна, от фини или груби животински косми

13.10.6

Прежди и шевни конци от памук

13.10.61

Прежди от памук (без шевните конци)

13.10.62

Шевни конци от памук

13.10.7

Прежди от текстилни растителни влакна, различни от памук (вкл. лен, юта, кокосови влакна и коноп); хартиени прежди

13.10.71

Прежди от лен

13.10.72

Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна; прежди от коноп или от други текстилни растителни влакна; хартиени прежди

13.10.8

Прежди и шевни конци от синтетични или изкуствени нишки или щапелни влакна

13.10.81

Прежди от синтетични или изкуствени нишки, усукани или корд (без шевните конци, преждите с висока здравина от полиамидни, полиестерни или вискозни коприни), непригодени за продажба на дребно; прежди от синтетични или изкуствени нишки (без шевните конци), пригодени за продажба на дребно

13.10.82

Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно 85% от тези влакна

13.10.83

Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевните конци), съдържащи тегловно < 85% от тези влакна

13.10.84

Прежди от изкуствени щапелни влакна (без шевните конци)

13.10.85

Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки или щапелни влакна

13.10.9

Развлакнени отпадъци; услуги по подготовка на естествените текстилни влакна за предене; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на текстилни прежди и конци

13.10.91

Развлакнени отпадъци от вълна или от фини или груби животински косми

13.10.92

Развлакнени отпадъци и други отпадъци от памук

13.10.93

Услуги по подготовка на естествените текстилни влакна за предене

13.10.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на текстилни прежди и конци

13.2

Тъкани

13.20

Тъкани

13.20.1

Тъкани (без специалните) от естествени влакна, различни от памучни

13.20.11

Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна

13.20.12

Тъкани от щрайхгарна или камгарна вълна от фини или груби животински косми

13.20.13

Тъкани от лен

13.20.14

Тъкани от юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами)

13.20.19

Тъкани от коноп, рами или от други текстилни растителни влакна; тъкани от хартиени прежди

13.20.2

Тъкани от памук

13.20.20

Тъкани от памук

13.20.3

Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични или изкуствени нишки и щапелни влакна

13.20.31

Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични или изкуствени нишки

13.20.32

Тъкани (без специалните) от прежди от синтетични щапелни влакна

13.20.33

Тъкани (без специалните) от прежди от изкуствени щапелни влакна

13.20.4

Специални тъкани (тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда; хавлиени тъкани и други)

13.20.41

Тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани и ленти)

13.20.42

Хавлиени тъкани от памук (без ленти и ленти без вътък)

13.20.43

Хавлиени тъкани от други текстилни материали (без ленти и ленти без вътък)

13.20.44

Тъкани със сплитка гаце (без превързочна марля, ленти и ленти без вътък)

13.20.45

Тъфтинг изделия, без килими и други подови настилки

13.20.46

Тъкани (вкл. ленти) от стъклени влакна

13.20.5

Имитация на кожухарски кожи, получени чрез тъкане

13.20.50

Имитация на кожухарски кожи, получени чрез тъкане

13.20.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тъкани

13.20.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тъкани

13.3

Услуги по облагородяване на прежди, платове и облекло

13.30

Услуги по облагородяване на прежди, платове и облекло

13.30.1

Услуги по облагородяване на прежди, платове и облекло

13.30.11

Услуги по избелване и багрене на текстилни влакна и прежди

13.30.12

Услуги по избелване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло)

13.30.13

Услуги по багрене на платове и текстилни изделия (вкл. облекло)

13.30.19

Услуги по друго облагородяване на платове и текстилни изделия (вкл. облекло)

13.9

Други текстилни изделия

13.91

Плетени платове

13.91.1

Плетени платове

13.91.11

Кадифета, плюшове и хавлиени платове, плетени

13.91.19

Други плетени платове, вкл. имитация на кожухарски кожи, получени чрез плетене

13.91.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плетени платове

13.91.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плетени платове

13.92

Конфекционирани текстилни изделия, без облекло

13.92.1

Конфекционирани текстилни изделия за домакинството

13.92.11

Одеяла (без електрическите одеяла)

13.92.12

Спално бельо

13.92.13

Покривки и кърпи за маса

13.92.14

Кърпи за тоалет или за кухня

13.92.15

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане; драперии и волани за легла

13.92.16

Други конфекционирани текстилни изделия за домакинството; асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци за изработване на килими, гоблени и подобни текстилни изделия

13.92.2

Други конфекционирани текстилни изделия

13.92.21

Амбалажни чували и торбички

13.92.22

Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, сърфове и други изделия за къмпинг

13.92.23

Парашути (вкл. управляеми парашути и парапланери) и ротошути; части и принадлежности за тях

13.92.24

Спални чували; изделия за легла

13.92.29

Други конфекционирани текстилни изделия (вкл. кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах, спасителни жилетки и колани)

13.92.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на конфекционирани текстилни изделия, без облекло

13.92.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на конфекционирани текстилни изделия, без облекло

13.93

Килими и текстилни подови настилки

13.93.1

Килими и текстилни подови настилки

13.93.11

Килими и други подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас

13.93.12

Тъкани килими и други подови настилки от текстилни материали, без тъфтинг и флок

13.93.13

Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг

13.93.19

Други килими и подови настилки от текстилни материали (вкл. от филц)

13.93.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на килими и текстилни подови настилки

13.93.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на килими и текстилни подови настилки

13.94

Канапи, въжета, мрежи и изделия от тях

13.94.1

Канапи, въжета, мрежи и изделия от тях, без тези, изработени от отпадъци

13.94.11

Канапи, въжета и дебели въжета от юта или от други текстилни ликови влакна

13.94.12

Мрежи; изделия от прежди, ленти, канапи, въжета, н.д.

13.94.2

Парцали, шнурове, въжета и дебели въжета от текстилни материали под формата на отпадъци или на изделия, негодни за употреба

13.94.20

Парцали, шнурове, въжета и дебели въжета от текстилни материали под формата на отпадъци или на изделия, негодни за употреба

13.94.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях

13.94.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях

13.95

Нетъкани материали и изделия от тях, без облекло

13.95.1

Нетъкани материали и изделия от тях, без облекло

13.95.10

Нетъкани материали и изделия от тях, без облекло

13.95.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на нетъкани материали и изделия от тях, без облекло

13.95.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на нетъкани материали и изделия от тях, без облекло

13.96

Други текстилни изделия за техническа и производствена употреба

13.96.1

Други текстилни изделия за техническа и производствена употреба

13.96.11

Метални и метализирани прежди

13.96.12

Тъкани от метални нишки или от метализирани текстилни прежди, н.д.

13.96.13

Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди и ленти, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаса

13.96.14

Тъкани, импрегнирани, промазани или покрити, н.д.

13.96.15

Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина от полиамиди, полиестери или вискозна коприна

13.96.16

Текстилни продукти и изделия за техническа употреба (вкл. фитили; нажежаващи се чорапчета, транспортни ленти или трансмисионни ремъци, тъкани за пресяване, прецеждане и филтриране)

13.96.17

Ленти; пасмантерийни и аналогични орнаментни изделия

13.96.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на текстилни изделия за техническа и производствена употреба

13.96.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на текстилни изделия за техническа и производствена употреба

13.99

Други текстилни изделия, н.д.

13.99.1

Тюлове, дантели и бродерии; обвити прежди и ленти; шенилна прежда; прежди „във верижка“

13.99.11

Тюлове и други мрежести тъкани, без изтъканите и плетени изделия; дантели на парчета, на ленти или на мотиви

13.99.12

Бродерии на парчета, на ленти или на мотиви

13.99.13

Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани

13.99.14

Текстилни влакна с дължина 5 мм (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали

13.99.15

Обвити прежди и ленти; шенилна прежда; прежди „във верижка“

13.99.16

Ватирани текстилни изделия на парчета

13.99.19

Друг текстил и изделия от текстил, н.д.

13.99.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други текстилни изделия, н.д.

13.99.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други текстилни изделия, н.д.

14

Облекло

14.1

Облекло, без кожухарското

14.11

Облекло от обработени меки кожи

14.11.1

Облекло от естествени или възстановени обработени меки кожи

14.11.10

Облекло от естествени или възстановени обработени меки кожи

14.11.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на облекло от обработени меки кожи

14.11.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на облекло от обработени меки кожи

14.12

Работно облекло

14.12.1

Работно облекло за мъже

14.12.11

Работни ансамбли и сака за мъже

14.12.12

Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за мъже

14.12.2

Работно облекло за жени

14.12.21

Работни ансамбли и сака за жени

14.12.22

Работни панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното и къси панталони, за жени

14.12.3

Друго работно облекло

14.12.30

Друго работно облекло

14.12.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на работно облекло

14.12.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на работно облекло

14.13

Горно облекло, без работно

14.13.1

Горно облекло, трикотажно или плетено

14.13.11

Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

14.13.12

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

14.13.13

Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета

14.13.14

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за жени или момичета

14.13.2

Горно облекло, различно от трикотажното или плетеното, за мъже или момчета

14.13.21

Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

14.13.22

Костюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

14.13.23

Сака, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

14.13.24

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

14.13.3

Горно облекло, различно от трикотажното или плетеното, за жени или момичета

14.13.31

Палта, палта-пелерини, анораци, якета и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

14.13.32

Костюми и ансамбли, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

14.13.33

Сака, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

14.13.34

Рокли, поли и поли-панталони, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

14.13.35

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

14.13.4

Облекло и текстилни изделия, употребявани

14.13.40

Облекло и текстилни изделия, употребявани

14.13.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на горно облекло, без работно

14.13.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на горно облекло, без работно

14.14

Ризи, блузи и друго долно облекло

14.14.1

Ризи, блузи и друго долно облекло, трикотажно или плетено

14.14.11

Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

14.14.12

Слипове и други долни гащи, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

14.14.13

Ризи и блузи, трикотажни или плетени, за жени или момичета

14.14.14

Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета

14.14.2

Ризи, блузи и друго долно облекло, различно от трикотажното или плетеното

14.14.21

Ризи, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

14.14.22

Долни фланелки, слипове, долни гащи, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета

14.14.23

Ризи и блузи, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

14.14.24

Долни фланелки, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета

14.14.25

Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и други подобни изделия и части за тях, дори трикотажни или плетени

14.14.3

Тениски (фланелки с ръкав, без яка) и долни фланелки, трикотажни или плетени

14.14.30

Тениски (фланелки с ръкав, без яка) и долни фланелки, трикотажни или плетени

14.14.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на ризи, блузи и друго долно облекло

14.14.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на ризи, блузи и друго долно облекло

14.19

Друго облекло и допълнения за облекло

14.19.1

Облекло за бебета и друго облекло и допълнения за облекло, трикотажни или плетени

14.19.11

Облекло за бебета и допълнения за облекло, трикотажни или плетени

14.19.12

Горно облекло за спорт, комбинезони и ансамбли за ски, бански костюми и друго облекло, трикотажни или плетени

14.19.13

Ръкавици, трикотажни или плетени

14.19.19

Други конфекционирани допълнения и части за облекло, трикотажни или плетени

14.19.2

Облекло за бебета и друго облекло и допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените

14.19.21

Облекло за бебета и допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените

14.19.22

Горно облекло за спорт, комбинезони и ансамбли за ски, бански костюми и друго облекло, различни от трикотажните или плетените

14.19.23

Носни и джобни кърпички, шалове, кърпи за глава, шалчета, воалетки, вратовръзки, папийонки и шалчета-вратовръзки, ръкавици и други конфекционирани допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените

14.19.3

Допълнения за облекло от кожи; облекло от филц или нетъкани материали; облекло от текстилни материали, промазани или покрити с пластмаси или други покрития

14.19.31

Допълнения за облекло от естествена или възстановена лицева кожа (без защитните ръкавици и тези за спорт)

14.19.32

Облекло от филц или от нетъкани материали, дори импрегнирани или промазани; облекло от текстилни материали, импрегнирани или промазани

14.19.4

Шапки

14.19.41

Щумпи и други форми за шапки, изплетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали

14.19.42

Шапки от филц, изплетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали, или конфекционирани от дантели на парчета; мрежи и филета за коса

14.19.43

Шапки от други материали (без тези от филц, каучук, пластмаси, азбест и защитните); ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, козирки и подбрадници за шапкарството

14.19.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на друго облекло и допълнения за облекло

14.19.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на друго облекло и допълнения за облекло

14.2

Облекло и изделия от кожухарски кожи

14.20

Облекло и изделия от кожухарски кожи

14.20.1

Облекло, допълнения за облекло и други изделия от кожухарски кожи, без шапки

14.20.10

Облекло, допълнения за облекло и други изделия от кожухарски кожи, без шапки

14.20.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на облекло и изделия от кожухарски кожи

14.20.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на облекло и изделия от кожухарски кожи

14.3

Други трикотажни изделия

14.31

Чорапи и чорапогащи

14.31.1

Чорапогащи, дълги, три четвърти и къси чорапи и други подобни изделия

14.31.10

Чорапогащи, дълги, три четвърти и къси чорапи и други подобни изделия

14.31.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на чорапи и чорапогащи

14.31.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на чорапи и чорапогащи

14.39

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени

14.39.1

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени

14.39.10

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени

14.39.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени

14.39.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени

15

Обработени кожи и изделия от тях

15.1

Обработени кожи; куфари, чанти и други изделия за пътуване; сарашки и седларски изделия

15.11

Обработени кожи

15.11.1

Обработени кожухарски кожи

15.11.10

Обработени кожухарски кожи

15.11.2

Велурирани кожи (вкл. комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи); кожи с лаково, метализирано или друго покритие

15.11.21

Велурирани кожи (вкл. комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи)

15.11.22

Кожи с лаково, метализирано или друго покритие

15.11.3

Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри

15.11.31

Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, цели

15.11.32

Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, различни от целите

15.11.33

Обработени кожи без косъм от коне, магарета, мулета или катъри

15.11.4

Обработени кожи без косъм от овце, кози и свине

15.11.41

Обработени кожи без косъм от овце

15.11.42

Обработени кожи без косъм от кози

15.11.43

Обработени кожи без косъм от свине

15.11.5

Обработени кожи без косъм от други животни; възстановени кожи на базата на кожа

15.11.51

Обработени кожи без косъм от други животни

15.11.52

Възстановени кожи на базата на кожа или кожени влакна

15.11.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на обработени кожи

15.11.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на обработени кожи

15.12

Куфари, чанти и други изделия за пътуване; сарашки и седларски изделия

15.12.1

Сарашки и седларски изделия; куфари, чанти и други изделия за пътуване; други изделия от кожа

15.12.11

Сарашки или седларски изделия за всякакви животни, от всякакъв вид материали

15.12.12

Куфари, чанти и други изделия за пътуване от всякакъв вид материали

15.12.13

Каишки за ръчни часовници (без металните) и части за тях

15.12.19

Други изделия от естествени или възстановени кожи (вкл. изделия за технически цели)

15.12.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на куфари, чанти и други изделия за пътуване; сарашки и седларски изделия

15.12.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на куфари, чанти и други изделия за пътуване; сарашки и седларски изделия

15.2

Обувки

15.20

Обувки

15.20.1

Обувки (без спортни и ортопедични обувки и обувки със защитно метално бомбе)

15.20.11

Непромокаеми обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без обувки със защитно метално бомбе)

15.20.12

Обувки с ходила и горна част от каучук или от пластмаси (без непромокаеми или спортни обувки)

15.20.13

Обувки с горна част от естествена кожа (без спортни обувки, обувки със защитно метално бомбе и различни специални обувки)

15.20.14

Обувки с горна част от текстилни материали (без спортни обувки)

15.20.2

Спортни обувки

15.20.21

Обувки за тенис, баскетбол, гимнастика, тренировки и подобни

15.20.29

Други спортни обувки (без обувки за ски и за кънки за лед)

15.20.3

Обувки със защитно метално бомбе и други обувки, н.д.

15.20.31

Обувки със защитно метално бомбе

15.20.32

Дървени обувки, различни специални обувки и други обувки, н.д.

15.20.4

Части за обувки от естествена кожа; сменяеми вътрешни ходила, табан хастари и подобни изделия; гети, гамаши и подобни изделия и части за тях

15.20.40

Части за обувки от естествена кожа; сменяеми вътрешни ходила, табан хастари и подобни изделия; гети, гамаши и подобни изделия и части за тях

15.20.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на обувки

15.20.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на обувки

16

Дървен материал, изделия от дървен материал и корк, без мебели; изделия от слама и материали за плетене

16.1

Дървен материал, нарязан и рендосан

16.10

Дървен материал, нарязан и рендосан

16.10.1

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение; дървени траверси за релсов път, неимпрегнирани

16.10.11

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от иглолистна дървесина

16.10.12

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, с дебелина > 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от дървесина, различна от иглолистната

16.10.13

Дървени траверси за релсов път, неимпрегнирани

16.10.2

Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни; дървесен талаш и дървесно брашно; дървен материал на парчета или частици

16.10.21

Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от иглолистна дървесина

16.10.22

Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от бамбук

16.10.23

Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръба или страни (вкл. несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития), от дървесина, различна от иглолистната и бамбука

16.10.24

Дървесен талаш и дървесно брашно

16.10.25

Дървен материал на парчета или на частици

16.10.3

Необрязан дървен материал; дървени траверси за релсов път, импрегнирани или обработени по друг начин

16.10.31

Дървен материал, обработен с боя, креозот или други консерванти

16.10.32

Дървени траверси за релсов път, импрегнирани

16.10.39

Дървен материал, небичен надлъжно, само грубо нарязан или заоблен, но нестругован, нито извит или обработен по някакъв друг начин, вкл. цепени и заострени колове и колчета

16.10.9

Услуги по сушене, импрегниране или химическа обработка на дървен материал; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на нарязан и рендосан дървен материал

16.10.91

Услуги по сушене, импрегниране или химическа обработка на дървен материал

16.10.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на нарязан и рендосан дървен материал

16.2

Изделия от дървен материал, корк, слама и материали за плетене

16.21

Фурнирни листове и дървесни плочи

16.21.1

Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал; плочи от дървесни частици и подобни плочи от дървесина или други лигноцелулозни материали

16.21.11

Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от бамбук

16.21.12

Плочи от дървесни частици

16.21.13

Плочи, наречени „oriented strand board“ (OSB), от дървесина

16.21.14

Други плочи от дървесина или от други лигноцелулозни материали

16.21.15

Плочи от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали

16.21.16

Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от иглолистна дървесина

16.21.17

Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, с най-малко един външен слой от тропическа дървесина

16.21.18

Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от дървесина, различна от иглолистната и тропическата

16.21.2

Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг надлъжно нарязан дървен материал; „уплътнен“ дървен материал

16.21.21

„Уплътнен“ дървен материал на блокове, плочи, дъски или профили

16.21.22

Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от иглолистна дървесина

16.21.23

Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от тропическа дървесина

16.21.24

Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от дървесина, различна от иглолистната и тропическата

16.21.9

Услуги по повърхностна обработка на шперплат, фурнировани плочи и подобна слоеста дървесина; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на фурнирни листове и дървесни плочи

16.21.91

Услуги по повърхностна обработка на шперплат, фурнировани плочи и подобна слоеста дървесина

16.21.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на фурнирни листове и дървесни плочи

16.22

Сглобени плочи от дървен материал за подови покрития

16.22.1

Сглобени плочи от дървен материал за подови покрития

16.22.10

Сглобени плочи от дървен материал за подови покрития

16.22.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сглобени плочи от дървен материал за подови покрития

16.22.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сглобени плочи от дървен материал за подови покрития

16.23

Дограма и други изделия от дървен материал за строителството

16.23.1

Дограма и други изделия от дървен материал за строителството (без сглобяеми постройки)

16.23.11

Прозорци, френски прозорци и техните каси, врати и техните каси и прагове, от дървен материал

16.23.12

Кофражи за бетониране, покривни шиндри и шейкове, от дървен материал

16.23.19

Конструкции и детайли от дървен материал за строителството, н.д.

16.23.2

Сглобяеми постройки от дървен материал

16.23.20

Сглобяеми постройки от дървен материал

16.23.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на дограма и други изделия от дървен материал за строителството

16.23.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на дограма и други изделия от дървен материал за строителството

16.24

Опаковки от дървен материал

16.24.1

Опаковки от дървен материал

16.24.11

Обикновени палети, бокс палети и други товароносители, от дървен материал

16.24.12

Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия, от дървен материал

16.24.13

Други опаковки от дървен материал и части за тях

16.24.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на опаковки от дървен материал

16.24.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на опаковки от дървен материал

16.29

Други изделия от дървен материал; изделия от корк, слама и материали за плетене

16.29.1

Други изделия от дървен материал

16.29.11

Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, дръжки за метли или четки, калъпи и опъвачи за обувки, заготовки за лули, от дървен материал

16.29.12

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, от дървен материал

16.29.13

Дървени изделия с гравюри или инкрустации; кутии за бижута, статуетки и други изделия за украса, от дървен материал

16.29.14

Дървени рамки за картини, фотографии, огледала и подобни предмети; други изделия от дървен материал

16.29.15

Пелети и брикети от пресовани и агломерирани дървени и растителни отпадъци и остатъци

16.29.2

Изделия от корк, слама и други материали за плетене; кошничарски изделия

16.29.21

Естествен корк, обелен или представен под формата на блокове, плочи, листове или ленти; отпадъци от корк; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк; отпадъци от корк

16.29.22

Изделия от естествен корк

16.29.23

Блокове, плочи, листове и ленти; плочки във всякаква форма; плътни цилиндри, от агломериран корк

16.29.24

Агломериран корк; изделия от агломериран корк, н.д.

16.29.25

Изделия от слама или от други материали за плетене, кошничарски изделия

16.29.9

Услуги за производството на други изделия от дървен материал, изделия от корк, слама и материали за плетене; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от дървен материал, изделия от корк, слама и материали за плетене

16.29.91

Услуги за производството на други изделия от дървен материал, изделия от корк, слама и материали за плетене

16.29.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от дървен материал, изделия от корк, слама и материали за плетене

17

Хартия, картон и изделия от хартия и картон

17.1

Влакнести полуфабрикати, хартия и картон

17.11

Влакнести полуфабрикати

17.11.1

Дървесна маса или маса от други влакнести целулозни материали

17.11.11

Химична дървесна маса за разтваряне

17.11.12

Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне

17.11.13

Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за разтваряне

17.11.14

Механична и полухимична дървесна маса; влакнести маси от целулозни материали, различни от дървесните

17.11.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на влакнести полуфабрикати

17.11.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на влакнести полуфабрикати

17.12

Хартия и картон

17.12.1

Вестникарска, ръчно отлята и друга непокрита хартия и картон за писане, печатане или други графични цели

17.12.11

Вестникарска хартия на роли или на листа

17.12.12

Хартия и картон, ръчно отлети

17.12.13

Основи от хартия и картон за светло-, топло-, електрочувствителна хартия или картон; основи от хартия за тапети

17.12.14

Хартия и картон, за писане, печатане или други графични цели

17.12.2

Хартия, използвана за направа на тоалетна хартия или за салфетки; целулозна вата и листов материал от целулозни влакна

17.12.20

Хартия, използвана за направа на тоалетна хартия или за салфетки; целулозна вата и листов материал от целулозни влакна

17.12.3

Хартия за вълнообразен картон

17.12.31

Крафтлайнер, неизбелен, непокрит

17.12.32

Крафтлайнер, избелен, непокрит

17.12.33

Полухимична хартия за навълняване „флутинг“

17.12.34

Хартия за навълняване „флутинг“, различна от полухимичната

17.12.35

Тестлайнер (от рециклирани влакна), непокрит

17.12.4

Хартия, непокрита

17.12.41

Крафт хартия и крафт картон, непокрити; крафт хартия за торби, крепирана или навълнена

17.12.42

Сулфитна амбалажна хартия и друга непокрита хартия и картон (без тези за писане, печатане или други графични цели)

17.12.43

Филтърна хартия и картон; филцова хартия

17.12.44

Цигарена хартия, ненарязана по формат (без тази на листчета, на тръбички и на роли с широчина 5 см)

17.12.5

Непокрита хартия и картон, без тези за писане, печатане или други графични цели

17.12.51

Крафт хартия и крафт картон, сиви от вътрешната страна, непокрити

17.12.59

Друга крафт хартия и крафт картон, непокрити

17.12.6

Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви хартии, паус, хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли или на листа

17.12.60

Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви хартии, паус, хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли или на листа

17.12.7

Обработена хартия и картон

17.12.71

Композитна хартия и картон, непокрити, неимпрегнирани, на роли или на листа

17.12.72

Хартия и картон, крепирани, навълнени, релефно щамповани или перфорирани, на роли или на листа

17.12.73

Хартия и картон за писане, печатане или за други графични цели, покрити с каолин или други неорганични вещества

17.12.74

Крафт хартия, покрита с каолин или други неорганични вещества (без тази за писане, печатане или други графични цели)

17.12.75

Крафт картон, покрит с каолин или други неорганични вещества (без този за писане, печатане или други графични цели)

17.12.76

Индиго, хартии, наречени „автокопирни“ и други хартии за копиране или типографска хартия, на роли с широчина > 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение

17.12.77

Хартия и картон, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна, импрегнирани, покрити, повърхностно оцветени, декорирани или печатани, на роли или на листа

17.12.78

Крафт хартия и крафт картон, сиви от вътрешната страна, покрити с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели)

17.12.79

Друга крафт хартия и крафт картон, покрити с каолин или други неорганични вещества (без тези за писане, печатане или други графични цели)

17.12.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хартия и картон

17.12.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хартия и картон

17.2

Изделия от хартия и картон

17.21

Вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон

17.21.1

Вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон

17.21.11

Вълнообразен картон (велпапе) на роли или на листа

17.21.12

Торби, пликове и кесии от хартия или картон

17.21.13

Кутии и кашони от вълнообразен картон

17.21.14

Сгъваеми кутии и картонени изделия от невълнообразни хартия или картон

17.21.15

Други опаковки от хартия, картонени изделия за канцеларии или магазини

17.21.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон

17.21.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон

17.22

Домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон

17.22.1

Домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон

17.22.11

Тоалетна хартия, носни кърпички, кърпички за подсушаване на ръцете, салфетки за почистване на грим, покривки и салфетки за маса, от хартиена маса, хартия, целулозна вата и листов материал от целулозни влакна

17.22.12

Дамски превръзки и тампони, бебешки пелени и подобни хигиенни изделия, облекло и допълнения за него, от хартиена маса, хартия, целулозна и текстилна вата или листов материал от целулозни влакна

17.22.13

Табли, чинии, чаши и подобни изделия от хартия или картон

17.22.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон

17.22.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на домакински, санитарно-хигиенни и тоалетни изделия от хартия и картон

17.23

Канцеларски материали от хартия и картон

17.23.1

Канцеларски материали от хартия и картон

17.23.11

Индиго, хартии, наречени „автокопирни“ и други хартии за копиране или типографска хартия, на роли с широчина 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от страните 36 см, а другата 15 см, в несгънато положение; комплекти от восъчни (циклостилни) листа и офсетни плаки от хартия, дори в кутии

17.23.12

Пликове, неилюстровани пощенски картички, папки, съдържащи комплекти канцеларски материали, от хартия или картон

17.23.13

Регистрационни и счетоводни книги, кочани, папки и подобни канцеларски материали, от хартия или картон

17.23.14

Друга хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, напечатани, щамповани или перфорирани

17.23.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на канцеларски материали от хартия и картон

17.23.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на канцеларски материали от хартия и картон

17.24

Тапети и подобни стенни облицовки

17.24.1

Тапети и подобни стенни облицовки

17.24.11

Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; транспарантна хартия за прозорци

17.24.12

Стенни облицовки от текстилни материали

17.24.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тапети и подобни стенни облицовки

17.24.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тапети и подобни стенни облицовки

17.29

Други изделия от хартия и картон

17.29.1

Други изделия от хартия и картон

17.29.11

Етикети от хартия или картон

17.29.12

Филтри на блокове и плочи от хартиена маса

17.29.19

Цигарена хартия на листчета, тръбички или роли с широчина 5 см; бобини, макари, масури, шпули и други подобни; филтърна хартия и картон, на роли с широчина 36 см, или изрязани на формати; други изделия от хартия и картон, н.д.

17.29.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от хартия и картон

17.29.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от хартия и картон

18

Услуги по печатане и възпроизвеждане на записани носители

18.1

Услуги по печатане и услуги, свързани с печатане

18.11

Услуги по печатане на вестници и подобни печатни периодични издания, излизащи най-малко четири пъти седмично

18.11.1

Услуги по печатане на вестници и подобни печатни периодични издания, излизащи най-малко четири пъти седмично

18.11.10

Услуги по печатане на вестници и подобни печатни периодични издания, излизащи най-малко четири пъти седмично

18.12

Услуги по печатане на други издания и печатни продукти

18.12.1

Услуги по печатане на други издания и печатни продукти

18.12.11

Услуги по печатане на пощенски и таксови марки, облигации, карти, съдържащи електронни интегрални схеми (смарткарти), чекове, други ценни книжа и подобни

18.12.12

Услуги по печатане на рекламни каталози, проспекти, плакати и други печатни рекламни материали

18.12.13

Услуги по печатане на вестници, списания и други периодични издания, излизащи по-малко от четири пъти седмично

18.12.14

Услуги по печатане на книги, картографски издания, картини, гравюри, фотографии и пощенски картички

18.12.15

Услуги по печатане на етикети

18.12.16

Услуги по директно печатане върху материали, различни от хартия

18.12.19

Услуги по печатане на други печатни продукти, н.д.

18.13

Услуги по подготовка за печат и предпечатни услуги

18.13.1

Услуги по предпечатна подготовка

18.13.10

Услуги по предпечатна подготовка

18.13.2

Печатарски букви, клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли

18.13.20

Печатарски букви, клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли

18.13.3

Спомагателни услуги, свързани с печатането

18.13.30

Спомагателни услуги, свързани с печатането

18.14

Услуги по подвързване и подобни услуги, свързани с печатането

18.14.1

Услуги по подвързване и подобни услуги, свързани с печатането

18.14.10

Услуги по подвързване и подобни услуги, свързани с печатането

18.2

Услуги по възпроизвеждане на записани носители

18.20

Услуги по възпроизвеждане на записани носители

18.20.1

Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи

18.20.10

Услуги по възпроизвеждане на звукозаписи

18.20.2

Услуги по възпроизвеждане на видеозаписи

18.20.20

Услуги по възпроизвеждане на видеозаписи

18.20.3

Услуги по възпроизвеждане на стандартен софтуер

18.20.30

Услуги по възпроизвеждане на стандартен софтуер

19

Кокс и рафинирани нефтени продукти

19.1

Кокс и продукти на коксуването

19.10

Кокс и продукти на коксуването

19.10.1

Кокс и полукокс от въглища или от торф; ретортен въглен

19.10.10

Кокс и полукокс от въглища или от торф; ретортен въглен

19.10.2

Катран от въглища или от торф; други минерални катрани

19.10.20

Катран от въглища или от торф; други минерални катрани

19.10.3

Смола и смолен (пеков) кокс

19.10.30

Смола и смолен (пеков) кокс

19.10.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на кокс и продукти на коксуването

19.10.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на кокс и продукти на коксуването

19.2

Рафинирани нефтени продукти и брикети от въглища и торф

19.20

Рафинирани нефтени продукти и брикети от въглища и торф

19.20.1

Брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива

19.20.11

Брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива от антрацитни и черни въглища

19.20.12

Брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива от кафяви и лигнитни въглища

19.20.13

Брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива от торф

19.20.2

Течни и газообразни горива; смазочни масла

19.20.21

Бензин за двигатели

19.20.22

Авиационен бензин

19.20.23

Минерален терпентин

19.20.24

Гориво за реактивни двигатели от бензинов и керосинов тип

19.20.25

Нискооктанов бензин (лек нефтен дестилат)

19.20.26

Газьол

19.20.27

Средни нефтени масла; средни нефтени дестилати, н.д.

19.20.28

Мазути (котелни горива), н.д.

19.20.29

Смазочни масла и други масла

19.20.3

Нефтени газове и други газообразни въглеводороди, без природен газ

19.20.31

Пропан и бутан, втечнени

19.20.32

Етилен, пропилен, бутилен и бутадиен

19.20.39

Други нефтени газове и други газообразни въглеводороди, без природен газ

19.20.4

Други нефтени продукти

19.20.41

Вазелин; парафин; нефтен восък и други минерални восъци

19.20.42

Нефтен кокс; нефтен битум и други остатъци от нефтени продукти

19.20.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на рафинирани нефтени продукти и брикети от въглища и торф

19.20.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на рафинирани нефтени продукти и брикети от въглища и торф

20

Основни химични вещества и химични продукти

20.1

Основни химични вещества, торове и азотни съединения, полимери и синтетичен каучук в първични форми

20.11

Промишлени газове

20.11.1

Промишлени газове

20.11.11

Водород, азот, кислород, аргон и други инертни газове

20.11.12

Въглероден диоксид и други неорганични кислородни съединения на неметалните елементи

20.11.13

Втечнен и сгъстен въздух

20.11.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на промишлени газове

20.11.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на промишлени газове

20.12

Багрила и пигменти

20.12.1

Оксиди, пероксиди и хидрооксиди

20.12.11

Цинков оксид и пероксид, титанови оксиди

20.12.12

Хромови оксиди и хидрооксиди, манганови оксиди, оловни оксиди и медни оксиди и хидрооксиди

20.12.19

Други оксиди, хидрооксиди и пероксиди на металите

20.12.2

Дъбилни или багрилни екстракти; танини и техните производни; други багрилни вещества

20.12.21

Синтетични органични багрилни вещества и препарати на базата на тези вещества; синтетични органични продукти, използвани като луминофори или като средства за флуоресценция; оцветителни лакове и препарати на базата на тези лакове

20.12.22

Дъбилни екстракти от растителен произход; танини и техните соли, етери, естери и други производни; багрилни вещества от растителен или животински произход

20.12.23

Органични синтетични дъбилни продукти; неорганични дъбилни продукти; дъбилни препарати; ензимни препарати за предварително дъбене

20.12.24

Други багрилни вещества; неорганични продукти, използвани като луминофори

20.12.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на багрила и пигменти

20.12.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на багрила и пигменти

20.13

Други основни неорганични химични вещества

20.13.1

Плутоний и обогатен уран; торий и обеднен уран; други радиоактивни химични елементи

20.13.11

Плутоний и обогатен уран и техните съединения

20.13.12

Торий и обеднен уран и техните съединения

20.13.13

Други радиоактивни химични елементи, изотопи и съединения; сплави, дисперсии, керамични продукти и смеси, съдържащи тези елементи, изотопи или съединения

20.13.14

Неизползвани (необлъчени) горивни елементи (патрони), за ядрени реактори

20.13.2

Химични елементи, н.д.; неорганични киселини и техните съединения

20.13.21

Металоиди

20.13.22

Халогениди или сулфиди на неметалните елементи

20.13.23

Алкални или алкалоземни метали; редкоземни метали, скандий и итрий, дори смесени или сплавени помежду си; живак

20.13.24

Хлороводород; олеум; дифосфорен пентаоксид; други неорганични киселини; силициев и серен диоксид

20.13.25

Оксиди, хидрооксиди и пероксиди; хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли

20.13.3

Метални халогениди; хипохлорити, хлорати и перхлорати

20.13.31

Метални халогениди

20.13.32

Хипохлорити, хлорати и перхлорати

20.13.4

Сулфиди, сулфати; нитрати, фосфати и карбонати

20.13.41

Сулфиди, сулфити, сулфати, дитионити и сулфоксилати

20.13.42

Фосфинати, фосфонати, фосфати, полифосфати и нитрати (без калиевите)

20.13.43

Карбонати

20.13.5

Соли на други метали

20.13.51

Соли на оксометалните и пероксометалните киселини; благородни метали в колоидно състояние

20.13.52

Други неорганични съединения (вкл. дестилирани води), н.д.; амалгами, без тези на благородните метали

20.13.6

Други основни неорганични химични вещества, н.д.

20.13.61

Други изотопи и техните съединения, вкл. тежка вода

20.13.62

Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди; фулминати, цианати и тиоцианати; силикати; борати; перборати; други соли на неорганични киселини или пероксикиселини

20.13.63

Водороден пероксид

20.13.64

Фосфиди, карбиди, хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди

20.13.65

Съединения на редкоземните метали, на итрия или скандия

20.13.66

Пречистена сяра, без сублимирана, утаена или колоидна сяра

20.13.67

Пържени железни пирити

20.13.68

Пиезоелектрически кварц; други синтетични или синтеровани скъпоценни камъни, необработени

20.13.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други основни неорганични химични вещества

20.13.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други основни неорганични химични вещества

20.14

Други основни органични химични вещества

20.14.1

Въглеводороди и техните производни

20.14.11

Ациклени въглеводороди

20.14.12

Циклени въглеводороди

20.14.13

Хлорни производни на ациклените въглеводороди

20.14.14

Сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглеводородите, дори халогенирани

20.14.19

Други производни на въглеводородите

20.14.2

Алкохоли, феноли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни; промишлени мастни алкохоли

20.14.21

Промишлени мастни алкохоли

20.14.22

Моноалкохоли

20.14.23

Диоли, полиалкохоли, циклени алкохоли и техните производни

20.14.24

Феноли; фенолни алкохоли и техните производни

20.14.3

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; карбоксилни киселини и техните производни

20.14.31

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини

20.14.32

Наситени ациклени монокарбоксилни киселини и техните производни

20.14.33

Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини, циклени монокарбоксилни киселини, ациклени и циклени поликарбоксилни киселини, вкл. техните производни

20.14.34

Ароматни поликарбоксилни киселини, карбоксилни киселини с алкохолна функционална група, но без друга кислородна функционална група и техните производни, без салицилова киселина и нейните соли

20.14.4

Органични съединения с азотни функционални групи

20.14.41

Съединения с аминна функционална група

20.14.42

Аминови съединения с кислородни функционални групи, без лизин и глутаминова киселина

20.14.43

Уреини; съединения с карбоксилимидна или нитрилна функционални групи; техните производни

20.14.44

Съединения с други азотни функционални групи

20.14.5

Органични тиосъединения и други органоминерални съединения; хетероциклени съединения, н.д.

20.14.51

Органични тиосъединения и други органоминерални съединения

20.14.52

Хетероциклени съединения, н.д.; нуклеинови киселини и техните соли

20.14.53

Фосфорни естери и техните соли или естери на други неорганични киселини (без естери на халогеноводородите) и техните соли; и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

20.14.6

Етери, органични пероксиди, епоксиди, ацетали и хемиацетали; други органични съединения

20.14.61

Съединения с алдехидна функционална група

20.14.62

Съединения с кетонна и хинонна функционална група

20.14.63

Етери, органични пероксиди, епоксиди, ацетали и хемиацетали и техните производни

20.14.64

Ензими и други органични съединения, н.д.

20.14.7

Разнообразни основни органични химични продукти

20.14.71

Производни на смолата или на други растителни продукти

20.14.72

Дървени въглища

20.14.73

Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани и подобни продукти

20.14.74

Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание 80% обемни

20.14.75

Етилов алкохол и спиртове, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание

20.14.8

Отпадъчни луги при производството на дървесна маса, без таловото масло

20.14.80

Отпадъчни луги при производството на дървесна маса, без таловото масло

20.14.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други основни органични химични вещества

20.14.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други основни органични химични вещества

20.15

Азотни съединения и торове

20.15.1

Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселина; амоняк

20.15.10

Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселина; амоняк

20.15.2

Амониев хлорид; нитрити

20.15.20

Амониев хлорид; нитрити

20.15.3

Азотни торове, минерални или химични

20.15.31

Карбамид

20.15.32

Амониев сулфат

20.15.33

Амониев нитрат

20.15.34

Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат

20.15.35

Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства

20.15.36

Водни разтвори на карбамид и амониев нитрат

20.15.39

Други азотни торове и смеси от торове

20.15.4

Фосфорни торове, минерални или химични

20.15.41

Суперфосфати

20.15.49

Други фосфорни торове

20.15.5

Калиеви торове, минерални или химични

20.15.51

Калиев хлорид

20.15.52

Калиев сулфат

20.15.59

Други калиеви торове

20.15.6

Натриев нитрат

20.15.60

Натриев нитрат

20.15.7

Други торове, минерални или химични

20.15.71

Торове, съдържащи три хранителни елемента: азот, фосфор и калий

20.15.72

Диамониев хидрогенортофосфат (диамониев фосфат)

20.15.73

Амониев дихидрогенортофосфат (моноамониев фосфат)

20.15.74

Торове, съдържащи два хранителни елемента: азот и фосфор

20.15.75

Торове, съдържащи два хранителни елемента: фосфор и калий

20.15.76

Калиеви нитрати

20.15.79

Други торове, съдържащи най-малко два хранителни елемента: азот, фосфат, калиев карбонат

20.15.8

Торове от животински или растителен произход

20.15.80

Торове от животински или растителен произход

20.15.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на азотни съединения и торове

20.15.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на азотни съединения и торове

20.16

Полимери в първични форми

20.16.1

Полимери на етилена в първични форми

20.16.10

Полимери на етилена в първични форми

20.16.2

Полимери на стирена в първични форми

20.16.20

Полимери на стирена в първични форми

20.16.3

Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини, в първични форми

20.16.30

Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини, в първични форми

20.16.4

Полиацетали, други полиестери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери, в първични форми

20.16.40

Полиацетали, други полиестери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери, в първични форми

20.16.5

Други полимери в първични форми; йонообменни смоли на основата на полимери

20.16.51

Полимери на пропилена или на други олефини, в първични форми

20.16.52

Полимери на винилацетати или на други винилови естери в първични форми; други винилови полимери в първични форми

20.16.53

Акрилови полимери в първични форми

20.16.54

Полиамиди в първични форми

20.16.55

Карбамидни, тиокарбамидни и меламинови смоли, в първични форми

20.16.56

Други аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани, в първични форми

20.16.57

Силикони в първични форми

20.16.59

Други полимери в първични форми, н.д.

20.16.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на полимери в първични форми

20.16.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на полимери в първични форми

20.17

Синтетичен каучук в първични форми

20.17.1

Синтетичен каучук в първични форми

20.17.10

Синтетичен каучук в първични форми

20.17.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на синтетичен каучук в първични форми

20.17.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на синтетичен каучук в първични форми

20.2

Пестициди и други агрохимикали

20.20

Пестициди и други агрохимикали

20.20.1

Пестициди и други агрохимикали

20.20.11

Инсектициди

20.20.12

Хербициди

20.20.13

Инхибитори на кълненето и регулатори на растежа на растенията

20.20.14

Дезинфекционни средства

20.20.15

Фунгициди

20.20.16

Опасни пестициди

20.20.19

Други пестициди и агрохимикали

20.20.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на пестициди и други агрохимикали

20.20.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на пестициди и други агрохимикали

20.3

Бои, лакове и подобни продукти, печатарски мастила и китове

20.30

Бои, лакове и подобни продукти, печатарски мастила и китове

20.30.1

Бои и лакове на базата на полимери

20.30.11

Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени във водна среда

20.30.12

Бои и лакове на базата на синтетични полимери или химически модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени в неводна среда

20.30.2

Други бои и лакове и подобни продукти; бои за художници; печатарски мастила

20.30.21

Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване, остъкляващи емайли, ангоби, течни лустра и подобни препарати; стъклени фрити

20.30.22

Други бои и лакове; сикативни препарати; кит

20.30.23

Бои за художници, ученически бои, плакатни бои, бои за изменяне на нюансите, за забавление и подобни бои

20.30.24

Печатарски мастила

20.30.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на бои, лакове и подобни продукти, печатарски мастила и китове

20.30.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на бои, лакове и подобни продукти, печатарски мастила и китове

20.4

Сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати, парфюми и тоалетни продукти

20.41

Сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати

20.41.1

Суров глицерол, глицеролови води и луги

20.41.10

Суров глицерол, глицеролови води и луги

20.41.2

Повърхностноактивни органични вещества, без сапуните

20.41.20

Повърхностноактивни органични вещества, без сапуните

20.41.3

Сапуни; перилни и почистващи препарати

20.41.31

Сапуни и повърхностноактивни органични продукти и препарати, употребявани като сапуни; хартия, вата, филц и нетъкан текстил, напоени, промазани или покрити със сапун или детергенти

20.41.32

Перилни и почистващи препарати

20.41.4

Препарати за ароматизиране; восъци

20.41.41

Препарати за ароматизиране или обезмирисяване на помещения, вкл. благовонни препарати за религиозни обреди

20.41.42

Изкуствени восъци и восъчни препарати

20.41.43

Вакси и кремове за обувки; препарати за чистене и лъскане на мебели, подове, каросерии, стъкла или метали

20.41.44

Пасти, прахове и други препарати за чистене и лъскане

20.41.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати

20.41.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сапун, миещи, почистващи и полиращи препарати

20.42

Парфюми и тоалетни продукти

20.42.1

Парфюми и тоалетни продукти

20.42.11

Парфюми и тоалетни води

20.42.12

Продукти за гримиране на устните и очите

20.42.13

Препарати за маникюр или педикюр

20.42.14

Пудри за козметична и тоалетна употреба

20.42.15

Други готови козметични препарати (вкл. за предпазване от слънцето)

20.42.16

Шампоани, лакове за коса, препарати за трайно къдрене и изправяне на коса

20.42.17

Лосиони и други препарати за поддържане на коса, н.д.

20.42.18

Препарати за поддържане на хигиена на устната кухина или зъбите, вкл. прахове и пасти, улесняващи прилепването на зъбните протези; конци за почистване на зъбите

20.42.19

Тоалетни сапуни; препарати за бръснене, дезодоранти и средства против изпотяване, препарати за баня, други готови парфюмерийни, тоалетни и козметични препарати, н.д.

20.42.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на парфюми и тоалетни продукти

20.42.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на парфюми и тоалетни продукти

20.5

Други химични продукти

20.51

Експлозиви

20.51.1

Експлозиви; бикфордови фитили; ударни или детонаторни капсули; възпламенители; електрически детонатори; изделия за фойерверки

20.51.11

Барути и експлозиви

20.51.12

Бикфордови фитили; детониращи фитили; ударни или детонаторни капсули; възпламенители; електрически детонатори

20.51.13

Изделия за фойерверки

20.51.14

Сигнални ракети, ракети срещу градушка и сигнални огньове; други пиротехнически изделия

20.51.2

Кибрити

20.51.20

Кибрити

20.51.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на експлозиви

20.51.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на експлозиви

20.52

Лепила

20.52.1

Лепила

20.52.10

Лепила

20.52.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лепила

20.52.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лепила

20.53

Етерични масла

20.53.1

Етерични масла; смеси от ароматизиращи субстанции

20.53.10

Етерични масла; смеси от ароматизиращи субстанции

20.53.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на етерични масла

20.53.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на етерични масла

20.59

Други химични продукти, н.д.

20.59.1

Фотографски плаки и филми, фотографски филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки; химически препарати и несмесени продукти за фотографски цели

20.59.11

Фотографски плаки и филми, фотографски филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки, чувствителни, неекспонирани; фотографска хартия

20.59.12

Емулсии за получаване на светлочувствителни повърхности за фотографски цели; химически препарати за фотографски цели, н.д.

20.59.2

Животински или растителни мазнини и масла, химически модифицирани; негодни за консумация смеси на животински или растителни мазнини и масла

20.59.20

Животински или растителни мазнини и масла, химически модифицирани; негодни за консумация смеси на животински или растителни мазнини и масла

20.59.3

Мастила, без печатарските

20.59.30

Мастила, без печатарските

20.59.4

Смазочни препарати; добавки; антифризи

20.59.41

Смазочни препарати

20.59.42

Антидетонаторни препарати, добавки за минерални масла и подобни продукти

20.59.43

Течности за хидравлични спирачки; антифризи и препарати против заскрежаване

20.59.5

Други разнообразни химични продукти

20.59.51

Пептони, други протеинови вещества и техните производни, н.д.; стрити на прах кожи

20.59.52

Пасти за моделиране; състави, наречени „зъболекарски восъци“, и други зъболекарски състави на базата на гипс; смеси и заряди за пожарогасители; готови среди за развитие на микроорганизми; сложни диагностични или лабораторни реактиви, н.д.

20.59.53

Химични елементи и съединения, легирани с оглед използването им в електрониката, под формата на дискове, пластини или аналогични форми

20.59.54

Активен въглен

20.59.55

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и подобни продукти

20.59.56

Препарати за декапиране на метали; флюсове; препарати, наречени „ускорители на вулканизацията“; сложни пластификатори и стабилизатори за каучук или пластмаси; катализатори, н.д.; алкилбензолови и алкилнафталови смеси, н.д.

20.59.57

Свързващи препарати за леярски форми или сърца; разнообразни химични продукти

20.59.58

Биодизел

20.59.59

Други разнообразни химични продукти, н.д.

20.59.6

Желатини и техните производни, вкл. млечен албумин

20.59.60

Желатини и техните производни, вкл. млечен албумин

20.59.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други химични продукти, н.д.

20.59.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други химични продукти, н.д.

20.6

Изкуствени и синтетични влакна

20.60

Изкуствени и синтетични влакна

20.60.1

Синтетични влакна

20.60.11

Кабели от синтетични нишки и синтетични щапелни влакна, необработени за предене

20.60.12

Синтетични прежди с висока здравина от полиамиди и от полиестери

20.60.13

Текстурирани прежди и други синтетични прежди, единични

20.60.14

Синтетични монофиламенти; ленти и подобни форми от синтетични текстилни материали

20.60.2

Изкуствени влакна

20.60.21

Кабели от изкуствени нишки и изкуствени щапелни влакна, необработени за предене

20.60.22

Прежди с висока здравина от вискозна коприна

20.60.23

Други изкуствени прежди, единични

20.60.24

Изкуствени монофиламенти; ленти и подобни форми от изкуствени текстилни материали

20.60.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изкуствени и синтетични влакна

20.60.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изкуствени и синтетични влакна

21

Лекарствени вещества и продукти

21.1

Лекарствени вещества

21.10

Лекарствени вещества

21.10.1

Салицилова киселина, о-ацетилсалицилова киселина, техните соли и естери

21.10.10

Салицилова киселина, о-ацетилсалицилова киселина, техните соли и естери

21.10.2

Лизин, глутаминова киселина и техните соли; кватернерни амониеви соли и хидрооксиди; фосфоаминолипиди; амиди и техните производни и соли на тези продукти

21.10.20

Лизин, глутаминова киселина и техните соли; кватернерни амониеви соли и хидрооксиди; фосфоаминолипиди; амиди и техните производни и соли на тези продукти

21.10.3

Лактони, н.д., хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми с некондензиран пиразолен пръстен, пиримидинов или пиперазинов пръстен, некондензиран триазинов пръстен или фенотианизови пръстени, без други кондензации; хидантоин и негови производни; сулфонамиди

21.10.31

Лактони, н.д., хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми с некондензиран пиразолен пръстен, пиримидинов или пиперазинов пръстен, некондензиран триазинов пръстен или фенотианизови пръстени, без други кондензации; хидантоин и негови производни

21.10.32

Сулфонамиди

21.10.4

Химически чисти захари, н.д.; захарни етери, ацетали и естери и техните соли, н.д.

21.10.40

Химически чисти захари, н.д.; захарни етери, ацетали и естери и техните соли, н.д.

21.10.5

Провитамини, витамини и хормони; гликозиди и растителни алкалоиди и техните производни; антибиотици

21.10.51

Провитамини, витамини и техните производни

21.10.52

Хормони и техните производни; други стероиди, използвани главно като хормони

21.10.53

Гликозиди и растителни алкалоиди, техните соли, етери, естери и други производни

21.10.54

Антибиотици

21.10.6

Жлези и други органи; екстракти от тях; други субстанции от човешки или животински произход, н.д.

21.10.60

Жлези и други органи; екстракти от тях; други субстанции от човешки или животински произход, н.д.

21.10.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лекарствени вещества

21.10.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лекарствени вещества

21.2

Лекарствени продукти

21.20

Лекарствени продукти

21.20.1

Лекарствени продукти

21.20.11

Лекарствени продукти, съдържащи пеницилини или други антибиотици

21.20.12

Лекарствени продукти, съдържащи хормони, но несъдържащи антибиотици

21.20.13

Лекарствени продукти, съдържащи алкалоиди или техните производни, но несъдържащи хормони или антибиотици

21.20.2

Други лекарствени продукти

21.20.21

Антисеруми и ваксини

21.20.22

Противозачатъчни химични препарати на базата на хормони или спермициди

21.20.23

Диагностични реактиви и други лекарствени продукти

21.20.24

Превързочни материали, стерилни катгути и аналогични изделия за медицината; окомплектовани чанти за оказване на първа помощ

21.20.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лекарствени продукти

21.20.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лекарствени продукти

22

Изделия от каучук и пластмаси

22.1

Изделия от каучук

22.11

Гуми, външни и вътрешни; регенерирани пневматични гуми

22.11.1

Гуми, външни и вътрешни, нови

22.11.11

Пневматични гуми от каучук, нови, за леки автомобили

22.11.12

Пневматични гуми от каучук, нови, за мотоциклети и велосипеди

22.11.13

Пневматични гуми от каучук, нови, за автобуси, товарни автомобили и самолети

22.11.14

Пневматични гуми от каучук, нови, за селскостопански превозни средства; други нови пневматични гуми от каучук

22.11.15

Вътрешни гуми, плътни или кухи (полуплътни) бандажи, сменяеми протектори за пневматични гуми, колани (предпазни ленти), от каучук

22.11.16

Профили за поправка на гуми от невулканизиран каучук

22.11.2

Регенерирани пневматични гуми от каучук

22.11.20

Регенерирани пневматични гуми от каучук

22.11.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на външни и вътрешни гуми и регенерирани пневматични гуми

22.11.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на външни и вътрешни гуми и регенерирани пневматични гуми

22.19

Други изделия от каучук

22.19.1

Регенериран каучук в първични форми или на плочи, листове или ленти

22.19.10

Регенериран каучук в първични форми или на плочи, листове или ленти

22.19.2

Невулканизиран каучук и изделия от него; невтвърден вулканизиран каучук, на нишки, въжета, плочи, листове, ленти, пръчки и профили

22.19.20

Невулканизиран каучук и изделия от него; невтвърден вулканизиран каучук, на нишки, въжета, плочи, листове, ленти, пръчки и профили

22.19.3

Тръби и маркучи от невтвърден вулканизиран каучук

22.19.30

Тръби и маркучи от невтвърден вулканизиран каучук

22.19.4

Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук

22.19.40

Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук

22.19.5

Гумирани тъкани, различни от платната за пневматични гуми

22.19.50

Гумирани тъкани, различни от платната за пневматични гуми

22.19.6

Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици) от невтвърден вулканизиран каучук

22.19.60

Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици) от невтвърден вулканизиран каучук

22.19.7

Изделия от вулканизиран каучук, н.д.; втвърден каучук (ебонит); изделия от втвърден каучук

22.19.71

Хигиенни или фармацевтични изделия (вкл. биберони) от невтърден вулканизиран каучук

22.19.72

Подови настилки и изтривалки от непорест вулканизиран каучук

22.19.73

Други изделия от вулканизиран каучук, н.д.; втвърден каучук (ебонит) във всякакви форми и изделия от него; подови настилки и изтривалки от вулканизиран порест каучук

22.19.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от каучук

22.19.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от каучук

22.2

Изделия от пластмаси

22.21

Листове, плочи, тръби и профили от пластмаси

22.21.1

Едножични влакна с най-голям размер на напречния разрез > 1 мм (моновлакна), пръчки, пръти и профили, от пластмаси

22.21.10

Едножични влакна с най-голям размер на напречния разрез > 1 мм (моновлакна), пръчки, пръти и профили, от пластмаси

22.21.2

Тръби, маркучи и съединителни части за тях, от пластмаси

22.21.21

Изкуствени черва (обвивки на колбаси) от втвърдени протеини или от целулозни материали; тръби и маркучи, твърди, от пластмаси

22.21.29

Други тръби, маркучи и съединителни части за тях, от пластмаси

22.21.3

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси, неподсилени или несъчетани с други материали

22.21.30

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси, неподсилени или несъчетани с други материали

22.21.4

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от пластмаси

22.21.41

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от порести пластмаси

22.21.42

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини, от непорести пластмаси

22.21.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на листове, плочи, тръби и профили, от пластмаси

22.21.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на листове, плочи, тръби и профили, от пластмаси

22.22

Опаковки от пластмаси

22.22.1

Опаковки от пластмаси

22.22.11

Торби и пликове (вкл. фуниевидни) от полимери на етилена

22.22.12

Торби и пликове (вкл. фуниевидни) от пластмаси, различни от полимерите на етилена

22.22.13

Кутии, каси, щайги и подобни изделия, от пластмаси

22.22.14

Дамаджани, бутилки, флакони и подобни изделия, от пластмаси

22.22.19

Други опаковки от пластмаси

22.22.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на опаковки от пластмаси

22.22.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на опаковки от пластмаси

22.23

Дограма и други изделия от пластмаси за строителството

22.23.1

Дограма и други изделия от пластмаси за строителството; линолеуми и подобни подови настилки

22.23.11

Подови настилки и облицовки за стени или тавани, на рула или под формата на плочи или плочки, от пластмаси

22.23.12

Вани, мивки, тоалетни чинии и техните седалки и капаци, казанчета за тоалетни и подобни санитарни или хигиенни изделия, от пластмаси

22.23.13

Резервоари, бидони и подобни съдове с вместимост > 300 л, от пластмаси

22.23.14

Врати, прозорци и техните каси и прагове; капаци, щори и подобни изделия и части за тях, от пластмаси

22.23.15

Линолеуми; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани

22.23.19

Изделия от пластмаси за строителството, н.д.

22.23.2

Сглобяеми постройки от пластмаси

22.23.20

Сглобяеми постройки от пластмаси

22.23.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на дограма и други изделия от пластмаси за строителството

22.23.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на дограма и други изделия от пластмаси за строителството

22.29

Други изделия от пластмаси

22.29.1

Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици), от пластмаси

22.29.10

Облекло и допълнения за облекло (вкл. ръкавици), от пластмаси

22.29.2

Други изделия от пластмаси, н.д.

22.29.21

Самозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски форми, на роли с широчина 20 см, от пластмаси

22.29.22

Други самозалепващи се плочи, листа, ленти, фолио и други плоски форми, от пластмаси

22.29.23

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни изделия, от пластмаси

22.29.24

Части от пластмаси за осветители, светлинни надписи и подобни изделия

22.29.25

Канцеларски или училищни изделия, от пластмаси

22.29.26

Гарнитури за мебели, каросерии или други подобни; статуетки и други предмети за украса, от пластмаси

22.29.29

Други разнообразни изделия от пластмаси, н.д.

22.29.9

Услуги по производство на други изделия от пластмаси; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от пластмаси

22.29.91

Услуги по производство на други изделия от пластмаси

22.29.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от пластмаси

23

Продукти от други неметални минерални суровини

23.1

Стъкло и изделия от стъкло

23.11

Необработено плоско стъкло

23.11.1

Необработено плоско стъкло

23.11.11

Стъкло отлято, изтеглено или издухано на листа, но необработено по друг начин

23.11.12

Флоат стъкло и полирано стъкло, на листа, но необработено по друг начин

23.11.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на необработено плоско стъкло

23.11.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на необработено плоско стъкло

23.12

Формувано и обработено плоско стъкло

23.12.1

Формувано и обработено плоско стъкло

23.12.11

Стъкло на листа, извито, с полегато изрязан край, гравирано, продупчено, емайлирано или обработено по друг начин, но непоставено в рамка

23.12.12

Предпазно стъкло

23.12.13

Огледала от стъкло; изолиращо многослоесто стъкло за сгради (стъклопакети)

23.12.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на формувано и обработено плоско стъкло

23.12.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на формувано и обработено плоско стъкло

23.13

Опаковки и домакинско стъкло

23.13.1

Опаковки и домакинско стъкло

23.13.11

Бутилки, буркани, флакони и други опаковки от стъкло, с изключение на ампулите; тапи, похлупаци и други средства за затваряне, от стъкло

23.13.12

Чаши за пиене, различни от стъклокерамичните

23.13.13

Предмети за сервиране (без чаши за пиене) за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, от стъкло

23.13.14

Стъклени ампули за термоси или за други изотермични съдове, чиято изолация се осигурява чрез вакуум

23.13.9

Услуги по повърхностна обработка на опаковки и домакинско стъкло; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на опаковки и домакинско стъкло

23.13.91

Услуги по повърхностна обработка на домакинско стъкло

23.13.92

Услуги по повърхностна обработка на опаковки от стъкло

23.13.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на опаковки и домакинско стъкло

23.14

Стъклени влакна

23.14.1

Стъклени влакна

23.14.11

Снопчета, ровниг, влакна и прежди, от стъклени влакна

23.14.12

Платна, покривки, мат, пана, стъклена вата и подобни нетъкани изделия, от стъклени влакна

23.14.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на стъклени влакна

23.14.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на стъклени влакна

23.19

Други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба

23.19.1

Друго полуобработено стъкло

23.19.11

Стъклена маса; стъкло на топчета (с изключение на микросфери), пръчки или тръби, необработено

23.19.12

Павета, плочи, тухли, плочки, керемиди и други изделия от пресовано или излято на калъпи стъкло; стъкло, сглобено във витражи; „многоклетъчно“ или „пеностъкло“ на блокове, плочи или подобни форми

23.19.2

Изделия от стъкло за техническа употреба

23.19.21

Отворени колби и тръби, части за тях, без гарнитури, за електрически лампи, електроннолъчеви тръби или други подобни, от стъкло

23.19.22

Стъкло за часовници или за очила, необработено оптически; кухи топки и сегментите им, от стъкло за производството на такива стъкла

23.19.23

Лабораторни, хигиенни или фармацевтични изделия; ампули от стъкло

23.19.24

Части за осветители, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия, от стъкло

23.19.25

Електрически изолатори от стъкло

23.19.26

Изделия от стъкло, н.д.

23.19.9

Услуги по повърхностна обработка на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба

23.19.91

Услуги по повърхностна обработка на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба

23.19.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба

23.2

Огнеупорни изделия

23.20

Огнеупорни изделия

23.20.1

Огнеупорни изделия

23.20.11

Тухли, плочи, плочки и други керамични изделия, от инфузорна или от аналогична силикатна пръст

23.20.12

Огнеупорни тухли, плочи, плочки и подобни огнеупорни керамични изделия за строителството, без тези от инфузорна или от аналогична силикатна пръст

23.20.13

Огнеупорни цименти, строителни разтвори, бетони и други подобни смеси, н.д.

23.20.14

Неизпечени огнеупорни изделия и други огнеупорни керамични изделия

23.20.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на огнеупорни изделия

23.20.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на огнеупорни изделия

23.3

Керамични изделия за строителството

23.31

Керамични плочки

23.31.1

Керамични плочки

23.31.10

Керамични плочки

23.31.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на керамични плочки

23.31.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на керамични плочки

23.32

Тухли, керемиди и други изделия от печена глина за строителството

23.32.1

Тухли, керемиди и други изделия от печена глина за строителството

23.32.11

Тухли, подови блокчета, кахли и подобни изделия за строителството, от неогнеупорна керамика

23.32.12

Керемиди, елементи за комини, конструкции за отвеждане на дима, архитектурни орнаменти и други изделия за строителството, от керамика

23.32.13

Тръби и съединителни части за тях от керамика

23.32.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тухли, керемиди и други изделия от печена глина за строителството

23.32.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тухли, керемиди и други изделия от печена глина за строителството

23.4

Други порцеланови и керамични изделия

23.41

Домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали

23.41.1

Домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали

23.41.11

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домакински или тоалетни изделия, от порцелан

23.41.12

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домакински или тоалетни изделия, от керамични материали, различни от порцелан

23.41.13

Статуетки и други предмети за украса от порцелан и други керамични материали

23.41.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали

23.41.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали

23.42

Санитарна керамика

23.42.1

Санитарна керамика

23.42.10

Санитарна керамика

23.42.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на санитарна керамика

23.42.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на санитарна керамика

23.43

Керамични електрически изолатори и керамични изолационни части

23.43.1

Керамични електрически изолатори и керамични изолационни части, за електрически машини, апарати и съоръжения

23.43.10

Керамични електрически изолатори и керамични изолационни части, за електрически машини, апарати и съоръжения

23.43.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на керамични електрически изолатори и керамични изолационни части

23.43.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на керамични електрически изолатори и керамични изолационни части

23.44

Друга техническа керамика

23.44.1

Друга техническа керамика

23.44.11

Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба, от порцелан

23.44.12

Изделия за лабораторна, химическа или техническа употреба, от керамични материали, различни от порцелан

23.44.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на друга техническа керамика

23.44.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на друга техническа керамика

23.49

Други керамични изделия, н.д.

23.49.1

Други керамични изделия, н.д.

23.49.11

Керамични съдове за селското стопанство, за транспорт или опаковки

23.49.12

Други нестроителни керамични изделия, н.д.

23.49.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други керамични изделия, н.д.

23.49.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други керамични изделия, н.д.

23.5

Цимент, вар и гипс

23.51

Цимент

23.51.1

Цимент

23.51.11

Несмлян цимент (клинкер)

23.51.12

Портландцимент, алуминиев цимент, шлаков цимент и други видове хидравличен цимент

23.51.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на цимент

23.51.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на цимент

23.52

Вар и гипс

23.52.1

Негасена, гасена и хидратна вар

23.52.10

Негасена, гасена и хидратна вар

23.52.2

Гипсови свързващи вещества

23.52.20

Гипсови свързващи вещества

23.52.3

Калциниран или агломериран доломит

23.52.30

Калциниран или агломериран доломит

23.52.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на вар и гипс

23.52.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на вар и гипс

23.6

Изделия от бетон, цимент и гипс

23.61

Изделия от бетон за строителството

23.61.1

Изделия от бетон за строителството

23.61.11

Керемиди, плочи, плочки, тухли и други подобни изделия, от цимент, бетон или изкуствен камък

23.61.12

Сглобяеми строителни елементи от цимент, бетон или изкуствен камък

23.61.2

Сглобяеми постройки от бетон

23.61.20

Сглобяеми постройки от бетон

23.61.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изделия от бетон за строителството

23.61.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изделия от бетон за строителството

23.62

Изделия от гипс за строителството

23.62.1

Изделия от гипс за строителството

23.62.10

Изделия от гипс за строителството

23.62.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изделия от гипс за строителството

23.62.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изделия от гипс за строителството

23.63

Готови за изливане бетонови смеси

23.63.1

Готови за изливане бетонови смеси

23.63.10

Готови за изливане бетонови смеси

23.63.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на готови за изливане бетонови смеси

23.63.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на готови за изливане бетонови смеси

23.64

Неогнеупорни строителни разтвори

23.64.1

Неогнеупорни строителни разтвори

23.64.10

Неогнеупорни строителни разтвори

23.64.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на неогнеупорни строителни разтвори

23.64.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на неогнеупорни строителни разтвори

23.65

Влакнесто-циментови изделия

23.65.1

Влакнесто-циментови изделия

23.65.11

Плочки, блокчета и подобни изделия от растителни влакна, от слама или талаш, агломерирани с минерални свързващи вещества

23.65.12

Изделия от азбестоцимент, целулозен цимент или подобни изделия

23.65.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на влакнесто-циментови изделия

23.65.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на влакнесто-циментови изделия

23.69

Други изделия от бетон, гипс и цимент

23.69.1

Други изделия от бетон, гипс и цимент

23.69.11

Други изделия от гипс или от смеси на базата на гипс, н.д.

23.69.19

Изделия от цимент, от бетон или от изкуствен камък, н.д.

23.69.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от бетон, гипс и цимент

23.69.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други изделия от бетон, гипс и цимент

23.7

Рязани, профилирани и обработени строителни и декоративни скални материали

23.70

Рязани, профилирани и обработени строителни и декоративни скални материали

23.70.1

Рязани, профилирани и обработени строителни и декоративни скални материали

23.70.11

Обработени мрамор, травертин и алабастър и изделия от тях (с изключение на павета, бордюри, плочи, плочки, кубчета и подобни изделия); изкуствено оцветени гранули, отломки и прах от мрамор, травертин и алабастър

23.70.12

Други обработени строителни и декоративни скални материали и изделия от тях; други изкуствено оцветени гранули, отломки и прахове от други скални материали; изделия от агломерирани шисти

23.70.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на рязани, профилирани и обработени строителни и декоративни скални материали

23.70.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на рязани, профилирани и обработени строителни и декоративни скални материали

23.9

Изделия от други неметални минерали

23.91

Абразивни изделия

23.91.1

Абразивни изделия

23.91.11

Мелнични камъни, абразивни дискове и подобни изделия, без стойки, и техните части, от естествени камъни, от естествени или изкуствени агломерирани абразиви или от керамика

23.91.12

Естествени или изкуствени абразиви на прах или зърна, нанесени върху текстил, хартия или картон

23.91.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на абразивни изделия

23.91.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на абразивни изделия

23.99

Изделия от други неметални минерали, н.д.

23.99.1

Изделия от други неметални минерали, н.д.

23.99.11

Обработен азбест на влакна; смеси на базата на азбест и магнезиев карбонат; изделия от тези смеси или от азбест; триещи се гарнитури, за спирачки, съединители и за всякакви триещи се части, немонтирани

23.99.12

Изделия от асфалт или от подобни продукти

23.99.13

Битумни смеси на базата на природен асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран

23.99.14

Изкуствен графит; колоиден или полуколоиден графит; препарати на базата на графита или на друг вид въглерод под формата на пасти, блокове, плочки или други полуфабрикати

23.99.15

Изкуствен корунд

23.99.19

Изделия от други неметални минерални материали, н.д.

23.99.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изделия от други неметални минерали, н.д.

23.99.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изделия от други неметални минерали, н.д.

24

Основни метали

24.1

Чугун, стомана и феросплави

24.10

Чугун, стомана и феросплави

24.10.1

Чугун и феросплави

24.10.11

Необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун във вид на отливки, слитъци или други първични форми

24.10.12

Феросплави

24.10.13

Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други порести железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми

24.10.14

Гранули и прахове от необработен чугун и огледален „шпигел“ чугун или стомана

24.10.2

Необработена стомана

24.10.21

Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от нелегирана стомана

24.10.22

Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от корозионноустойчива стомана

24.10.23

Блокове или други първични форми и полуготови продукти, от друга легирана стомана

24.10.3

Горещовалцувани плоски продукти от стомана

24.10.31

Горещовалцувани плоски продукти с широчина 600 мм, от нелегирана стомана

24.10.32

Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от нелегирана стомана

24.10.33

Горещовалцувани плоски продукти с широчина 600 мм, от корозионноустойчива стомана

24.10.34

Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от корозионноустойчива стомана

24.10.35

Горещовалцувани плоски продукти с широчина 600 мм, от друга легирана стомана

24.10.36

Горещовалцувани плоски продукти с широчина < 600 мм, от друга легирана стомана (без изделия от силициева електротехническа стомана)

24.10.4

Студеновалцувани плоски продукти с широчина 600 мм, от стомана

24.10.41

Студеновалцувани плоски продукти с широчина 600 мм, от нелегирана стомана

24.10.42

Студеновалцувани плоски продукти с широчина 600 мм, от корозионноустойчива стомана

24.10.43

Студеновалцувани плоски продукти с широчина 600 мм, от друга легирана стомана

24.10.5

Плосковалцувани продукти от стомана, плакирани или покрити и плосковалцувани продукти от бързорежеща и силициева електротехническа стомана

24.10.51

Плосковалцувани продукти, плакирани или покрити, с широчина 600 мм, от нелегирана стомана

24.10.52

Плосковалцувани продукти, плакирани или покрити, с широчина 600 мм, от друга легирана стомана

24.10.53

Плосковалцувани продукти с широчина 600 мм, от силициева електротехническа стомана

24.10.54

Плосковалцувани продукти с широчина < 600 мм, от силициева електротехническа стомана

24.10.55

Плосковалцувани продукти с широчина < 600 мм, от бързорежеща стомана

24.10.6

Горещообработени валцдрат и пръти от стомана

24.10.61

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от нелегирана стомана

24.10.62

Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от нелегирана стомана

24.10.63

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от корозионноустойчива стомана

24.10.64

Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от корозионноустойчива стомана

24.10.65

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от друга легирана стомана

24.10.66

Пръти само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване, от друга легирана стомана

24.10.67

Кухи пръти за сондажи

24.10.7

Горещообработени отворени профили, шпунтови профили и елементи за релсов път, от стомана

24.10.71

Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от нелегирана стомана

24.10.72

Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от корозионноустойчива стомана

24.10.73

Горещовалцувани или горещоизтеглени отворени профили от друга легирана стомана

24.10.74

Шпунтови профили и заварени отворени профили от стомана

24.10.75

Елементи за релсов път от стомана

24.10.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на чугун, стомана и феросплави

24.10.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на чугун, стомана и феросплави

24.2

Тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана

24.20

Тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана

24.20.1

Безшевни тръби и кухи профили от стомана

24.20.11

Безшевни тръби, използвани за нефто- или газопроводи, от стомана

24.20.12

Безшевни обсадни и други тръби и сондажни пръти, използвани за добив на нефт или газ, от стомана

24.20.13

Други безшевни тръби с кръгло напречно сечение, от стомана

24.20.14

Други безшевни тръби (без тези с кръгло напречно сечение) и кухи профили от стомана

24.20.2

Заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана

24.20.21

Заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана

24.20.22

Заварени обсадни тръби, използвани за добив на нефт или газ, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана

24.20.23

Други заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана

24.20.24

Други тръби с кръгло напречно сечение, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове, с външен диаметър > 406,4 мм, от стомана

24.20.3

Заварени тръби с външен диаметър 406,4 мм, от стомана

24.20.31

Заварени тръби, използвани за нефто- или газопроводи, с външен диаметър 406,4 мм, от стомана

24.20.32

Заварени обсадни и други тръби, използвани за добив на нефт или газ, с външен диаметър 406,4 мм, от стомана

24.20.33

Други заварени тръби с кръгло напречно сечение, с външен диаметър 406,4 мм, от стомана

24.20.34

Заварени тръби с некръгло напречно сечение, с външен диаметър 406,4 мм, от стомана

24.20.35

Други тръби, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове, с външен диаметър 406,4 мм, от стомана

24.20.4

Фитинги за тръби, неотлети, от стомана

24.20.40

Фитинги за тръби, неотлети, от стомана

24.20.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана

24.20.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тръби, кухи профили и фитинги за тях от стомана

24.3

Други продукти при първичната преработка на стомана

24.31

Студеноизтеглени пръти

24.31.1

Студеноизтеглени пръти и профили от нелегирана стомана

24.31.10

Студеноизтеглени пръти и профили от нелегирана стомана

24.31.2

Студеноизтеглени пръти и профили от легирана стомана, различна от корозионноустойчивата

24.31.20

Студеноизтеглени пръти и профили от легирана стомана, различна от корозионноустойчивата

24.31.3

Студеноизтеглени пръти и профили от корозионноустойчива стомана

24.31.30

Студеноизтеглени пръти и профили от корозионноустойчива стомана

24.31.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на студеноизтеглени пръти

24.31.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на студеноизтеглени пръти

24.32

Студеновалцувани тесни ленти

24.32.1

Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм, неплакирани, нито покрити

24.32.10

Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм, неплакирани, нито покрити

24.32.2

Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм, плакирани или покрити

24.32.20

Студеновалцувани тесни ленти с широчина < 600 мм, плакирани или покрити

24.32.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на студеновалцувани тесни ленти

24.32.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на студеновалцувани тесни ленти

24.33

Студеноформувани или прегънати продукти от стомана

24.33.1

Студеноформувани или прегънати отворени профили от стомана

24.33.11

Студеноформувани или прегънати отворени профили от нелегирана стомана

24.33.12

Студеноформувани или прегънати отворени профили от корозионноустойчива стомана

24.33.2

Оребрени листове (рифелна ламарина) от нелегирана стомана

24.33.20

Оребрени листове (рифелна ламарина) от нелегирана стомана

24.33.3

„Сандвич“ панели от стоманени листове с покритие

24.33.30

„Сандвич“ панели от стоманени листове с покритие

24.33.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на студеноформувани или прегънати продукти от стомана

24.33.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на студеноформувани или прегънати продукти от стомана

24.34

Студеноизтеглен тел

24.34.1

Студеноизтеглен тел

24.34.11

Студеноизтеглен тел от нелегирана стомана

24.34.12

Студеноизтеглен тел от корозионноустойчива стомана

24.34.13

Студеноизтеглен тел от друга легирана стомана

24.34.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на студеноизтеглен тел

24.34.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на студеноизтеглен тел

24.4

Основни благородни и други цветни метали

24.41

Благородни метали

24.41.1

Сребро, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах

24.41.10

Сребро, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах

24.41.2

Злато, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах

24.41.20

Злато, недеформирано, или под формата на полуготов продукт, или на прах

24.41.3

Платина, паладий, родий, иридий, осмий и рутений, недеформирани или под формата на полуготови продукти, или на прах

24.41.30

Платина, паладий, родий, иридий, осмий и рутений, недеформирани или под формата на полуготови продукти, или на прах

24.41.4

Неблагородни метали или сребро, със златно покритие, недеформирани или под формата на полуготови продукти

24.41.40

Неблагородни метали или сребро, със златно покритие, недеформирани или под формата на полуготови продукти

24.41.5

Неблагородни метали със сребърно покритие и неблагородни метали, сребро и злато, с платинено покритие, недеформирани или под формата на полуготови продукти

24.41.50

Неблагородни метали със сребърно покритие и неблагородни метали, сребро и злато, с платинено покритие, недеформирани или под формата на полуготови продукти

24.41.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на благородни метали

24.41.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на благородни метали

24.42

Алуминий

24.42.1

Недеформиран алуминий; алуминиев оксид

24.42.11

Недеформиран алуминий

24.42.12

Алуминиев оксид, различен от изкуствения корунд

24.42.2

Полуготови продукти от алуминий или от алуминиеви сплави

24.42.21

Прахове и люспи от алуминий

24.42.22

Пръти и профили от алуминий

24.42.23

Тел от алуминий

24.42.24

Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,2 мм, от алуминий

24.42.25

Фолио с дебелина (без подложката) 0,2 мм, от алуминий

24.42.26

Тръби и фитинги за тръби от алуминий

24.42.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на алуминий

24.42.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на алуминий

24.43

Олово, цинк и калай

24.43.1

Олово, цинк и калай, недеформирани

24.43.11

Недеформирано олово

24.43.12

Недеформиран цинк

24.43.13

Недеформиран калай

24.43.2

Полуготови продукти от олово, цинк и калай или от техните сплави

24.43.21

Плочи, листове, ленти, прахове и люспи, от олово

24.43.22

Пудра, прахове и люспи, от цинк

24.43.23

Пръти, профили, тел, ламарина, листове, ленти и фолио, от цинк

24.43.24

Пръти, профили и тел, от калай

24.43.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на олово, цинк и калай

24.43.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на олово, цинк и калай

24.44

Мед

24.44.1

Недеформирана мед; меден камък; циментна мед (медна утайка)

24.44.11

Меден камък; циментна мед (медна утайка)

24.44.12

Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафиниране

24.44.13

Рафинирана мед и медни сплави, недеформирани; матерни медни сплави

24.44.2

Полуготови продукти от мед или от медни сплави

24.44.21

Прахове и люспи от мед

24.44.22

Пръти и профили от мед

24.44.23

Тел от мед

24.44.24

Ламарина, листове и ленти, с дебелина > 0,15 мм, от мед

24.44.25

Фолио с дебелина (без подложката) 0,15 мм, от мед

24.44.26

Тръби и фитинги за тръби от мед

24.44.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мед

24.44.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мед

24.45

Други цветни метали

24.45.1

Недеформиран никел; междинни продукти на никеловата металургия

24.45.11

Недеформиран никел

24.45.12

Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти на никеловата металургия

24.45.2

Полуготови продукти от никел или от никелови сплави

24.45.21

Прахове и люспи от никел

24.45.22

Пръти, профили и тел, от никел

24.45.23

Ламарина, листове, ленти и фолио, от никел

24.45.24

Тръби и фитинги за тръби от никел

24.45.3

Други цветни метали и изделия от тях; металокерамика; пепел и остатъци, съдържащи метал или метални сплави

24.45.30

Други цветни метали и изделия от тях; металокерамика; пепел и остатъци, съдържащи метал или метални сплави

24.45.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други цветни метали

24.45.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други цветни метали

24.46

Преработено ядрено гориво

24.46.1

Естествен уран и неговите съединения; сплави, дисперсии (вкл. металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи естествен уран или съединения на естествения уран

24.46.10

Естествен уран и неговите съединения; сплави, дисперсии (вкл. металокерамиките), керамични продукти и смеси, съдържащи естествен уран или съединения на естествения уран

24.46.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на преработено ядрено гориво

24.46.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на преработено ядрено гориво

24.5

Услуги по леене на метали

24.51

Услуги по леене на чугун

24.51.1

Услуги по леене на чугун, без тръби и кухи профили от чугун

24.51.11

Услуги по леене на ковък чугун

24.51.12

Услуги по леене на сферографитен чугун

24.51.13

Услуги по леене на сив чугун

24.51.2

Тръби и кухи профили от чугун

24.51.20

Тръби и кухи профили от чугун

24.51.3

Фитинги за тръби от чугун

24.51.30

Фитинги за тръби от чугун

24.51.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тръби, фитинги и отливки от чугун

24.51.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на тръби, фитинги и отливки от чугун

24.52

Услуги по леене на стомана

24.52.1

Услуги по леене на стомана, без тръби и фитинги за тях

24.52.10

Услуги по леене на стомана, без тръби и фитинги за тях

24.52.2

Тръби от центробежно лята стомана

24.52.20

Тръби от центробежно лята стомана

24.52.3

Фитинги за тръби, отлети от стомана

24.52.30

Фитинги за тръби, отлети от стомана

24.53

Услуги по леене на леки метали

24.53.1

Услуги по леене на леки метали

24.53.10

Услуги по леене на леки метали

24.54

Услуги по леене на други метали

24.54.1

Услуги по леене на други метали

24.54.10

Услуги по леене на други метали

25

Метални изделия, без машини и оборудване

25.1

Метални изделия за строителството

25.11

Метални конструкции и части от тях

25.11.1

Сглобяеми постройки от метал

25.11.10

Сглобяеми постройки от метал

25.11.2

Други метални конструкции и части от тях

25.11.21

Мостове и елементи за мостове от стомана

25.11.22

Кули и стълбове от стомана

25.11.23

Други конструкции и части за конструкции, ламарини, пръти, профили, тръби и други елементи, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията, от стомана или алуминий

25.11.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на метални конструкции и части от тях

25.11.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на метални конструкции и части от тях

25.12

Метална дограма

25.12.1

Врати, прозорци и техните каси и прагове, от стомана или алуминий

25.12.10

Врати, прозорци и техните каси и прагове, от стомана или алуминий

25.12.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на метална дограма

25.12.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на метална дограма

25.2

Котли и радиатори за централно отопление; цистерни, резервоари и контейнери от метал

25.21

Котли и радиатори за централно отопление

25.21.1

Котли и радиатори за централно отопление

25.21.11

Радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване, от чугун или стомана

25.21.12

Котли за централно отопление, за производство на гореща вода и пара с ниско налягане

25.21.13

Части за котли за централно отопление

25.21.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на котли и радиатори за централно отопление

25.21.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на котли и радиатори за централно отопление

25.29

Цистерни, резервоари и контейнери от метал

25.29.1

Цистерни, резервоари и контейнери от метал

25.29.11

Резервоари, цистерни, вани и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнените газове), с вместимост > 300 л, без механични или термични устройства, от стомана или алуминий

25.29.12

Съдове за сгъстени или втечнени газове, от стомана или алуминий

25.29.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на цистерни, резервоари и контейнери от метал

25.29.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на цистерни, резервоари и контейнери от метал

25.3

Парни котли, без котли за централно отопление

25.30

Парни котли, без котли за централно отопление

25.30.1

Парни котли и части за тях

25.30.11

Парни котли (парогенератори); котли „с прегрята вода“

25.30.12

Спомагателни устройства за котли; кондензатори за парни машини

25.30.13

Части за парни котли, без котли за централно отопление

25.30.2

Ядрени реактори и части за тях

25.30.21

Ядрени реактори, без машини и апарати за изотопно разделяне

25.30.22

Части за ядрени реактори, без машини и апарати за изотопно разделяне

25.30.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на парни котли, без котли за централно отопление

25.30.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на парни котли, без котли за централно отопление

25.4

Въоръжение и боеприпаси

25.40

Въоръжение и боеприпаси

25.40.1

Въоръжение, боеприпаси и части за тях

25.40.11

Бойно въоръжение, различно от револвери, пистолети и подобни оръжия

25.40.12

Револвери, пистолети, небойни огнестрелни оръжия и подобни средства

25.40.13

Бомби, управляеми ракети, снаряди, мини, патрони и други боеприпаси, и части за тях

25.40.14

Части за бойно въоръжение и за други огнестрелни оръжия

25.40.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на въоръжение и боеприпаси

25.40.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на въоръжение и боеприпаси

25.5

Услуги по коване, щамповане и валцуване на метал; продукти от праховометалургични материали

25.50

Услуги по коване, щамповане и валцуване на метал; продукти от праховометалургични материали

25.50.1

Услуги по коване, щамповане и валцуване на метал

25.50.11

Услуги по коване на метал

25.50.12

Услуги по щамповане на метал

25.50.13

Услуги по валцуване на метал

25.50.2

Продукти от праховометалургични материали

25.50.20

Продукти от праховометалургични материали

25.6

Услуги по друго металообработване

25.61

Услуги по повърхностно обработване и нанасяне на покритие върху метал

25.61.1

Услуги по нанасяне на покритие върху метал

25.61.11

Услуги по нанасяне на метално покритие върху метал

25.61.12

Услуги по нанасяне на неметално покритие върху метал

25.61.2

Услуги по друго обработване на метал

25.61.21

Услуги по термично обработване, различни от тези по нанасяне на метално покритие

25.61.22

Услуги по друг вид повърхностно обработване на метал

25.62

Услуги по механично обработване на метал

25.62.1

Услуги по струговане на метални части

25.62.10

Услуги по струговане на метални части

25.62.2

Услуги по друго механично обработване на метал

25.62.20

Услуги по друго механично обработване на метал

25.7

Кухненски прибори, инструменти и железария

25.71

Кухненски прибори и ножарски изделия

25.71.1

Кухненски прибори и ножарски изделия

25.71.11

Ножове (без тези за машини), ножици и техните остриета

25.71.12

Бръсначи, самобръсначки и техните ножчета (вкл. заготовките на ленти)

25.71.13

Други ножарски изделия; инструменти и комплекти от инструменти за маникюр или педикюр

25.71.14

Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици, лопатки за торти, ножове за риба или за масло, щипки за захар и подобни изделия за сервиране

25.71.15

Саби, мечове, щикове, копия и други хладни оръжия и части за тях

25.71.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на кухненски прибори и ножарски изделия

25.71.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на кухненски прибори и ножарски изделия

25.72

Строителен и мебелен обков

25.72.1

Строителен и мебелен обков

25.72.11

Катинари, брави за автомобили или за мебели, от неблагородни метали

25.72.12

Други брави и резета от неблагородни метали

25.72.13

Ключалки, ключалки с обков, ключове и части за катинари, брави и резета, от неблагородни метали

25.72.14

Панти, гарнитури, обков и подобни изделия за автомобили, мебели, врати, прозорци и други, от неблагородни метали

25.72.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на строителен и мебелен обков

25.72.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на строителен и мебелен обков

25.73

Сечива и инструменти за ръчна работа

25.73.1

Сечива и инструменти, земеделски, градинарски или за дърводобив, за ръчна работа

25.73.10

Сечива и инструменти, земеделски, градинарски или за дърводобив, за ръчна работа

25.73.2

Триони, листове за триони от всички видове, за ръчна работа

25.73.20

Триони, листове за триони от всички видове, за ръчна работа

25.73.3

Други инструменти за ръчна работа

25.73.30

Други инструменти за ръчна работа

25.73.4

Сменяеми инструменти за инструменти за ръчна работа, механични или не, или за обработващи машини

25.73.40

Сменяеми инструменти за инструменти за ръчна работа, механични или не, или за обработващи машини

25.73.5

Леярски форми, формовъчни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми; модели за леярски форми

25.73.50

Леярски форми, формовъчни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми; модели за леярски форми

25.73.6

Други сечива и инструменти

25.73.60

Други сечива и инструменти

25.73.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сечива и инструменти за ръчна работа

25.73.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на сечива и инструменти за ръчна работа

25.9

Други метални изделия

25.91

Варели и подобни съдове от стомана

25.91.1

Варели и подобни съдове от стомана

25.91.11

Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост 50 л, но 300 л, без механични или термични устройства, от стомана

25.91.12

Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост < 50 л, без механични или термични устройства, от стомана

25.91.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на варели и подобни съдове от стомана

25.91.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на варели и подобни съдове от стомана

25.92

Леки опаковки от метал

25.92.1

Леки опаковки от метал

25.92.11

Кутии за затваряне чрез заваряване или обковаване, с вместимост < 50 л, от стомана

25.92.12

Варели и подобни съдове, за всякакви материали (без тези за сгъстени или втечнени газове), с вместимост 300 л, от алуминий

25.92.13

Капачки, запушалки, пломби и други приспособления за опаковане, от неблагородни метали

25.92.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на леки опаковки от метал

25.92.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на леки опаковки от метал

25.93

Изделия от тел, вериги и пружини

25.93.1

Изделия от тел, вериги и пружини

25.93.11

Въжета, сплитки и подобни изделия, без електрическа изолация, от стомана

25.93.12

Бодлива тел от стомана; въжета, сплитки и подобни изделия, без електрическа изолация, от мед или алуминий

25.93.13

Метални платна, мрежи и решетки, от стоманена или медна тел; разтеглени ламарини и ленти, от стомана или мед

25.93.14

Гвоздеи, кабари, щифтове и подобни изделия, от стомана, мед или алуминий

25.93.15

Телове, пръчки, електроди и подобни, обмазани или напълнени с декапиращи средства

25.93.16

Пружини и ресори от стомана или мед

25.93.17

Вериги (без веригите с шарнирно свързване), верижки и части за тях

25.93.18

Шевни игли, игли за плетене, куки, куки за низане, шила за бродерия и подобни изделия за ръчна работа, безопасни игли и други игли, от стомана, н.д.

25.93.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изделия от тел, вериги и пружини

25.93.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на изделия от тел, вериги и пружини

25.94

Свързващи елементи

25.94.1

Свързващи елементи

25.94.11

Свързващи елементи с резба, от стомана, н.д.

25.94.12

Свързващи елементи без резба, от стомана, н.д.

25.94.13

Свързващи елементи със или без резба, от мед

25.94.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на свързващи елементи

25.94.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на свързващи елементи

25.99

Други метални изделия, н.д.

25.99.1

Домакински, хигиенни или тоалетни изделия, от неблагородни метали

25.99.11

Мивки, вани и подобни санитарни или хигиенни изделия и части за тях, от чугун, стомана, мед или алуминий

25.99.12

Съдове за сервиране или за кухня, други домакински изделия и части за тях, от чугун, стомана, мед или алуминий

25.99.2

Други изделия от неблагородни метали

25.99.21

Огнеупорни каси и блиндирани врати, от неблагородни метали

25.99.22

Кутии за класиране и за сортиране, стойки за писалки и печати и подобни канцеларски изделия, от неблагородни метали

25.99.23

Машинки за събиране на подвижни листа или за класьори, канцеларски щипки и подобни канцеларски изделия, телчета за телбод, от неблагородни метали

25.99.24

Статуетки и други предмети за украса, огледала, рамки за фотографии, картини или подобни, от неблагородни метали

25.99.25

Закопчалки, закопчалки с обков, катарами, телени копчета, кукички, капси и подобни изделия, от неблагородни метали, за облекло, обувки, чергила, чанти, и всякакви видове конфекции; нитове, тръбовидни или с разцепено стъбло, от неблагородни метали; мъниста и изрязани пайети, от неблагородни метали

25.99.26

Гребни винтове и техните лопатки

25.99.29

Други изделия от неблагородни метали, н.д.

25.99.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други метални изделия, н.д.

25.99.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други метални изделия, н.д.

26

Компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

26.1

Електронни елементи и печатни платки

26.11

Електронни елементи

26.11.1

Електронни лампи и тръби с топъл, студен или фотокатод, вкл. електроннолъчеви тръби

26.11.11

Електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници (вкл. тръби за видеомонитори); телевизионни предавателни тръби; други електроннолъчеви тръби

26.11.12

Магнетрони, клистрони, тръби за свръхчестоти и други електронни лампи и тръби

26.11.2

Диоди и транзистори

26.11.21

Диоди; транзистори; тиристори, диаци и триаци

26.11.22

Полупроводникови елементи; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали; части за тях

26.11.3

Електронни интегрални схеми

26.11.30

Електронни интегрални схеми

26.11.4

Части за електронни лампи, тръби и други електронни елементи, н.д.

26.11.40

Части за електронни лампи, тръби и други електронни елементи, н.д.

26.11.5

Печатни платки, съдържащи само проводящи елементи - пътечки и контактни площадки

26.11.50

Печатни платки, съдържащи само проводящи елементи - пътечки и контактни площадки

26.11.9

Услуги, свързани с производството на електронни интегрални схеми; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на електронни елементи

26.11.91

Услуги, свързани с производството на електронни интегрални схеми

26.11.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на електронни елементи

26.12

Монтирани печатни платки, интерфейсни и други електронни карти

26.12.1

Монтирани печатни платки

26.12.10

Монтирани печатни платки

26.12.2

Интерфейсни карти (звукови, видео-, регулиращи, мрежови, модеми) за компютри

26.12.20

Интерфейсни карти (звукови, видео-, регулиращи, мрежови, модеми) за компютри

26.12.3

Карти, съдържащи електронни интегрални схеми („smart“ карти)

26.12.30

Карти, съдържащи електронни интегрални схеми („smart“ карти)

26.12.9

Печатане на платки; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на монтирани печатни платки, интерфейсни и други електронни карти

26.12.91

Печатане на платки

26.12.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на монтирани печатни платки, интерфейсни и други електронни карти

26.2

Компютърна техника

26.20

Компютърна техника

26.20.1

Компютърна техника, части и принадлежности за нея

26.20.11

Преносими компютри - лаптопи, таблети и подобни компютри

26.20.12

Касови терминали (POS), банкомати (ATM's) и подобни машини, които могат да се включат към компютър или в мрежа

26.20.13

Настолни компютри

26.20.14

Системи за обработка на информация, цифрови

26.20.15

Други цифрови компютри, съдържащи или не в един и същи корпус едно или две от следните видове устройства: запаметяващо, входно или изходно устройство

26.20.16

Входни или изходни устройства, можещи да съдържат в един и същи корпус запаметяващо устройство

26.20.17

Монитори и видеопрожекционни апарати, изключително или главно предназначени за компютри

26.20.18

Многофункционални апарати, изпълняващи две или повече от посочените функции - печатане, копиране и предаване по факс, пригодени за свързване към компютри или в мрежа

26.20.2

Запаметяващи устройства и други устройства за съхранение на информация

26.20.21

Запаметяващи устройства

26.20.22

Носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи, без запис

26.20.3

Други системи за обработка на информация, н.д.

26.20.30

Други системи за обработка на информация, н.д.

26.20.4

Части и принадлежности за компютърна техника

26.20.40

Части и принадлежности за компютърна техника

26.20.9

Услуги, свързани с производство на компютърна техника; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на компютърна техника

26.20.91

Услуги, свързани с производство на компютърна техника

26.20.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на компютърна техника

26.3

Радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника

26.30

Радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника

26.30.1

Излъчващи радио- и телевизионни предаватели; телевизионни камери

26.30.11

Предаватели с вграден приемник

26.30.12

Предаватели без вграден приемник

26.30.13

Телевизионни камери

26.30.2

Проводникова далекосъобщителна техника и крайни устройства; видеофони

26.30.21

Телефонни апарати за жична телефония с безжични слушалки

26.30.22

Телефонни апарати за клетъчни мрежи или за други безжични мрежи

26.30.23

Други телефонни апарати и апарати за предаване или приемане на глас, образ или данни, вкл. апарати за комуникация в жични или безжични мрежи (LAN или WAN мрежи)

26.30.3

Части за далекосъобщителна техника и крайни устройства

26.30.30

Части за далекосъобщителна техника и крайни устройства

26.30.4

Антени и антенни отражатели от всякакъв вид и части за тях; части за радио- и телевизионни предаватели и телевизионни камери

26.30.40

Антени и антенни отражатели от всякакъв вид и части за тях; части за радио- и телевизионни предаватели и телевизионни камери

26.30.5

Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати

26.30.50

Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати

26.30.6

Части за електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати

26.30.60

Части за електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати

26.30.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника

26.30.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника

26.4

Битова електроника

26.40

Битова електроника

26.40.1

Радиоприемници

26.40.11

Радиоприемници (без автомобилни), дори комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с часовниково устройство

26.40.12

Автомобилни радиоприемници, които не могат да работят без външен източник на енергия

26.40.2

Телевизионни приемници, дори с вграден радиоприемник или апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ

26.40.20

Телевизионни приемници, дори с вграден радиоприемник или апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ

26.40.3

Апарати за записване и възпроизвеждане на звук и образ

26.40.31

Грамофони дек, грамофони, касетофони и други апарати за възпроизвеждане на звук

26.40.32

Магнетофони и други апарати за записване на звук

26.40.33

Видеокамери и други апарати за записване и възпроизвеждане на образ

26.40.34

Монитори и прожекционни апарати, несъдържащи в себе си телевизионни приемници и които не са основно предназначени за компютрите

26.40.4

Микрофони, високоговорители, приемателни апарати за радиотелефония или радиотелеграфия

26.40.41

Микрофони и техните стойки

26.40.42

Високоговорители; слушалки, дори комбинирани с микрофон

26.40.43

Аудиочестотни електрически усилватели; електрически апарати за усилване на звука

26.40.44

Приемници за радиотелефония или радиотелеграфия, н.д.

26.40.5

Части и принадлежности за апарати за приемане, записване или възпроизвеждане на звук и образ; антени

26.40.51

Части и принадлежности за апарати за записване или възпроизвеждане на звук и образ

26.40.52

Части и принадлежности за радиоприемници и предаватели

26.40.6

Видеоигри (използвани с телевизионен приемник или с вграден екран) и други хазартни игри или игри, развиващи сръчност, с електронен индикатор

26.40.60

Видеоигри (използвани с телевизионен приемник или с вграден екран) и други хазартни игри или игри, развиващи сръчност, с електронен индикатор

26.40.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на битова електроника

26.40.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на битова електроника

26.5

Уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация; часовници

26.51

Уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация

26.51.1

Уреди и апарати за навигация, метеорология, геофизика и подобни уреди и апарати

26.51.11

Компаси, вкл. навигационни компаси; други уреди и апарати за навигация

26.51.12

Теодолити и тахиметри (тахеометри); други уреди и апарати за геодезия, хидрография, океанография, хидрология, метеорология или геофизика

26.51.2

Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление

26.51.20

Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление

26.51.3

Прецизни везни; инструменти за чертане или смятане, инструменти за измерване на дължини и други подобни инструменти

26.51.31

Везни с чувствителност 5 сг или по-голяма

26.51.32

Чертожни маси и машини и други инструменти за чертане, трасиране или смятане

26.51.33

Ръчни инструменти за измерване на дължини (вкл. микрометри и шублери), н.д.

26.51.4

Уреди и апарати за измерване на електрически величини или на йонизиращи лъчения

26.51.41

Уреди и апарати за измерване или откриване на йонизиращи лъчения

26.51.42

Електроннолъчеви осцилоскопи и осцилографи

26.51.43

Уреди за измерване на електрически величини, без регистриращо устройство

26.51.44

Уреди и апарати, предназначени за далекосъобщителната техника

26.51.45

Уреди и апарати за измерване или проверка на други електрически величини, н.д.

26.51.5

Уреди за проверка на други физични характеристики

26.51.51

Хидрометри, термометри (без медицински), пирометри, барометри, влагомери и психрометри

26.51.52

Уреди за измерване или проверка на дебита, нивото, налягането или други променливи характеристики на течности или газове

26.51.53

Уреди и апарати за физични или химични анализи, н.д.

26.51.6

Други уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване

26.51.61

Микроскопи (без оптичните) и дифрактографи

26.51.62

Машини и апарати за изпитване на механични характеристики на материалите

26.51.63

Броячи за газове, течности или електричество

26.51.64

Броячи на обороти или на продукция, таксиметри; скоростомери и тахометри

26.51.65

Уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка, хидравлични или пневматични

26.51.66

Уреди и машини за измерване или проверка, н.д.

26.51.7

Термостати, маностати и други уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка

26.51.70

Термостати, маностати и други уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка

26.51.8

Части и принадлежности за уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация

26.51.81

Части и принадлежности за апарати за радиозасичане, радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление

26.51.82

Части и принадлежности за уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация (без микроскопи, броячи, уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка)

26.51.83

Части и принадлежности за микроскопи (без оптичните) и за дифрактографи

26.51.84

Части и принадлежности за броячи

26.51.85

Части и принадлежности за уреди и апарати за автоматично регулиране или проверка и за уреди и машини за измерване или проверка, н.д.

26.51.86

Части и принадлежности за компаси, за уреди и апарати за навигация, за машини и апарати за изпитване на механични характеристики на материалите

26.51.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация

26.51.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация

26.52

Часовници и часовникови механизми

26.52.1

Часовници

26.52.11

Ръчни и джобни часовници, с корпуси от благородни метали или от неблагородни метали, покрити с благородни метали

26.52.12

Други ръчни и джобни часовници и други часовници, вкл. хронометри

26.52.13

Часовници за командни табла и подобни часовници за превозни средства

26.52.14

Часовници с часовников механизъм; будилници и стенни часовници; други часовници

26.52.2

Часовникови механизми; части за часовници и часовникови механизми

26.52.21

Часовникови механизми, комплектовани и сглобени

26.52.22

Корпуси, кутии и шкафове за часовници и часовникови механизми и части за тях

26.52.23

Други части за часовници

26.52.24

Уреди и апарати за измерване, регистриране или отчитане на времето; часовникови прекъсвачи и други апарати, позволяващи да се задвижи механизъм в определено време, снабдени с часовников механизъм или със синхронен двигател

26.52.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на часовници и часовникови механизми

26.52.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на часовници и часовникови механизми

26.6

Излъчващи електромедицински и терапевтични апарати

26.60

Излъчващи електромедицински и терапевтични апарати

26.60.1

Излъчващи електромедицински и терапевтични апарати

26.60.11

Апарати с Х-(рентгенови) лъчи и апарати, използващи алфа-, бета- или гама-излъчвания

26.60.12

Електромедицински диагностични апарати

26.60.13

Медицински апарати с ултравиолетови или инфрачервени лъчи

26.60.14

Сърдечни стимулатори; слухови апарати

26.60.9

Услуги, свързани с производството на медицински апарати; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на излъчващи, електромедицински и терапевтични апарати

26.60.91

Услуги, свързани с производството на медицински апарати

26.60.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати

26.7

Оптични уреди и елементи и фотографска техника

26.70

Оптични уреди и елементи и фотографска техника

26.70.1

Фотографска техника и части за нея

26.70.11

Монтирани обективи от всякакви материали за снимачни апарати, за проектори или за фотографски или кинематографски апарати за увеличаване или намаляване

26.70.12

Фотоапарати за изработване на отпечатващи клишета, за заснемане на документи върху микрофилми, за медицински прегледи, за подводна и подобна фотография

26.70.13

Цифрови фотоапарати

26.70.14

Фотоапарати за моментално проявяване и изготвяне на снимки и други фотоапарати

26.70.15

Кинокамери

26.70.16

Кинопрожекционни апарати

26.70.19

Друга фотографска техника; части и принадлежности за фотографска техника

26.70.2

Други оптични уреди и елементи и части за тях

26.70.21

Поляризиращи материали на листа или на плочи; лещи, филтри и други оптични елементи, дори монтирани, различни от тези за снимачни апарати, за проектори или за фотографски или кинематографски апарати за увеличаване или намаляване

26.70.22

Бинокли, далекогледи и други оптични телескопи; други уреди за астрономия; оптични микроскопи

26.70.23

Устройства с течни кристали; лазери, без лазерните диоди; други оптични уреди и елементи, н.д.

26.70.24

Оптични контролно-измервателни уреди

26.70.25

Части и принадлежности за бинокли, далекогледи, оптични телескопи и други уреди за астрономия

26.70.26

Части и принадлежности за устройства с течни кристали; лазери, без лазерните диоди; други оптични елементи, уреди и апарати, н.д.

26.70.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на оптични уреди и елементи и фотографска техника

26.70.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на оптични уреди и елементи и фотографска техника

26.8

Магнитни и оптични носители, незаписани

26.80

Магнитни и оптични носители, незаписани

26.80.1

Магнитни и оптични носители, незаписани

26.80.11

Магнитни ленти и дискове (без карти с магнитна лента), незаписани

26.80.12

Оптични носители, незаписани

26.80.13

Други носители, вкл. матрици и форми за производство на дискове, незаписани

26.80.14

Карти, съдържащи магнитна писта, незаписани

26.80.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на незаписани магнитни и оптични носители

26.80.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на незаписани магнитни и оптични носители

27

Електрически съоръжения

27.1

Електрически двигатели, генератори и трансформатори и апарати за управление и разпределение на електрическа енергия

27.11

Електрически двигатели, генератори и трансформатори

27.11.1

Електрически двигатели с мощност 37,5 Вт; други двигатели за постоянен ток; генератори за постоянен ток

27.11.10

Електрически двигатели с мощност 37,5 Вт; други двигатели за постоянен ток; генератори за постоянен ток

27.11.2

Универсални (AC/DC) електрически двигатели с мощност > 37,5 Вт; други двигатели за променлив ток; генератори за променлив ток (алтернатори)

27.11.21

Универсални (AC/DC) електрически двигатели с мощност > 37,5 Вт

27.11.22

Двигатели за променлив ток, еднофазни

27.11.23

Двигатели за променлив ток, с мощност 750 Вт, многофазни

27.11.24

Двигатели за променлив ток, с мощност > 750 Вт, но 75 кВт, многофазни

27.11.25

Двигатели за променлив ток, с мощност > 75 кВт, многофазни

27.11.26

Генератори за променлив ток (алтернатори)

27.11.3

Електрогенериращи агрегати и електрически ротационни преобразуватели

27.11.31

Електрогенериращи агрегати с дизелов двигател със запалване чрез компресия

27.11.32

Електрогенериращи агрегати с бутален двигател с искрово запалване; други електрогенериращи агрегати; електрически ротационни преобразуватели

27.11.4

Електрически трансформатори

27.11.41

Електрически трансформатори с течен диелектрик

27.11.42

Други електрически трансформатори с мощност 16 кВА

27.11.43

Други електрически трансформатори с мощност > 16 кВА

27.11.5

Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби; други индуктори

27.11.50

Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби; други индуктори

27.11.6

Части за електрически двигатели, генератори и трансформатори

27.11.61

Части за електрически двигатели и генератори

27.11.62

Части за електрически трансформатори, индуктори и статични преобразуватели

27.11.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на електрически двигатели, генератори и трансформатори

27.11.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на електрически двигатели, генератори и трансформатори

27.12

Апарати за управление и разпределение на електрическа енергия

27.12.1

Апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение > 1000 В

27.12.10

Апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение > 1000 В

27.12.2

Апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение 1000 В

27.12.21

Стопяеми предпазители за напрежение 1000 В

27.12.22

Автоматични прекъсвачи на електрически вериги за напрежение 1000 В

27.12.23

Други апарати за защита на електрически вериги за напрежение 1000 В

27.12.24

Релета за напрежение 1000 В

27.12.3

Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за прекъсване или защита на електрически вериги

27.12.31

Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение 1000 В

27.12.32

Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда за прекъсване или защита на електрически вериги, за напрежение > 1000 В

27.12.4

Части за апарати за управление и разпределение на електрическа енергия

27.12.40

Части за апарати за управление и разпределение на електрическа енергия

27.12.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на апарати за управ- ление и разпределение на електрическа енергия

27.12.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на апарати за управ- ление и разпределение на електрическа енергия

27.2

Акумулаторни батерии и акумулатори

27.20

Акумулаторни батерии и акумулатори

27.20.1

Първични акумулаторни елементи и батерии, части за тях

27.20.11

Първични акумулаторни елементи и батерии

27.20.12

Части за първични акумулаторни елементи и батерии

27.20.2

Електрически акумулатори и части за тях

27.20.21

Оловни акумулатори за задействане на бутални двигатели

27.20.22

Оловни акумулатори, без тези за задействане на бутални двигатели

27.20.23

Никелово-кадмиеви, никел-метал-хидридни, литиево-йонни и други електрически акумулатори

27.20.24

Части за електрически акумулатори, вкл. техните сепаратори

27.20.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на акумулаторни батерии и акумулатори

27.20.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на акумулаторни батерии и акумулатори

27.3

Изолирани проводници и електроинсталационни изделия

27.31

Кабели от оптични влакна

27.31.1

Кабели от оптични влакна

27.31.11

Кабели от оптични влакна, състоящи се от индивидуално изолирани влакна

27.31.12

Оптични влакна, снопове и кабели от оптични влакна, състоящи се от един или повече снопа, които не са изолирани поотделно

27.31.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на кабели от оптични влакна

27.31.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на кабели от оптични влакна

27.32

Други електрически и електронни проводници и кабели

27.32.1

Други електрически и електронни проводници и кабели

27.32.11

Проводници за намотки

27.32.12

Коаксиални кабели и други електрически коаксиални проводници

27.32.13

Други електрически кабели и изолирани проводници за напрежение 1000 В

27.32.14

Други електрически кабели и изолирани проводници за напрежение > 1000 В

27.32.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други електрически и електронни проводници и кабели

27.32.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други електрически и електронни проводници и кабели

27.33

Електроинсталационни изделия

27.33.1

Електроинсталационни изделия

27.33.11

Прекъсвачи за напрежение 1000 В

27.33.12

Фасунги за лампи за напрежение 1000 В

27.33.13

Щепсели, щекери и други апарати за прекъсване или защита на електрически вериги за напрежение 1000 В, н.д.

27.33.14

Изолационни части от пластмаси

27.33.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на електроинсталационни изделия

27.33.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на електроинсталационни изделия

27.4

Лампи и осветители

27.40

Лампи и осветители

27.40.1

Електрически лампи и тръби с нажежаема жичка; газоразрядни лампи и тръби; дъгови лампи

27.40.11

Изделия, наречени „капсуловани фарове и прожектори“

27.40.12

Халогенни лампи и тръби, с волфрам, без тези с ултравиолетови или инфрачервени лъчи

27.40.13

Лампи и тръби, с нажежаема жичка, с мощност 200 Вт и за напрежение > 100 В, н.д.

27.40.14

Лампи и тръби, с нажежаема жичка, н.д.

27.40.15

Газоразрядни лампи и тръби; лампи и тръби с ултравиолетови или инфрачервени лъчи; дъгови лампи

27.40.2

Осветители

27.40.21

Преносими електрически лампи, предназначени да функционират с помощта на собствен източник на енергия (например с батерии, акумулатори, магнети)

27.40.22

Електрически нощни и настолни лампи и лампиони

27.40.23

Неелектрически осветители

27.40.24

Рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни изделия

27.40.25

Полилеи и други електрически осветители за окачване или фиксиране на таван или на стена

27.40.3

Други осветители

27.40.30

Други осветители

27.40.4

Части за електрически лампи и осветители

27.40.41

Части за електрически лампи и тръби с нажежаема жичка или газоразрядни

27.40.42

Части за осветители

27.40.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лампи и осветители

27.40.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лампи и осветители

27.5

Битови уреди

27.51

Битови електроуреди

27.51.1

Хладилници, миялни и перални машини, електрически одеяла и вентилатори

27.51.11

Хладилници и замразители, за домакинска употреба

27.51.12

Съдомиялни машини за домакинска употреба

27.51.13

Перални и сушилни машини, за домакинска употреба

27.51.14

Електрически одеяла

27.51.15

Вентилатори и въздухоочистители, за домакинска употреба

27.51.2

Други битови електроуреди, н.д.

27.51.21

Битови електромеханични уреди с вграден електрически двигател

27.51.22

Машинки за бръснене, стригане и епилация, с вграден електрически двигател

27.51.23

Фризьорски електронагревателни апарати или апарати за сушене на ръце; електрически ютии

27.51.24

Други битови електронагревателни уреди

27.51.25

Електрически бойлери и бързовари

27.51.26

Електрически апарати за затопляне на помещенията и на почвата или за подобни приложения

27.51.27

Микровълнови фурни

27.51.28

Други фурни; готварски печки, електрически котлони (вкл. масите за топлинна обработка на хранителни продукти); грилове и скари

27.51.29

Реотани

27.51.3

Части за битови електроуреди

27.51.30

Части за битови електроуреди

27.51.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на битови електроуреди

27.51.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на битови електроуреди

27.52

Неелектрически битови уреди

27.52.1

Неелектрически битови уреди за готвене или за отопление

27.52.11

Неелектрически битови уреди за готвене или за затопляне на ястия, от чугун, стомана или мед

27.52.12

Други битови уреди с газ или газ и други горива, с течни или твърди горива

27.52.13

Неелектрически генератори и разпределители на горещ въздух, от стомана

27.52.14

Неелектрически нагреватели за вода, с моментално загряване (газови) или с акумулиращо излъчване

27.52.2

Части за неелектрически битови уреди

27.52.20

Части за неелектрически битови уреди

27.52.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на неелектрически битови уреди

27.52.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на неелектрически битови уреди

27.9

Други електрически съоръжения

27.90

Други електрически съоръжения

27.90.1

Други електрически съоръжения и части за тях

27.90.11

Електрически машини и апарати със специфична функция

27.90.12

Електрически изолатори; изолационни части за машини, апарати и електрически инсталации; изолационни тръби

27.90.13

Графитни електроди и други изделия от графит или от друг въглерод, за електрическо приложение

27.90.2

Информационни табла с вградени течнокристални индикатори или със светодиоди; електрически апарати за звукова или визуална сигнализация

27.90.20

Информационни табла с вградени течнокристални индикатори или със светодиоди; електрически апарати за звукова или визуална сигнализация

27.90.3

Машини и устройства за спояване, заваряване (дори с режещо действие) или повърхностно закаляване

27.90.31

Електрически машини и апарати за спояване или заваряване (дори с режещо действие); електрически машини и апарати за горещо изхвърляне на струи от метали или металокерамика

27.90.32

Части за електрически машини и апарати за спояване, заваряване и горещо изхвърляне на струи от метали или металокерамика

27.90.33

Части за други електрически съоръжения; електрически части за машини, н.д.

27.90.4

Други електрически съоръжения, н.д.

27.90.41

Инвертори, изправители и статични преобразуватели

27.90.42

Горивни клетки

27.90.43

Високочестотни електрически филтри за напрежение > 1000 В

27.90.44

Шнурове за електроуреди, удължители и други електрически шнурове с изолирани проводници и съединители

27.90.45

Електромагнитни съединители, скоростни регулатори и спирачки; електромагнитни подемни глави; ускорители на частици; генератори на сигнали

27.90.5

Електрически кондензатори

27.90.51

Постоянни кондензатори, предназначени за електрическата мрежа от 50/60 Хц и с възможност да абсорбират реактивна мощност 0,5 квар (силнотокови кондензатори)

27.90.52

Други постоянни електрически кондензатори

27.90.53

Променливи или настройващи електрически кондензатори

27.90.6

Незагряващи електрически резистори

27.90.60

Незагряващи електрически резистори

27.90.7

Електрически апарати за сигнализация, безопасност, контрол или управление на релсов път, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или летища

27.90.70

Електрически апарати за сигнализация, безопасност, контрол или управление на релсов път, шосейни или речни пътища, площадки или паркинги, пристанищни съоръжения или летища

27.90.8

Части за електрически кондензатори и незагряващи електрически резистори

27.90.81

Части за електрически кондензатори

27.90.82

Части за незагряващи електрически резистори, реостати и потенциометри

27.90.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други електрически съоръжения

27.90.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други електрически съоръжения

28

Машини и оборудване с общо и специално предназначение

28.1

Машини с общо предназначение

28.11

Турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

28.11.1

Двигатели с вътрешно горене, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

28.11.11

Бутални двигатели с искрово запалване за придвижване на кораби, извънбордови

28.11.12

Бутални двигатели с искрово запалване за придвижване на кораби, без извънбордови; други бутални двигатели с искрово запалване

28.11.13

Дизелови двигатели, без автомобилните

28.11.2

Турбини

28.11.21

Парни турбини

28.11.22

Хидравлични турбини и колела

28.11.23

Газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите

28.11.24

Ветрогенератори

28.11.3

Части за турбини

28.11.31

Части за парни турбини

28.11.32

Части за хидравлични турбини и колела (вкл. регулаторите)

28.11.33

Части за газови турбини, без турбореактивните и турбовитловите

28.11.4

Части за двигатели с вътрешно горене

28.11.41

Части за бутални двигатели с искрово запалване, без части за авиационни двигатели

28.11.42

Части за дизелови двигатели

28.11.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

28.11.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

28.12

Хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели

28.12.1

Хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели, без части за тях

28.12.11

Хидравлични и пневматични двигатели, с праволинейно движение (цилиндри)

28.12.12

Ротационни хидравлични и пневматични двигатели

28.12.13

Маслено-хидравлични помпи

28.12.14

Хидравлични и пневматични вентили

28.12.15

Хидравлични агрегати

28.12.16

Хидравлични системи

28.12.2

Части за хидравлични и пневматични двигатели

28.12.20

Части за хидравлични и пневматични двигатели

28.12.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели

28.12.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели

28.13

Други помпи и компресори

28.13.1

Помпи за течности; елеватори за течности

28.13.11

Помпи за гориво, смазочни масла, охлаждаща течност и бетонпомпи

28.13.12

Други обемни помпи за течности с възвратно-постъпателно движение на буталото

28.13.13

Други обемни ротационни помпи за течности

28.13.14

Други центробежни помпи за течности; други помпи

28.13.2

Въздушни или вакуумпомпи; въздушни компресори или компресори за други газове

28.13.21

Вакуумпомпи

28.13.22

Въздушни помпи, ръчни или крачни

28.13.23

Компресори за хладилно оборудване

28.13.24

Въздушни компресори, монтирани върху шасита на колела и които могат да се теглят

28.13.25

Турбокомпресори

28.13.26

Обемни компресори с възвратно-постъпателно движение на буталото, произвеждащи свръхналягане

28.13.27

Обемни ротационни компресори, едновалови или многовалови

28.13.28

Други компресори

28.13.3

Части за помпи и компресори

28.13.31

Части за помпи и елеватори за течности

28.13.32

Части за въздушни или вакуумпомпи, за въздушни компресори или компресори за други газове, за вентилатори и въздухоочистители

28.13.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други помпи и компресори

28.13.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други помпи и компресори

28.14

Арматурни изделия

28.14.1

Арматурни изделия и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари и подобни съдове

28.14.11

Редуцирвентили и възвратни, преливни или предпазни клапани

28.14.12

Санитарно-водопроводна арматура; арматура за радиатори за централно отопление

28.14.13

Регулиращи вентили, шибъри, вентилни, сферични, конусовидни или цилиндрични кранове

28.14.2

Части за арматурни изделия

28.14.20

Части за арматурни изделия

28.14.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на арматурни изделия

28.14.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на арматурни изделия

28.15

Лагери, предавки и съединители

28.15.1

Сачмени, ролкови или иглени лагери

28.15.10

Сачмени, ролкови или иглени лагери

28.15.2

Други лагери, зъбни предавки, фрикционни колела, трансмисионни валове и колена, вериги с шарнирно свързване

28.15.21

Втулково-ролкови вериги (галови) и други вериги с шарнирно свързване, от стомана

28.15.22

Трансмисионни валове и колена

28.15.23

Лагерни кутии (опори) и лагерни черупки

28.15.24

Зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови или ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори

28.15.25

Маховици и ролки (вкл. полиспастни ролки)

28.15.26

Съединители и съединителни детайли (вкл. шарнирни съединители)

28.15.3

Части за лагери, предавки и съединители

28.15.31

Сачми, ролки и игли; части за сачмени, ролкови или иглени лагери

28.15.32

Части за вериги с шарнирно свързване, от стомана

28.15.39

Части за лагерни кутии, предавки и съединители, н.д.

28.15.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лагери, предавки и съединители

28.15.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на лагери, предавки и съединители

28.2

Други машини с общо предназначение

28.21

Пещи и горелки

28.21.1

Пещи и горелки; части за тях

28.21.11

Горелки за захранване на огнища; автоматични огнища, вкл. техните стокери, механични скари, механични устройства за отвеждане на пепел и подобни устройства

28.21.12

Неелектрически промишлени или лабораторни пещи, вкл. пещи за изгаряне на отпадъци (без пещи за хлебни и сладкарски изделия или бисквити)

28.21.13

Електрически промишлени или лабораторни пещи; други промишлени или лабораторни пещи за термична обработка на материали чрез индукция или чрез диелектрични загуби

28.21.14

Части за пещи и горелки

28.21.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на пещи и горелки

28.21.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на пещи и горелки

28.22

Подемно-транспортни машини

28.22.1

Подемно-транспортни машини и части за тях

28.22.11

Полиспасти

28.22.12

Лебедки, осигуряващи издигането и спускането на клетките или скиповете в минните шахти; лебедки, специално предназначени за подземна работа; други лебедки; кабестани

28.22.13

Крикове; подемни крикове за превозни средства

28.22.14

Мачтово-стрелкови (дерик) кранове; подемни и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове, контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари кранове

28.22.15

Кари високоповдигачи; други товаро-разтоварни кари; кари влекачи, използвани в гарите

28.22.16

Асансьори и товароподемници; ескалатори и движещи се пътеки

28.22.17

Пневматични и други подемници, транспортьори и конвейери с непрекъснато действие, за стоки или материали

28.22.18

Други подемно-транспортни машини

28.22.19

Части за подемно-транспортни машини (без кранове)

28.22.2

Кошове, кофи, грайферни кофи, лопати, грайфери и щипки

28.22.20

Кошове, кофи, грайферни кофи, лопати, грайфери и щипки

28.22.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на подемно-транспортни машини

28.22.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на подемно-транспортни машини

28.23

Офис техника, без компютърната

28.23.1

Счетоводни машини и подобни машини, съдържащи сметачно устройство

28.23.10

Счетоводни машини и подобни машини, съдържащи сметачно устройство

28.23.2

Офис техника и части за нея

28.23.21

Офис техника

28.23.22

Части и принадлежности за офис техника,без компютърната

28.23.9

Услуги за производството на офис техника без компютърната; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на офис техника без компютърната

28.23.91

Услуги за производство на офис техника без компютърната

28.23.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на офис техника, без компютърната

28.24

Преносими инструменти с вграден двигател

28.24.1

Преносими инструменти с вграден двигател, без части за тях

28.24.11

Преносими инструменти с вграден електрически двигател

28.24.12

Преносими инструменти с вграден неелектрически двигател

28.24.2

Части за преносими инструменти с вграден двигател

28.24.21

Части за преносими инструменти с вграден електрически двигател

28.24.22

Части за преносими инструменти с вграден неелектрически двигател

28.24.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на преносими инструменти с вграден двигател

28.24.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на преносими инструменти с вграден двигател

28.25

Промишлено хладилно и вентилационно оборудване

28.25.1

Топлообменници; промишлени апарати за климатизиране на въздух, хладилници и замразители

28.25.11

Топлообменници, апарати и устройства за втечняване на въздух или други газове

28.25.12

Апарати за климатизиране на въздух

28.25.13

Промишлени шкафове, витрини и подобни мебели за охлаждане или замразяване; друга техника за охлаждане или замразяване; термопомпи

28.25.14

Апарати за филтриране или пречистване на газове, н.д.

28.25.2

Промишлени вентилатори

28.25.20

Промишлени вентилатори

28.25.3

Части за промишлено хладилно и вентилационно оборудване

28.25.30

Части за промишлено хладилно и вентилационно оборудване

28.25.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на промишлено хладилно и вентилационно оборудване

28.25.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на промишлено хладилно и вентилационно оборудване

28.29

Други машини с общо предназначение, н.д.

28.29.1

Газгенератори, апарати за дестилация, филтриране или ректификация

28.29.11

Въздушни или водни газгенератори; ацетиленови и подобни газгенератори; апарати за дестилация или ректификация

28.29.12

Апарати за филтриране или пречистване на течности

28.29.13

Маслени, горивни и входни въздушни филтри за двигатели с вътрешно горене

28.29.2

Машини и апарати за почистване, изсушаване, пакетиране и опаковане на бутилки или други съдове; механични апарати за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали; механични уплътнители

28.29.21

Машини и апарати за почистване, изсушаване, пакетиране и опаковане на бутилки или други съдове

28.29.22

Пожарогасители, шприцпистолети, пароструйни или пясъкоструйни машини и други подобни механични апарати, без тези за селскостопански цели

28.29.23

Металопластични и механични уплътнители

28.29.3

Уреди и апарати за претегляне и измерване

28.29.31

Везни с автоматично действие, дозатори

28.29.32

Везни за измерване на теглото на хора, вкл. везните за бебета; домакински везни

28.29.39

Други уреди и апарати за претегляне; други ръчни инструменти за измерване

28.29.4

Центрофуги, каландри и автоматични машини за продажба на стоки

28.29.41

Центрофуги, н.д.

28.29.42

Каландри или други валци, без тези за метали или стъкло

28.29.43

Автоматични машини за продажба на стоки

28.29.5

Промишлени съдомиялни

28.29.50

Промишлени съдомиялни

28.29.6

Други апарати и устройства, дори с електрическо загряване, за обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на температурата

28.29.60

Други апарати и устройства, дори с електрическо загряване, за обработване на материали чрез операции, изискващи промяна на температурата

28.29.7

Неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване

28.29.70

Неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване

28.29.8

Части за други машини с общо предназначение, н.д.

28.29.81

Части за въздушни или водни газгенератори

28.29.82

Части за центрофуги; части за машини и апарати за филтриране или пречистване на течности или газове

28.29.83

Части за каландри или други валци; машини за разпръскване или пулверизиране (вкл. тези за земеделски или градинарски цели); теглилки за везни от всички видове

28.29.84

Неелектрически части за машини, н.д.

28.29.85

Части за съдомиялни, за машини за почистване, изсушаване, пакетиране или опаковане

28.29.86

Части за неелектрически машини и устройства за спояване, заваряване и повърхностно закаляване

28.29.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други машини с общо предназначение, н.д.

28.29.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други машини с общо предназначение, н.д.

28.3

Машини за селското и горското стопанство

28.30

Машини за селското и горското стопанство

28.30.1

Зеленчуково-градинарски трактори

28.30.10

Зеленчуково-градинарски трактори

28.30.2

Други трактори за селското и горското стопанство

28.30.21

Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя 37 кВт

28.30.22

Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя > 37 кВт, но 59 кВт

28.30.23

Трактори за селското и горското стопанство, колесни, с мощност на двигателя > 59 кВт

28.30.3

Машини за подготовка или обработка на почвата или за култивация

28.30.31

Плугове

28.30.32

Брани, разрохквачки, култиватори, специални плугове за изкореняване на плевели, окопвачки и механични гребла за плевене

28.30.33

Сеялки, садачни и разсадосадачни машини

28.30.34

Разпръсквачки на торове

28.30.39

Други машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация; валяци за тревни площи или спортни площадки

28.30.4

Косачки за тревни площи (за градински площи или спортни площадки)

28.30.40

Косачки за тревни площи (за градински площи или спортни площадки)

28.30.5

Машини и устройства за събиране на реколтата или за вършитба

28.30.51

Сенокосачки (вкл. режещите устройства за монтиране върху трактор), н.д.

28.30.52

Други машини и устройства за сенокос

28.30.53

Преси за слама или фураж (вкл. преси-събирачки)

28.30.54

Машини за събиране на корени или грудки

28.30.59

Други машини и устройства за събиране на реколтата или за вършитба

28.30.6

Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали за земеделски или градинарски цели

28.30.60

Механични апарати (дори ръчни) за изхвърляне, разпръскване или пулверизиране на течни или прахообразни материали за земеделски или градинарски цели

28.30.7

Самотоварещи се или саморазтоварващи се ремаркета и полуремаркета за селското стопанство

28.30.70

Самотоварещи се или саморазтоварващи се ремаркета и полуремаркета за селското стопанство

28.30.8

Други машини и апарати за селското и горското стопанство

28.30.81

Машини за почистване или сортиране на яйца, плодове или други земеделски продукти, без зърна или сухи бобови растения

28.30.82

Доилни машини

28.30.83

Машини и апарати за подготвяне на храни или ярма за животните

28.30.84

Инкубатори и брудери за птицевъдството

28.30.85

Други машини и апарати за птицевъдството

28.30.86

Машини и апарати за земеделие, градинарство, животновъдство, пчеларство и дърводобив, н.д.

28.30.9

Части за машини и апарати за селското и горското стопанство; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за селското и горското стопанство

28.30.91

Части за машини и устройства за събиране на реколтата или за вършитба, н.д.

28.30.92

Части за машини за подготовка или обработка на почвата или за култивация

28.30.93

Части за други машини и апарати за селското и горското стопанство

28.30.94

Части за доилни апарати и млекопреработващи машини, н.д.

28.30.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за селското и горското стопанство

28.4

Обработващи машини

28.41

Машини за обработка на метал

28.41.1

Машини за обработка на метал чрез лазерни лъчи или подобни методи; обработващи центри и подобни машини

28.41.11

Машини за обработка на метал, работещи чрез отнемане на материал и опериращи чрез лазерни или други лъчи, ултразвук, електроерозия или подобни методи; машини за водоструйно рязане

28.41.12

Обработващи центри, машини агрегатни - еднопозиционни и многопозиционни, за обработка на метал

28.41.2

Стругове, машини пробивни, разстъргващи, фрезови, резбонарезни, работещи чрез отнемане на метал

28.41.21

Стругове, работещи чрез отнемане на метал

28.41.22

Машини пробивни, разстъргващи, фрезови или резбонарезни, работещи чрез отнемане на метал

28.41.23

Машини отрезни, заточващи, шлифовъчни, притриващи, полиращи или за други довършителни операции за обработка на метал

28.41.24

Машини стъргателни, шепинги, дълбачни, протяжни, зъбонарезни, зъбошевинговъчни, изрязващи и други металорежещи машини

28.41.3

Други машини за обработка на метал

28.41.31

Машини (вкл. преси) за навиване, огъване, прегъване или изправяне на метал

28.41.32

Машини (вкл. преси) за пробиване или назъбване на метал

28.41.33

Машини ковашки или щамповъчни и чукове щамповъчни, падащи или хидравлични, преси хидравлични и други преси за обработка на метал

28.41.34

Други машини за обработка на метал, работещи без отнемане на материал

28.41.4

Части и принадлежности за машини за обработка на метал

28.41.40

Части и принадлежности за машини за обработка на метал

28.41.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за обработка на метал

28.41.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за обработка на метал

28.49

Други обработващи машини

28.49.1

Машини за обработка на дървесина, камъни, керамични или подобни твърди минерални материали

28.49.11

Машини за обработка на камъни, керамика, бетон, азбестоцимент или подобни минерални материали или за студена обработка на стъкло

28.49.12

Машини за обработка на дървесина, корк, кост, ебонит, твърди пластмаси или подобни твърди материали; машини и апарати за галванотехника, електролиза или електрофореза

28.49.13

Ротативни или ударни пробивни машини, шлайфмашини, нитовъчни машини, машини за рязане на метални листове

28.49.2

Части и принадлежности за други обработващи машини

28.49.21

Държачи на инструменти и автоматични резбонарезни глави

28.49.22

Приспособления за закрепване на детайли за обработващи машини

28.49.23

Делителни глави и други специални приспособления за обработващи машини

28.49.24

Части и принадлежности за машини за обработка на дървесина, камъни, керамични или подобни твърди минерални материали

28.49.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други обработващи машини

28.49.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други обработващи машини

28.9

Други машини със специално предназначение

28.91

Машини и оборудване за металургията и леярството

28.91.1

Машини и оборудване за металургията и леярството; части за тях

28.91.11

Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане в металургията и леярството; машини за валцуване на метали

28.91.12

Части за машини и оборудване за металургията и леярството; валци и части за машини за валцуване на метали

28.91.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини и оборудване за металургията и леярството

28.91.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини и оборудване за металургията и леярството

28.92

Машини за добива и строителството

28.92.1

Миннодобивни машини

28.92.11

Подемници, транспортьори или конвейери, с непрекъснато действие, за мини или други подземни работи

28.92.12

Забойни машини, изкопни машини и машини за копаене на тунели или галерии; други машини за сондиране или пробиване

28.92.2

Самоходни машини за земни работи и техните части

28.92.21

Самоходни булдозери

28.92.22

Самоходни грейдери и скрепери

28.92.23

Самоходни трамбовъчни машини и пътни валяци

28.92.24

Самоходни товарачни машини с челно товарене (с права лопата)

28.92.25

Самоходни багери с въртяща се на 360° платформа

28.92.26

Други самоходни машини за земни работи

28.92.27

Ножове за булдозери

28.92.28

Самосвали, предназначени да бъдат използвани извън пътната мрежа

28.92.3

Несамоходни машини за земни работи

28.92.30

Несамоходни машини за земни работи

28.92.4

Машини и апарати за сортиране, смилане, агломериране, формуване или отливане на твърди минерални горива, керамични маси, цимент, гипс и други минерални материали в прахообразен или тестообразен вид; машини за изработване на пясъчни леярски форми

28.92.40

Машини и апарати за сортиране, смилане, агломериране, формуване или отливане на твърди минерални горива, керамични маси, цимент, гипс и други минерални материали в прахообразен или тестообразен вид; машини за изработване на пясъчни леярски форми

28.92.5

Верижни трактори

28.92.50

Верижни трактори

28.92.6

Части за машини за добива и строителството

28.92.61

Части за машини за сондиране, пробиване или други земни работи; части за кранове

28.92.62

Части за машини за сортиране, пресяване, разделяне, промиване, раздробяване, смилане, смесване или омесване на пръст, камъни, руди или други твърди материали

28.92.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за добива и строителството

28.92.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за добива и строителството

28.93

Машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн

28.93.1

Машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн, без части за тях

28.93.11

Млекарски центрофуги

28.93.12

Млекопреработващи машини и апарати

28.93.13

Машини и устройства за мелничарството или за обработка на зърнени или сухи бобови растения, н.д.

28.93.14

Машини и устройства за производство на вино, плодови сокове или подобни напитки

28.93.15

Неелектрически пещи за хляб, хлебни или сладкарски изделия; други апарати и устройства за приготвяне на топли напитки, за печене или загряване на хранителни продукти

28.93.16

Сушилни за селскостопански продукти

28.93.17

Други машини и апарати за промишлена преработка или производство на храни или напитки (вкл. на растителни и животински масла или мазнини)

28.93.18

Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн, н.д.

28.93.2

Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения

28.93.20

Машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения

28.93.3

Части за машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн

28.93.31

Части за машини и устройства за производство на вино, плодови сокове или подобни напитки

28.93.32

Части за машини и апарати за промишлена преработка или производство на храни

28.93.33

Части за машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн

28.93.34

Части за машини за почистване, сортиране или пресяване на зърна или сухи бобови растения

28.93.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн

28.93.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн

28.94

Машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия

28.94.1

Машини за подготовка, предене, тъкане и плетене на текстилни материали

28.94.11

Машини за екструдиране, изтегляне, текстуриране или нарязване на синтетични или изкуствени текстилни материали; машини за подготовка на текстилни материали

28.94.12

Машини за предене, скатяване или пресукване на текстилни материали; машини за намотаване и други машини за подготовка на текстилни материали

28.94.13

Тъкачни станове

28.94.14

Плетачни машини; машини за оплитане на шнурове, тюл, дантела, бродерия, пасмантерия, ширити, филе; тъфтинг машини

28.94.15

Спомагателни механизми и устройства за машини за подготовка, предене, тъкане и плетене на текстилни материали; машини за печатане на текстилни материали

28.94.2

Други машини за текстил и облекло, вкл. шевни машини

28.94.21

Машини и устройства за пране, почистване, изстискване, изсушаване, гладене, пресоване (вкл. преси за фиксиране), избелване, боядисване, апретиране; машини за навиване, развиване, сгъване, рязане или назъбено рязане на тъкани; машини и устройства за производство или довършване на филц

28.94.22

Машини за химическо чистене; перални и сушилни машини, с капацитет > 10 кг сухо пране

28.94.23

Изстисквачки за пране

28.94.24

Шевни машини, без машини за зашиване на листове и тези за домакинска употреба

28.94.3

Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи или за производство и поправка на обувки или други кожени изделия (без шевни машини)

28.94.30

Машини и апарати за подготовка, дъбене или обработка на кожи или за производство и поправка на обувки или други кожени изделия (без шевни машини)

28.94.4

Шевни машини за домакинска употреба

28.94.40

Шевни машини за домакинска употреба

28.94.5

Части и принадлежности за машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия

28.94.51

Части и принадлежности за предачни и тъкачни машини

28.94.52

Части и принадлежности за други машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия

28.94.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия

28.94.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия

28.95

Машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон

28.95.1

Машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон; части за тях

28.95.11

Машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон, без части за тях

28.95.12

Части за машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон

28.95.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон

28.95.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон

28.96

Машини за пластмаси и каучук

28.96.1

Машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от тях

28.96.10

Машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от тях

28.96.2

Части за машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от тях

28.96.20

Части за машини и апарати за обработка на пластмаси и каучук или за производство на изделия от тях

28.96.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за пластмаси и каучук

28.96.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на машини за пластмаси и каучук

28.99

Други машини със специално предназначение, н.д.

28.99.1

Печатарски и книговезни машини и части за тях

28.99.11

Машини и устройства за броширане или подвързване на книги, тетрадки и подобни, вкл. машини за зашиване на листове

28.99.12

Машини, устройства и оборудване за отливане, набиране или производство на отпечатващи детайли

28.99.13

Печатарски офсет машини и устройства, без офис техника

28.99.14

Други печатарски машини и устройства, без офис техника

28.99.2

Машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полу- проводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран

28.99.20

Машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полу- проводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран

28.99.3

Други разнообразни машини със специално предназначение, н.д.

28.99.31

Сушилни за дървен материал, хартиена маса, хартия или картон; промишлени сушилни, н.д.

28.99.32

Въртележки, люлки, стрелбища и други съоръжения за панаири и паркове за развлечение

28.99.39

Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни средства; машини за балансиране на пневматични гуми; разнообразни машини със специално предназначение, н.д.

28.99.4

Части за печатарски и книговезни машини

28.99.40

Части за печатарски и книговезни машини

28.99.5

Части за други машини със специално предназначение, н.д.

28.99.51

Части за машини и апарати, използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран

28.99.52

Части за други разнообразни машини със специално предназначение, н.д.

28.99.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други машини със специално предназначение, н.д.

28.99.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други машини със специално предназначение, н.д.

29

Автомобили, ремаркета и полуремаркета

29.1

Автомобили и техните двигатели

29.10

Автомобили и техните двигатели

29.10.1

Двигатели с вътрешно горене за автомобили

29.10.11

Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем 1000 см3, за автомобили

29.10.12

Бутални двигатели с искрово запалване, с работен обем > 1000 см3, за автомобили

29.10.13

Дизелови двигатели за моторни превозни средства

29.10.2

Леки автомобили

29.10.21

Леки автомобили с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем 1500 см3, нови

29.10.22

Леки автомобили с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем > 1500 см3, нови

29.10.23

Леки автомобили с дизелов двигател, нови

29.10.24

Други леки автомобили, нови

29.10.3

Автобуси с 10 или повече места (вкл. водача)

29.10.30

Автобуси с 10 или повече места (вкл. водача)

29.10.4

Товарни автомобили

29.10.41

Товарни автомобили с дизелов двигател, нови

29.10.42

Товарни автомобили с бутален двигател с искрово запалване; други товарни автомобили, нови

29.10.43

Пътни влекачи за полуремаркета

29.10.44

Шасита, оборудвани с техния двигател

29.10.5

Специални автомобили

29.10.51

Автокранове

29.10.52

Автомобили, специално предназначени за придвижване върху сняг, върху игрища за голф и подобни автомобили, с двигател

29.10.59

Други специални автомобили

29.10.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на автомобили и техните двигатели

29.10.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на автомобили и техните двигатели

29.2

Купета и каросерии за автомобили; ремаркета и полуремаркета

29.20

Купета и каросерии за автомобили; ремаркета и полуремаркета

29.20.1

Купета и каросерии за автомобили

29.20.10

Купета и каросерии за автомобили

29.20.2

Ремаркета и полуремаркета; контейнери

29.20.21

Контейнери, специално предназначени и оборудвани за един или повече начина за транспортиране (карго контейнери)

29.20.22

Ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана

29.20.23

Други ремаркета и полуремаркета

29.20.3

Части за ремаркета и полуремаркета, части за други неавтомобилни превозни средства

29.20.30

Части за ремаркета и полуремаркета, части за други неавтомобилни превозни средства

29.20.4

Услуги по реконструкция, сглобяване и оборудване на каросерии за автомобили

29.20.40

Услуги по реконструкция, сглобяване и оборудване на каросерии за автомобили

29.20.5

Услуги по оборудване на каравани и подвижни къщи

29.20.50

Услуги по оборудване на каравани и подвижни къщи

29.20.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на купета и каросерии за автомобили, ремаркета и полуремаркета

29.20.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на купета и каросерии за автомобили, ремаркета и полуремаркета

29.3

Части и принадлежности за автомобили

29.31

Електронни и електрически части и устройства за автомобили

29.31.1

Комплекти проводници за запалителни свещи и други комплекти проводници за превозни средства

29.31.10

Комплекти проводници за запалителни свещи и други комплекти проводници за превозни средства

29.31.2

Други електрически части и устройства за автомобили

29.31.21

Свещи за запалване; магнети, динамомагнети; магнитни волани; разпределители; бобини за запалване

29.31.22

Стартери, дори функциониращи като генератори; други генератори и други апарати и устройства

29.31.23

Електрически апарати за сигнализация, стъклочистачки и устройства против замръзване и изпотяване, за автомобили и мотоциклети

29.31.3

Части за други електрически апарати и устройства, за автомобили и мотоциклети

29.31.30

Части за други електрически апарати и устройства, за автомобили и мотоциклети

29.31.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на електронни и електрически части и устройства за автомобили

29.31.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на електронни и електрически части и устройства за автомобили

29.32

Други части и принадлежности за автомобили

29.32.1

Седалки за автомобили

29.32.10

Седалки за автомобили

29.32.2

Предпазни колани, предпазни въздушни възглавници със система за надуване, части и принадлежности за купета за автомобили

29.32.20

Предпазни колани, предпазни въздушни възглавници със система за надуване, части и принадлежности за купета за автомобили

29.32.3

Други части и принадлежности за автомобили, н.д.

29.32.30

Други части и принадлежности за автомобили, н.д.

29.32.9

Услуги по сглобяване на части и принадлежности за автомобили, н.д.; услуги по сглобяване на агрегати (комплекти) в процеса на производството на автомобили; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други части и принадлежности за автомобили

29.32.91

Услуги по сглобяване на агрегати (комплекти) в процеса на производството на автомобили

29.32.92

Услуги по сглобяване на части и принадлежности за автомобили, н.д.

29.32.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други части и принадлежности за автомобили

30

Превозни средства, без автомобили

30.1

Плавателни съдове

30.11

Плавателни съдове, без тези за отдих

30.11.1

Бойни плавателни съдове

30.11.10

Бойни плавателни съдове

30.11.2

Пътнически и товарни плавателни съдове, без тези за отдих

30.11.21

Пътнически и туристически кораби и подобни кораби, главно предназначени за транспорт на пътници; фериботи

30.11.22

Танкери за нефт, нефтени продукти, химични продукти, втечнени газове

30.11.23

Хладилни кораби, без танкерите

30.11.24

Товарни кораби за превоз на автомобили, насипни и генерални товари

30.11.3

Риболовни кораби и други кораби със специално предназначение

30.11.31

Риболовни кораби; кораби заводи и други кораби за обработка или за консервиране на продуктите от риболова

30.11.32

Влекачи и тласкачи

30.11.33

Кораби драги; кораби фарове, плаващи кранове; други кораби

30.11.4

Кораби и сондажни или производствени платформи, в открито море

30.11.40

Кораби и сондажни или производствени платформи, в открито море

30.11.5

Други плаващи съоръжения (вкл. салове, резервоари, кесони, понтони, шамандури и сигнални знаци)

30.11.50

Други плаващи съоръжения (вкл. салове, резервоари, кесони, понтони, шамандури и сигнални знаци)

30.11.9

Услуги по преустройство и оборудване на кораби, плаващи платформи и съоръжения; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плавателни съдове, без тези за отдих

30.11.91

Услуги по преустройство на кораби, плаващи платформи и съоръжения

30.11.92

Услуги по оборудване на кораби, плаващи платформи и съоръжения

30.11.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плавателни съдове, без тези за отдих

30.12

Плавателни съдове за отдих

30.12.1

Плавателни съдове за отдих

30.12.11

Ветроходни яхти, дори със спомагателен двигател

30.12.12

Надуваеми лодки

30.12.19

Други плавателни съдове за отдих; лодки с гребла и канута

30.12.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плавателни съдове за отдих

30.12.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на плавателни съдове за отдих

30.2

Локомотиви, мотриси и вагони

30.20

Локомотиви, мотриси и вагони

30.20.1

Локомотиви и тендери

30.20.11

Електрически локомотиви със захранване от електрическата мрежа

30.20.12

Дизел-електрически локомотиви

30.20.13

Други локомотиви; тендери

30.20.2

Мотриси и моторни платформи, без превозните средства за поддържане или обслужване на релсов път

30.20.20

Мотриси и моторни платформи, без превозните средства за поддържане или обслужване на релсов път

30.20.3

Превозни средства за поддържане или обслужване на релсов път; вагони

30.20.31

Превозни средства за поддържане или обслужване на релсов път

30.20.32

Пътнически вагони, багажни фургони, пощенски фургони и други специализирани вагони за релсов път

30.20.33

Товарни вагони за релсов път

30.20.4

Части за локомотиви, мотриси и вагони; неподвижни съоръжения за релсов път и техните части; механични устройства за контрол или управление

30.20.40

Части за локомотиви, мотриси и вагони; неподвижни съоръжения за релсов път и техните части; механични устройства за контрол или управление

30.20.9

Услуги по възстановяване и оборудване на локомотиви, мотриси и вагони; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на локомотиви, мотриси и вагони

30.20.91

Услуги по възстановяване и оборудване на локомотиви, мотриси и вагони

30.20.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на локомотиви, мотриси и вагони

30.3

Въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели

30.30

Въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели

30.30.1

Двигатели за въздухоплавателни и космически средства; наземни авиотренажори; части за тях

30.30.11

Авиационни двигатели с искрово запалване

30.30.12

Турбореактивни и турбовитлови двигатели

30.30.13

Реактивни двигатели, без турбореактивните

30.30.14

Наземни авиотренажори и части за тях

30.30.15

Части за авиационни двигатели с искрово запалване

30.30.16

Части за турбореактивни и турбовитлови двигатели

30.30.2

Балони и дирижабли; делтапланери и други безмоторни въздухоплавателни средства

30.30.20

Балони и дирижабли; делтапланери и други безмоторни въздухоплавателни средства

30.30.3

Хеликоптери, самолети и други въздухоплавателни средства

30.30.31

Хеликоптери

30.30.32

Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар 2000 кг

30.30.33

Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар > 2000 кг, но 15 000 кг

30.30.34

Самолети и други въздухоплавателни средства с тегло без товар > 15 000 кг

30.30.4

Космически средства (вкл. спътници) и ракетите им за изстрелване

30.30.40

Космически средства (вкл. спътници) и ракетите им за изстрелване

30.30.5

Други части за въздухоплавателни и космически средства

30.30.50

Други части за въздухоплавателни и космически средства

30.30.6

Услуги по основен ремонт и възстановяване на въздухоплавателни средства и техните двигатели

30.30.60

Услуги по основен ремонт и възстановяване на въздухоплавателни средства и техните двигатели

30.30.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели

30.30.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели

30.4

Бойни бронирани транспортни машини

30.40

Бойни бронирани транспортни машини

30.40.1

Танкове и други бойни бронирани транспортни машини и части за тях

30.40.10

Танкове и други бойни бронирани транспортни машини и части за тях

30.40.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на бойни бронирани транспортни машини

30.40.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на бойни бронирани транспортни машини

30.9

Други превозни средства

30.91

Мотоциклети и техните двигатели

30.91.1

Мотоциклети и велосипеди със спомагателен двигател; кошове

30.91.11

Мотоциклети и велосипеди със спомагателен двигател, с работен обем 50 см3

30.91.12

Мотоциклети с бутален двигател с работен обем > 50 см3

30.91.13

Други мотоциклети; кошове

30.91.2

Части и принадлежности за мотоциклети и кошове

30.91.20

Части и принадлежности за мотоциклети и кошове

30.91.3

Двигатели с вътрешно горене, използвани за мотоциклети

30.91.31

Бутални двигатели с искрово запалване и работен обем 1000 см3, за мотоциклети

30.91.32

Бутални двигатели с искрово запалване и работен обем > 1000 см3, за мотоциклети

30.91.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мотоциклети и техните двигатели

30.91.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мотоциклети и техните двигатели

30.92

Велосипеди и инвалидни колички

30.92.1

Велосипеди (вкл. велосипеди на три колела за пренасяне на товари) без двигател

30.92.10

Велосипеди (вкл. велосипеди на три колела за пренасяне на товари) без двигател

30.92.2

Инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди, без части и принадлежности

30.92.20

Инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди, без части и принадлежности

30.92.3

Части и принадлежности за велосипеди, инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди

30.92.30

Части и принадлежности за велосипеди, инвалидни колички и други превозни средства за инвалиди

30.92.4

Бебешки и детски колички и части за тях

30.92.40

Бебешки и детски колички и части за тях

30.92.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на велосипеди и инвалидни колички

30.92.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на велосипеди и инвалидни колички

30.99

Други превозни средства, н.д.

30.99.1

Други превозни средства, н.д.

30.99.10

Други превозни средства, н.д.

30.99.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други превозни средства, н.д.

30.99.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други превозни средства, н.д.

31

Мебели

31.0

Мебели

31.00

Столове, седалки и части за тях; части за мебели

31.00.1

Столове и седалки; части за тях

31.00.11

Столове и седалки с рамки от метал

31.00.12

Столове и седалки с рамки от дървесина

31.00.13

Други столове и седалки

31.00.14

Части за столове и седалки

31.00.2

Части за мебели (без столове и седалки)

31.00.20

Части за мебели (без столове и седалки)

31.00.9

Услуги по тапициране на столове и седалки; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на столове и седалки, части за тях и части за мебели

31.00.91

Услуги по тапициране на столове и седалки

31.00.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на столове и седалки, части за тях и части за мебели

31.01

Мебели за офиси и магазини

31.01.1

Мебели за офиси и магазини

31.01.11

Офис мебели от метал

31.01.12

Офис мебели от дървесина

31.01.13

Търговски мебели от дървесина

31.01.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мебели за офиси и магазини

31.01.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на мебели за офиси и магазини

31.02

Кухненски мебели

31.02.1

Кухненски мебели

31.02.10

Кухненски мебели

31.02.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на кухненски мебели

31.02.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на кухненски мебели

31.03

Матраци и дюшеци

31.03.1

Матраци и дюшеци

31.03.11

Пружини за легла и поставки за матраци

31.03.12

Матраци и дюшеци, без поставки за матраци

31.03.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на матраци и дюшеци

31.03.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на матраци и дюшеци

31.09

Други мебели

31.09.1

Други мебели

31.09.11

Други мебели от метал

31.09.12

Мебели от дървесина за спални, столови и всекидневни

31.09.13

Други мебели от дървесина

31.09.14

Мебели от пластмаси или от други материали (например от ратан, ракита или бамбук)

31.09.9

Услуги по довършване на нови мебели; операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други мебели

31.09.91

Услуги по довършване на нови мебели (без тапициране на столове и седалки)

31.09.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други мебели

32

Други продукти на преработващата промишленост

32.1

Бижута и подобни изделия

32.11

Монети

32.11.1

Монети

32.11.10

Монети

32.11.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на монети

32.11.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на монети

32.12

Бижутерийни и подобни изделия от благородни метали

32.12.1

Бижутерийни и подобни изделия от благородни метали

32.12.11

Култивирани перли и скъпоценни, синтетични или синтеровани камъни, обработени, но необковани

32.12.12

Обработени технически диаманти; прах от диаманти, от скъпоценни или синтетични камъни

32.12.13

Бижутерийни и златарски изделия и техните части

32.12.14

Други изделия от благородни метали; изделия от естествени или култивирани перли или от скъпоценни камъни

32.12.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на бижутерийни и подобни изделия от благородни метали

32.12.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на бижутерийни и подобни изделия от благородни метали

32.13

Бижута имитация

32.13.1

Бижута имитация

32.13.10

Бижута имитация

32.13.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на бижута имитация

32.13.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на бижута имитация

32.2

Музикални инструменти

32.20

Музикални инструменти

32.20.1

Музикални инструменти, без части за тях

32.20.11

Пиана и други клавишни струнни музикални инструменти

32.20.12

Други струнни музикални инструменти

32.20.13

Органи, хармониуми и подобни инструменти с клавиатура; акордеони; устни хармоники; духови музикални инструменти

32.20.14

Музикални инструменти, чийто звук се произвежда или се усилва по електрически начин

32.20.15

Други музикални инструменти

32.20.16

Метрономи и камертони; механизми за музикални кутии; струни за музикални инструменти

32.20.2

Части и принадлежности за музикални инструменти

32.20.20

Части и принадлежности за музикални инструменти

32.20.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на музикални инструменти

32.20.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на музикални инструменти

32.3

Спортни стоки

32.30

Спортни стоки

32.30.1

Спортни стоки

32.30.11

Ски за сняг и друго оборудване за практикуване на зимен ски спорт (без обувките); кънки за лед и ролкови кънки; части за тях

32.30.12

Обувки за ски и сноуборд

32.30.13

Водни ски, сърфбордове, сърфове с платна и друго оборудване за водни спортове

32.30.14

Изделия и оборудване за гимнастика, фитнес или атлетика

32.30.15

Други изделия и оборудване за спорт или игри на открито; басейни

32.30.16

Въдичарски пръти и други изделия за риболов с въдица; изделия за лов или риболов, н.д.

32.30.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на спортни стоки

32.30.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на спортни стоки

32.4

Игри и детски играчки

32.40

Игри и детски играчки

32.40.1

Кукли с човешки образ; играчки, представляващи животни или други същества, различни от човека; части за тях

32.40.11

Кукли с човешки образ

32.40.12

Играчки, представляващи животни или други същества, различни от човека

32.40.13

Части и принадлежности за кукли с човешки образ

32.40.2

Електрически влакчета и техните принадлежности; други умалени модели за сглобяване и играчки за конструиране

32.40.20

Електрически влакчета и техните принадлежности; други умалени модели за сглобяване и играчки за конструиране

32.40.3

Други играчки, вкл. играчки музикални инструменти

32.40.31

Велосипеди с три колела, тротинетки, автомобилчета с педали и подобни играчки на колела; колички за кукли

32.40.32

Пъзели (картинни мозайки)

32.40.39

Други игри и играчки, н.д.

32.40.4

Изделия за колективни игри

32.40.41

Карти за игра

32.40.42

Билярди и техните принадлежности; игри, функциониращи чрез вкарване на монета или жетон; други игри

32.40.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на игри и детски играчки

32.40.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на игри и детски играчки

32.5

Медицински и зъболекарски инструменти и средства

32.50

Медицински и зъболекарски инструменти и средства

32.50.1

Медицински, хирургически и зъболекарски инструменти и апарати

32.50.11

Инструменти и апарати за зъболечение

32.50.12

Медицински, хирургически или лабораторни стерилизатори

32.50.13

Спринцовки, игли, катетри, тръбички и подобни инструменти; офталмологични и други инструменти и апарати, н.д.

32.50.2

Апарати за терапия, протезиране и ортопедия; части за тях

32.50.21

Апарати за терапия; дихателни апарати

32.50.22

Ставни протези и други апарати за ортопедия или фрактури; изделия и апарати за зъбни протези; други артикули и апарати за протези, н.д.

32.50.23

Части и принадлежности за апарати за протезиране и ортопедия

32.50.3

Мебелировка за медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни кабинети и зали; столове за фризьорски салони и подобни столове; части за тях

32.50.30

Мебелировка за медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни кабинети и зали; столове за фризьорски салони и подобни столове; части за тях

32.50.4

Очила, лещи и части за тях

32.50.41

Контактни лещи; стъкла за очила от всякакви материали

32.50.42

Коригиращи, защитни или други очила и подобни изделия

32.50.43

Рамки за очила и подобни изделия

32.50.44

Части за рамки за очила и подобни изделия

32.50.5

Други медицински и хирургически продукти

32.50.50

Други медицински и хирургически продукти

32.50.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на медицински и зъболекарски инструменти и средства

32.50.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на медицински и зъболекарски инструменти и средства

32.9

Продукти на преработващата промишленост, н.д.

32.91

Метли и четки

32.91.1

Метли и четки

32.91.11

Метли и четки за домакинството

32.91.12

Четки за зъби и други четки за личен тоалет; четки за рисуване; четки за писане и четки за козметични цели

32.91.19

Други четки, н.д.

32.91.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на метли и четки

32.91.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на метли и четки

32.99

Други разнообразни продукти на производството, н.д.

32.99.1

Предпазни и защитни средства; канцеларски принадлежности за писане

32.99.11

Предпазни каски и други защитни средства

32.99.12

Химикалки; флумастери и маркери с филцов фитил или с други порьозни връхчета; автоматични моливи

32.99.13

Писалки за чертане с туш; автоматични писалки с пера и други автоматични писалки

32.99.14

Комплекти от изделия за писане; държатели за писалки или моливи и подобни изделия; части за тях

32.99.15

Моливи, графити, пастели, въглени, тебешири за писане или рисуване и шивашки креди

32.99.16

Плочи и дъски за писане, ръчни датници; печати; номератори; клейма и подобни изделия; ленти за пишещи машини и подобни намастилени ленти; намастилени тампони за печат

32.99.2

Чадъри; бастуни; копчета; форми за копчета и секретни копчета; части за тях

32.99.21

Чадъри, сенници и слънчобрани; бастуни и подобни изделия

32.99.22

Части, гарнитури и принадлежности за чадъри, сенници, слънчобрани, бастуни и подобни изделия

32.99.23

Копчета, секретни копчета и техните части; ципове

32.99.24

Форми за копчета и други части за копчета; заготовки за копчета; части за ципове

32.99.3

Перуки и други подобни изделия от човешки коси, животински косми или текстилни материали

32.99.30

Перуки и други подобни изделия от човешки коси, животински косми или текстилни материали

32.99.4

Запалки и лули и части за тях; изделия от възпламенителни материали; течни горива и горива от втечнени газове, използвани за запалки

32.99.41

Запалки и други устройства за запалване; лули, цигарета за пури и цигари и техните части

32.99.42

Части за запалки и други устройства за запалване; пирофорни сплави; изделия от възпламенителни материали

32.99.43

Течни горива и горива от втечнени газове, използвани за запалки, представени в съдове със съдържание 300 см3

32.99.5

Други изделия, н.д.

32.99.51

Изделия за празненства, карнавали и други развлечения, вкл. изделия за илюзионисти

32.99.52

Тоалетни пулверизатори и техните части и глави

32.99.53

Инструменти, апарати и модели, предназначени за демонстриране

32.99.54

Свещи, вощеници и подобни изделия

32.99.55

Изкуствени цветя, листа и плодове и техните части; изделия, изработени от изкуствени цветя, листа или плодове

32.99.59

Други разнородни изделия, н.д.

32.99.6

Услуги по препариране

32.99.60

Услуги по препариране

32.99.9

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други разнообразни продукти на производството, н.д.

32.99.99

Операции, възложени на подизпълнители, свързани с производството на други разнообразни продукти на производството, н.д.

33

Услуги по ремонт и инсталиране на машини и оборудване

33.1

Услуги по ремонт на метални изделия, машини и оборудване

33.11

Услуги по ремонт на метални изделия

33.11.1

Услуги по ремонт и поддържане на метални изделия

33.11.11

Услуги по ремонт и поддържане на метални конструкции

33.11.12

Услуги по ремонт и поддържане на цистерни, резервоари и контейнери от метал

33.11.13

Услуги по ремонт и поддържане на парни котли, без котли за централно отопление

33.11.14

Услуги по ремонт и поддържане на въоръжение и боеприпаси

33.11.19

Услуги по ремонт и поддържане на други метални изделия

33.12

Услуги по ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение

33.12.1

Услуги по ремонт и поддържане на машини с общо предназначение

33.12.11

Услуги по ремонт и поддържане на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

33.12.12

Услуги по ремонт и поддържане на хидравлични и пневматични двигатели, помпи, компресори и арматурни изделия

33.12.13

Услуги по ремонт и поддържане на лагери, предавки и съединители

33.12.14

Услуги по ремонт и поддържане на пещи и горелки

33.12.15

Услуги по ремонт и поддържане на подемно-транспортни машини

33.12.16

Услуги по ремонт и поддържане на офис техника, без компютърната

33.12.17

Услуги по ремонт и поддържане на преносими инструменти с вграден двигател

33.12.18

Услуги по ремонт и поддържане на промишлено хладилно и вентилационно оборудване

33.12.19

Услуги по ремонт и поддържане на други машини с общо предназначение, н.д.

33.12.2

Услуги по ремонт и поддържане на машини със специално предназначение

33.12.21

Услуги по ремонт и поддържане на машини за селското и горското стопанство

33.12.22

Услуги по ремонт и поддържане на машини за обработка на метал

33.12.23

Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за металургията и леярството

33.12.24

Услуги по ремонт и поддържане на машини за добива и строителството

33.12.25

Услуги по ремонт и поддържане на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн

33.12.26

Услуги по ремонт и поддържане на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия

33.12.27

Услуги по ремонт и поддържане на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон

33.12.28

Услуги по ремонт и поддържане на машини за пластмаси и каучук

33.12.29

Услуги по ремонт и поддържане на други машини със специално предназначение, н.д.

33.13

Услуги по ремонт на електронни и оптични уреди и апарати

33.13.1

Услуги по ремонт и поддържане на електронни и оптични уреди и апарати

33.13.11

Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация

33.13.12

Услуги по ремонт и поддържане на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати

33.13.13

Услуги по ремонт и поддържане на професионални оптични уреди и фотографска техника

33.13.19

Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електронни уреди и апарати

33.14

Услуги по ремонт на електрически съоръжения

33.14.1

Услуги по ремонт и поддържане на електрически съоръжения

33.14.11

Услуги по ремонт и поддържане на електрически двигатели, генератори, трансформатори и апарати за управление и разпределение на електрическа енергия

33.14.19

Услуги по ремонт и поддържане на други професионални електрически съоръжения

33.15

Услуги по ремонт и поддържане на плавателни съдове

33.15.1

Услуги по ремонт и поддържане на плавателни съдове

33.15.10

Услуги по ремонт и поддържане на плавателни съдове

33.16

Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства

33.16.1

Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства

33.16.10

Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни и космически средства

33.17

Услуги по ремонт и поддържане на други превозни средства

33.17.1

Услуги по ремонт и поддържане на други превозни средства

33.17.11

Услуги по ремонт и поддържане на локомотиви, мотриси и вагони

33.17.19

Услуги по ремонт и поддържане на други превозни средства, н.д.

33.19

Услуги по ремонт на друго оборудване

33.19.1

Услуги по ремонт на друго оборудване

33.19.10

Услуги по ремонт на друго оборудване

33.2

Услуги по инсталиране на машини и оборудване

33.20

Услуги по инсталиране на машини и оборудване

33.20.1

Услуги по инсталиране на метални изделия, без машини и оборудване

33.20.11

Услуги по инсталиране на парни котли, без котли за централно отопление, вкл. услугите по инсталиране на тръбопроводни системи за промишлени съоръжения, от метал

33.20.12

Услуги по инсталиране на други метални изделия, без машини и оборудване

33.20.2

Услуги по инсталиране на машини с общо предназначение

33.20.21

Услуги по инсталиране на офис техника, без компютърната

33.20.29

Услуги по инсталиране на други машини с общо предназначение, н.д.

33.20.3

Услуги по инсталиране на машини със специално предназначение

33.20.31

Услуги по инсталиране на машини за селското и горското стопанство

33.20.32

Услуги по инсталиране на машини за обработка на метал

33.20.33

Услуги по инсталиране на машини и оборудване за металургията и леярството

33.20.34

Услуги по инсталиране на машини за добива и строителството

33.20.35

Услуги по инсталиране на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн

33.20.36

Услуги по инсталиране на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия

33.20.37

Услуги по инсталиране на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон

33.20.38

Услуги по инсталиране на машини и апарати за производство на пластмаси и каучук

33.20.39

Услуги по инсталиране на други машини със специално предназначение, н.д.

33.20.4

Услуги по инсталиране на електронни и оптични уреди и апарати

33.20.41

Услуги по инсталиране на професионални медицински апарати и на прецизни и оптични уреди

33.20.42

Услуги по инсталиране на професионални електронни уреди и апарати

33.20.5

Услуги по инсталиране на електрически съоръжения

33.20.50

Услуги по инсталиране на електрически съоръжения

33.20.6

Услуги по инсталиране на оборудване за управление на производствените процеси

33.20.60

Услуги по инсталиране на оборудване за управление на производствените процеси

33.20.7

Услуги по инсталиране на други машини и оборудване, н.д.

33.20.70

Услуги по инсталиране на други машини и оборудване, н.д.

D

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

35

Електрическа енергия, газообразни горива и топлинна енергия

35.1

Електрическа енергия, услуги по пренос и разпределение на електрическа енергия

35.11

Електрическа енергия

35.11.1

Електрическа енергия

35.11.10

Електрическа енергия

35.12

Услуги по пренос на електрическа енергия

35.12.1

Услуги по пренос на електрическа енергия

35.12.10

Услуги по пренос на електрическа енергия

35.13

Услуги по разпределение на електрическа енергия

35.13.1

Услуги по разпределение на електрическа енергия

35.13.10

Услуги по разпределение на електрическа енергия

35.14

Търговски услуги по продажба на електрическа енергия

35.14.1

Търговски услуги по продажба на електрическа енергия

35.14.10

Търговски услуги по продажба на електрическа енергия

35.2

Газообразни горива; услуги по разпределение на газообразни горива по газоразпределителни мрежи

35.21

Газообразни горива

35.21.1

Газ от въглища, воден газ, генераторен газ и подобни газове, различни от нефтения газ и другите газообразни въглеводороди

35.21.10

Газ от въглища, воден газ, генераторен газ и подобни газове, различни от нефтения газ и другите газообразни въглеводороди

35.22

Услуги по разпределение на газообразни горива по газоразпределителни мрежи

35.22.1

Услуги по разпределение на газообразни горива по газоразпределителни мрежи

35.22.10

Услуги по разпределение на газообразни горива по газоразпределителни мрежи

35.23

Търговски услуги по продажба на газообразни горива по газоразпределителни мрежи

35.23.1

Търговски услуги по продажба на газообразни горива по газоразпределителни мрежи

35.23.10

Търговски услуги по продажба на газообразни горива по газоразпределителни мрежи

35.3

Топлинна енергия; услуги по снабдяване с топлинна енергия

35.30

Топлинна енергия; услуги по снабдяване с топлинна енергия

35.30.1

Пара и топла вода; услуги по снабдяване с пара и топла вода

35.30.11

Пара и топла вода

35.30.12

Услуги по снабдяване с пара и топла вода по топлопреносни мрежи

35.30.2

Лед; услуги по снабдяване с охладителни течности

35.30.21

Лед за охлаждане

35.30.22

Услуги по снабдяване с охладителни течности

E

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И УСЛУГИ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

36

Природна вода; услуги по пречистване и доставяне на води

36.0

Природна вода; услуги по пречистване и доставяне на води

36.00

Природна вода; услуги по пречистване и доставяне на води

36.00.1