Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 31 от 18.IV

  • НАРЕДБА № 8121з-534 ОТ 3 АПРИЛ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КУРСАНТИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 76 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ (ДВ, БР. 54 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-16-1054 ОТ 2008 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА ТАХОГРАФИ И ТАХОГРАФСКИ КАРТИ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ МОНТАЖ, ПРОВЕРКА ИЛИ РЕМОНТ НА ТАХОГРАФИ (ДВ, БР Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 2015 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ОТ КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (ДВ, БР. 28 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • ПОПРАВКА Виж повече
  • ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И МЛАДЕЖТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017 - 2021 Г. (Одобрена с Решение № 53 от 20 януари 2017 г. на М Виж повече