Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 39 от 11.V

  • НАРЕДБА № 7 ОТ 27 АПРИЛ 2018 Г. ЗА УКРЕПВАНЕ НА ПРЕВОЗВАНИТЕ ТОВАРИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 60 ОТ 2 МАЙ 2018 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 122А, АЛ. 1, Т. 6 И 11, ПО ЧЛ. 145, АЛ. 1, Т. 3, 7, 8 И 10 И ПО ЧЛ. 218, АЛ. 2, Т. 3, 7, 8 И 11 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПЕНСИОННА ЛИЦЕНЗИЯ И НА РАЗРЕШЕНИЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67 ОТ 4 МАЙ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. (Д Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 ОТ 4 МАЙ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО ЗА 2018 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 69 ОТ 4 МАЙ 2018 Г. ЗА УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ ПО § 6, АЛ. 1 И 2 ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОН Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 8 МАЙ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 76 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИЗСЛУШВАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ В КОМ Виж повече