Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 56 от 16.VII

  • ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 ОТ 9 АПРИЛ 2001 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪК НА ДЪРЖАВИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ, СПРЯМО КОИТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИЛАГА ЗАБРАНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРОДАЖБАТА И ДОСТАВКИТЕ НА ВЪОРЪЖЕНИЕ И СВЪРЗАНОТО С НЕГО ОБОРУДВАНЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 47 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2008 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 3 ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Виж повече
  • НАРЕДБА № 7 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ ВЪВ И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР Виж повече
  • ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ, ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ И ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ Виж повече
Промени настройката на бисквитките