Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 56 от 16.VII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 ОТ 11 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ДВ, БР. 78 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 ОТ 11 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2019 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178 ОТ 12 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪК НА ДЪРЖАВИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ, СПРЯМО КОИТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИЛАГА ЗАБРАНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРОДАЖБАТА И ДОСТ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ (ДВ, БР. 48 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ (ДВ, БР. 28 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание н Виж повече
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2009 Г., ПОДПИСАН НА 4 МАРТ 2019 Г. В СОФИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СОРТОИЗПИТВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ, ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА СОРТОВЕТЕ РАСТЕНИЯ ВЪВ И ОТ ОФИЦИАЛНАТА СОРТОВА ЛИСТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 97 ОТ 2013 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИСИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА Виж повече
Промени настройката на бисквитките