Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 56 от 16.VII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАПОВЕД № РД-01-155 от 4 юни 2019 г.

На основание чл. 1, буква б) и чл. 4, параграф 3 от Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработването на Европейска фармакопея от 22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от 1 ноември 1992 г. и ратифицирана със Закона за ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработване на Европейската фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.), Резолюция AP-CPH (19) 4 на Съвета на Европа и чл. 12, ал. 3 и 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина нареждам:

1. Определям 1 април 2020 г. за дата на отпадане в Република България на монографиите Теснолистна сена, плод (0208) и Инсулин, говежди (1637), съставляващи част от Европейската фармакопея.

2. Настоящата заповед да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Министър: К. Ананиев

5472

 

ЗАПОВЕД № РД-01-159 от 6 юни 2019 г.

На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, параграф 3 от Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработване на Европейската фармакопея от 22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от 1 ноември 1992 г. и ратифицирана със Закона за ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на Европа за разработване на Европейската фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.), резолюции AP-CPH (18) 4, AP-CPH (19) 1, AP-CPH (19) 2 и AP-CPH (19) 3 на Съвета на Европа и чл. 12, ал. 3 и 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина нареждам:

1. Определям за действаща в страната фармакопея десетото издание на Европейската фармакопея, което да замени нейното девето издание, считано от 1 януари 2020 г.

2. Текстовете в издание 10.0 на Европейската фармакопея влизат в сила от 1 януари 2020 г. Допълнение 10.1 влиза в сила от 1 април 2020 г., допълнение 10.2 – от 1 юли 2020 г., а допълнение 10.3 – от 1 януари 2021 г.

3. Списъците с имената на български, латински и английски език на веществата и препаратите за хуманната медицина, за които има монографии в актуалното издание на Европейската фармакопея, както и българските стандартни термини за лекарствени форми, опаковки, запушалки, средства и методи за прилагане и пътища за въвеждане, съставляващи част от българските фармакопейни изисквания, да се актуализират.

4. Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата.

5. Заповедта отменя Заповед № РД-01-112 от 21.04.2016 г., изменена със Заповед № РД-01-165 от 3.05.2017 г. и Заповед № РД-01-164 от 14.06.2018 г., считано от 1 януари 2020 г.

Министър: К. Ананиев

5473

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 390 от 27 юни 2019 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 от ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Столичният общински съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация: чрез публичен търг за следните обекти: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.305.13.7.285, София, ж.к. Зона Б-5, бл. 2, вх. Б – вх. В, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“; самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.202.1.1.7, София, ул. Дамян Груев № 8А, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красно село“; самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1106.10.3, София, ж.к. Илинден, между бл. 11 и бл. 12, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красна поляна“; самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1106.352.1.174, София, ж.к. Разсадника, бл. 31, вх. Д, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красна поляна“; самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.101 (ателие № 1), София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“; самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.102 (ателие № 2), София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“; самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.103 (ателие № 3), София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“; самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.104 (ателие № 4), София, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното им право на строеж, както и за поземлен имот с идентификатор 68134.301.457, представляващ УПИ XIV-4, кв. 178, София, ул. Брегалница № 53, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“; поземлен имот с идентификатор 68134.300.284 (ПИ с пл. № 4) в УПИ ІІІ-3, 4, кв. 141б, м. Зона Б-2, София, ул. Иларион Макариополски № 11, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“; поземлен имот с идентификатор 68134.304.261, София, ул. Марко Балабанов № 16, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“; поземлен имот с идентификатор 68134.604.158, представляващ УПИ IV-158, кв. 150в, м. Комплекс „Ботевградско шосе“, София, ул. 549 № 104А (бивша ул. 512 № 103), общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“; поземлен имот с идентификатор 68134.2820.2054 в УПИ II-1067, общ., кв. 3, м. НПЗ Орион и съседни жилищни територии, София, ул. Владимир Зограф, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Връбница“; поземлен имот с идентификатор 68134.1385.2342 (УПИ V-1527 – „за оо“), кв. 62, София, ж.к. Надежда – 3 ч., ул. Явор № 3, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“; поземлен имот с идентификатор 68134.507.5262 в УПИ V – за ЖС, магазини и трафопост, кв. 164, м. Орландовци – Малашевци, София, ул. Ком, на ъгъла с ул. Кирил Пърличев, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Сердика“.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обектите.

3. Възлага на главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции сключването на приватизационните сделки за съответните обекти.

Председател: Е. Герджиков

5462

 

ОБЩИНА АЙТОС

РЕШЕНИЕ № 687 от 26 юни 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Айтос, реши:

Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Нов отливен канал от дъждопреливник 12 на гр. Айтос“.

Трасето на отливния канал преминава през следните имоти: № 000056, землище на гр. Айтос, с НТП „полски път“, общинска собственост, № 000695, землище на гр. Айтос, с НТП „канал“, общинска собственост, № 000907, землище на гр. Айтос, с НТП „полски път“, общинска собственост, № 000914, с НТП „пасище, мера“, общинска собственост, и № 272005, землище на гр. Айтос, с НТП „нива“, собственост на X.X.X..

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде оспорено от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател: Кр. Енчев

5498

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

РЕШЕНИЕ № 163 от 27 юни 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 60, ал. 1 от АПК Общинският съвет – Велинград, реши:

1. Одобрява ПУП – частичното изменение на плана за регулация, дворищната и уличната регулация на УПИ № IX – „За културен дом и изложбена зала“, кв. № 141 (ПИ 10450.502.1366) и улица с ос.т. № 70-71-70А-70б (ПИ 10450.502.3355), които се променят така, че се образуват нови УПИ № IX – „За културен дом и изложбена зала“, № VI – „За ЖС, търговия и услуги“, и № VII – „За ЖС, търговия, услуги и ресторант“, в кв. № 141 и нов кв. № 1412, и нова улица с ос.т. № 701-702-703-704-705-706-707-708-709-74 по регулационния план и кадастралната карта на Велинград:

площ на нов УПИ № IX – „За културен дом и изложбена зала“ – 4812 кв. м;

площ на нов УПИ № VI – „За ЖС, търговия и услуги“ – 708 кв. м;

площ на нов УПИ № VII – „За ЖС, търговия, услуги и ресторант“ – 1080 кв. м;

площ на част от ПИ 10450.502.1366 за нова улица – 878 кв. м.

2. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

3. Упълномощава кмета на община Велинград да извърши всички законоустановени процедури по изпълнение на настоящото решение. Възлага изпълнението на решението на кмета на община Велинград.

Председател: А. Мареков

5453

 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

РЕШЕНИЕ № 1017 от 27 юни 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда на лицензиране на оценители, чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 940 от протокол № 55 от 28.02.2019 г. на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица, Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:

1. Приема правния анализ, приватизационната оценка и информационния меморандум на обект: Дворно място с площ 5500 кв. м и двуетажна масивна сграда – Детска градина „Детелина“ с площ 720 кв. м, намираща се в УПИ I – за детска градина, кв. 42 по плана на гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, съгласно АОС № 2073/20.09.2010 г.

2. Продажбата на общинския нежилищен имот по т. 1 да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

3. Търгът ще се проведе при следните условия:

3.1. начална тръжна цена – в размер 101 283,30 лв. общо, от които:

– 54 260 лв. – за „не нова сграда“, която е освободена от ДДС;

– 9083,50 лв. – за „прилежащ терен“, който е освободен от ДДС;

– 31 616,50 лв. – за урегулиран поземлен имот, с ДДС;

3.2. стъпка за наддаване – 5 % от началната тръжна цена в размер 5064,17 лв.;

3.3. депозит за участие – 20 % от първоначалната тръжна цена в размер 20 256,66 лв., се превежда по банкова сметка на общината: ІBAN BG04FINV91503316803795, BIC код на „Първа инвестиционна банка“: FINVBGSF, до 17 ч. на 14-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;

3.4. тръжната документация се получава в Община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев № 5, стая 213; цената на тръжната документация е 150 лв. без ДДС или 180 лв. с ДДС и се заплаща в касата на общината (стая 108) преди получаване на документацията; лицето, закупуващо тръжна документация, следва да представи документ за самоличност, а в случаите на представителство – документ, удостоверяващ представителната му власт;

3.5. срок за закупуване на тръжна документация – до 17 ч. на 10-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;

3.6. срок за подаване на предложенията за участие в търга – 17 ч. на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;

3.7. посещения и огледи на обекта могат да се извършат всеки работен ден от 8 до 17 ч., но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работно време след закупуване на документация;

3.8. търгът ще се проведе на 16-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 15 ч. в стая 102 на Община Горна Оряховица;

3.9. достигнатата тръжна цена на продадения по т. 1 общински нежилищен имот да се заплати еднократно или разсрочено в левове; при разсрочено плащане началната вноска не трябва да е по-малка от 50 % от определената цена; разсрочването на дължимата част – до 6 месеца след датата на подписване на договора; лихвата върху останалата дължима част е в размер на ОЛП плюс 10 пункта надбавка – от деня на сключването на договора за продажба до окончателното изплащане на обекта.

4. Утвърждава тръжна документация и проект на договор за продажба на имота по т. 1.

5. Възлага на кмета на общината да подготви търга и да назначи тръжна комисия за провеждането му.

6. Упълномощава кмета на община Горна Оряховица да одобри протокола от проведения търг, да определи спечелилия участник с решение и да сключи договор за покупко-продажба.

Председател: Д. Костадинов

5499

 

ОБЩИНА ДЕВНЯ

РЕШЕНИЕ № 639 от 27 юни 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 11 и 12 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Девня, одобрява представения проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) по чл. 16 от ЗУТ на Промишлена зона – юг, гр. Девня, във фаза „предварителен проект“.

Председател: Вл. Ненков

5505

 

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

РЕШЕНИЕ № 852 от 28 юни 2019 г.

На основание чл. 109, ал. 3, т. 7, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 125, ал. 1 и 2 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – гр. Златарица, одобрява проект на схема ел. провод и ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод, съоръжение на техническата инфраструктура, с цел захранване на обекти с идентификатори: 30962.109.19.1 – етап I, собственост на X.X., 30962.109.21.1 – етап II, собственост на X.X., и 30962.109.118.5 – етап III, собственост на X.X., по КК и КР на гр. Златарица.

Председател: Ст. Бранзелов

5463

 

ОБЩИНА „МАРИЦА“ – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 287 от 25 юни 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи Общинският съвет „Марица“ реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе за проектиране на обект: „Второстепенна водопроводна мрежа PE-HD 90, за нуждите на имот с идентификатор 66915.22.111 по полски пътища по КК на с. Скутаре, община „Марица“. Уличният водопровод преминава през полски пътища по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП, във връзка с искане от X.X.X..

Трасето за проектиране на водопровода е по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП и регистър на засегнатите от трасето имоти.

Настоящото решение може да бъде обжалвано по реда на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател: Г. Трендафилова

5428

 

ОБЩИНА МЕЗДРА

РЕШЕНИЕ № 721 от 26 юни 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Мездра, реши:

Одобрява проект за подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за утвърждаване трасе на линеен обект за изграждане на „Надземен тръбопровод за пренос на компресиран природен газ (метан)“ от поземлен имот с идентификатор № 06598.12.25 през поземлени имоти № 06598.12.16 и № 06598.12.6 в местността Брусненски слог в землището на с. Брусен до поземлен имот с идентификатор № 47714.500.2408, намиращ се в урбанизираната територия на гр. Мездра.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател: Я. Нинова

5431

 

ОБЩИНА РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1153 от 20 юни 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Русе, реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63427.11.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с площ 1938 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), и построената в него сграда с идентификатор 63427.11.84.1 със застроена площ 339 кв. м, представляваща едноетажна масивна комбинирана сграда „баня-фурна“, с адрес: Русе, кв. ДЗС, ул. Чинар, предмет на АОС № 7180/14.02.2014 г.

2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 52 500 лв. без ДДС;

2.2. стъпка на наддаване – 3000 лв.;

2.3. депозит за участие в търга – 5000 лв., който се внася в срок до 17 работни дни от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация;

2.4. начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.

Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената на тръжната документация е 250 лв. и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000 – „Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в центъра за административни услуги и информация.

3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

4. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 20 работни дни считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия работен ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

6. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.

7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира и проведе търга.

8. Възлага на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.

9. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба с него.

10. При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след първата дата от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

Председател: Хр. Белоев

5461

 

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

РЕШЕНИЕ № 645 от 27 юни 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № I-3, взето по протокол № 2 от 9.04.2019 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Сапарева баня, Общинският съвет – гр. Сапарева баня, реши:

Одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), за учредяване право на прокарване и сервитут за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 65365.35.79, 65365.35.95, 65365.35.212 и 65365.35.193 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър – София, и поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1011 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър – София, изменена със Заповед № 18-9172 от 24.11.2015 г., издадена от началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил, попадащ в подотдел 139„б“ и подотдел 139„в“ по горскостопанския план на ТП „ДГС Дупница“, утвърден със Заповед № 156 от 20.02.2018 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, подземен ел. провод ниско напрежение с дължина на трасето 574 м, от поземлен имот с идентификатор № 65365.35.79, местност Над селото, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, за захранване на поземлен имот с идентификатор № 65365.35.107, местност Фръчковица, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор № 65365.35.181, местност Под ридо, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор № 65365.35.10, местност Валявица, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, и поземлен имот с идентификатор № 65365.35.14, местност Валявица, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с дължина на трасето 470 м и площ на сервитута 1,863 дка, съгласно графичната част на приложения към това решение подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), с възложители „Дако 15“ – ЕООД; „Лавър 2015“ – ЕООД, „АКОД 15“ – ЕООД, и „НСК Извора“ – ЕООД.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите и протестите се подават до Община Сапарева баня и се изпращат в Административния съд – Кюстендил, от дирекция „БУТОСДЕМППОД“ на Община Сапарева баня.

Председател: И. Куйов

5495

 

РЕШЕНИЕ № 647 от 27 юни 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № I-7, взето по протокол № 1 от 15.01.2019 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Сапарева баня, Общинският съвет – гр. Сапарева баня, реши:

Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 026229, 026275, 026155, 026154, 026153 и 026195 по картата на възстановената собственост на землището на с. Ресилово за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, както следва:

– външно електрозахранване – ниско напрежение, за строеж: „Еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в поземлен имот с идентификатор № 026164, местност Над селото, по картата на възстановената собственост на землището на с. Ресилово, община Сапарева баня, от съществуващ трафопост ТП „Ресилово 2“ с № 23110415, СЕО № КН _ 0631, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 026233 по картата на възстановената собственост на землището на с. Ресилово;

– водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди на строеж: „Еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в поземлен имот с идентификатор № 026164, местност Над селото, по картата на възстановената собственост на землището на с. Ресилово, община Сапарева баня, от тръба ПЕ 160 с налягане 0,2 атмосфери, намираща се в СОЗ на резервоар за питейна вода, намиращ се в поземлен имот с идентификатор № 026195 по картата на възстановената собственост на землището на с. Ресилово, община Сапарева баня,

съгласно графичната част на приложения към това решение проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), с възложител X.X.X..

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите и протестите се подават до Община Сапарева баня и се изпращат в Административния съд – Кюстендил, от дирекция „БУТОСДЕМППОД“ на Община Сапарева баня.

Председател: И. Куйов

5496

 

ОБЩИНА ХИСАРЯ

РЕШЕНИЕ № 791 от 18 юни 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Хисаря, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на уличен водопровод за обект „Дестилерия за етеричномаслени култури и обществено обслужване“ в ПИ 299011 (УПИ 299009 – за производствена и складова дейност (дестилерия за етеричномаслени култури и общественообслужващи дейности), и обект „Изграждане на предприятие за преработка на шипки“ в УПИ 299006, производствени и складови дейности (дестилерия и сушилня), местност Кошовица, землище с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив, преминаващ през поземлени имоти – 0.532, дере на Община Хисаря, 0.614 – храсти ВСО, 0.612 – вътрешна река на държавата, МОСВ, 1.112 – полски път на Община Хисаря, 0.748 – републикански път III-6061, по линии в зелено за трасето и пунктири в черно и фон в сиво за сервитута на приложения проект.

Председател: И. Вълчева

5452

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ШУМЕН

ЗАПОВЕД № РД-15-79 от 27 юни 2019 г.

На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 59, ал. 2 от ЗУТ, Заповед № РД-15-61 от 7.08.2018 г. и Заповед № РД-15-35 от 27.03.2019 г. на областния управител на област Шумен, становище от Областния експертен съвет по устройство на територията по протокол № 2 от 24.06.2019 г. одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от яз. „Тича“ до напорен водопровод НВ 13000 – гр. Шумен“ – участък от ревизионна шахта РШ Търговище в ПИ с идентификатор 58222.501.5 по КК на гр. Велики Преслав – местност Боаза, до ПС 1300 в ПИ с идентификатор 83510.555.2 по КК на гр. Шумен – местност Дърма, преминаващ през землищата на гр. Шумен, с. Хан Крум, с. Миланово, с. Троица, гр. Велики Преслав в област Шумен по червените и сините линии на приложения план.

Настоящата заповед се състави в четири еднакви екземпляра, както следва: един за областния управител на област Шумен, един за „В и К – Шумен“ – ООД, един за Община Шумен и един за Община Велики Преслав.

Одобреният ПУП – ПП да се публикува на интернет страницата на областната администрация – Шумен в тридневен срок от одобряването му.

Настоящата заповед подлежи на обжалване и контрол по реда и в сроковете, определени в част пета, глава деветнадесета от ЗУТ.

Областен управител: Ст. Желев

5366

 

ОБЩИНА С. АНТОН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

РЕШЕНИЕ № 511 от 30 май 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – с. Антон, реши:

1. Одобрява окончателен проект на общ устройствен план на община Антон ведно с правилата и нормативните актове за неговото прилагане.

2. Възлага на кмета на община Антон да представя ежегодно доклад за изпълнението на ОУП в неговия обхват и предложения за изменението му, ако такива се налагат, съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.

Председател: Н. Маджаров

5497

46. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-64 от 5.07.2019 г. за обект: Изграждане на стационарни контролни единици на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка) с 3 броя подобекта, в рамките на териториалния обхват на републиканските пътища, държавна собственост, при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 30-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

5485

93. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д.д. № 19/2019 г. на Висшия дисциплинарен съд X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от 9 месеца.

5439

99. – Националната художествена академия – София, обявява конкурси за 2019 г. по докторска програма „Изкуствознание и изобразителни изкуства“, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство, област на висше образование 8. Изкуства – общо 22 в следните катедри: За редовни докторанти – общо 19: 1. Живопис – 2; 2. Стенопис – 1; 3. Скулптура – 1; 4. Графика – 1; 5. Книга, илюстрация и печатна графика – 1; 6. Плакат и визуална комуникация – 2; 7. Изкуствознание – 4, от тях: Модерно и съвременно изкуство – 2; Дигитални изкуства – 1; Фотография – 1; 8. Керамика – 1; 9. Сценография – 1; 10. Текстил – изкуство и дизайн – 1; 11. Индустриален дизайн – 1; 12. Дизайн за детската среда – 1; 13. Мода – 1; 14. Теория и практика на художественото образование – 1; За задочни докторанти – общо 3: 1. Стенопис – 1; 2. Скулптура – 1; 3. Дизайн за детската среда – 1. Срок за подаване на документи за докторантурите – 2 месеца след обнародването в „Държавен вестник“. За справки – тел.: 02/988 17 02 – Учебно-методичен отдел.

5466

11. – Медицинският университет – София, обявява конкурси за прием на докторанти за учебната 2019/2020 г. съгласно Решение № 241 от 25.04.2019 г. на МС и решение на Академичния съвет на МУ – София, от 21.05.2019 г. по област на висше образование, професионално направление и следните докторски програми:

Шифър

Област на висше образование

Шифър

Професионално направление

Докторска програма

Форма на обучение

редовно

задочно

Медицински факултет

4.

Природни науки, математика и информатика

4.3

Биологически науки

Биохимия

1

Имунология

2

Молекулярна биология

1

Молекулярна генетика

1

7.

Здравеопазване и спорт

7.1

Медицина

Акушерство и гинекология

2

Анестезиология и интензивно лечение

2

Гастроентерология

6

Ендокринология

2

Кардиология

3

Клинична лаборатория

2

Клинична психология

2

Клинична фармакология и терапия

1

Неврология

7

Обща медицина

1

Обща хирургия

1

Ортопедия и травматология

2

Офталмология

5

Педиатрия

4

1

Психиатрия

3

Сърдечно-съдова хирургия

4

Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)

1

1

Хранене и диететика

1

Факултет по дентална медицина

7.

Здравеопазване и спорт

7.2

Дентална медицина

Дентална образна диагностика

1

Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия

2

Детска дентална медицина

2

Фармацевтичен факултет

4.

Природни науки, математика и информатика

4.2

Химически науки

Теоретична химия

1

4.3

Биологически науки

Фармацевтична ботаника

1

7.

Здравеопазване и спорт

7.3

Фармация

Токсикология

2

1

Фармакогнозия и фитохимия

1

Фармакоикономика и фармацевтична регулация (на английски език)

1

Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

2

Факултет по обществено здраве

7.

Здравеопазване и спорт

7.1

Медицина

Медицина на бедствените ситуации

1

7.4

Обществено здраве

Медицина на бедствените ситуации

1

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

2

16

 

Продължителността на докторантурите е: за редовни докторанти – 3 години; за задочни докторанти – 4 години.

Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София: 1. заявление за участие до ръководителя на съответното приемащо структурно звено (в случая до декана на съответния факултет); 2. европейски формат автобиография; 3. нотариално заверено копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или уверение за успешно положени държавни изпити и академична справка; 4. копие на трудов договор – за участниците в конкурса за задочна докторантура; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област. Докторантът има права по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Същият заплаща такса за обучение съгласно Закона за висшето образование. Срок за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицинския университет – София – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи се подават в съответните структурни звена на адрес: Медицински факултет – 1431 София, ул. Здраве № 2, деканат, ет. 1, стая 118, сектор „Наука“; за справки – тел. 02/952 05 21 и 02/91 72 787; Факултет по дентална медицина – 1431 София, ул. Георги Софийски № 1, деканат, ет. 2; за справки – г-жа X.X., тел. 02/954 13 21; Фармацевтичен факултет – 1000 София, ул. Дунав № 2, деканат, ет. 2, стая 211; за справки – г-жа X.X., тел. 02/980 34 64; Факултет по обществено здраве – 1527 София, ул. Бяло море № 8, деканат; за справки – г-жа X.X., тел. 02/9432 579.

4564

1. – Лесотехническият университет – София, отменя обявения конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство, специалност „Инженерен дизайн (Интериор и дизайн на мебели)“ по дисциплината „Графичен дизайн“ (ДВ, бр. 55 от 2015 г.) на основание Заповед № ЗПС-366 от 8.07.2019 г. на ректора на Лесотехническия университет.

5500

2. – Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за: доценти по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Ботаника“ към катедра „Биоорганична химия“ за преподаването на български и английски език – един; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ към катедра „Анестезиология, спешна и интензивна медицина“ – един; научна специалност „Обща и клинична патология“ към катедра „Обща и клинична патология“ за преподаването на български и английски език – един; научна специалност „Медицинска паразитология и хелминтология“ към катедра „Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина“ – един; професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ към катедра „Социална медицина и обществено здраве“ за преподаването на български и английски език по дисциплината „Обществено дентално здраве“ – един; професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ към катедра „Управление на здравните грижи“ – половин щатна длъжност; професори по: област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Ушни, носни и гърлени болести“ към катедра „Ушни, носни и гърлени болести“ – един; научна специалност „Сърдечна и съдова хирургия“ към катедра „Сърдечно-съдова хирургия“ – един; научна специалност „Епидемиология“ към катедра „Епидемиология и медицина на бедствените ситуации“ за преподаването на български и английски език – двама; научна специалност „Медицина на бедствените ситуации“ към катедра „Епидемиология и медицина на бедствените ситуации“ за преподаването на български и английски език – един, всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602 224; e-mail: nauchen.otdel@gmail.com.

5441

7. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява конкурси за: професор, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта) – един; доцент, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици. Съвременен руски език – терминознание) – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158, тел. 02/9709209.

5476

61. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академична длъжност доцент за военнослужещ в катедра „Електроника“ на факултет „Навигационен“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, учебни дисциплини „Основи на цифровата електроника“, „Микропроцесорна техника“, „Микропроцесори и микроконтролери“, „Интернет на нещата – част 1 и 2“ – за едно място, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки: на тел.: 052/55 22 34, 052/55 22 22 – централа, и на сайта на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на документи: във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за некласифицирана информация, ет. 1.

5437

868. – Институтът за гората – БАН, София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Института за гората – БАН, бул. Св. X.X. № 132.

5425

687. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ („Информационно моделиране“), за нуждите на ИМИ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „ЧР“ на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-48.

5426

218. – Институтът за изследване на населението и човека при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Социална психология) за нуждите на секция „Социална, трудова и консултативна психология“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Акад. X.X., бл. 6, ет. 5, тел. 02/ 870 32 17.

5440

280. – Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурси за главни асистенти – петима: един по професионално направление 4.2. Химически науки (теоретична химия) за лаборатория „Теоретична и изчислителна химия“, един по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали“ и трима по професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло), двама за лаборатория „Електронна спектроскопия на твърди повърхности“ и един за лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали“, всички конкурси със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, тел.: 02/979 25-60 и 02/872-48-01.

5468

31. – Институтът по земеделие – Кюстендил, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Зеленчукопроизводство“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи за участие в конкурса се представят в Селскостопанската академия – София, ул. Суходолска № 30, София 1373, тел. 02/812-75-60.

5438

53. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД, София, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ за нуждите на Клиниката по изгаряне и пластична хирургия – един. Допълнително условие към кандидатите: да имат опит в лечението на обширни изгаряния при деца и възрастни. Срок за подаване на документите: 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: бул. Тотлебен № 21, тел. 9154 400.

5467

14. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на м. Горна баня и придружаващите го план-схеми на съоръженията на техническата инфраструктура в граници: жп линия; кв. 63, УПИ ХХІІ – „за колектор и инженерна инфраструктура“, ХVІІІ-4, І-6302, ІІ-6305, ІІІ-5б, ІV-5а, V-10, VІ-6, ІІІL-6, ІVL-6, VL-7, VІL-8, Х-9, ХІ-10, VІІІL-10, ІХL-10, ІХL-11, ХІІІ-12, ХІV-14; ул. Николай Хрелков; кв. 18, УПИ VІІ-4, VІІІ-9, ІІ-5, ІІІ-2, ІV-6; ул. от о.т. 154 до о.т. 155а; кв. 18а (нов), УПИ ХІІІ – „коо и трафопост“, ХІІ-СО, ХІ-СО; ул. от о.т. 155а до о.т. 155г; жп линия; кв. 17 УПИ І – „за озеленяване“. Проектът е изложен в район „Овча купел“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в срок един месец от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез район „Овча купел“.

5502

22. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс в обхвата на кв. 161 – образуване на нови УПИ І – „за ЖС“, и УПИ ІІ – „за общ. обсл. дейности“ от кв. 161 (нов) и нов УПИ І – „за ЖС и трафопост“, в кв. 161б (нов) и изменение на план за регулация на улица от о.т. 133 до о.т. 134, м. Подуяне – център, район „Оборище“.

5465

7. – Община Ботевград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на обект „Кабел НН за външно ел. захранване на базова станция 2532“ на „Теленор България“ – ЕАД, поземлен имот № 43788.195.169 в м. Слава поляна, землище с. Липница, община Ботевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта до общинската администрация – Ботевград.

5429

90. – Община Габрово съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на подробен устройствен план за УПИ ХІІ – жилищно строителство, кв. 214, и УПИ І – жилищно строителство и обществено обслужване, кв. 278, по плана на гр. Габрово – ІІІ етап, и работен устройствен план за частично изменение на работен устройствен план за УПИ ХІІ – жилищно строителство, кв. 214, по плана на гр. Габрово – ІІІ етап. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания, предложения и възражения.

5432

20. – Община Сливен на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 1651 от 25.06.2019 г. на Общинския съвет – гр. Сливен, е одобрен ПУП – план за регулация и застрояване, като план-извадка от приет предварителен проект, за част от кв. 1, кв. Асеновец, Сливен, като се проектира нова улица от о.т. 1950 до о.т. 1950г и за имот с идентификатор 67338.566.394 се отреждат УПИ І-394, УПИ ІІ-394, УПИ ІІІ-394 и УПИ ІV-394, всички с отреждане „За обществено обслужване и гаражи“. Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до Административния съд – Сливен.

5430

2. – Община гр. Созопол (ЕКАТТЕ 67800), област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на тласкател от проектно КПС „Червенка 1“ DN125PE до изливна шахта на главен колектор към проектно КПС „Червенка 2“, землище гр. Черноморец, община Созопол. Проектът се намира в сградата на Община Созопол. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

5464

 

СЪДИЛИЩА

Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Адвокатско дружество „Бюкюджян и Кабаиванов“ със седалище и адрес на управление Варна, ул. Константин Величков № 12, офис 2, на чл. 67, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 357 на Министерския съвет на Република България от 31.12.2018 г. (ДВ, бр. 3 от 2019 г.), по което е образувано адм. д. № 2723/2019 г. по описа на Върховния административен съд, пето отделение, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.09.2019 г. от 10,30 ч. в зала № 3.

5503

Административният съд – Благоевград, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против разпоредбите на глава VIII от чл. 34 до чл. 43 (включително) от Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията на община Якоруда, приета с Решение № 57 от протокол № ОбС-05 от 15.06.2017 г. на Общинския съвет – гр. Якоруда, с искане за отмяната им е образувано адм. д. № 628/2019 г. по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.09.2019 г. от 11,30 ч.

5450

Административният съд – Варна, ХІV състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че с протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Варна, е оспорена разпоредбата на чл. 23, ал. 2, чл. 26, ал. 1, чл. 29, ал. 2 и 3, чл. 30, т. 2, 4 и 5, чл. 31, чл. 40, ал. 1, 3, 4 и 6, чл. 44, ал. 2, т. 2 и 3, и ал. 3, чл. 68, ал. 1, т. 3, чл. 69, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Аврен. По протеста е образувано адм. дело № 1657/2019 г. по описа на Административния съд – Варна, ХІV състав, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 10.10.2019 г. от 10,30 ч. Съгласно чл. 182, ал. 2 от АПК всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение на делото, без да има право да иска повтаряне на извършени процесуални действия.

5489

Административният съд – Варна, ХХІV състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено оспорване от X.X.X. и X.X.X. против Решение № 1562-2 по протокол № 39 от 24.04.2019 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР на обект: „Реконструкция на ул. Ал. Рачински в участъка от бул. Съборни до ул. Генерал Колев по плана на 4-ти подрайон на гр. Варна“, касаещо ПИ 10135.1504.89. Заинтересованите лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 5 ЗУТ за конституирането им като ответници по адм. дело № 1605/2019 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“. Делото е насрочено за разглеждане на 16.09.2019 г. от 10 ч. в Административния съд – Варна.

5490

Административният съд – Велико Търново, на основание по чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Велико Търново, против разпоредбите на чл. 4, ал. 1, чл. 36, ал. 1, чл. 40, ал. 1, чл. 41, ал. 1, чл. 43, ал. 1 и чл. 55, всички в частта „събиране“ и „транспортиране“, чл. 4, ал. 2, чл. 16, ал. 4, чл. 48, 67, 68, чл. 69, ал. 1, т. 1, чл. 70 и 72 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Стражица, приета с Решение № 475 по протокол № 39 от 22.04.2014 г. на Общинския съвет – гр. Стражица. Образувано е адм.д. № 399/2019 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването до първото съдебно заседание. Делото е насрочено за 27.09.2019 г. от 9,30 ч.

5445

Административният съд – Велико Търново, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на районен прокурор при Районната прокуратура – Павликени, против разпоредбите на чл. 24, т. 24, чл. 27, ал. 2, 3, 4, 5 и 6, чл. 57, ал. 8 в частта му досежно изразите „събиране, …транспортиране“ и чл. 109 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Павликени, приета с Решение № 563 на Общинския съвет – гр. Павликени, взето по протокол № 46 от 19.06.2014 г. Образувано е адм.д. № 374/2019 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят към оспорването или да встъпят като страна в производството на основание чл. 189, ал. 2 от АПК до първото съдебно заседание. Делото е насрочено за 25.10.2019 г. от 10 ч.

5446

Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Враца, с което е протестирана Наредба № 14 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Криводол, приета с Решение № 89 по протокол № 12 от 22.08.2008 г. на ОбС – гр. Криводол, по което е образувано адм. д. № 432/2019 г. по описа на Административния съд – Враца, насрочено за 8.10.2019 г. от 10,30 ч.

5508

Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор при Районната прокуратура – Габрово, против Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Дряново, приета с Решение № 39 от 30.01.2012 г. на Общинския съвет – гр. Дряново, с искане да бъде отменена, въз основа на който е образувано адм.д. № 160/2019 г. по описа на Административния съд – Габрово, насрочено за 9.10.2019 г. от 11 ч.

5444

Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил протест на X.X. – прокурор от Окръжната прокуратура – Добрич, срещу чл. 19а, ал. 1 и 3, чл. 46, ал. 1, 5 и 6, чл. 47, ал. 1, т. 2, ал. 3, 4 и 5, чл. 48, ал. 1 и 3 от Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда, приета с Решение № 14-2 от 27.11.2012 г. на Общинския съвет – гр. Добрич, изменяна и допълвана, вкл. и с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда, приета с Решение № 7-2 от 26.04.2016 г. на Общинския съвет – гр. Добрич. По протеста е образувано адм. д. № 407/2019 г. по описа на Административния съд – Добрич, насрочено за 17.09.2019 г. от 13,15 ч.

5418

Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Добрич, с искане за отмяна на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и собствеността на територията на община Каварна, приета с Решение № 51 по протокол № 6 от 1.03.2016 г. на Общинския съвет – гр. Каварна, в частта на чл. 9, ал. 2, като се иска обявяването му за нищожен, и в частта на чл. 48, ал. 2 и 3 от наредбата, по което оспорване е образувано адм.д. № 409/2019 г. по описа на Административния съд – Добрич, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.09.2019 г. от 13 ч.

5442

Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Добрич, срещу Наредбата за управлението на отпадъците на територията на община Балчик, приета с Решение № 628 по протокол № 42 от 26.06.2014 г. на Общинския съвет – гр. Балчик, в частта на чл. 14, ал. 1 относно „… събиране, транспортиране …“, чл. 32, ал. 2, т. 1, 2 и 3, чл. 32, ал. 3, 4, 5 и 6, чл. 61 в частта относно „… събиране … транспортиране …“, чл. 68, ал. 1 в частта относно „… събиране …“, чл. 69 в частта относно „… събиране, транспортиране …“, разпоредбите от чл. 115 до чл. 159 вкл., като в частта на чл. 148 само за санкциите, предвидени за юридическите лица и едноличните търговци, чл. 164, 165 и 171 от наредбата. По протеста е образувано адм. дело № 405/2019 г. по описа на Административния съд – Добрич, насрочено за 17.09.2019 г. от 13,20 ч.

5479

Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил протест на X.X. – прокурор от Окръжната прокуратура – Добрич, срещу Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шабла, приета с Решение № 596 от 6.11.2014 г. на Общинския съвет – гр. Шабла, по протокол № 49 от 6.11.2014 г. на Общински съвет – гр. Шабла, в частта на чл. 25, ал. 2, т. 1 – 5, ал. 3, 4, 5 и 6, чл. 44 в частта относно „…. събиране …“, чл. 47 в частта относно „…. събиране …“, чл. 56, ал. 1, 2 и 3, поради противоречието им с разпоредби от по-висок ранг. По протеста е образувано адм. дело № 391/2019 г. по описа на Административния съд – Добрич, насрочено за 24.09.2019 г. от 13 ч.

5480

Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил протест на X.X. – прокурор от Окръжната прокуратура – Добрич, срещу Наредба № 1 за спазване на обществения ред, опазване на околната среда, имуществото на гражданите и поддържане чистотата в населените места на територията на община Тервел, приета с Решение № 9-102 от 30.10.2000 г. на Общинския съвет – гр. Тервел, неколкократно изменяна, последно с Решение 1-2 от 31.01.2019 г., в частта на чл. 4, ал. 1, т. 10 поради липса на материална компетентност. По протеста е образувано адм. д. № 410/2019 г. по описа на Административния съд – Добрич, насрочено за 24.09.2019 г. от 13 ч.

5481

Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил протест на X.X. – прокурор от Окръжната прокуратура – Добрич, срещу Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда, приета с Решение № 4/43 от 28.04.2006 г. на Общинския съвет – с. Крушари, неколкократно изменяна, последно с Решение 5/46 по протокол № 5 от 27.04.2017 г., в частта на чл. 12, ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 22, ал. 6 и 7, чл. 29, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 4 и чл. 29, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 5 поради противоречието им с разпоредби от по-висок ранг. По протеста е образувано адм. д. № 411/2019 г. по описа на Административния съд – Добрич, насрочено за 24.09.2019 г. от 13 ч.

5482

Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е образувано адм.д. № 306/2019 г. по протест на прокурор при Районната прокуратура – Лом, срещу разпоредбите на чл. 29, чл. 25, ал. 2, както и чл. 65, 66, 67, 68, 69 от Наредбата за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Якимово по чл. 22 от ЗУО, приета с Решение № 393, протокол № 41 от 18.07.2014 г. на Общинския съвет – с. Якимово. Конституирани страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Районната прокуратура – Лом, ответник – Общинският съвет – с. Якимово, и служебно конституирана страна – Окръжната прокуратура – Монтана. Административно дело № 306/2019 г. е насрочено за 13.09.2019 г. от 10 ч.

5419

Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е образувано адм.д. № 307/2019 г. по протест на прокурор при Районната прокуратура – Лом, срещу разпоредбите на чл. 29, чл. 25, ал. 2, както и чл. 65, 66, 67, 68, 69 от Наредба № 6 за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм, приета с Решение № 346, протокол № 42 от 18.07.2014 г. на Общинския съвет – гр. Вълчедръм. Конституирани страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Районната прокуратура – Лом, ответник – Общинският съвет – гр. Вълчедръм, и служебно конституирана страна – Окръжната прокуратура – Монтана. Административно дело № 307/2019 г. е насрочено за 13.09.2019 г. от 10 ч.

5420

Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 328/2019 г. по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу чл. 10, т. 25 в частта относно „.... събиране, транспортиране….“, чл. 26, ал. 2, 3, 4, 5 и 6, чл. 30 в частта относно ,,… събиране …“, чл. 35, ал. 1 в частта относно ,,… събиране …“, чл. 37 в частта относно ,,… събиране .…“, чл. 67 и 68 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Брусарци, приета с Решение № 292 от протокол № 40 от 28.07.2014 г. на Общинския съвет – гр. Брусарци. Конституирани страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, ответник – Общинският съвет – гр. Брусарци, и служебно конституирана страна – Окръжната прокуратура – Монтана. Административно дело № 328/2019 г. е насрочено за 13.09.2019 г. от 10 ч.

5510

Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу разпоредбите на чл. 12, 25, чл. 52, ал. 1, т. 3, 4, 6, 8 и 9, чл. 52, ал. 2, т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7, чл. 53 и 54 от Наредбата за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Долни Дъбник, приета с Решение № 394 от 13.06.2014 г. на Общинския съвет – гр. Долни Дъбник, по което е образувано адм.д. № 652/2019 г. по описа на Административния съд – Плевен.

5443

Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от зам. окръжния прокурор на Окръжната прокуратура – Разград, с искане да бъде отменена като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 26, ал. 1 в частта „притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО“ от Наредба № 16 за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян, приета с Решение № 60 по протокол № 9 от 17.12.2014 г. на Общинския съвет – гр. Цар Калоян, както и да бъдат обявени за нищожни разпоредбите на чл. 61, 62, 63 и 64 от същата наредба, по който е образувано адм. дело № 170/2019 г. по описа на Административния съд – Разград, насрочено за 17.09.2019 г. от 10 ч. Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК.

5509

Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Сливен, против чл. 27, ал. 2, чл. 62, ал. 12 и чл. 67, ал. 2 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Нова Загора, по който е образувано адм. д. № 276/2019 г. по описа на Административния съд – Сливен, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 18.09.2019 г. от 14 ч.

5488

Административният съд – София област, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 861/2019 г., насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 2.10.2019 г. от 10 ч. и по което предмет на оспорване е Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Костенец, приета с Решение № 105 по протокол № 13 от 18.12.2008 г. на Общинския съвет – гр. Костенец.

5478

Административният съд – София област, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм.д. № 892/2019 г. по описа на съда по оспорване на прокурор в Окръжната прокуратура – София, на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилищната собственост на Община Елин Пелин, приета с Решение № 593 по протокол № 21 от 31.03.20015 г. на Общинския съвет – гр. Елин Пелин. Административно дело № 892/2019 г. е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 16.10.2019 г. от 10 ч.

5447

Административният съд – София област, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм.д. № 891/2019 г. по описа на съда по оспорване на прокурор в Окръжната прокуратура – София, против чл. 13, ал. 2 и 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци и такси и цени на услуги на територията на община Костенец, приета от ОбС – гр. Костенец, с Решение № 36 по протокол от 25.04.2019 г. Административно дело № 891/2019 г. е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 2.10.2019 г. от 10 ч.

5448

Административният съд – София област, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм.д. № 883/2019 г. по описа на съда по оспорване на прокурор в Окръжната прокуратура – София, против чл. 31 в частта „...необходимите разрешения или...“, чл. 39, 19, 29, 38, 44 и 42 от Наредба № 8 за опазване на околната среда, поддържане на чистотата и управлението на отпадъците, приета с Решение № 131 по протокол № 9 от 29.11.2006 г. на Общинския съвет – гр. Етрополе. Административно дело № 883/2019 г. е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 2.10.2019 г. от 10 ч.

5449

Варненският районен съд, 35 състав, призовава X.X., роден на 30.06.1972 г. в Израел, гражданин на Израел, с неизвестен адрес, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в деловодството на Районния съд – Варна, 35 състав, за да получи книжата и да подаде отговор по реда на чл. 131 от ГПК като ответник по гр. дело № 3931/2019 г., заведено от Людмила Алтман, по иск с правно основание чл. 34 от ЗС, за делба на съсобствен недвижим имот. Указва на лицето, че при неявяване ще му бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

5487

Плевенският районен съд, гражданско отделение, 12-и състав, уведомява X.X.X., роден на 25.11.1952 г., гражданство българско, без адресна регистрация в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, че има качество на ответник по гр.д. № 1687/2019 г. по описа на Районния съд – Плевен, образувано по подаден от X.X.X. иск за делба с правно основание чл. 32 от ЗС, като му указва, че следва да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в канцеларията на Плевенския районен съд, Плевен, ул. Димитър Константинов № 25, за да получи препис от искова молба и приложенията, след което в едномесечен срок от получаването има възможност да даде отговор по чл. 131 ГПК. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответника ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

5451

Софийският градски съд, І гражданско отделение, 11-и състав, на основание чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ и Решение № 848 от 17.10.2018 г. на КПКОНПИ уведомява, че има образувано гр.д. № 13991/2018 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу Мардик Рупен Папазян с постоянен адрес: София, район „Красно село“, ул. Хайдушка гора № 28, ет. 2, ап. 10, и X.X.X. с постоянен адрес: София, район „Красно село“, ул. Хайдушка гора № 28, ет. 2, ап. 10, за отнемане на имущество на обща стойност 658 492,20 лв., описано, както следва:

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Мардик Рупен Папазян:

– Сумата в размер 21 199,19 евро с левова равностойност 41 462,01 лв., представляваща вноски по банкова сметка – депозитна сметка в евро с IBAN BG 07 PRCB9230 2403335027, открита в „Прокредитбанк България“ – ЕАД;

– Сумата в размер 10 000 лв., внесена на каса по депозитна сметка в левове с IBAN BG 04 PRCB923020033350 17, открита в „Прокредитбанк България“ – ЕАД;

– Сумата в размер 2034,88 лв., представляваща начислени лихви върху сумата по сметка – срочен депозит в левове с IBAN: BG 45 CBUN 91952000183048, открит на 11.09.2008 г., закрит на 12.09.2011 г., в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– Сумата в размер 20 000 лв., внесена на каса по спестовен влог в левове с IBAN BG 79 CBUN 91954000183047, открит на 11.09.2008 г., закрит на 12.09.2011 г., в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– Сумата в размер 10 000 лв., внесена на каса по спестовен влог – изгодна сделка в левове с IBAN BG 71 CBUN 91952000374446, открит на 16.05.2011 г., закрит на 16.05.2012 г., в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– Сумата в размер 625,33 лв., представляваща начислени лихви по спестовен влог – изгодна сделка в левове с IBAN BG 71 CBUN 91952000374446, открит на 16.05.2011 г., закрит на 16.05.2012 г., в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– Сумата в размер 2500 евро, или 4889,58 лв., внесена на каса по сметка – депозит в евро с IBAN BG 29 CBUN 91952040425532, открит на 18.04.2012 г., закрит на 21.04.2015 г. с конвертиран IBAN BG 32 FINV 915020UB425532, в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– Сумата в размер 14 241,57 евро, равностойни на 27 854,09 лв., представляваща вноски на каса по сметка с IBAN BG 68 CBUN 91952040151096 и трансферирана по други депозити, ведно с начислените лихви, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– Сумата в размер 5000 евро, равностойни на 9779,15 лв., внесена на каса по срочен депозит в евро с IBAN BG 95 FINV 91502015335697, открит на 15.02.2012 г., закрит на 15.09.2015 г., в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– Сумата в размер 1012,61 евро, равностойни на 1980,49 лв., представляваща начислени лихви по депозит в евро с IBAN BG 95 FINV 91502015335697, открит на 15.02.2012 г., закрит на 15.09.2015 г., в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– Сумата в размер 10 000 лв., внесена на каса по депозитна сметка в левове с IBAN BG 62 BPBI79402043112202, открита в „Юробанк България“ – АД;

– Сумата в размер 1729,54 лв., представляваща начислени лихви по депозит в левове с IBAN BG 62 BPBI79402043112202, открит в „Юробанк България“ – АД;

– Сумата в размер 10 000 лв., внесена на каса по депозитна сметка в левове с IBAN BG 89 BPBI 79402043112201 (аналитичен № 1614940431122 01 9), открита на 20.05.2009 г. и закрита на 21.05.2012 г., в „Юробанк България“ – АД;

– Сумата в размер 1727,20 лв., представляваща начислени лихви по депозит в левове с IBAN BG 89 BPBI 79402043112201 (аналитичен № 1614940431122 01 9), открит на 20.05.2009 г. и закрит на 21.05.2012 г., в „Юробанк България“ – АД;

– Сумата в размер 15 000 лв., внесена на каса по разплащателна сметка в левове с IBAN BG 24 ТТВВ 94001524273668, открита в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД;

– Сумата в размер 11 150 лв., внесена на каса по депозит с IBAN BG 03 ТТВВ 94002526916098, открит в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД;

– Сумата в размер 545,48 лв., внесена на каса по депозитна сметка в евро с IBAN BG 30 ТТВВ 94001526935725, открита в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД;

– Сумата в размер 10 000 лв., внесена на каса по депозитна сметка в левове с IBAN BG 09 СЕСВ 9790 2003 6230 00, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД;

– Сумата в размер 4468,21 лв., представляваща начислени лихви по депозитна сметка в левове с IBAN BG 09 СЕСВ 9790 2003 6230 00, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД;

– Сумата в размер 10 000 лв., внесена на каса по депозитна сметка в левове с IBAN BG79 СЕСВ 9790 2003 6230 01, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД;

– Сумата в размер 3383,34 лв., представляваща начислени лихви по депозитна сметка в левове с IBAN BG79 СЕСВ 9790 2003 6230 01, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД;

– Сумата в размер 7519,63 лв., внесена на каса по депозитна сметка в левове с IBAN BG52 СЕСВ 9790 2003 6230 02, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД;

– Сумата в размер 2920,42 лв., представляваща начислени лихви по депозитна сметка в левове с IBAN BG52 СЕСВ 9790 2003 6230 02, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД;

– Сумата в размер 5335,49 лв., представляваща начислени лихви по депозитна сметка в левове с IBAN BG 18 BUIВ 98882000587100, открита на 24.01.2008 г., закрита на 25.01.2010 г., в „Сибанк“ – ЕАД;

– Сумата в размер 11 734,98 лв., представляваща вноска по сметка с IBAN BG 34 IORT 8112 2400 0067 00 ведно с начислените лихви, открита в „Инвестбанк“ – АД;

– Сумата общо в размер 24 726,09 лв., представляваща вноски и трансферирана сума по спестовна сметка в евро с IBAN BG98 IORT 8094 4400 1765 00, открита в „Инвестбанк“ – АД;

– Сумата в размер 15 020,77 лв., представляваща прехвърлена от сметка с IBAN BG 64 IORT80942400176501 по спестовна сметка в евро с IBAN BG98IORT80944400176500, открита в „Инвестбанк“ – АД;

– Сумата в размер 9779,15 лв., внесена на каса по депозитна сметка в евро с IBAN BG91 IORT 8094 2400 1765 00, открита в „Инвестбанк“ – АД;

– Сумата в размер 3400 лв., внесена на каса по спестовна сметка в щатски долари с IBAN BG 63 IORT 8094 4410 0165 00, открита в „Инвестбанк“ – АД;

– Сумата общо в размер 17 947 лв., внесени на каса по сметка – спестовен влог в левове с IBAN BG 35 UNCR 70004511655195, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД;

– Сумата в размер 4427,07 лв., представляваща начислени лихви по сметка – спестовен влог в левове с IBAN BG 35 UNCR 70004511655195, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД;

– Сумата в размер 5000 щатски долари, равностойни на 7229,08 лв., внесена на каса по депозитна сметка в щатски долари с IBAN BG 61 UNCR 70002522270087, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД;

– Сумата в размер 1996,77 лв., внесена на каса по сметка с IBAN BG04 UNCR 70002520100932, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД;

– Сумата в размер 5000 евро, равностойни на 9779,15 лв., внесена на каса по депозитна сметка в евро с IBAN BG39UNCR70002522284160, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД;

– Сумата в размер 14 563,62 лв., представляваща вноски на каса и прехвърлена от влогова сметка в евро с IBAN BG 39 КОRР 92204403719602 по спестовна сметка в евро с IBAN BG 66 КОRР 92204403719601, открита в „Корпоративна търговска банка“ – АД;

– Сумата в размер 7578,14 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове с IBAN BG 61 STSA 93000002348914, открита в Банка „ДСК“ – ЕАД;

– Сумата в размер общо 4525,51 лв., представляваща изтеглена сума на каса от депозит в левове № 19108647, открит в Банка „ДСК“ – ЕАД;

– Сумата в размер общо 6721,10 евро, или 13 145,33 лв., представляваща вноска по депозит ведно с лихвите по разплащателна сметка в левове с IBAN BG 33 RZBB 91551040356100, открита в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД;

– Сумата в размер общо 10 000 лв., внесена по депозита – спестовен влог в левове с IBAN BG 21 PIRB 74244602857497, открит в банка „Пиреос България“ – АД;

– Сумата в размер общо 15 000 лв., постъпила от сметка с IBAN BG 04 PIRB 74242698393559 по сметка – спестовен влог в левове с IBAN BG 23 PIRB 74244602857558, открита в банка „Пиреос България“ – АД;

– Сумата в размер 12 506,44 лв., представляваща вноски по депозит в евро с IBAN BG 21 PIRB 74242698278405, открит на 6.10.2011 г., закрит на 7.10.2013 г., в банка „Пиреос България“ – АД;

– Сумата в размер 10 072,52 лв., представляваща вноски по депозит в евро с IBAN BG 45 PIRB 74242698128787, открит на 20.01.2012 г., закрит на 20.01.2014 г., в банка „Пиреос България“ – АД;

– Сумата в размер 5000 евро, равняващи се на 9779,15 лв., внесена на каса по спестовен влог в евро с IBAN BG83 UBBS 7827 4460 0778 15, открит в „Обединена българска банка“ – АД;

– Сумата общо в размер 10 500 евро, равняващи се на 20 536,23 лв., внесени на каса по разплащателна сметка в евро с IBAN BG47 UBBS 8002 1403 2918 16, открита в „Обединена българска банка“ – АД.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X.:

– Сумата общо в размер 28 611,63 лв., представляващи вноски на каса в размер 15 000 лв. и начислени лихви в размер 11 653,76 лв. по разплащателна сметка в левове с IBAN BG 35 FINV 91501000060475, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– Сумата в размер 5236,94 евро, или 10 242,56 лв., внесена на каса по срочен депозит в евро с IBAN BG 59 FINV 91502000114038, открит на 1.11.2007 г., закрит на 8.11.2013 г., в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– Сумата в размер 1623,58 евро, или 3175,35 лв., представляваща начислени лихви по срочен депозит в евро с IBAN BG 38 FINV 9150 2000114028, открит в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– Сумата в размер 5332,84 евро, или 10 430,13 лв., представляващи вноски на каса ведно с начислените лихви по срочен депозит в евро с IBAN BG 31 FINV 91502016087532, открит в „Първа инвестиционна банка“ – АД;

– Сумата в размер 1561 лв., изтеглена на каса от разплащателна сметка в левове с IBAN BG 17 BPBI 79241088135701 (аналитичен № 1714602001863 00 9), открита на 15.05.2002 г. и закрита на 19.09.2013 г., в „Юробанк България“ – АД;

– Сумата в размер 15 895,73 лв., формирана от вноски на каса и представляваща постъпили преводи по разплащателна сметка в левове с IBAN BG 58 СЕСВ 979010852170 00 – открита на 20.03.2009 г., закрита на 19.09.2013 г., в „Централна кооперативна банка“ – АД;

– Сумата в размер 9000 лв., изплатена на каса от депозитна сметка в левове с IBAN BG 56 СЕСВ 9790 2085 2170 02, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД;

– Сумата в размер 6000 лв., изплатена на каса от депозитна сметка в левове с IBAN BG 29 СЕСВ 9790 2085 2170 03, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД;

– Сумата в размер 9757,50 лв., внесена на каса по депозитна сметка в левове с IBAN BG 02 СЕСВ 9790 2085 2170 04, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД;

– Сумата в размер 769,40 лв., представляваща начислени лихви по депозитна сметка в левове с IBAN BG 02 СЕСВ 9790 2085 2170 04, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД;

– Сумата в размер 11 258,02 лв., изтеглена на каса от депозитна сметка в щатски долари с IBAN BG 16 BUIВ 98882199884500, открита в „Сибанк“ – ЕАД;

– Сумата в размер 974,45 лв., представляваща начислени лихви по депозитна сметка в щатски долари с IBAN BG 16 BUIВ 98882199884500, открита в „Сибанк“ – ЕАД;

– Сумата в размер 6678,08 щатски долари, или 9373,79 лв., внесена на каса по депозитна сметка в щатски долари с IBAN BG 86 BUIВ 98882199884501, открита в „Сибанк“ – ЕАД;

– Сумата в размер 167,52 щатски долари, или 291,18 лв., представляваща начислени лихви по депозитна сметка в щатски долари с IBAN BG 86 BUIВ 98882199884501, открита в „Сибанк“ – ЕАД;

– Сумата в размер 5000 лв., внесена на каса по разплащателна сметка в левове с IBAN BG 17 BUIВ 98881099884500, открита в „Сибанк“ – ЕАД;

– Сумата в размер 218,35 лв., представляваща начислени лихви по разплащателна сметка в левове с IBAN BG 17 BUIВ 98881099884500, открита в „Сибанк“ – ЕАД;

– Сумата в размер на 9777,97 евро, равностойни на 19 124,07 лв., представляваща внесена на каса сума и начислени лихви по депозитна сметка в евро с IBAN BG 59 UNCR 70002521449212, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД;

– Сумата общо в размер 56 149,14 лв., представляваща вноски по банкова сметка в левове с IBAN BG 51 STSA 93000013891027, открита в Банка „ДСК“ – ЕАД;

– Сумата в размер 2000 лв., представляваща изтеглена сума от депозит в левове № 17834986, открит в Банка „ДСК“ – ЕАД;

– Сумата в размер общо 8596,37 лв., внесена на каса по депозит № 20136242 (BG 69 STSA 93000020136242), открит в Банка „ДСК“ – ЕАД;

– Сумата в размер общо 3911,66 лв., внесена на каса по депозит в евро № 21712066, открит в Банка „ДСК“ – ЕАД.

Съгласно определение от 5.06.2019 г. по гр. дело № 13991/2018 г. по описа на СГС, І ГО, 11 състав, съдът определя срок до 31.12.2019 г., в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции върху имуществото, срещу което е отправено искане за отнемане. Гражданско дело № 13991/2018 г. по описа на СГС, І ГО, 11 състав, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 28.01.2020 г. в 15 ч.

5407

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Бизнес клуб – Софийски университет „Св. X.X.“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 19, ал. 2 от устава на сдружението и решение на УС от 2.06.2015 г. свиква общо събрание на 2.09.2019 г. в 10 ч. в седалището на сдружението с адрес: София, бул. Цариградско шосе № 125, блок 3 (зала 300), при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет на сдружението; 2. освобождаване на управителния съвет; 3. избиране на нов управителен съвет; 4. други. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един час по-късно в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

5493

6. – Управителният съвет на сдружение „Устремени“ – Асеновград, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 2 от устава свиква общо събрание на 20.09.2019 г. в 18,30 ч. в Асеновград, ул. Цар Иван Асен № 9, ет. 3 (бивш битов комбинат), при следни дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. изменения и допълнения на устава; 3. освобождаване и избор на нови членове на управителния съвет; 4. определяне на размер на членски внос и на встъпителна вноска; 5. приемане на доклад за дейността по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ за 2018 г.; 6. предоставяне на съгласие за пререгистрация на сдружението; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ във връзка чл. 15, ал. 2 от устава общото събрание ще се отложи с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

5492

Варненският окръжен съд с Определение № 2077 от 11.07.2019 г., постановено по гр. д. № 1280/2019 г., свиква по искане на повече от една трета от членовете общо събрание на сдружение „Културно просветно дружество на армъните от Варна и областта“, БУЛСТАТ 175464859, съдебно регистрирано във ВОС с партиден № 9 и съдебно дело № 40 и № на вписване 20080610017, което да се проведе на 21.08.2019 г. в 10 ч. във Варна, бул. Осми приморски полк № 248, а при липса на кворум в 11 ч. независимо от броя на присъстващите членове, съгласно чл. 18, ал. 1, предл. второ от устава при следния дневен ред: 1. приемане и изключване на членове на сдружението – разглеждане на молби за членство и прекратяване на членство; 2. изменение и допълнение на устава на сдружението; 3. избор и освобождаване на членовете на управителния съвет – промяна в персоналния състав на УС; 4. други въпроси: пререгистрация на сдружението съобразно измененията в законодателството, промяна в адреса на управление, обсъждане на настоящи и бъдещи проекти на сдружението и други актуални въпроси по предложение на членовете. Писмените материали, свързани с въпросите от дневния ред на ОС, ще бъдат на разположение на членовете след датата на обнародване на поканата за свикване на общото събрание съгласно изискванията на чл. 16 от устава.

5575

18. – Учредителният комитет на Организацията за управление на Старопланински туристически район на основание Заповед № Т-РД-17-56 от 31.12.2018 г. на министъра на туризма (ДВ, бр. 12 от 2019 г.) и чл. 22 и 26 от Закона за туризма насрочва провеждането на учредителното събрание на Организацията за управление на Старопланински туристически район (ОУСтТР) на 2.09.2019 г. в 11 ч. в голямата зала в сградата на Община Велико Търново на адрес: Велико Търново, пл. Майка България № 2, при следния дневен ред: 1. регистриране на участниците (учредители); 2. откриване на учредителното събрание от председателя на учредителния комитет; 3. приемане на решение за учредяване на Организацията за управление на Старопланински туристически район; 4. приемане на устав на Организацията за управление на Старопланински туристически район; 5. избор на членове и председател на управителния съвет; 6. избор на членове на контролния съвет; 7. приемане на решение за формите на финансиране на Организацията за управление на Старопланински туристически район, в т.ч. определяне на размера на членския внос и срока за внасяне; 8. други. Проектите на учредителните документи и регистрационната форма за участие ще бъдат предоставени на разположение на заинтересованите лица в съответствие с чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за туризма във Велико Търново, ул. Христо Ботев № 5 – офис на „X.X.“ – ЕООД, в работни дни от 13 до 17 ч. до провеждане на учредителното събрание. Всяко лице, желаещо и имащо право да участва в учредителното събрание, следва да попълни регистрационна форма за участие. При липса на кворум за посочената дата на основание чл. 27, ал. 2 от Закона за туризма ново учредително събрание ще се проведе на 24.09.2019 г. в 11 ч. в голямата зала в сградата на Община Велико Търново на адрес: Велико Търново, пл. Майка България № 2. Организацията за управление на Старопланински туристически район ще бъде регистрирана по Закона за туризма и се смята за възникнала от деня на вписването й в туристическия регистър.

5534

6. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Клуб по спортни танци – Надежда“ – Перник, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 30 от устава на сдружението свиква общо събрание на 10.09.2019 г. в 10 ч. в Перник, кв. Тева, бл. 40, ап. 21, при следния дневен ред: 1. приемане на изменения и допълнения в устава на сдружението съгласно предложение на УС; 2. освобождаване на членове на управителния съвет на сдружението; 3. избор на нов управителен съвет на сдружението; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от устава на сдружението събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

5574

1. – Управителният съвет на сдружение, определено за извършване на дейност в обществена полза – „Духът на Хераклея“, Петрич, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на членовете на сдружението на 10.09.2019 г. в 17 ч. при следния дневен ред: 1. приемане на промени в устава на сдружението; 2. обсъждане на предложение за смяна наименованието на сдружението: „Русалии Петрич“; 3. приемане на промени в състава на УС на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

5501

3. – Управителният съвет на сдружение „Футболен клуб Ресен – 2012“ – с. Ресен, област Велико Търново, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.09.2019 г. в 10 ч. по седалището на сдружението в с. Ресен, пл. Св. X.X. № 1, при дневен ред: избор на председател и управителен съвет на сдружението; проект за решение: избира председател и управителен съвет. Материалите по дневния ред за събранието са на разположение на членовете на сдружението в канцеларията по седалището му. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.

5583

Промени настройката на бисквитките