Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 98 от 23.XI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-85 от 11 ноември 2021 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 322, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Котел след Решение № 344, отразено в протокол от 30.09.2021 г. на Общинския съвет – Котел, становище от Регионалното управление на образованието – Сливен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-107 от 21.05.2021 г. на министъра на образованието и науката, поради липса на ученици в училището за учебната 2021/2022 година закривам ОУ „Хаджи Димитър“ – с. Соколарци, община Котел, област Сливен.

1. Учениците от ОУ „Хаджи Димитър“ – с. Соколарци, община Котел, област Сливен, продължават обучението си в ОУ „Д-р Петър Берон“ – с. Филаретово, община Котел, област Сливен, при условията на чл. 12 от ЗПУО.

2. Задължителната документация на ОУ „Хаджи Димитър“ – с. Соколарци, община Котел, област Сливен, да се съхранява в ОУ „Д-р Петър Берон“ – с. Филаретово, община Котел, област Сливен.

3. Имуществото на ОУ „Хаджи Димитър“ – с. Соколарци, община Котел, област Сливен, което е общинска собственост, се предоставя за управление със заповед на кмета на община Котел.

4. Имуществото, собственост на ОУ „Хаджи Димитър“ – с. Соколарци, община Котел, област Сливен, се предоставя на ОУ „Д-р Петър Берон“ – с. Филаретово, община Котел, област Сливен.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

Министър: Н. Денков

7040

 

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-128 от 27 октомври 2021 г.

На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване във връзка с чл. 58, ал. 3 от Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г.) Надзорният съвет реши:

Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на болести на ретината в извънболничната помощ“.

Председател на Надзорния съвет: Ал. Златанов

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

7079

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 1813 от 12 ноември 2021 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 6619 от 12.11.2021 г. на Изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Габрово, представляващ: поземлен имот с идентификатор 65927.501.5304 с площ от 18 551 кв. м, намиращ се в местността Коджа кър, гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово.

Изпълнителен директор: П. Александрова

7128

 

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 450 от 22 октомври 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява изменение на общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имот с идентификатор 24367.116.4, местност Ридо по кадастралната карта на с. Дъбрава, община Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“ с устройствени показатели:

Височина на застрояване – до 10 м;

Максимална стойност на Кинт. – 2,5;

Плътност на застрояване – макс. 60 %;

Минимална озеленена площ – 20 %.

Председател: Р. Тасков

7117

 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

РЕШЕНИЕ № 622 от 28 октомври 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, чл. 3, ал. 6 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и чл. 5, ал. 3, т. 7 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия, Общинският съвет – Горна Оряховица, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества: урегулиран поземлен имот I – за общ. обор, кв. 61а по плана на с. Паисий, община Горна Оряховица, с площ 2320 кв. м заедно с построения в него обор със ЗП 104 кв. м съгласно АОС № 1292 от 3.07.2002 г.

2. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични задължения освен с разрешение на Общинския съвет – Горна Оряховица.

3. Възлага на кмета на общината да проведе процедура по изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка за обект: урегулиран поземлен имот I – за общ. обор, кв. 61а по плана на с. Паисий, община Горна Оряховица, с площ 2320 кв. м заедно с построения в него обор със ЗП 104 кв. м съгласно АОС № 1292 от 3.07.2002 г. чрез пряко договаряне в съответствие с Наредбата за възлагане на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия.

4. Кметът на общината да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното състояние.

Председател: Д. Костадинов

7133

150. – Националната академия за театрално и филмово изкуство „X.X.“ – София, обявява конкурс в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност „Театрознание и театрално изкуство“ за професор (сценография) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За информация: тел. 02/9231 225, 9231 275, подаване на документи – София, ул. Г. С. Раковски № 108А, ет. 3, стая № А303.

7130

118. – Централната лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) – Пловдив, при БАН – София, обявява конкурс за професор по професионално направление 4.1. Физически науки, специалност „Физика на кондензираната материя“ – един, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на ЦЛПФ – 4000 Пловдив, бул. Санкт Петербург № 61, ет. 3, тел. 032/63-50-19.

7106

616. – Община Несебър на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 507 от протокол № 21 от 10.11.2021 г. на Общинския съвет – Несебър, е одобрен ПУП – парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на склад за селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 51500.56.57 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато“, подобект: „Кабели 0,4 kV“. Трасето на кабела започва от съществуващ комбиниран шкаф в ПИ 51500.56.44 с площ 7572 кв. м, с вид територия „земеделска“ и начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, преминава през имота и достига до границата на ПИ 51500.56.57 по КК на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато. Дължината на трасето е 37,60 м в земеделска територия и попада в ПИ 51500.56.44 по КК на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато. Определена е сервитутна граница на 0,60 м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 48,32 кв. м в ПИ 51500.56.44 по КК на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато. Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

7096

616а. – Община Несебър на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 508 от протокол № 21 от 10.11.2021 г. на Общинския съвет – Несебър, е одобрен ПУП – парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на двуетажна жилищна сграда и заведение за бързо хранене в поземлен имот с идентификатор 51500.83.33 по КК на гр. Несебър, м. Кокалу“, подобект: „Кабели 0,4 kV“. Трасето на кабела започва от БКТП „Артур 2“ в ПИ 51500.83.54 по КК на гр. Несебър, м. Кокалу – урбанизирана територия, като дължината на трасето се измерва от границата на ПИ 51500.83.54, продължава в ПИ 51500.83.51 с площ 3101 кв. м, вид територия „земеделска“ и НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, и достига до границата на ПИ 51500.83.33 по КК на гр. Несебър, м. Кокалу. Дължината на трасето е 22,36 м изцяло в ПИ 51500.83.51 – земеделска територия. Определен е сервитут 0,80 м от страната на имотите и 0,60 м от страната на пътя спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 31,02 кв. м в ПИ 51500.83.51 по КК на гр. Несебър, м. Кокалу. Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

7097

616б. – Община Несебър на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 509 от протокол № 21 от 10.11.2021 г. на Общинския съвет – Несебър, е одобрен ПУП – парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 51500.18.6 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Бостанлъка“, подобект: „Кабели 0,4 kV“. Трасето на кабелите започва от БКТП „Бостанлъка 2“ в ПИ 51500.17.45, преминава през ПИ 51500.21.39 с площ 13 604 кв. м, с вид територия „земеделска“, и начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, до ново ТЕПО на границата на ПИ 51500.18.6 по КК на гр. Несебър, м. Бостанлъка. Дължината на трасето е 98,90 м в ПИ 51500.21.39 по КК на гр. Несебър, м. Бостанлъка. Определена е сервитутна граница на 0,80 м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са 158,23 кв. м в ПИ 51500.21.39 по КК на гр. Несебър, м. Бостанлъка. Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

7098

616в. – Община Несебър на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 511 от протокол № 21 от 10.11.2021 г. на Общинския съвет – Несебър, е одобрен ПУП – парцеларен план за обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда с магазин за хранителни стоки в поземлен имот с идентификатор 51500.76.34 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу“, подобект: „Кабели 20 kV“. Трасето на кабела започва от кабелни муфи 20 kV в ПИ 51500.503.327 с НТП „за второстепенна улица“, вид територия – урбанизирана, публична общинска собственост, преминава през ПИ 51500.503.325 с НТП „за местен път“, вид територия – урбанизирана, публична общинска собственост; ПИ 51500.503.328 с НТП „за второстепенна улица“, вид територия – урбанизирана, публична общинска собственост; ПИ 51500.75.27 с НТП „за местен път“, вид територия – територия на транспорта, публична общинска собственост – като за тази част от трасето поради трайното предназначение на територията е изработен ПУП – план-схеми; продължава през ПИ 51500.76.41 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, вид територия – земеделска, общинска собственост, и завършва в нов БКТП в ПИ 51500.76.34 с НТП „незастроен имот за жилищни нужди“, вид територия – урбанизирана, частна собственост. Дължината на трасето на кабела е 437,23 м, като в земеделска територия е 140,56 м, а в урбанизирана и транспортна територия – 296,67 м. Площите с ограничение са 282,860 кв. м в ПИ 51500.76.41 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, вид територия – земеделска, общинска собственост. Определен е сервитут по 1 м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

7099

616г. – Община Несебър на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 512 от протокол № 21 от 10.11.2021 г. на Общинския съвет – Несебър, е одобрено изменение на ПУП – план-схеми за изграждане на линеен обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда с магазин за хранителни стоки в поземлен имот с идентификатор 51500.76.34 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу“, подобект: „Кабели 20 kV“. Трасето на кабела започва от кабелни муфи 20 kV в ПИ 51500.503.327 с площ 3884 кв. м, с вид територия „урбанизирана“, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, публична общинска собственост, продължава в ПИ 51500.503.325 с площ 24 054 кв. м, с вид територия „урбанизирана“, и начин на трайно ползване „за местен път“, публична общинска собственост, през ПИ 51500.503.328 с площ 10 779 кв. м, с вид територия „урбанизирана“, и начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, публична общинска собственост, преминава в ПИ 51500.75.27 с площ 12 131 кв. м, с вид територия „транспортна“ и начин на трайно ползване „за местен път“, публична общинска собственост, през ПИ 51500.76.41 – като за тази част от трасето е изработен ПУП – ПП, поради трайното предназначение на територията „земеделска“ – до нов БКТП в ПИ 51500.76.34 с площ 1643 кв. м, с вид територия „урбанизирана“ и начин на трайно ползване „незастроен имот за жилищни нужди“, частна собственост. Дължината на трасето е 296,67 м в урбанизирана и транспортна територия, като същото последователно попада в следните имоти: 40,25 м в ПИ 51500.503.327; 60,76 м в ПИ 51500.503.325; 22,38 м в ПИ 51500.503.328; 101,91 м в ПИ 51500.75.27 и 71,37 м в ПИ 51500.76.34 по КК на гр. Несебър. Определена е сервитутна граница на 1 м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са общо 614,64 кв. м в транспортна и урбанизирана територия, като попадат в следните имоти: 77,07 кв. м в ПИ 51500.503.327; 119,40 кв. м в ПИ 51500.503.325; 42,12 кв. м в ПИ 51500.503.328; 204,33 кв. м в ПИ 51500.75.27 и 171,72 кв. м в ПИ 51500.76.34 по КК на гр. Несебър. Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

7100

616д. – Община Несебър на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 513 от протокол № 21 от 10.11.2021 г. на Общинския съвет – Несебър, е одобрен ПУП – парцеларен план за обект „КСН ТП „Инджекьой 3“ – муфи с кабел СН ТП „Лоцман“ – ТП „Инджекьой 1“. Трасето на кабела започва от кабелни муфи в ПИ 51500.56.44 с площ 7572 кв. м, с вид територия „земеделска“ и начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, и преминава в ПИ 51500.56.21 с площ 1807 кв. м, с вид територия „земеделска“ и начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, до ТП „Инджекьой 3“ в ПИ 51500.56.53 по КК на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато. Дължината на трасето на кабела е 51,62 м в земеделска територия, като 0,74 м попадат в ПИ 51500.56.44 и 50,88 м попадат в ПИ 51500.56.21 по КК на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато. Определен е сервитут по 1 м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са общо 111,95 кв. м, като 5,94 кв. м попадат в ПИ 51500.56.44 и 106,01 кв. м попадат в ПИ 51500.56.21 по КК на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато. Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

7101

616е. – Община Несебър на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 514 от протокол № 21 от 10.11.2021 г. на Общинския съвет – Несебър, е одобрен ПУП – парцеларен план за обект „КСН ТП „Инджекьой 2“ – муфи с кабел СН ТП „Лоцман“ – ТП „Инджекьой 1“. Трасето на кабела започва от кабелни муфи в ПИ 51500.56.44 с площ 7572 кв. м, с вид територия „земеделска“ и начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, и преминава в ПИ 51500.56.23 с площ 1607 кв. м, с вид територия „земеделска“ и начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска собственост, до ТП „Инджекьой 2“ в ПИ 51500.56.37 по КК на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато. Дължината на трасето на кабела е 84,39 м в земеделска територия, като 1,33 м попадат в ПИ 51500.56.44 и 83,06 м попадат в ПИ 51500.56.23 по КК на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато. Определен е сервитут по 0,6 м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела. Площите с ограничение са общо 101,27 кв. м, като 1,60 кв. м попадат в ПИ 51500.56.44 и 99,67 кв. м попадат в ПИ 51500.56.23 по КК на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато. Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

7102

616ж. – Община Несебър на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 515 от протокол № 21 от 10.11.2021 г. на Общинския съвет – Несебър, е одобрен ПУП – план-схема за обект на техническата инфраструктура „Уличен водопровод“ за водоснабдяване на ПИ 39164.15.141 по КК на с. Кошарица, м. Сулуджана. Трасето на уличния водопровод започва от съществуващ водопровод в ПИ 39164.502.352 с площ 18 415 кв. м, с предназначение на територията „транспортна“ и начин на трайно ползване „за местен път“, публична общинска собственост, и продължава в ПИ 39164.15.506 с площ 37 158 кв. м, с предназначение на територията „транспортна“, и начин на трайно ползване „за местен път“, публична общинска собственост, до ПИ 39164.15.141 по КК на с. Кошарица. Трасето е с дължина 432,60 м, като 171,50 м попадат в ПИ 39164.502.352 и 261,10 м попадат в ПИ 39164.15.506 по КК на с. Кошарица. Определя се сервитутна граница по 2 м от двете страни спрямо оста на трасето на водопровода. Площите с ограничение са общо 1728 кв. м, от които 686 кв. м попадат в ПИ 39164.502.352 и 1042 кв. м в ПИ 39164.15.506 по КК на с. Кошарица. Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

7103

616з. – Община Несебър на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 516 от протокол № 21 от 10.11.2021 г. на Общинския съвет – Несебър, е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ на к.к. Слънчев бряг – запад, в частта му по отношение на УПИ II-361, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.107, УПИ V-370, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.104, УПИ VI-370, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.105, УПИ VII-370, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.106, и част от улица, представляваща поземлен имот с идентификатор 51500.507.109 по КК на гр. Несебър, в кв. 3802 по ПУП на к.к. Слънчев бряг – запад, с който проект УПИ II-361 (ПИ 51500.507.107) с площ 1054 кв. м, УПИ V-360 (ПИ 51500.507.104) с площ 559 кв. м, УПИ VI-370 (ПИ 51500.507.105) с площ 559 кв. м, УПИ V-370 (ПИ 51500.507.106) с площ 559 кв. м се обединяват, като към новообразувания имот се придават 204 кв. м от улица, представляваща ПИ 51500.507.109 с площ 3480 кв. м и се урегулира УПИ II-697 с площ 2934 кв. м (в съответствие с удостоверение №25-293431-26.11.2019 г. за приемане на проект за изменение на КККР и скица-проект № 15-1077577-26.11.2019 г. от СГКК – Бургас), а площта на ПИ 51500.507.109 става 3276 кв. м. Новообразуваният УПИ II-697 с площ 2934 кв. м се отрежда „за апарт-хотел, басейн с пързалки и трафопост“, въвежда се устройствена зона „Ок“ и се установяват следните устройствени показатели за УПИ II-697: плътност на застрояване – 30%, Кинт. – 1,5, Н корниз – 15 м, минимално озеленена площ – 50%, и паркиране в границите на имота, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението. Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

7104

12. – Община гр. Нови пазар, област Шумен, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за частично изменение на ПУП – ПЗР (подробен устройствен план – план за застрояване и регулация) и ПУП – ПУР (подробен устройствен план – план за улична регулация) на кв. 161 по плана на гр. Нови пазар, допуснат с Решение № 287-27 от 29.07.2021 г., като съгласно изготвения проект за частично изменение на плана на ПУП – ПЗР се предвижда обединяване на съществуващите УПИ V и VI в кв. 161 и съседните им ПИ № 52009.31.3 и № 52009.31.4 в проектен УПИ VI, като след обединяването им същият се записва в кв. 199 по РП на гр. Нови пазар. С ПУП – ПУР се премахват нереализирани улични отсечки и УПИ XXXVI, XXXVII и XXXVIII, като трасетата на уличната мрежа се поставят в съответствие с реализираните улични отсечки на място. Проектът е изложен в стая № 104 на Община Нови пазар и заинтересованите могат да се запознаят с него всеки работен ден. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, искания и предложения по плана до кмета на община Нови пазар в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“.

7134

13. – Община гр. Нови пазар, област Шумен, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е одобрен проект за частично изменение на ПУП – ПЗР (подробен устройствен план – план за застрояване и регулация) на кв. 177, 178 и 179 по плана на гр. Нови пазар, допуснат с Решение № 304-29 от 30.09.2021 г., като съгласно одобрения проект за ЧИПР на ПУП – ПЗР и ПУП – ПУР в кв. 177, 178 и 179 съществуващите УПИ I и II в кв. 177, УПИ I и III в кв. 178 и УПИ II в кв. 179 се обособяват в УПИ VIII в кв. 177 по РП на гр. Нови пазар и съществуващите улици, обявени за частна общинска собственост, са включени в УПИ. В проекта на подробния устройствен план се включват улици в обхват от о.к. 904 – о.к. 948 – о.к. 949 – о.к. 950 – о.к. 951 – о.к. 941 – о.к. 942 – о.к. 943 – о.к. 944 – о.к. 945 – о.к. 946 – о.к. 947 (част от ПИ 52009.504.25 по КК на гр. Нови пазар) с площ 2817 кв. м. Проектът е изложен в стая № 104 на Община Нови пазар и заинтересованите могат да се запознаят с него всеки работен ден. Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, искания и предложения по плана до кмета на община Нови пазар в 30-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“.

7135

1. – Община Перник на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 31174.39.127 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кладница, м. Краище, община Перник, като: 1. с плана за регулация се прокарват пет нови улици с осови точки (о.т.) 250-о.т. 251; о.т. 252-253-о.т. 254-о.т. 255-о.т. 256-257-о.т. 258-259; о.т. 258-260-о.т. 261-262-о.т. 263-о.т. 264-о.т. 265; о.т.-255-о.т. 252-268-о.т. 269; о.т.-260-о.т. 266-о.т. 267-о.т. 269-270-о.т. 271-о.т. 265-о.т. 272-о.т. 273-о.т. 274-о.т. 275-о.т. 276-о.т. 277-о.т. 278-о.т. 279-о.т. 280-о.т. 277; образуват се нови квартали с нови урегулирани поземлени имоти при условията на чл. 16 от ЗУТ, както следва: кв. 40 с УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI и УПИ VII; кв. 41 с УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V и УПИ VI; кв. 42 с УПИ I, УПИ II, УПИ III – „За трафопост“; кв. 43 с УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V и УПИ VI; кв. 44 с УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI – „За обслужващи дейности“, УПИ VII; УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X и УПИ XI; 2. с плана за застрояване се определят зони за свободно застрояване в новообразуваните урегулирани поземлени имоти с показатели за нискоетажно застрояване и рекреационна устройствена зона за вилен отдих (Ов); ситуират се петна за застрояване в УПИ III – „За трафопост“, кв. 42, и в УПИ VI – „За обслужващи дейности“, кв. 44. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът се намира в сградата на общинската администрация – Перник, ет. 12, стая № 6, сл. тел. № 076/684-260.

7105

1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици в м. Стража, землището на гр. Плевен, че е изработен проект за: подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на електропровод, водопровод и канал до ПИ с идентификатор 56722.701.2488, намиращ се в местността Стража в землището на гр. Плевен. Проектът се намира в стая № 98 на общината и може да бъде прегледан в дните от понеделник до петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от деня на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до информационния център при Община Плевен – зала „X.X.“.

7147

8. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 611, прието с протокол № 10 от 22.10.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Нова въздушна кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в УПИ 49.40 – жил. застр., съответстващ на ПИ с ид. 47295.49.40, масив 49, местност Текерлека по кадастралната карта на с. Марково“. Проектното трасе на въздушната линия преминава през поземлен имот с идентификатор 47295.49.33 по кадастралната карта на с. Марково, община „Родопи“, и през поземлени имоти с идентификатори 59032.23.203, 59032.23.204, 59032.25.39, 59032.25.201, 59032.501.1502 и 59032.501.1585 по кадастралната карта на с. Първенец, община „Родопи“. Общата дължина на трасето е 374 м съгласно приложените ПУП – ПП, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

7118

12. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 618, прието с протокол № 10 от 22.10.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обекти „Кабелна линия 20 kV“ и „Трасе на водопровод PE-HD 90“ за УПИ 51.7 – жил. стр., общественообслужваща и търговска дейност, съответстващ на ПИ с ид. 47295.51.7, местност Пичковец по кадастралната карта на с. Марково. Проектните трасета преминават през поземлени имоти с идентификатори 47295.49.36, 47295.51.45 и 47295.51.46 по кадастралната карта на с. Марково, община „Родопи“. Дължината на трасето на кабелната линия 20 kV е 64,35 м, а на водопровода – 73,56 м съгласно приложените ПУП – ПП, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

7125

17. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 617, прието с протокол № 10 от 22.10.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“, област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Трасе за кабелна линия 1 kV“ и „Трасе на водопровод PE-HD 90“ за ПИ с ид. 60.13, местност Черешова градина по кадастралната карта на с. Марково. Проектните трасета преминават през поземлени имоти с идентификатори 47295.60.51 и 47295.60.68 по кадастралната карта на с. Марково, община „Родопи“. Дължината на трасето на ел. трасето е 39,77 м, а на водопровода – 11,28 м, съгласно приложените ПУП – ПП, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“, област Пловдив.

7124

18. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 616, прието с протокол № 10 от 22.10.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „Складова база за промишлени стоки“ в УПИ I-030251 – склад за промишлени стоки, канцеларски и опаковъчни материали, съответстващ на ПИ с ид. 06077.30.251, масив 30, местност Нешовица по кадастралната карта на землище с. Браниполе“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 06077.30.175 и 06077.30.252 по кадастралната карта на землище с. Браниполе, община „Родопи“. Дължината на трасето е 92 м съгласно приложените ПУП – ПП, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

7123

28. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 614, прието с протокол № 10 от 22.10.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в УПИ 019066-IV – жил. застр., съответстващ на ПИ с ид. 31036.19.122, масив 19, местност Османица по кадастралната карта на землище с. Златитрап“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 31036.19.105 и 31036.19.117 по кадастралната карта на землище с. Златитрап, община „Родопи“. Дължината на трасето е 51 м съгласно приложените ПУП – ПП, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

7121

38. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 613, прието с протокол № 10 от 22.10.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Нов кабел 1 kV за външно ел. захранване на „Мобилни гатери – близнаци – 6 броя“ в ПИ с ид. 06077.30.3, местност Нешовица по кадастралната карта на землище с. Браниполе“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 06077.30.143 и 06077.30.904 по кадастралната карта на землище с. Браниполе, община „Родопи“; дължината на трасето е 214 м съгласно приложените ПУП – ПП, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

7120

88. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 620, прието с протокол № 10 от 22.10.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Външно кабелно електрозахранване на „Търговско-складова база“ в УПИ I-009230, масив 9, съответстващ на ПИ с ид. 06447.9.265, местност Османова могила по кадастралната карта на землище с. Брестник“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 06447.9.229, 06447.9.192 и 06447.9.266 по кадастралната карта на землище с. Брестник, община „Родопи“. Дължината на трасето е 149 м съгласно приложените ПУП – ПП, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

7127

98. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 612, прието с протокол № 10 от 22.10.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Външно кабелно електрозахранване на „Две складови бази с административна част“ в УПИ 9.301 – магазин и склад за мебели, съответстващ на ПИ с и.д. 06447.9.301, и УПИ 9.302 – магазин и склад за мебели, съответстващ на ПИ с и.д. 06447.9.302, масив 39, местност Османова могила по кадастралната карта на землище с. Брестник“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 06447.9.293, 06447.9.296, 06447.9.307, 06447.9.191, 06447.9.189 и 06447.9.300 по кадастралната карта на землище с. Брестник, община „Родопи“. Дължината на трасето е 227 м съгласно приложените ПУП – ПП, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

7119

508. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 615, прието с протокол № 10 от 22.10.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в УПИ 12.2100 – жил. застр., съответстващ на ПИ с ид. 03304.12.2100, масив 12, местност Текнето по кадастралната карта на землище с. Белащица“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 03304.12.1933, 03304.12.224 и 03304.12.2102 по кадастралната карта на землище с. Белащица, община „Родопи“. Дължината на трасето е 68 м съгласно приложените ПУП – ПП, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

7122

998. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 619, прието с протокол № 10 от 22.10.2021 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „Жилищна сграда с гараж“ в УПИ 12.2047 – жил.стр., съответстващ на ПИ с ид. 03304.12.2047; „Жилищна сграда“ в УПИ I-012829 – жил. стр., съответстващ на ПИ с ид. 03304.12.1978; „Жилищна сграда“ в УПИ II-012829 – жил.стр., съответстващ на ПИ с ид. 03304.12.1979, и „Жилищна сграда“ в УПИ III-012829 – жил.стр., съответстващ на ПИ с ид. 03304.12.1980, масив 12, местност Горни грамади по кадастралната карта на землище с. Белащица“. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 03304.12.247, 03304.12.253, 03304.12.1943, 03304.20.46, 03304.20.50 и 03304.20.51 по кадастралната карта на землище с. Белащица, община „Родопи“. Дължината на трасето е 289 м съгласно приложените ПУП – ПП, регистър на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.

7126

61. – Община Сопот на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе за транспортен достъп чрез път с трайна настилка до ПИ с идентификатор 68080.463.532, м. Борова гора по КККР на гр. Сопот. Трасето на пътя е с дължина 64,8 м, започва от границата на ПИ с идентификатор 68080.465.263 с начин на трайно ползване – местен път, публична общинска собственост, преминава през ПИ с идентификатор 68080.262.934 с начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, държавна частна собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в сградата на Община Сопот и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

7129

106. – Община Троян на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план за застрояване и регулация за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) за имоти с идентификатори 20300.350.8157 и 20300.350.8158 по кадастралната карта на с. Дебнево, парцел VII – „За търговия“, кв. 33, по застроителния и регулационен план на с. Дебнево, като за имотите се обособят УПИ I-8158, отреден „За обществено обслужване“, и УПИ II-8157, отреден „За услуги“, в нов кв. 70. Обособява се пешеходно преминаване за ПИ 20300.350.4142 и нов кв. 71 по плана на с. Дебнево, община Троян. За имот с идентификатор 20300.350.4067 – ул. Девети септември, с начин на трайно ползване – второстепенна улица, се обособява улична регулация с о.т. 1325-1323. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31.

7148

7. – Община Трявна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план на с. Престой, община Трявна, в обхват кв. 12, кв. 4 и проектоулица с о.т. 30-32-33-34-35. С ПУП – план за регулация се предвижда отпадане на проектоулицата, в резултат на което се коригират дворищно-регулационните линии на засегнатите от изменението имоти – УПИ XVIII от кв. 4; УПИ V-75, УПИ XIX-193, УПИ ХХ-194, УПИ XXI-76,195, УПИ XV-77, УПИ XVI-78, УПИ XVII-79 и УПИ XVIII-80 от кв. 12, като същите се поставят в съответствие с имотните граници на ПИ с пл. № 81 от кв. 4; пл. № 75, пл. № 193, пл. № 194, пл. № 195, пл. № 76, пл. № 77, пл. № 78, пл. № 79, пл. № 80 от кв. 12 по кадастралния план на с. Престой. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

7149

399. – Община с. Опан, област Стара Загора, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 198 по протокол № 21 от 27.10.2021 г. на Общинския съвет – Опан, е одобрен проектът за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) извън границите на урбанизираните територии за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ АУЗПТ № 1089 на път III-503 „Симеоновград – Опан“ км 17+300, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка), с трасе на кабелната линия, започващо от съществуващ последен стълб ниско напрежение, изв. „Б“, трафопост „Мелница – с. В. Левски“, извод СН „X.X.“, подстанция „Гълъбово“ и завършва в АУПТ/СКТ № 1085, намираща се на път III-503 „Симеоновград – Опан“ км 17+300, част от тол системата. Общата дължина на проектното трасе е 149,00 л. м и е разположено в улица между о.т. 6 и о.т. 140 по плана на с. Васил Левски, община Опан, в близост до имот УПИ IX-439, кв. 1, вид територия: публична общинска собственост: ПИ № 10224.54.530, област Стара Загора, община Опан, с. Васил Левски, собственост – държавна публична, вид територия – територия на транспорта, НТП – „за път от републиканската пътна мрежа“. Стационарната контролна точка АУЗПТ/СКТ № 1089 е инсталирана на третокласния път III-503, част от РПМ.

7150

Административният съд – Варна, на основание чл. 181 от АПК съобщава, че е направено оспорване от Окръжната прокуратура – Варна, срещу чл. 16, т. 1, чл. 17, 18 и 60 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Провадия, приет с Решение № 6-89 от 27.02.2020 г. по протокол № 6 на Общинския съвет – Провадия, изменен и допълнен с Решение № 13-209 от 30.09.2020 г. по протокол № 13 на Общинския съвет – Провадия, и Решение № 15-252 от 17.11.2020 г. по протокол № 15 на Общинския съвет – Провадия. По оспорването е образувано адм. д. № 2446/2021 г., насрочено за 20.01.2022 г. от 9 ч.

7143

Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от зам. окръжен прокурор в Окръжната прокуратура – Видин, на разпоредбите на чл. 11, ал. 2, чл. 18, чл. 19, чл. 20, ал. 2, чл. 60, ал. 5 и чл. 63, ал. 2 от Правилника за организация и дейност на Общински съвет – Ново село, неговите комисии и взаимодействие с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г., по което е образувано адм.д. № 231/2021 г. по описа на Административния съд – Видин, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 18.01.2022 г. от 10 ч.

7136

Административният съд – Търговище, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Търговище, против чл. 19, т. 1, чл. 20, чл. 21, чл. 66, ал. 1 (в частта „подпомаган от председателския съвет“) и чл. 4 и 5 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общинския съвет – Опака. По протеста е образувано адм. д. № 310/2021 г. по описа на Административния съд – Търговище, със страни: Окръжната прокуратура – Търговище, и Общинският съвет – Опака, представляван от председателя. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.12.2021 г. от 10,30 ч.

7107

Районният съд – Варна, 16-и състав, призовава ответника Юрий Бабин, ЛНЧ 1002868784, гражданин на Република Украйна, който в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в деловодството на Районния съд – Варна, ХVІ, като ответник по гр.д. № 2660/2021 г. за връчване на съдебните книжа по гр.д. № 2660/2021 г., заведено от Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД. Указва на ответника, че при неявяване ще му бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

7108

Районният съд – Мездра, гражданска колегия, призовава Сихам Фахрейн, род. на 9.01.1990 г., гражданка на Кралство Мароко, с последен адрес: гр. Пловдив, ул. Тъжа № 1А, вx. А, ет. 6, ап. 16, сега с неизвестен адрес, като ответница по предявения от X.X.X. от гр. Пловдив иск с правно основание чл. 49 СК по гр. д. № 348/2021 г. по описа на МзРС. Указва на ответницата Сихам Фахрейн, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в Районния съд – Мездра, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея от деловодството на съда на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК или да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

7137

Пловдивският районен съд, III бр. състав, съобщава на Веби Деар Камили, гражданин на Република Северна Македония, с неизвестен адрес, че следва да се яви в деловодството на Районния съд – Пловдив, III бр. състав, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“, за да получи съдебните книжа като ответник по гр. д. № 15852/2021 г. по описа на Районния съд – Пловдив, III бр. състав, заведено от X.X.X. за развод, с оглед депозиране на писмен отговор по чл. 131 от ГПК. Ако въпреки публикацията ответникът не се яви в съда при разглеждане на делото, съдът ще му назначи особен представител.

7144

 

Благоевградският окръжен съд обявява, че има образувано гр. д. № 735/2021 г. с ищец – Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – София, и ответници – X.X.X. с адрес: гр. Сандански, ж.к. Спартак № 18, ет. 8, ап. 24, и X.X.X. с адрес: гр. Сандански, ж.к. Спартак № 16, ет. 8, ап. 24.

Исковата молба е с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и с цена на иска 356 199,06 лв., с което да се отнеме в полза на държавата следното попадащо в патримониума на ответниците имущество:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. и X.X.X. с цена на иска 96 600 лв.:

Сумата в размер 50 500 лв., представляваща пазарната стойност на отчужденото недвижимо имущество – недвижим имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.302.6031.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, с адрес на имота: гр. Сандански, п. к. 2800, Спартак № 62, ет. 3, ап. 6.

Сумата в размер 17 300 лв., представляваща пазарната стойност на отчужденото недвижимо имущество – 8/9 идеални части от недвижим имот – поземлен имот с идентификатор № 44639.740.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Любовка, община Сандански, одобрени със Заповед № РД-18-3599 от 9.05.2016 г. на началника на СГКК – Благоевград, с адрес на поземления имот с. Любовка, община Сандански, с площ на имота 1205 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при граници и съседи на имота: от три страни черен път и дере, ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 44639.740.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Любовка, община Сандански, одобрени със заповед № РД-18-3599 от 9.05.2016 г. на началника на СГКК – Благоевград, с адрес на сградата с. Любовка, община Сандански, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, със застроена площ 78 кв.м, брой етажи: 1.

Сумата в размер 9300 лв., представляваща пазарната стойност на отчужденото движимо имущество – лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е 250 Д“, ДК № Е3544КВ, рама № WDB1241261J085684, цвят – тъмносин, с дата на първа регистрация 20.09.2002 г.

Сумата в размер 19 500 лв., представляваща пазарната стойност на отчужденото движимо имущество – товарен автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, ДК № Е0182МВ, рама № WVWZZZ3CZDE061742, цвят – черен, с дата на първа регистрация 17.04.2013 г.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. и X.X.X. с цена на иска 8000 лв.:

Товарен автомобил марка „Фолксваген“, модел „Кади“, ДК № Е0890КР, рама № WV2ZZZ2KZ5X001108, цвят – сив металик, с дата на първа регистрация 6.07.2004 г., подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

Пазарната стойност към настоящия момент е в размер 3500 лв.

Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, ДК № Е9026КС, рама № WVWZZZ1KZ8W108448, цвят – сив, с дата на първа регистрация 28.11.2007 г., подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

Пазарната стойност към настоящия момент е в размер 4500 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска 251 599,06 лв.:

– сумата в размер 8090 лв., представляваща стойността на предоставени заеми;

– сумата в размер 706 лв., представляваща стойността на погасителни вноски по кредит;

– сумата в размер 1300 лв., представляваща превод към трето лице;

– сумата в размер 28 242,69 лв., изтеглена касово от банкови сметки с титуляр X.X.;

– сумата в размер 208 063,37 лв., внесена от X.X. по сметка на „Лени 2013“ – ЕООД;

– сумата в размер 5197 лв., внесена от X.X. по сметка на „Велвлад“ – ЕООД.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.03.2022 г. от 13,30 ч. в Окръжния съд – Благоевград, и заинтересованите лица могат да представят своите претенции върху имуществото на ответниците.

7141

Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд е образувано гр.д. № 183/2021 г. по предявено на 24.06.2021 г. мотивирано искане (искова молба) от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, София, представлявана от председателя X.X.X., за отнемане в полза на държавата на следното имущество на стойност 129 899,14 лв. от X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес в област Монтана, гр. Берковица, кв. Раковица, ул. 1-ви май № 63, X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес в област Монтана, гр. Берковица, кв. Раковица, ул. 1-ви май № 63, и X.X.X., ЕГН **********, чрез неговите родители и законни представители X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, и тримата с постоянен адрес: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. 1-ви май № 63, с цена на иска в размер 129 899,14 лв., както следва:

От X.X.X. чрез неговите родители и законни представители X.X.X. и X.X.X. на основание чл. 144 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 25 000 лв.:

Поземлен имот с идентификатор 03928.515.53 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, община Берковица, област Монтана, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Пролет, с площ 432 кв. м и сграда с идентификатор 03928.515.53.2 с адрес на сградата: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Пролет, която е разположена в поземлен имот с идентификатор 03928.515.53, със застроена площ 96 кв. м. Пазарната цена на имота към настоящия момент е в размер 25 000 лв.

От X.X.X. на основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 14 778,40 лв.:

15 броя накита под формата на обеци, пръстени и верижки (с пазарна стойност към настоящия момент в размер 14 778,40 лв.), иззети с протокол за претърсване и изземване от 20.06.2019 г. от адрес: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. 1-ви май № 63, по ДП № 82/2019 г. по описа на ГД БОП – МВР.

От X.X.X. и X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 1000 лв.:

Сумата в размер 1000 лв., представляваща пазарна стойност към момента на отчуждаване на лек автомобил марка и модел „Опел Астра“ с pег. № М 4452 BP.

От X.X.X. и X.X.X. на основание чл. 142, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 2 във връска с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 31 300 лв.:

Сумата в размер 31 300 лв., представляваща равностойността на извършени СМР в имот с адрес: ул. Пролет, гр. Берковица, община Берковица, област Монтана.

От X.X.X. на основание чл. 142, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 1 и чл.141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 29 160 лв.:

Сумата в размер 29 160 лв., представляваща равностойността на извършени СМР в имот с ползвател проверяваното лице на адрес: ул. 1-ви май № 63, гр. Берковица, община Берковица, област Монтана.

От X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 28 040,74 лв.:

Сумата в размер 1369,08 лв., представляваща левовата равностойност на 700 евро, получени от проверяваното лице на 3.04.2017 г. чрез системата MoneyGram при „Общинска банка“ – АД.

Сумата в общ размер 178 лв., представляваща вноски по сметка IBAN BG44UNCR75271061358416 в „УниКредит Булбанк“ – АД.

Сумата в общ размер 1965,60 лв., представляваща левовата равностойност на 1005 евро, получени от проверяваното лице чрез системата MoneyGram при „УниКредит Булбанк“ – АД.

Сумата в общ размер 2757,70 лв., представляваща левовата равностойност на 1410 евро, получени от проверяваното лице чрез системата Western Union при „Юробанк България“ – АД.

Сумата в общ размер 6649,80 лв., представляваща левовата равностойност на 3400 евро, получени от проверяваното лице през 2017 г. чрез системата MoneyGram при „Банка ДСК“ – ЕАД.

Сумата в общ размер 524,23 лв., представляваща вноски по кредитна карта № 5254530326421250 към „ОББ“ – ЕАД.

Сумата в общ размер 1842,30 лв., представляваща вноски по кредитна карта № 62782320010558225 към „ОББ“ – ЕАД.

Сумата в общ размер 2627,03 лв., представляваща вноски по кредитна карта № 4333250680689727 към „ОББ“ – ЕАД.

Сумата в общ размер 10 127 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка с IBAN № BG71UBBS80021098086219 към „ОББ“ – ЕАД.

От X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 620 лв.:

Сумата в общ размер 420 лв., представляваща погасителни вноски по кредит към „Би Енд Джи Кредит“ – ООД.

Сумата в общ размер 200 лв., представляваща погасителни вноски по кредит към „Би Енд Джи Кредит“ – ООД.

Производството по делото е насрочено за разглеждане в първо открито съдебно заседание на 17.03.2022 г. от 14 ч. в Окръжния съд – Монтана.

Съдът указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху описаното имущество в двумесечен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.

7157

Разградският окръжен съд на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. дело № 162/2021 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу X.X.X., ЕГН **********, постоянен адрес: с. Веселец, община Завет, област Разград, ул. Европа № 7, и настоящ адрес: гр. Исперих, община Исперих, област Разград, ул. Дунав № 10, и X.X.X., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: гр. Исперих, община Исперих, област Разград, ул. Дунав № 10, с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 534 776,69 лв., както следва:

От X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ в размер 4500 лв.:

– сумата в размер 4500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен автомобил, марка „Ситроен“, модел „Джъмпер“, pег. № РР7025ВА, № на рама VF7233JL216135911, № на двигател – без номер, дата на първа регистрация 28.06.2001 г., придобит от проверяваното лице X.X.X. в режим на СИО с договор за покупко-продажба на употребявано превозно средство от 15.01.2014 г., отчужден с договор за покупко-продажба на моторно превозно средство от 2.11.2015 г.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ общо в размер 521 277,81 лв.:

– сумата в общ размер 264 756,50 лв., представляваща получени средства в брой от пострадалото лице X.X.X.;

– сумата в общ размер 20 000 лв., представляваща получени средства в брой от пострадалото лице X.X.X., подлежи на отнемане в полза на държавата от X.X.X.;

– сумата в размер 2000 лв., представляваща разлика от получени средства в брой от пострадалото лице X.X.X. в размер 5000 лв. и възстановената сума от проверяваното лице в размер 3000 лв.;

– сумата в размер 10 000 лв., представляваща получени средства в брой от пострадалото лице Мюзеям Ибрахим Сали;

– сумата в общ размер 167 000 лв., представляваща получени средства в брой и усвоени средства чрез чужди банкови сметки, получена от пострадалото лице X.X.X.;

– сумата в размер 1305,52 лв., представляваща направени вноски на каса на 6.01.2014 г. по кредитна карта в левове № 62782320011088289, открита на 1.10.2008 г. в „Обединена българска банка“ – АД, и закрита на 6.01.2014 г., с титуляр X.X.X. с ЕГН **********;

– сумата в размер 20 лв., представляваща вноска на каса на 13.02.2012 г. от третото лице X.X.X. по спестовен влог в левове BG30 PIRB 9170 4604 0009 65, открит на 13.02.2012 г. в „Банка Пиреос България“ – АД (сега „Юробанк България“ – ЕАД), в клон Разград, и закрит на 9.09.2014 г., с титуляр X.X.X. с ЕГН **********;

– сумата в размер 372 лв., представляваща разлика от направената вноска на каса на 28.03.2012 г. и извършения превод от 12.04.2012 г. по спестовен влог в левове BG30 PIRB 9170 4604 0009 65, открит на 13.02.2012 г. в „Банка Пиреос България“ – АД (сега „Юробанк България“ – ЕАД), в клон Разград, и закрит на 9.09.2014 г., с титуляр X.X.X. с ЕГН **********;

– сумата в размер 319,97 лв., представляваща вноска на каса, от която сума е извършен превод към „БНП Париба България“ във връзка с кредитни задължения по спестовен влог в левове BG30 PIRB 9170 4604 0009 65, открит на 13.02.2012 г. в „Банка Пиреос България“ – АД (сега „Юробанк България“ – ЕАД), в клон Разград, и закрит на 9.09.2014 г., с титуляр X.X.X. с ЕГН **********;

– сумата в общ размер 1420 лв., представляваща входящи преводи с неустановен законен източник през 2012 г. и през 2013 г. по спестовен влог в левове BG30 PIRB 9170 4604 0009 65, открит на 13.02.2012 г. в „Банка Пиреос България“ – АД (сега „Юробанк България“ – ЕАД), в клон Разград, и закрит на 9.09.2014 г., с титуляр X.X.X. с ЕГН **********;

– сумата в общ размер 420 лв., представляваща направени вноски на каса през 2012 г., удържани за покриване задълженията по кредита по разплащателна сметка в левове BG75 BPBI 7949 1070 0277 03, открита на 12.10.2011 г. в „Юробанк България“ – АД, в клон Разград, и активна към момента на проверката, с титуляр X.X.X. с ЕГН **********;

– сумата в размер 32,27 лв., представляваща удържано вземане на просрочени лихви по отпуснат кредит, която е от направени вноски през 2012 г. по спестовен влог в левове BG91 BPBI 7949 4070 0277 01, открит на 8.10.2012 г. в „Юробанк България“ – АД, в клон Разград, и закрит на 6.02.2015 г., с титуляр X.X.X. с ЕГН **********;

– сумата в общ размер 357,42 евро с левова равностойност 699,05 лв., представляваща вноски по сметката през 2013 г. за покриване задълженията по кредита по разплащателна сметка в евро BG86 FINV 9150 1014 8893 05, открита на 19.03.2011 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД, и активна към момента на проверката, с титуляр X.X.X. с ЕГН **********;

– сумата в общ размер 2805 лв., представляваща направени вноски на каса през 2012 г. и през 2015 г. от проверяваното лице по разплащателна сметка в левове № 15448471, открита на 11.04.2008 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, във ФЦ Разград, РЦ Велико Търново и активна към момента на проверката, с титуляр X.X.X. с ЕГН **********;

– сумата в размер 20 000 лв., представляваща получен входящ превод от пострадалото лице Мюзеям Ибрахим Сали по разплащателна сметка в левове № 15448471, открита на 11.04.2008 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, във ФЦ Разград, РЦ Велико Търново и активна към момента на проверката, с титуляр X.X.X. с ЕГН **********;

– сумата в общ размер 13 175,50 лв., представляваща направени вноски по сметката и постъпили входящи преводи от пострадали лица, във връзка с извършеното престъпление по разплащателна сметка в левове № 15448471, открита на 11.04.2008 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, във ФЦ Разград, РЦ Велико Търново и активна към момента на проверката, с титуляр X.X.X. с ЕГН **********;

– сумата в общ размер 16 952 лв., представляваща направени вноски по сметката от пострадалото лице X.X.X., във връзка с извършеното престъпление по разплащателна сметка в левове № 15448471, открита на 11.04.2008 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, във ФЦ Разград, РЦ Велико Търново и активна към момента на проверката, с титуляр X.X.X. с ЕГН **********.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ общо в размер 8998,88 лв.:

– сумата в размер 239,38 лв., представляваща усвоена лихва на 8.11.2011 г. по спестовна сметка в левове BG69 ТТВВ 9400 4624 2116 62, открита на 21.08.2009 г. в „Експресбанк“ – АД (сега „Банка ДСК“ – АД), в група Плевен, и закрита на 8.11.2011 г., с титуляр X.X.X. с ЕГН **********;

– сумата в общ размер 4472,33 евро с левова равностойност 8759,50 лв., представляваща постъпления по сметката за периода от 2012 г. до 2014 г. по многофакторен спестовен влог в евро BG54 UNCR 7000 4519 8425 26, открит на 28.10.2010 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, и активен към момента на проверката, с титуляр X.X.X. с ЕГН **********.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 23.02.2022 г. от 14 ч. в Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.

Указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество, както и датата, за която се насрочва първото по делото заседание, чрез предявяване на иск в двумесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

7140

Врачанският окръжен съд с разпореждане № 164 от 17.11.2021 г. по ч. т. д. № 20211400900164 призовава кредиторите на „Грийнко АССЕТС“ – ЕООД (н), да присъстват в насроченото съдебно заседание на 7.12.2021 г. от 11,30 ч. за разглеждане молбата на „ЛЕНО“ – АД, ЕИК 203217465, за отмяна на решения на събранията на кредиторите на „Грийнко АССЕТС“ – ЕООД (н), от 22.10.2021 г.

7142

Софийският градски съд с решение от 28.10.2021 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 2/2021 г. на политическа партия с наименование „Гражданска платформа българско лято“, както следва: Вписва промени в устава, приети с решение на Националния конгрес от 24.08.2021 г. Заличава X.X.X. като председател и представляващ. Вписва X.X.X. като председател и представляващ. Заличава X.X.X. като член на Изпълнителния съвет и на Националния съвет. Вписва X.X.X. като член на Изпълнителния съвет и на Националния съвет.

7153

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Съветът на Адвокатската колегия – Ловеч, на основание чл. 81 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на колегията на 29.01.2022 г. от 9 ч. в заседателната зала на хотел „Президиум“ – гр. Ловеч, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на Адвокатския съвет през 2021 г.; докладва председателят на САК; 2. отчет на Контролния съвет; докладва председателят на Контролния съвет; 3. отчет на Дисциплинарния съд; докладва председателят на Дисциплинарния съд; 4. отчет за изпълнение на бюджета на САК – Ловеч, за 2021 г. и приемане на бюджет за финансовата 2022 г.; докладва секретарят на САК; 5. приемане и гласуване на отчетите; 6. определяне броя на членовете на Адвокатския съвет, Контролния съвет и Дисциплинарния съд; 7. избор за органи на Адвокатската колегия; 8. избор на делегати за общото събрание на адвокатите от страната; докладва председателят на събранието.

7151