Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 10 от 4.II

  • НАРЕДБА № 1 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 1999 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО Виж повече
  • НАРЕДБА № 34 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ОФИС СЕКРЕТАР" Виж повече
  • АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА Виж повече
  • ЗАПОВЕД № СД-06-87 ОТ 5 НОЕМВРИ 2021 Г. ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА УТВЪРДЕНИЯ СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА СИНДИЦИ В ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 476 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 2021 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките