Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 10 от 4.II

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-55 от 18 януари 2022 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 3, ал. 1, т. 5 от Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите във връзка с чл. 21д, ал. 3 и 4 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси изменям и допълвам Заповед № РД-289 от 27.05.2016 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-147 от 28.02.2017 г., Заповед № РД-611 от 11.09.2017 г., Заповед № РД-224 от 23.04.2018 г., Заповед № РД-401 от 22.05.2019 г., Заповед № РД-145 от 14.02.2020 г., Заповед № РД-467 от 23.06.2020 г. и Заповед № РД-633 от 17.06.2021 г. на министъра на околната среда и водите:

I. В частта „Нареждам“ се създават т. 59 – 62:

„59. Делегирана Директива (ЕС) 2021/884 на Комисията от 8 март 2021 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на срока на валидност на освобождаването за употребата на живак в електрически ротационни съединители за интраваскуларно ултразвуково образно изследване (ОВ, L 194/37, 2.06.2021 г.).

60. Делегирана Директива (ЕС) 2021/1980 на Комисията от 11 август 2021 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на бис(2-етилхексилов) фталат (DEHP) в йоноселективни електроди за анализ на човешки телесни течности и/или диализни течности (ОВ, L 402/73, 15.11.2021 г.).

61. Делегирана Директива (ЕС) 2021/1979 на Комисията от 11 август 2021 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на бис(2-етилхексилов) фталат (DEHP) в пластмасови елементи на детекторни намотки на магнитно-резонансни томографи (МРТ), (ОВ, L 402/69, 15.11.2021 г.).

62. Делегирана Директива (ЕС) 2021/1978 на Комисията от 11 август 2021 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаване от ограничението за употребата на бис(2-етилхексилов) фталат (DEHP), бензилбутилов фталат (BBP), дибутилов фталат (DBP) и диизобутилов фталат (DIBP) в резервни части, възстановени от и използвани за ремонт или обновяване на медицински изделия (ОВ, L 402/65, 15.11.2021 г.).“

II. В приложение № 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 42 изречение второ „Изтича на 30 юни 2019 г.“ се заменя с „Изтича на 30 юни 2026 г.“.

2. Създава се т. 45:

„45. Бис(2-етилхексилов) фталат (DEHP) в йоноселективни електроди, използвани при неамбулаторен анализ на йонни вещества, налични в човешки телесни течности и/или в диализни течности.

Изтича на 21 юли 2028 г.“

3. Създава се т. 46:

„46. Бис(2-етилхексилов) фталат (DEHP) в пластмасови елементи на детекторни намотки на МРТ.

Изтича на 1 януари 2024 г.“

4. Създава се т. 47:

„47. Бис(2-етилхексилов) фталат (DEHP), бензилбутилов фталат (BBP), дибутилов фталат (DBP) и диизобутилов фталат (DIBP) в резервни части, възстановени от и използвани за ремонт или обновяване на медицински изделия, включително медицински изделия за инвитро диагностика, и в техните принадлежности, при условие че повторната употреба се извършва в подлежащи на одит междуфирмени системи със затворен цикъл и всеки случай на повторна употреба се съобщава на потребителя.

Изтича на 21 юли 2028 г.“

Настоящата заповед се прилага от:

• 1 юли 2022 г. по отношение на т. 42 от приложение № 2 в съответствие със срока, посочен в чл. 2, параграф 1 от Делегирана директива (ЕС) 2021/884.

• 21 юли 2021 г. по отношение на:

– т. 45 от приложение № 2 в съответствие със срока, посочен в чл. 2, параграф 1 от Делегирана директива (ЕС) 2021/1980;

– т. 46 от приложение № 2 в съответствие със срока, посочен в чл. 2, параграф 1 от Делегирана директива (ЕС) 2021/1979;

– т. 47 от приложение № 2 в съответствие със срока, посочен в чл. 2, параграф 1 от Делегирана директива (ЕС) 2021/1978.

Настоящата заповед да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на директора на дирекция „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № РД-289 от 27.05.2016 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-147 от 28.02.2017 г., Заповед № РД-611 от 11.09.2017 г., Заповед № РД-224 от 23.04.2018 г., Заповед № РД-401 от 22.05.2019 г., Заповед № РД-145 от 14.02.2020 г., Заповед № РД-467 от 23.06.2020 г. и Заповед № РД-633 от 17.06.2021 г. на министъра на околната среда и водите, която в останалите си части остава непроменена.

Министър: Б. Сандов

418

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № СД-06-1 от 21 януари 2022 г.

На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от 27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците във връзка с постъпило заявление вх. № 94-К-10 от 12.01.2022 г. от синдик X.X.X. да бъде извършена промяна на служебния му адрес за кореспонденция нареждам:

Изменям т. 6 от Заповед № СД-06-87 от 5.11.2021 г. на министъра на правосъдието (ДВ, бр. 95 от 2021 г.) в частта й относно служебния адрес за кореспонденция на синдика X.X.X., като думите: „София, ж.к. Белите брези 33, ет. 11, ап. 39“ се заменят със „София, ул. Ангел Кънчев № 6, ет. 1, ап. 3“.

Заповедта подлежи на обнародване в „Държавен вестник“ на основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон, като разходите за обнародването са за сметка на лицето.

Министър: Н. Йорданова

429

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-44 от 21 януари 2022 г.

На основание чл. 183, ал. 1 във връзка с ал. 5 и чл. 184, т. 1, буква „а“ от Закона за корпоративното подоходно облагане нареждам:

Определям списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2021 година.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на Министерството на финансите.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „Данъчна политика“.

Министър: А. Василев

Списък на общините с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2021 г.

№ по ред

Област/община

Равнище на безработица

І.

Благоевград

1.

Банско

8,10

2.

Белица

36,21

3.

X.X.

8,52

4.

Гърмен

13,06

5.

Кресна

10,26

6.

Петрич

7,59

7.

Разлог

8,36

8.

Сатовча

12,15

9.

Симитли

13,06

10.

Струмяни

17,95

11.

Хаджидимово

12,69

12.

Якоруда

26,21

ІІ.

Бургас

1.

Малко Търново

8,68

2.

Руен

9,33

3.

Средец

16,55

4.

Сунгурларе

10,10

ІІІ.

Варна

1.

Аврен

10,89

2.

Бяла

7,92

3.

Ветрино

10,52

4.

Вълчи дол

18,21

5.

Долни чифлик

10,56

6.

Дългопол

18,20

7.

Провадия

7,41

8.

Суворово

9,86

ІV.

Велико Търново

1.

Елена

9,28

2.

Златарица

18,27

3.

Павликени

7,37

4.

Полски Тръмбеш

10,21

5.

Стражица

14,93

6.

Сухиндол

12,71

V.

Видин

1.

Белоградчик

16,87

2.

Бойница

12,35

3.

Брегово

21,64

4.

Грамада

28,84

5.

Димово

39,72

6.

Кула

20,23

7.

Макреш

34,62

8.

Ново село

12,00

9.

Ружинци

52,63

10.

Чупрене

31,07

VІ.

Враца

1.

Борован

39,09

2.

Бяла Слатина

21,61

3.

Козлодуй

8,15

4.

Криводол

27,81

5.

Мизия

16,48

6.

Оряхово

20,75

7.

Роман

19,76

8.

Хайредин

38,25

VІІ.

Добрич

1.

Генерал Тошево

11,68

2.

Крушари

12,01

3.

Тервел

11,70

VІІІ.

Кърджали

1.

Ардино

17,39

2.

Джебел

14,73

3.

Кирково

9,13

4.

Крумовград

10,03

5.

Момчилград

7,70

6.

Черноочене

14,38

ІX.

Кюстендил

1.

Бобошево

8,62

2.

Кочериново

7,19

3.

Кюстендил

8,92

4.

Невестино

9,50

5.

Рила

8,28

6.

Сапарева баня

7,36

7.

Трекляно

10,14

X.

Ловеч

1.

Летница

15,13

2.

Луковит

17,05

3.

Тетевен

12,28

4.

Угърчин

23,19

5.

Ябланица

23,60

ХI.

Монтана

1.

Берковица

7,62

2.

Бойчиновци

25,14

3.

Брусарци

21,83

4.

Вълчедръм

33,70

5.

Вършец

14,12

6.

Георги Дамяново

13,89

7.

Лом

8,72

8.

Медковец

27,23

9.

Чипровци

27,70

10.

Якимово

44,08

ХIІ.

Пазарджик

1.

Батак

13,46

2.

Белово

7,07

3.

Брацигово

9,26

4.

Велинград

14,79

5.

Лесичово

18,23

6.

Ракитово

14,25

7.

Септември

9,93

8.

Сърница

20,20

ХІІI.

Перник

1.

Брезник

8,65

2.

Земен

8,52

3.

Ковачевци

11,07

4.

Трън

20,32

ХIV.

Плевен

1.

Гулянци

14,63

2.

Долна Митрополия

8,03

3.

Искър

10,80

4.

Кнежа

10,54

5.

Левски

8,38

6.

Никопол

23,45

7.

Пордим

14,93

8.

Червен бряг

12,78

ХV.

Пловдив

1.

Брезово

18,23

2.

Карлово

8,42

3.

Кричим

10,72

4.

Първомай

7,48

5.

Раковски

11,53

6.

Садово

10,31

ХVI.

Разград

1.

Завет

11,46

2.

Исперих

10,25

3.

Кубрат

11,99

4.

Лозница

11,95

5.

Самуил

28,05

6.

Цар Калоян

10,63

ХVІІ.

Русе

1.

Борово

21,51

2.

Бяла

13,18

3.

Ветово

21,53

4.

Две могили

12,52

5.

Сливо поле

6,96

6.

Ценово

22,36

ХVIII.

Силистра

1.

Алфатар

20,56

2.

Главиница

22,53

3.

Дулово

10,59

4.

Кайнарджа

32,34

5.

Ситово

20,60

6.

Тутракан

7,72

ХIХ.

Сливен

1.

Котел

32,94

2.

Твърдица

16,11

ХХ.

Смолян

1.

Баните

9,91

2.

Борино

18,42

3.

Девин

13,33

4.

Доспат

12,87

5.

Златоград

8,60

6.

Мадан

8,42

7.

Неделино

14,83

8.

Рудозем

9,81

ХХІ.

Софийска

1.

Годеч

7,68

2.

Долна баня

16,00

3.

Ихтиман

7,02

4.

Правец

10,77

5.

Самоков

7,78

XXII.

Стара Загора

1.

Братя Даскалови

26,32

2.

Гурково

13,87

3.

Мъглиж

10,93

4.

Николаево

31,63

5.

Опан

7,30

6.

Чирпан

9,34

XXIII.

Търговище

1.

Антоново

21,28

2.

Омуртаг

12,55

3.

Опака

16,07

4.

Попово

9,45

XXIV.

Хасково

1.

Ивайловград

13,08

2.

Маджарово

14,36

3.

Симеоновград

12,05

4.

Стамболово

8,19

5.

Тополовград

7,04

XXV.

Шумен

1.

Велики Преслав

7,46

2.

Венец

34,60

3.

Върбица

18,61

4.

Каолиново

41,74

5.

Каспичан

10,39

6.

Никола Козлево

30,50

7.

Смядово

10,26

8.

Хитрино

17,07

XXVІ.

Ямбол

1.

Болярово

14,73

2.

Елхово

11,57

3.

Стралджа

7,44

 

551

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 49-ЛУАИФ от 20 януари 2022 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 201, ал. 1 във връзка с ал. 10 и 11 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) Комисията за финансов надзор реши:

Издава лиценз на „Актива Асет Мениджмънт“ – АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Христофор Колумб № 43, ет. 5:

за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове по чл. 198, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, както следва:

– управление на портфейл;

– управление на риска;

и на допълнителните услуги в случаите на колективно управление на алтернативни инвестиционни фондове по чл. 198, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, както следва:

– административни функции: правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на фондовете, отговори на искания за информация от инвеститорите, оценка на портфейла и определяне стойността на дяловете или акциите на управляваните фондове, контрол за спазване на нормативните изисквания, водене на книгата на притежателите на дяловете или акциите в случаите на управление на алтернативни инвестиционни фондове с произход от друга държава, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване и обратно изкупуване на дяловете или акциите, изпълнение на договори, водене на отчетност;

– маркетингови услуги във връзка с дяловете или акциите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове.

Въз основа на издадения лиценз „Актива Асет Мениджмънт“ – АД, ще управлява алтернативни инвестиционни фондове тип „Други“ и инвестиционна стратегия: „Други фондове“ съгласно Приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред пред Административния съд – София област, в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

За председател: Д. Йорданова

484

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-142 от 29 декември 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Капитановци, община Видин, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 16.02.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: Ст. Петров

365

 

ЗАПОВЕД № РД-18-143 от 29 декември 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Синаговци, община Видин, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 16.02.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: Ст. Петров

366

 

ЗАПОВЕД № РД-18-144 от 29 декември 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землището на с. Слана бара, община Видин, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 16.02.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: Ст. Петров

367

ЗАПОВЕД № РД-18-145 от 29 декември 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Търняне, община Видин, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 16.02.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: Ст. Петров

368

 

ЗАПОВЕД № РД-18-146 от 29 декември 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Бело поле, община Ружинци, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 6.04.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: Ст. Петров

369

 

ЗАПОВЕД № РД-18-147 от 29 декември 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на с. Роглец, землище с. Бело поле, община Ружинци, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 6.04.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: Ст. Петров

370

 

ЗАПОВЕД № РД-18-148 от 29 декември 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Динково, община Ружинци, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 6.04.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: Ст. Петров

371

 

ЗАПОВЕД № РД-18-149 от 29 декември 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Плешивец, община Ружинци, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 6.04.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: Ст. Петров

372

 

ЗАПОВЕД № РД-18-150 от 29 декември 2021 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Тополовец, община Ружинци, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 9.02.2021 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: Ст. Петров

373

 

ЗАПОВЕД № РД-16-1 от 4 януари 2022 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Алеково, с. Бистра, с. Васил Левски, с. Кутловица, с. Цар Асен и с. Чуковец, община Алфатар, с. Българка, с. Главан, с. Йорданово, с. Казимир, с. Попкралево и с. Сърпово, община Силистра, област Силистра.

1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „ИГЕО“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-32 от 12.04.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

2. Графикът за извършване на дейностите да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Силистра, Община Алфатар, Община Силистра и съответните кметства.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

374

 

ЗАПОВЕД № РД-16-2 от 5 януари 2022 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на гр. Крън, гр. Шипка, с. Бузовград, с. Голямо Дряново, с. Горно Изворово, с. Горно Черковище, с. Долно Изворово, с. Дунавци, с. Копринка – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповед на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, с. Кънчево, с. Овощник, с. Розово, с. Ръжена, с. Средногорово, с. Хаджидимитрово, с. Черганово и с. Ясеново, община Казанлък, област Стара Загора.

1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е ЕТ „СКГ – X.X.“, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 918 от 25.09.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите да се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, Община Казанлък и съответните кметства.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

Изпълнителен директор: В. Коритарова

375

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

РЕШЕНИЕ № 394 от 17 декември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 и 12 от ЗУТ Общинският съвет – Брацигово, одобрява изменение на ОУП на гр. Брацигово за имот с идентификатор 06207.3.211, м. Герчовица по КККР на гр. Брацигово. Действащата устройствена зона на ОУП за този имот е Тзсп (зелени площи със специфичен режим – представителни градини с географски култури, розариуми, лозя, овощни и билкови градини, ботанически градини и др.), с изменението става Жм (устройствена зона – жилищно застрояване с височина до 10 м).

Решението може да се обжалва пред Административния съд – Пазарджик, по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Председател: В. Дамова

452

 

ОБЩИНА ДИМОВО

РЕШЕНИЕ № 209 от 6 януари 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Димово, одобрява изменение на общ устройствен план (ИОУП) в обхват имот 14489.94.36 по КККР на с. Орешец, община Димово, област Видин, за промяна предназначението от територия „Земеделска зона без възможност за промяна предназначението за неземеделски нужди (Ссб)“ в устройствена зона „За предимно производствени дейности (Пп)“.

На основание чл. 45, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 84, ал. 1 от АПК решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Административния съд – Видин.

Председател: О. Миков

463

 

РЕШЕНИЕ № 211 от 6 януари 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Димово, одобрява изменение на общ устройствен план (ИОУП) в обхват ПИ 14489.72.38, ПИ 14489.72.39, ПИ 14489.72.40 и ПИ 14489.72.41 по КККР на с. Орешец, община Димово, област Видин, за промяна предназначението от територия „Земеделска зона със специфичен режим (Ссп)“ в устройствена зона „За предимно производствени дейности (Пп)“.

На основание чл. 45, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 84, ал. 1 от АПК решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Административния съд – Видин.

Председател: О. Миков

464

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

РЕШЕНИЕ № 292 от 29 декември 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 136 от ЗУТ, протокол от проведено на 16.11.2021 г. обществено обсъждане и Решение № І от протокол № 8 от 30.11.2021 г. на ОЕС Общинският съвет – с. Лесичово, одобрява проект за изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Лесичово за имоти с идентификатори 05459.15.76, 05459.15.77, 05459.15.80 и 05459.15.81 в м. Коджа балък по к.к. на землище с. Боримечково, община Лесичово, за допустима смяна на предназначението за производствени дейности (Пп).

Председател: В. Дамянов

461

90. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения № 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на Управителния съвет на БНБ, обявява основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 0,00 на сто, считано от 1 февруари 2022 г.

616

87. – Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, с решение на Академичния съвет на МУ – София (протокол № 18 от 16.12.2021 г.), обявява следните конкурси: професор – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“, за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София, с допълнително изискване кандидатите да притежават специалност „Клинична фармация“; доцент – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Токсикология“, за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София, с допълнително изискване кандидатите да притежават специалност „Токсикология и токсикологичен анализ“. В двумесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав № 2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02/987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

468

1. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент на щат по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (Селско стопанство)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“ – тел. 032/654 274.

509

48. – Шуменският университет „X.X.X.“ преобявява следните докторантури за учебната 2021/2022 г. със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“:

Докторантура

Форма на обучение

Брой

Докторска програма „Управление на образованието“ от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

1

Докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“ от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

1

Докторска програма „Социална педагогика“ от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

2

Докторска програма „Специална педагогика“ от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

редовна

задочна

1

1

Докторска програма „Предучилищна педагогика“ от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

редовна

задочна

2

1

Докторска програма „Методика на обучението по изобразително изкуство“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

2

Докторска програма „Методика на обучението по техника и технологии“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

1

Докторска програма „Методика на обучението по математика и информатика“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

редовна

1

Докторска програма „Германски езици (Съвременен английски език)“ от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна

1

Докторска програма „Български език (Съвременен български език – фонетика)“ от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна

1

Докторска програма „Журналистика“ от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

задочна

1

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности)“ от професионално направление 3.4. Социални дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

редовна

задочна

2

2

Докторска програма „Археология (Антична археология)“ от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма „Органична химия“ от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

редовна

1

Докторска програма „Неорганична химия“ от професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

задочна

1

Докторска програма „Екология и опазване на околната среда“ от професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

редовна

задочна

1

1

Докторска програма „Математически анализ“ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

редовна

1

Докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

задочна

1

Докторска програма „Инженерна логистика“ от професионално направление 5.13. Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки

редовна

задочна

1

1

Докторска програма „Корпоративна сигурност“ от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

редовна

1

 

Документи се подават в ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, вътр. 121.

510

84. – Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България“ (Монархическата институция и Третата българска държава), за нуждите на секция „Нова българска история“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел. 0899 09 02 16; 02/870 8513.

486

84а. – Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „Нова и най-нова обща история“ (История на славянските народи, XIX – XX век), за нуждите на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в отдел „Човешки ресурси“ на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 3, стая 319, тел. 0899 09 02 16; 02/870 8513.

487

1. – Община гр. Девин, област Смолян, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е одобрено задание за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Външно захранване“ в УПИ I, кв. 1, м. Добросте, поземлен имот с идентификатор 20465.592.10, гр. Девин, кв. Настан, община Девин, област Смолян. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Девин.

462

7. – Община Елин Пелин на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ № 27303.53.546, намиращ се в м. Гладно поле, землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, за отреждането му „за жилищно строителство“ със следните устройствени показатели: Н – до 10 м; Пзастр. – до 60%; Кинт. – 1,2; Позел. – 40%; начин на застрояване – „свободно“, както и проект за ПУП – парцеларен план за осигуряване на транспортен достъп през част от ПИ № 27303.53.181, намиращ се в м. Гладно поле, землище на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин. Преписката се намира в отдел „УТКС“ на Община Елин Пелин, ет. 1 в сградата на общината. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация.

512

35. – Община Костинброд на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че в общинската администрация е постъпил проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура: Уличен водопровод и външно ел. захранване – нова въздушна кабелна линия НН 1 kV за захранване на поземлени имоти с идентификатори 23296.620.582, 23296.620.53, 223296.620.584, 23296.620.585, 23296.620.586, 23296.620.587, 23296.620.588, 23296.620.590 и 223296.620.591, м. Лака изомат, по одобрените КККР на с. Драговищица с трасе на въздушната кабелна линия: ПИ с идентификатори 23296.80.53 – ведомствен път, 23296.740.134 – ведомствен път, 23296.620.81 – ведомствен път, и 23296.620.592 – път, и трасе на водопровод: 23296.620.82 – река, и 23296.620.592 по одобрените КККР на неурбанизираната територия на с. Драговищица. Проектът е изложен във входното фоайе на таблото за съобщения в сградата на общинската администрация, гр. Костинброд, ул. Охрид № 1, и на интернет страницата на Община Костинброд на адрес http://www.kostinbrod.bg. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Костинброд в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

505

21. – Община гр. Котел, област Сливен, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 389 от 22.12.2021 г. на Общинския съвет – Котел, е одобрен проект за ПУП – ПП за елемент на техническата инфраструктура за обект „Оптичен кабел за доставяне на високоскоростен интернет в землището на с. Ябланово, община Котел, област Сливен, и с. Малко село, община Котел, област Сливен“. Трасето преминава през полски пътища – общинска собственост, с № 46646.19.113 и 21.24 в землището на с. Малко село и № 87031.72.9, 72.407, 72.953, 73.260, 73.560, 73.580 в землището на с. Ябланово. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

540

11. – Община Куклен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Утвърждаване на трасе за транспортен достъп на ПИ с идентификатор № 40467.10.223 по КК в землище на гр. Куклен, местност Михов орех, през част от ПИ 40467.10.388 с НТП – за селскостопански, горски и ведомствен път, община Куклен“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

465

1. – Община гр. Нова Загора, област Сливен, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 490 от 20.01.2022 г. на Общинския съвет – Нова Загора, е одобрен ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел ниско напрежение за захранване на фотоволтаична централа в УПИ IV-59, кв. 37 по ПУП на с. Прохорово, община Нова Загора, област Сливен“, с който се засяга ПИ 58726.33.134 по КККР на с. Прохорово, община Нова Загора, област Сливен. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Нова Загора до Административния съд – Сливен.

474

2. – Община гр. Нова Загора, област Сливен, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 491 от 20.01.2022 г. на Общинския съвет – Нова Загора, е одобрен ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на оптичен кабел между с. Еленово и с. Питово, община Нова Загора“, с който се засягат ПИ 27245.18.15, 27245.23.756, 27245.38.96, 27245.42.96, 27245.45.96, 27245.46.96, 27245.47.96, 27245.57.24, 27245.58.33 по КККР на с. Еленово и 56527.76.113, 56527.76.121, 56527.100.408, 56527.100.472, 56527.105.408, 56527.107.408, 56527.110.408 по КККР на с. Питово, община Нова Загора, област Сливен. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Нова Загора до Административния съд – Сливен.

475

3. – Община гр. Нова Загора, област Сливен, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 492 от 20.01.2022 г. на Общинския съвет – Нова Загора, е одобрен ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на оптичен кабел между с. Еленово и с. Млекарево, община Нова Загора“, с който се засягат ПИ 27245.18.410, 27245.116.410, 27245.119.214, 27245.120.410, 27245.138.249, 27245.139.449 по КККР на с. Еленово и 48725.30.290, 48725.30.300, 48725.30.756, 48725.31.282, 48725.31.758, 48725.38.277, 48725.38.803 и 48725.38.804 по КККР на с. Млекарево, община Нова Загора, област Сливен. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Нова Загора до Административния съд – Сливен.

476

1. – Областният управител на област с административен център Пазарджик на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 145, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е одобрил технически инвестиционен проект и е издал Разрешение за строеж № РС-42 от 28.01.2022 г. на „Електроразпределение Юг“ – ЕАД, КЕЦ Велинград, ЕИК 11552190, със седалище и адрес на управление: Велинград, ул. Лиляна Димитрова № 8, представлявано от X.X.X., в качеството му на възложител по смисъла на чл. 161 от ЗУТ за обект: Подземна кабелна линия 1 kV за електрозахранване на ПИ 62004.15.174, м. Тупавиците по кадастралната карта на гр. Ракитово, община Ракитово, от съществуваща РК пред сграда с идентификатор 62004.15.75.1, намираща се в ПИ 62004.15.75 по кадастралната карта на гр. Ракитово, община Ракитово. Трасето на кабелната линия попада на територията на община Ракитово и община Батак, област Пазарджик. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез областния управител пред Административния съд – Пазарджик, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

534

1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатор 56722.191.635, м. Чаира в землището на гр. Плевен, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на линеен енергиен обект за пренос и разпределение на ел. енергия за поземлен имот с идентификатор 56722.203.616, м. Чаира в землището на гр. Плевен, община Плевен. Проектът се намира в стая № 74 на общината и може да бъде прегледан в дните от понеделник до петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация чрез Центъра за административно обслужване на гражданите – зала „X.X.“.

482

2. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за „Външно ел. захранване до имот с идентификатор 66785.28.1, м. Агов подслон по КККР на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград“. Трасето на електропровода е с приблизителна дължина около 160 л. м и преминава през поземлени имоти с идентификатори: 66785.71.175 с НТП – за местен път, общинска собственост, и 66785.80.3 с НТП – пасище, общинска собственост, полски път на Община Сандански по КККР на с. Склаве, община Сандански. Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая № 406, ет. 4 в сградата на Община Сандански и може да се прегледа от заинтересуваните всеки работен ден в определеното приемно време на Община Сандански. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Сандански.

537

92. – Община Смолян на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 708 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 22.12.2021 г., протокол № 30, се разрешава и е одобрено задание с изработен проект за подробен устройствен план – устройствена план-схема и парцеларен план за обект: „Външно електрозахранване за ПИ 67653.6.560 по к.к. на гр. Смолян, м. Варадил“, с трасе, преминаващо през ПИ с идентификатори 67653.936.68, 67653.936.205, 67653.936.60, 67653.936.44 и 67653.6.518 по кадастралната карта на гр. Смолян. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – устройствена план-схема и парцеларен план до общинската администрация – Смолян, бул. България № 12, Смолян.

460

94. – Община Смолян обявява на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ с Решение № 709 на Общинския съвет – Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 22.12.2021 г., протокол № 30, е одобрен подробен устройствен план – устройствена план-схема и парцеларен план за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда за сезонно ползване на „Арис 09“ – ЕООД, в с. Стойките, община Смолян“, с трасе, преминаващо през ПИ с идентификатори 69345.100.1979, 69345.100.156, 69345.9.951 и 69345.9.365 по кадастралната карта на с. Стойките. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват решението пред Административния съд – Смолян, чрез Общинския съвет – Смолян, бул. България № 12, Смолян.

459

60. – Община Средец, дирекция „УТСБКС“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен специализиран подробен устройствен застроителен план (ПУП – ПЗ на основание чл. 54, ал. 6 от ЗУТ) за ПИ с идентификатор № 04621.163.1000, с площ 184 149 кв. м, с НТП „друг вид дървопроизводствена гора“ по к.к. на землището на с. Богданово, община Средец – за определяне начина на застрояване на имота за обект „Кариера за добив на строителни минерали“. Hа основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да се запознаят с проекта (Община Средец, стая № 110, ет. 1) и да направят писмени предложения и възражения по него, ако има такива, пред общинската администрация.

483

99. – Община Троян, дирекция „Устройство на територията“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ) на парцел V-695, кв. 12, и трасе на улица с ОТ 101-100-99-89 по плана на с. Дебнево, засягащо имот с идентификатор 20300.350.695 и част от имот с идентификатор 20300.350.4019 по кадастралната карта на с. Дебнево, като се обособява УПИ V-695, 8201, отреден „За жилищно застрояване“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31.

504

3. – Община Троян, дирекция „Устройство на територията“, съобщава на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) на поземлени имоти с идентификатори 73198.84.118, 73198.511.87, 73198.511.89, 73198.800.9501, 73198.800.9502, 73198.800.9503 и 73198.800.9504 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, местност Стойченски рът. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден.

538

4. – Община Троян, дирекция „Устройство на територията“, съобщава на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) на поземлени имоти с идентификатори 73198.122.54, 73198.124.96, 73198.125.27, 73198.128.54, 73198.128.55, 73198.132.19, 73198.451.51, 73198.462.5, 73198.515.404, 73198.515.405, 73198.516.127, 73198.516.332 и 73198.516.382 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Троян, махала Райковска и махала Цоневска. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, стая № 30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден.

539

1. – Община с. Невестино, област Кюстендил, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № РД-18-303 от 10.12.2021 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № ОА-РД-22-7 от 8.11.2021 г. на областния управител на област Кюстендил, са приети помощен план и план на новообразуваните имоти за земи по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ в графичен и цифров вид в М 1:1000 за землището на с. Еремия, община Невестино, област Кюстендил. Плановете и придружаващата ги документация са предоставени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на Община Невестино, заседателна зала на втори етаж. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по помощния план, плана на новообразуваните имоти и придружаващата ги документация до кмета на община Невестино.

515

2. – Община с. Невестино, област Кюстендил, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № РД-18-287 от 15.11.2021 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № ОА-РД-22-7 от 8.11.2021 г. на областния управител на област Кюстендил, са приети помощен план и план на новообразуваните имоти за земи по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ в графичен и цифров вид в М 1:1000 за землището на с. Ваксево, община Невестино, област Кюстендил. Плановете и придружаващата ги документация са предоставени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на Община Невестино, заседателна зала на втори етаж. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по помощния план, плана на новообразуваните имоти и придружаващата ги документация до кмета на община Невестино.

516

3. – Община с. Невестино, област Кюстендил, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № РД-18-286 от 15.11.2021 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № ОА-РД-22-7 от 8.11.2021 г. на областния управител на област Кюстендил, са приети помощен план и план на новообразуваните имоти за земи по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ в графичен и цифров вид в М 1:1000 за землището на с. Пелатиково, община Невестино, област Кюстендил. Плановете и придружаващата ги документация са предоставени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на Община Невестино, заседателна зала на втори етаж. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по помощния план, плана на новообразуваните имоти и придружаващата ги документация до кмета на община Невестино.

517

4. – Община с. Невестино, област Кюстендил, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № РД-18-304 от 10.12.2021 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № ОА-РД-22-7 от 8.11.2021 г. на областния управител на област Кюстендил, са приети помощен план и план на новообразуваните имоти за земи по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ в графичен и цифров вид в М 1:1000 за землището на с. Лиляч, община Невестино, област Кюстендил. Плановете и придружаващата ги документация са предоставени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на Община Невестино, заседателна зала на втори етаж. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по помощния план, плана на новообразуваните имоти и придружаващата ги документация до кмета на община Невестино.

518

5. – Община с. Невестино, област Кюстендил, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № РД-18-307 от 10.12.2021 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № ОА-РД-22-7 от 8.11.2021 г. на областния управител на област Кюстендил, са приети помощен план и план на новообразуваните имоти за земи по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ в графичен и цифров вид в М 1:1000 за землището на с. Кадровица, община Невестино, област Кюстендил. Плановете и придружаващата ги документация са предоставени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на Община Невестино, заседателна зала на втори етаж. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по помощния план, плана на новообразуваните имоти и придружаващата ги документация до кмета на община Невестино.

519

6. – Община с. Невестино, област Кюстендил, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № РД-18-306 от 10.12.2021 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № ОА-РД-22-7 от 8.11.2021 г. на областния управител на област Кюстендил, са приети помощен план и план на новообразуваните имоти за земи по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ в графичен и цифров вид в М 1:1000 за землището на с. Смоличано, община Невестино, област Кюстендил. Плановете и придружаващата ги документация са предоставени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на Община Невестино, заседателна зала на втори етаж. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по помощния план, плана на новообразуваните имоти и придружаващата ги документация до кмета на община Невестино.

520

7. – Община с. Невестино, област Кюстендил, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № РД-18-305 от 10.12.2021 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № ОА-РД-22-7 от 8.11.2021 г. на областния управител на област Кюстендил, са приети помощен план и план на новообразуваните имоти за земи по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ в графичен и цифров вид в М 1:1000 за землището на с. Четирци, община Невестино, област Кюстендил. Плановете и придружаващата ги документация са предоставени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на Община Невестино, заседателна зала на втори етаж. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по помощния план, плана на новообразуваните имоти и придружаващата ги документация до кмета на община Невестино.

521

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от X.X.X. с искане за прогласяване на нищожност на Заповед № РД-15-1156 от 14.06.2017 г. на кмета на община Сливен, с която е одобрен окончателният проект на генерален план за организация на движението на централната градска част – гр. Сливен, в частта относно ул. Мишо Тодоров, по което е образувано адм. д. № 11673/2021 г. по описа на Върховния административен съд, насрочено за 21.03.2022 г., 11 ч., първа зала на съда.

508

Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от заместник окръжния прокурор в Окръжната прокуратура – Видин, на разпоредбата на чл. 90, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Видин, приета с Решение № 141, взето с протокол № 08 от 21.09.2018 г. на Общинския съвет – Видин, по което е образувано адм. д. № 15/2022 г. по описа на Административния съд – Видин, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 28.03.2022 г. от 10 ч.

535

Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от зам. окръжен прокурор в Окръжната прокуратура – Кърджали, на разпоредбите на чл. 4, ал. 1 в частта „по решение на Председателския съвет“, чл. 17, ал. 1 в частта „4 и председателски съвет“ и чл. 21 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 19 на ОбС – Джебел, от 19.12.2019 г. по протокол № 3. По оспорването е образувано адм. д. № 19/2022 г. по описа на Административния съд – Кърджали. Същото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 9.03.2022 г. от 9,50 ч.

501

Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпила жалба на „Варварски минерални бани“ – ЕООД, с ЕИК 822088224, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, бул. Гоце Делчев № 102, вх. Д-Е, представлявано от управител – X.X.X., против Тарифата за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за водовземане от находище на минерална вода „Варвара“, безвъзмездно предоставено от държавата на Община Септември за ползване и управление за срок от 25 години, приета с Решение № 724 на Общинския съвет – гр. Септември, взето с протокол № 36 на редовно заседание, проведено на 30.12.2021 г. По жалбата е образувано адм. д. № 91 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2022 г., което е насрочено в открито съдебно заседание на 16.03.2022 г. от 10,25 ч.

541

Административният съд – Русе, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжната прокуратура – Русе, срещу разпоредбите на чл. 26, чл. 27, ал. 1, 2, 5 и 6, чл. 38, ал. 3, чл. 59, ал. 3, чл. 62, ал. 3 в частта им относно израза „…председателския съвет…“ и чл. 116, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Сливо поле, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (приет с Решение № 35 по протокол № 4 от 23.12.2019 г.; изм. и доп. с Решение № 154 по протокол № 14 от 29.10.2020 г.), по който е образувано адм. дело № 4/2022 г. по описа на Административния съд – Русе.

536

Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Силистра, на текстовете на чл. 66, ал. 1, 4 и 5 от Правилника на Общинския съвет – Силистра, по което е образувано адм. д. № 203/2021 г. по описа на Административния съд – Силистра.

543

Административният съд – София-град, на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от X.X.X. и X.X.X. против заповед на министъра на здравеопазването с № РД-01-742 от 22.12.2020 г., изменена със заповеди: № РД-01-23 от 15.01.2021 г., РД-01-91 от 11.02.2021 г., РД-01-149 от 10.03.2021 г., РД-01-166 от 12.03.2021 г., РД-01195 от 30.03.2021 г., РД-01-232 от 13.06.2021 г., РД-01-277 от 29.04.2021 г., РД-01-376 от 27.06.2021 г., РД-01-387 от 31.05.2021 г., РД-01-497 от 15.06.2021 г., РД-01-519 от 22.06.2021 г. и РД-01-774 от 16.09.2021 г., по която е образувано адм. д. № 4800/2021 г. по описа на Административния съд – София-град, ХІІІ тричленен състав, насрочено за 1.04.2022 г. от 11 ч.

542

Административният съд – София-град, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по постъпил протест от X.X.X. срещу разпоредбата на чл. 35, ал. 1, буква „б“ от Наредбата за определяне размера на местните данъци на Столичния общински съвет, приета с Решение № 83 по протокол № 7 от 28.02.2008 г., е образувано адм. д. № 7811/2021 г. по описа на Административния съд – София-град, ХХІІ тричленен състав, насрочено за 11.02.2022 г. от 14 ч.

500

Административният съд – София-град, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по постъпила жалба против Заповед № 264 от 20.10.2021 г. на декана на ЮФ на СУ „Св. X.X.“, с която е преустановено провеждането на присъствени занятия в ЮФ на университета, като е разпоредено всички занятия да се провеждат неприсъствено според утвърдените разписания; преустановено е и провеждането на семестриални изпити и са разписани редът и условията, при които да се проведе държавният изпит по наказателноправни науки, е образувано адм. д. № 12483/2021 г. по описа на Административния съд – София-град, ХХІ тричленен състав. С Определение № 10322 от 22.12.2021 г. съдът е счел, че за оспорващия не е налице правен интерес от оспорването й в частта по т. 5, която касае провеждането на държавен изпит, поради което в тази й част жалбата е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено. Предмет на разглеждане в настоящото производство е жалбата против Заповед № 264 от 20.10.2021 г. на декана на ЮФ на СУ „Св. X.X.“ в останалата й част и делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 8.04.2022 г. от 10,30 ч.

477

Административният съд – Стара Загора, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжната прокуратура – Стара Загора, с което са оспорени разпоредбите на чл. 20 и чл. 21, т. 1, 2, 3 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Раднево, по което е образувано адм. д. № 755/2021 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, насрочено за 10.03.2022 г. от 10,30 ч.

485

Административният съд – Стара Загора, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор в Окръжната прокуратура – Стара Загора, с което са оспорени разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 1, чл. 14, чл. 15, чл. 15а и чл. 18, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Гълъбово, по което е образувано адм. д. № 771/2021 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, насрочено за 10.03.2022 г. от 11,30 ч.

488

Окръжният съд – Велико Търново, призовава в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответника Серхат Сайан, роден на 10.02.1988 г., жител на Република Турция, който няма данни за постоянен и настоящ адрес на територията на Република България и същевременно е с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в канцеларията на Окръжния съд – Велико Търново, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея по гр. д. № 389/2021 г. по описа на съда, заведено от X.X.X. с постоянен адрес: с. Мирово, ул. Трети март № 4, община Стражица, област Велико Търново, с правно основание чл. 62, ал. 2 и чл. 69 от СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

478

Разградският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че на основание чл. 422 във връзка с чл. 415 от ГПК е образувано гр. д. № 320/2021 г. по описа на съда, заведено от „Ти Би Ай Банк“ – ЕАД, София, срещу X.X.X.. Ответникът X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес: област Разград, община Разград, с. Радинград, ул. Васил Левски № 10, с настоящ адрес: Белгия, следва незабавно да се яви в Окръжния съд – Разград, с адрес: ПК 7200, Разград, пл. Независимост № 1, ет. 2, стая 201 – Деловодство гражданско отделение, за да получи преписи от исковата молба и приложенията по гр. д. № 320/2021 г. по описа на Окръжния съд – Разград.

492

Районният съд – Варна, гражданско отделение, 43-ти състав, уведомява Хуан Естебан Юпанки Вилялобос – гражданин на Република Перу, роден на 12.08.1958 г., без адрес в Република България, че има качеството на ответник по гр. д. № 16211/2021 г. по описа на ВРС, образувано по искова молба на X.X.X.-X. Вилялобос, с която против Хуан Естебан Юпанки Вилялобос – гражданин на Република Перу, роден на 12.08.1958 г., е предявен иск с правно основание чл. 49, ал. 1 СК за прекратяване на сключения между страните на 15.12.2017 г. в гр. Варна граждански брак с развод, като му указва, че в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на Районния съд – Варна, за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея. В случай че ответникът не посочи съдебен адрес, делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

502

Районният съд – Варна, 42-ри състав, призовава ответницата X.X.X., ЕГН **********, гражданство – Руска федерация, с официално регистрирани в националната база данни „Население“ постоянен и настоящ адрес: гр. Варна, ул. Ген. Радко Димитриев № 53, вх. Г, ет. 8, ап. 24, и със заявени адресни регистрации, както следва: гр. Варна, ул. Околчица № 4; гр. Варна, ж.к. Георги Петлешев, бл. 107, вх. 8, ап. 8; гр. Девня, бл. 9, вх. А, ет. 2, ап. 4, да се яви в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на Районния съд – Варна, 42-ри състав, за да получи книжата и да подаде отговор по чл. 131 от ГПК по гр. д. № 12168/2021 г., заведено от X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, по искове с правно основание чл. 34 от ЗС и чл. 23, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 4, т. 2 СК. Указва на ответницата, че при неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и ще й бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

480

Районният съд – Варна, гражданско отделение, 11 състав, призовава Бернард Блинщайн като ответник по гр.д. № 20213110112784/2021 г., заведено от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ – ООД, с последен адрес Варна, к.к. Чайка, община Варна, област Варна, сега с неизвестен адрес. Съдът указва на ответника Бернард Блинщайн, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ същият следва да се яви в деловодството на съда за получаване на преписи от исковата молба, подадена от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ – ООД, по гр.д. № 12784/2021 г. по описа на Районния съд – Варна, XI състав. Указва на ответника Бернард Блинщайн, че в случай че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ не се яви в деловодството на съда за получаване на преписи от исковата молба и приложенията, ще му бъде назначен особен представител на разноски на ищеца. Указва на ответника Бернард Блинщайн, че съгласно чл. 40 ГПК страната, която живее или замине за повече от един месец в чужбина, е длъжна да посочи лице в седалището на съда, на което да се връчват съобщенията – съдебен адресат, ако няма пълномощник по делото в Република България. Същото задължение имат и законният представител, попечителят и пълномощникът на страната. Когато лицата по ал. 1 не посочат съдебен адресат, всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени. Съгласно чл. 41 ГПК страната, която отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото или на който веднъж й е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си адрес; същото задължение имат и законният представител, попечителят и пълномощникът на страната, а според ал. 2 при неизпълнение на задължението по ал. 1 всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за връчени, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

514

Районният съд – Генерал Тошево, призовава X.X.X. с последен адрес с. Кардам, ул. Дунав № 16, община Генерал Тошево, област Добрич, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда за получаване на съдебни книжа – искова молба с приложения, като ответница по гр.д. № 20213220100419/2021 г., заведено от X.X.X., да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

479

Районният съд – Карлово, ІІ граждански състав, призовава X.X.X., роден на 6.05.1958 г., гражданин на Италия, с последен адрес гр. Карлово, ул. Стряма № 7, община Карлово, област Пловдив, сега с неизвестен адрес, да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на съда за получаване на препис от искова молба и доказателства за отговор по чл. 131 ГПК като ответник по гр.д. № 20215320101427/2021 г., заведено от X.X.X., в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като му се назначи особен представител.

511

Петричкият районен съд съобщава на ответника Мд Оли Уллах, роден на 2.01.1991 г. в Бангладеш, сега с неизвестен адрес, че срещу него е заведено гр. д. № 1607/2021 г. по описа на Петричкия районен съд от X.X.X. в качеството на майка и законен представител на малолетното дете Елени Мд Оли Уллах, родена на 26.11.2018 г., с адрес за призоваване гр. Петрич, ул. Явор № 18, с правно основание чл. 127а от СК във връзка с чл. 45 от ЗБЛД, чл. 23, ал. 3 ППЗБЛД и чл. 76, т. 9 от ЗБЛД, и че в деловодството на съда се намират исковата молба и приложенията към нея с вх. № 2863 от 15.11.2021 г., препис от които може да получи в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на това съобщение, като го предупреждава, че ако не се яви в съда в двуседмичен срок, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея с вх. № 2863 от 15.11.2021 г., съдът ще му наз- начи особен представител на основание чл. 48, ал. 1 ГПК.

544

 

Благоевградският окръжен съд обявява, че има образувано гр. д. № 721/2021 г. с ищец – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – Благоевград, и ответник – X.X.X., ЕГН **********, постоянен адрес: София, р-н „Надежда“, ж.к. Лев Толстой № 40, вх. В, ет. 5, ап. 50, и настоящ адрес: Враца, ул. Никола Вапцаров № 2, ет. 4, ап. 401, с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и цена на иска 127 605,47 лв., с което да се отнеме в полза на държавата следното попадащо в патримониума на ответника имущество:

На основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и Решение № 2107 от 21.07.2021 г. на КПКОНПИ да се отнеме в полза на държавата имущество на стойност 127 605,47 лв. от X.X.X., ЕГН **********, постоянен адрес: София, район „Надежда“, ж.к. Лев Толстой № 40, вх. В, ет. 5, ап. 50, и настоящ адрес: Враца, ул. Никола Вапцаров № 2, ет. 4, ап. 401, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН 680621194, с цена на иска 113 000 лв.:

1. Залесена територия с площ 5 дка, представляваща имот 090020 в землището на с. Мраморен с ЕКАТТЕ 49223, община Враца, област Враца, попадаща в отдел/подотдел 250/2 – 3,150 дка ливада, и в отдел/подотдел 250/е – 1,851 дка, с вид на горите – широколистна гора, намираща се в местност Курни дол, при граници и съседи: № 090019 – залесена територия на ЕТ „Дилес Консулт Инженеринг“, № 090001 – залесена територия на наследниците на X.X.X., № 090012 – залесена територия на наследниците на X.X.X., имотът е образуван от имот № 090009.

2. Залесена територия с площ 3 дка, представляваща имот 096035 в землището на с. Мраморен с ЕКАТТЕ 49223, община Враца, област Враца, попадаща в отдел/подотдел 449/а с вид на горите – широколистна гора, намираща се в местност Рупите, при граници и съседи: № 096007 – залесена територия на наследниците на X.X.X., № 074013 – нива на „Агро Финанс“ АДСИЦ, № 096036 – залесена територия на X.X.X. и др., имотът е образуван от имот № 096003 (придобити с н. а. № 32, том III, рег. № 3285, дело № 237/29.09.2014 г. (акт № 192, том 16, дело № 2601, вх. рег. № 6913/29.09.2014 г. СВ – Враца).

Пазарната стойност на имотите към настоящия момент е в размер 3000 лв.

Самостоятелен обект в сграда – апартамент № 21 с идентификатор 12259.1021.81.8.9, с адрес на имота: Враца, ул. Никола Вапцаров № 5, ет. 2, ап. 21. Самостоятелният обект се намира в сграда № 8, разположена в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.81, с предназначение жилище – апартамент, състоящ се от: стая, кухня и сервизно помещение, с площ 34,76 кв. м, ниво първо, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 12259.1021.81.8.10; под обекта: 12259.1021.81.8.3, и над обекта: 12259.1021.81.8.24, ведно с прилежащите части 1,06 % от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото (придобит с н. а. № 164, том III, рег. № 4415, дело № 425/14.12.2016 г. (акт № 24, том 18, дело № 3438, вх. рег. № 8131/14.12 г. СВ – Враца).

Пазарната стойност към настоящия момент е в размер 18 500 лв.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.3276.1.63, с адрес на имота: Банско, п.к. 2770, ул. Цар Симеон, вх. В, ет. 4, ап. 23, с предназначение: жилище – апартамент, брой нива на обекта – 1, с площ 64,43 кв. м, ведно с прилежащите на апартамента идеални части от общите части на сградата, както и прилежащите на обекта идеални части от правото на строеж върху поземления имот, при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия стаж: обект с идентификатор 02676.501.3276.1.62 и обект с идентификатор 02676.501.3276.1.64, под обекта: обект с идентификатор 02676.501.3276.1.58 и обект с идентификатор 02676.501.3276.1.59, над обекта: обект с идентификатор 02676.501.3276.1.67, намиращ се в сграда № 1, представляваща сграда с идентификатор 02676.501.3276.1, който обект съгласно документи за собственост представлява: апартамент № 23, състоящ се от: антре, баня и тоалетна, дневна с кухня, спалня и тераса, при съседи: юг – двор, запад – двор, север – апартамент № 24 и коридор, изток – апартамент № 22, със застроена площ 57,10 кв. м, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата или с обща площ на апартамента от 64,43 кв. м, който самостоятелен обект се намира в монолитна сграда, представляваща апартаментен хотел, построен и въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-12-1242/3.12.2008 г. на зам.-началника на ДНСК (придобит с н. а. № 158, том II, рег. № 2388, дело № 300/8.10.2018 г. (акт № 148, том XIII, дело № 1826, вх. рег. № 4162/8.10.2018 г. СВ – Разлог).

Пазарната стойност към настоящия момент е в размер 90 000 лв.

Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С 320“, рег. № С 7888 НМ, рама № WDB2200651A081083, двигател № 11294430590614, дата на първоначална регистрация – 25.10.1999 г.

Пазарната стойност към настоящия момент е в размер 1500 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН 680621194, с цена на иска 14 605,47 лв.:

– Сумата общо в размер 1360 лв., представляваща равностойността на придобитото вещно право на ползване върху недвижими имоти.

– Сумата в размер 316,84 лв., представляваща получен паричен превод през 2015 г. в „Райфайзен банк“ – ЕАД.

– Сумата в размер 11 758,63 лв., представляваща вноски от титуляря в периода 2014 г. – 2015 г. в спестовен влог в левове № 22197358, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.

– Сумата в размер 1170 лв., представляваща преводи от трети лица в периода 2014 г. – 2015 г. в спестовен влог в левове № 22197358, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.05.2022 г. от 11 ч. в Окръжния съд – Благоевград, и заинтересованите лица могат да представят своите претенции върху имуществото на ответника.

493

Благоевградският окръжен съд обявява, че има образувано гр. д. № 1237/2020 г. с ищец – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – Благоевград, и ответник X.X.X., ЕГН **********, живущ в София, кв. Враждебна, р-н „Кремиковци“, ул. Япаджа № 30, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: София, кв. Враждебна, р-н „Кремиковци“, ул. Япаджа № 30, с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и цена на иска 745 324,30 лв., с което да се отнеме в полза на държавата следното попадащо в патримониума на ответника имущество:

На основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и Решение № 1946 от 14.10.2020 г. на КПКОНПИ да се отнеме в полза на държавата следното имущество от X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: София, кв. Враждебна, район „Кремиковци“, ул. Япаджа № 30, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: София, кв. Враждебна, район „Кремиковци“, ул. Япаджа № 30, с цена на иска 745 324,30 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер 47 000 лв.:

1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор 17395.501.467 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община X.X., област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71 от 2.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. Георги Бенковски № 10, община – същата, област с административен център Благоевград, с площ за поземления имот 408 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, с номер по предходен план 467, парцел X, при съседи за поземления имот съгласно скица № 15-299974 от 26.06.2017 г. на СГКК – Благоевград; имоти с идентификатори: 17395.501.9216, 17395.501.466, 17395.501.9218, 17395.501.463, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.467.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община X.X., област с административен център Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-71 от 2.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-9665 от 14.12.2017 г. на началника на СГКК – Благоевград, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.467, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент с площ 74 кв. м, с административен адрес на имота: гр. Гоце Делчев, ул. Георги Бенковски № 10, ет. 1, община – същата, област Благоевград, заедно с 1/2 идеална част от общите части на сградата, както и източната половина от избените помещения и от правото на строеж, при съседи за апартамента съгласно схема № 15-919 от 2.01.2018 г. на СГКК – Благоевград.

Пазарната стойност на гореописаните недвижими имоти, подлежащи на отнемане в полза на държавата към настоящия момент, е в размер 41 300 лв.

– Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „ЦЛК 500“, ДК № СА6241СС, рама № WDB2093751F001488, цвят сив металик, с дата на първа регистрация 28.05.2002 г.

Пазарната стойност към настоящия момент на автомобила, подлежащ на отнемане в полза на държавата, е в размер 5700 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер 213 518,50 лв.:

Сумата в размер 14 050 лв., представляваща разликата в пазарните стойности на „Мерцедес“, модел „Е 430“, ДК № СА0403РТ, заменен за „Мерцедес“, модел „200 Е“, ДК № СА5150РР, подлежаща на отнемане в полза на държавата.

Сумата в размер 4100 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „200 Е“, ДК № СА5150РР, подлежаща на отнемане в полза на държавата.

Сумата в размер 8368,50 лв., представляваща 55,79 % от пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С 55 АМГ“, ДК № СА5085ТА, подлежаща на отнемане в полза на държавата.

Сумата в размер 20 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „ЦЛС 350“, ДК № САЗЗООТС, подлежаща на отнемане в полза на държавата.

Сумата в размер 21 300 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „ЦЛС 500“, ДК № СВ2653ВВ, подлежаща на отнемане в полза на държавата.

Сумата в размер 58 600 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „ЦЛС 500“, ДК № СВ7848ВВ, подлежаща на отнемане в полза на държавата.

Сумата в размер 20 800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „МЛ 500“, ДК № СВ1544КВ, подлежаща на отнемане в полза на държавата.

Сумата в размер 20 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „ЦЛС 350“, ДК № СВ8941КН, подлежаща на отнемане в полза на държавата.

Сумата в размер 4900 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Ауди“, модел „С 4“, ДК № СВ5948КА, подлежаща на отнемане в полза на държавата.

Сумата в размер 6900 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Тойота“, модел „Авенсис“, ДК № СВ1863АК, подлежаща на отнемане в полза на държавата.

Сумата в размер 34 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С 400 Хибрид“, ДК № СВ2551НВ, подлежаща на отнемане в полза на държавата.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер 420 005,80 лв.:

Сумата в размер 78 398 лв., представляваща изтеглена касово сума, от разплащателна сметка в левове с IBAN BG02TTBB94001527082602 в „Експрес банк“ – АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X.X..

Сумата в размер 26 100 лв., представляваща изтеглена касово сума, от разплащателна сметка в левове с IBAN BG02TTBB94001527082602 в „Експрес банк“ – АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X.X..

Сумата в размер 14 420 лв., представляваща изтеглена касово сума, от разплащателна сметка в левове с IBAN BG02TTBB94001527082602 в „Експрес банк“ – АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X.X..

Сумата в размер 47 800 лв., представляваща изтеглени касово суми, от спестовна сметка в левове с IBAN BG10TTBB94004527450859 в „Експрес банк“ – АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X.X..

Сумата в размер 76 450 лв., представляваща изтеглени касово суми, от спестовна сметка в левове с IBAN BG10TTBB94004527450859 в „Експрес банк“ – АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X.X..

Сумата в размер 15 670 лв., представляваща изтеглени касово суми, от спестовна сметка в левове с IBAN BG10TTBB94004527450859 в „Експрес банк“ – АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X.X..

Сумата в размер 17 447,80 лв., представляваща извършен превод в чужбина от разплащателна сметка в левове с IBAN BG02TTBB94001527082602 в „Експрес банк“ – АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X.X..

Сумата в размер 3918 лв., представляваща извършен превод в чужбина, от разплащателна сметка в левове с IBAN BG02TTBB94001527082602 в „Експрес банк“ – АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X.X..

Сумата в размер 13 944 лв., представляваща извършен превод в чужбина, от разплащателна сметка в левове с IBAN BG02TTBB94001527082602 в „Експрес банк“ – АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X.X..

Сумата в размер 1959 лв., представляваща извършен превод в чужбина, от разплащателна сметка в левове с IBAN BG02TTBB94001527082602 в „Експрес банк“ – АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X.X..

Сумата в размер 19 327 лв., представляваща извършени преводи в чужбина, от спестовна сметка с IBAN BG10TTBB94004527450859 в „Експрес банк“ – АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X.X..

Сумата в размер 12 727 лв., представляваща извършени преводи в чужбина, от спестовна сметка с IBAN BG10TTBB94004527450859 в „Експрес банк“ – АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X.X..

Сумата в размер 5500 лв., представляваща извършен превод по сметка на трето лице, от разплащателна сметка в левове с IBAN BG02TTBB94001527082602 в „Експрес банк“ – АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X.X..

Сумата в размер 13 000 лв., представляваща извършен превод по сметка на трето лице, от разплащателна сметка в левове с IBAN BG02TTBB94001527082602 в „Експрес банк“ – АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X.X..

Сумата в размер 12 550 лв., представляваща извършени преводи на трети лица, от спестовна сметка в левове с IBAN BG10TTBB94004527450859 в „Експрес банк“ – АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X.X..

Сумата в размер 13 095 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, от разплащателна сметка в левове с IBAN BG04STSA93000017500079 в „Банка ДСК“ – ЕАД, подлежи на отнемане в полза на държавата от X.X.X..

Сумата в размер 30 400 лв., представляваща получени преводи от трети лица, изтеглени на каса от разплащателна сметка в левове с IBAN BG04STSA93000017500079 в „Банка ДСК“ – ЕАД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X.X..

Сумата в размер 17 300 лв., представляваща получен превод от трети лица, изтеглени на каса от разплащателна сметка в левове с IBAN BG04STSA93000017500079 в „Банка ДСК“ – ЕАД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X.X..

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер 64 800 лв.:

Сумата в размер 400 лв., представляваща получен превод от трето лице, изтеглени на каса от разплащателна сметка в левове с IBAN BG30STSA93000019395961 в „Банка ДСК“ – ЕАД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X..

Сумата в размер 200 лв., представляваща получен превод от трето лице, изтеглени на каса от разплащателна сметка в левове с IBAN BG30STSA93000019395961 в „Банка ДСК“ – ЕАД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X..

Сумата в размер 200 лв., представляваща получен превод от трето лице, изтеглени на каса от разплащателна сметка в левове с IBAN BG30STSA93000019395961 в „Банка ДСК“ – ЕАД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X..

Сумата в размер 64 000 лв., представляваща част от налични средства по срочен влог в левове № 21993075 в „Банка ДСК“ – ЕАД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от X.X.X..

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.05.2022 г. от 11 ч. в Окръжния съд – Благоевград, и заинтересованите лица могат да представят своите претенции върху имуществото на ответника.

455

Окръжният съд – Бургас, по гр. д. № 1236/2021 г. на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и Решение № 2103 от 21.07.2021 г. на КПКОНПИ, БУЛСТАТ 129010997, със съдебен адрес: Бургас, ул. Филип Кутев № 26А, е предявил против ответниците X.X.X. и X.X.X., двамата с постоянен адрес: област Бургас, община Руен, с. Вресово, искове за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност в размер 52 719,82 лв., за което не са установени законни източници на средства, както следва:

I. От X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 51 741,51 лв.:

– сумата в размер 160 лв., представляваща получената сума от отчуждаването на лек автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“, регистрационен номер А9042АМ, № на рама WF0KXXGBVKLS63028, № на двигателя 4CALS63028, цвят – бял, дата на първоначална регистрация – 10.04.1990 г., и лек автомобил марка „Пежо“, модел „309“, регистрационен номер А7369МК, № на рама VF33ADJZ210453196, № на двигателя DJZ029255, цвят – червен;

– сумата в размер 1900 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, регистрационен номер А7311АН, № на рама WVWZZZ31ZKB110354, № на двигателя RF084297, цвят – зелен, дата на първоначална регистрация – 9.05.1989 г., към датата на отчуждаването му;

– сумата в размер 1300 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил марка „Мазда“, модел „323Ф“, регистрационен номер А7036МВ, № на рама JMZBA145201301665, № на двигателя Z5442876, цвят – зелен металик, дата на първоначална регистрация – 8.02.1996 г., към датата на отчуждаването му;

– сумата в размер 180 лв., представляваща получената сума от отчуждаването на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „190Е“, регистрационен номер А2822ВА, № на рама WDB2010181F908096, № на двигателя 10291010075943, цвят – лилав, дата на първоначална регистрация – 24.09.1991 г.;

– сумата в размер 2500 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат Вариант“, регистрационен номер А3370МВ, № на рама WVWZZZ3AZTE233874, № на двигателя AGG090249, цвят – светлосив металик, дата на първоначална регистрация – 9.07.1996 г., към датата на отчуждаването му;

– сумата в размер 3200 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“, регистрационен номер А7058ВМ, № на рама WF0HXXGBVHNY70991, № на двигателя 4DANY70991, цвят – червен, дата на първоначална регистрация – 4.02.1993 г., към датата на отчуждаването му;

– сумата в размер 1100 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, регистрационен номер А9344МА, № на рама WVWZZZ31ZJE027272, № на двигателя RP017471, цвят – светлосив металик, дата на първоначална регистрация – 29.04.1988 г., към датата на отчуждаването му;

– сумата в размер 1500 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „А 140“, регистрационен номер А3544МХ, № на рама WDB1680311J002537, № на двигателя 16694030003952, цвят – син металик, дата на първоначална регистрация – 8.10.1997 г., към датата на отчуждаването му;

– сумата в размер 2000 лв., представляваща паричната равностойност на лек автомобил марка „Мазда“, модел „Премаци“, регистрационен номер А6036ММ, № на рама JMZCP19R241344081, № на двигателя RF817643, цвят – зелен металик, дата на първоначална регистрация – 25.04.2003 г., към датата на отчуждаването му;

– сумата в размер 1069,08 лв., представляваща непреобразуван остатък от извършени вноски на каса от X.X.X. по срочен депозит № 19527488 в евро в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 8,14 лв., изплатена лихва по срочен депозит № 19527488 в евро в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 2933,75 лв., представляваща извършени вноски на каса от X.X.X. по срочен депозит № 20502246 в евро в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 4,77 лв., изплатена лихва по срочен депозит № 20502246 в евро в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 3716,08 лв., представляваща извършени вноски на каса от X.X.X. по спестовен влог № 20875790 в евро в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 0,43 лв., изплатена лихва по спестовен влог № 20875790 в евро в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 977,92 лв., представляваща извършени вноски на каса от X.X.X. по срочен депозит № 21209465 в евро в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 0,49 лв., изплатена лихва по срочен депозит № 21209465 в евро в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 3932,65 лв., представляваща извършени вноски на каса от X.X.X. по спестовен влог № 21270437 в евро в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 1,72 лв., изплатена лихва по спестовен влог № 21270437 в евро в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 5671,91 лв., представляваща непреобразуван остатък от извършени вноски на каса от X.X.X. по спестовен влог № 21830507 в евро в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 2,31 лв., изплатена лихва по спестовен влог № 21830507 в евро в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 1000,84 лв., представляваща непреобразуван остатък от извършени вноски на каса от X.X.X. по срочен депозит № 22163466 в левове в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 0,17 лв., изплатена лихва по срочен депозит № 22163466 в левове в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 1000 лв., представляваща извършени вноски на каса от X.X.X. по спестовен влог № 22547678 в левове в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 0,11 лв., изплатена лихва по спестовен влог № 22547678 в левове в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 455,83 лв., представляваща непреобразуван остатък от извършени вноски на каса от X.X.X. по спестовен влог № 22689706 в евро в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 4178,44 лв., представляваща непреобразуван остатък от извършени вноски на каса от X.X.X. по спестовен влог № 22914200 в евро в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 1,27 лв., изплатена лихва по спестовен влог № 22914200 в евро в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 6649,82 лв., представляваща извършени вноски на каса от X.X.X. по срочен депозит № 23578912 в евро в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 0,06 лв., изплатена лихва по срочен депозит № 23578912 в евро в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 4559,04 лв., представляваща извършени вноски на каса от X.X.X. по срочен депозит № 24674364 в евро в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 800 лв., представляваща непреобразуван остатък от получен превод от трето лице по сметка с IBAN BG51UNCR70001523370184 в левове в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 300 лв., представляваща извършени вноски на каса от X.X.X. по сметка с IBAN BG07UNCR70002520270046 в левове в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 636,68 лв., представляваща непреобразуван остатък от получен превод от трето лице по сметка с IBAN BG59UNCR7000152368752 в левове в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

II. От X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 978,31 лв.:

– сумата в размер 977,92 лв., представляваща извършени вноски на каса от X.X.X. по спестовен влог № 20335706 в евро в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X.;

– сумата в размер 0,39 лв., представляваща изплатена лихва по спестовен влог № 20335706 в евро в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X..

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 20.04.2022 г. от 13,30 ч. В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в настоящия процес, могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Бургаския окръжен съд по настоящото дело.

507

Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че в Окръжния съд – Варна, е образувано гр. д. № 1644/2020 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ срещу X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес – с. Раздел, община Дулово, ул. Четвърта № 17, и с настоящ адрес – гр. Дулово, община Дулово, област Силистра, ул. Силистренско шосе № 11, ет. 3, ап. 7, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес – с. Раздел, община Дулово, ул. Четвърта № 17, и с настоящ адрес – гр. Дулово, община Дулово, област Силистра, ул. Силистренско шосе № 11, ет. 3, за отнемане в полза на държавата на имущество и суми на обща стойност 512 816,32 лв. на основание чл. 141 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, чл. 144 и 151 от ЗПКОНПИ, както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Севим Бирол Мехмед и Хасан Йозджан Мехмед имущество на стойност 171 000 лв., включващо:

1) застроено дворно място с площ 1125 кв. м, УПИ IX-57, в кв. 3 по плана на с. Раздел, община Дулово, област Силистра, при граници: от две страни улица, УПИ с № Х-56, VIII-TK3C, ведно с построените в имота паянтова жилищна сграда със застроена площ 48 кв. м, с мазе с площ 16 кв. м, паянтова жилищна пристройка със застроена площ 52 кв. м и паянтов гараж със застроена площ 15 кв. м; пазарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.;

2) апартамент № 10, представляващ самостоятелен обект с ид. № 10135.3514.766.6.10 по кадастралната карта на гр. Варна, намиращ се в жилищна сграда, блок „Е“, гр. Варна, ул. Младежка № 35 Е, на трети етаж, със застроена площ 77,49 кв. м, състоящ се от: входно преддверие, дневна с кухненска част, две спални, баня с тоалетна и лоджия, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 10135.3514.766.6.9 и 10135.3514.766.6.11, под обекта – 10135.3514.766.6.5, и над обекта – 10135.3514.766.6.15, съответстващ на апартамент № Е10, по строителна документация и по предварителен договор № Е10, ведно с принадлежащата към апартамента изба № Е15 с площ 5,44 кв. м, при граници: коридор, изба № Е14, външен зид, както и 3,3347 % ид. ч. от общите части на сградата, представляващи 15,67 кв. м, или с обща застроена площ 94,79 кв. м, както и 3,347 % идеални части и правото на строеж от сградата, съответстващи на 0,4017 % идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 10135.3514.766 по кадастралната карта на гр. Варна; пазарна стойност към настоящия момент – 150 000 лв.;

3) 37,89 кв. м идеални части от поземлен имот с ид. № 10135.3514.766 по кадастралната карта на гр. Варна, целият с площ 13 261 кв. м по скица с административен адрес: гр. Варна, ул. Младежка № 35, при съседи: 10135.3514.773,10135.3514.758, 10135.3514.674, 10135.3514.759, 10135.3514.767, 10135.3514.774, които ид. ч. са отредени за прилежащи, съгласно площообразуване към апартамент № 10, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 10135.3514.766.6.10, намиращ се в жилищна сграда, блок „Е“ (ЕЛА), гр. Варна, ул. Младежка № 35 Е, на трети етаж;

4) паркомясто № 83 с площ 12,50 кв. м, при граници: паркомясто № 82, паркомясто № 84 и маневрена площ, както и 13,75 кв. м ид. ч. от маневрената площ ведно с 1,061 % ид. ч. от общите части на подземния паркинг и от правото на строеж на сградата, съответстващи на 0,8671 % ид. ч. от правото на строеж върху дворното място, намиращо се в подземен гараж с 93 бр. паркоместа, представляващ самостоятелен обект с ид. № 10135.3514.766.9.3, намиращ се в гр. Варна, ул. Младежка № 35, разположен на подземен етаж по строителна документация, а по схема на ет. –1, с площ на целия гараж 1177,79 кв. м, като самостоятелният обект се намира в сграда № 9, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.766, както и 21,45 кв. м идеални части от поземлен имот с идентификатор № 10135.3514.766 по кадастралната карта на гр. Варна, целият с площ 13 261 кв. м по скица; пазарна стойност към настоящия момент – 15 000 лв.;

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Севим Бирол Мехмед сума в размер на 240 043,01 лв., включваща:

– сума в размер на 1003,40 лв., представляваща 1000 лв. вноска на каса от трето лице през 2012 г. и 3,40 лв. начислени лихви по сметка с IBAN BG90 UNCR 7000 2520 4180 29 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Севим Бирол Мехмед, непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер на 713,80 лв., представляваща лични вноски през 2011 г. по разплащателна сметка в левове № 16345659 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Севим Бирол Мехмед, непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер на 50 лв., представляваща вноска от трето лице през 2011 г. по разплащателна сметка в левове № 16345659 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Севим Бирол Мехмед, непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер на 898,82 лв., представляваща лични вноски през 2013 г. по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед, непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер на 1070 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през 2015 г. по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 120 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през 2015 г. по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 11 961,95 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през 2016 г. по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 1237,68 лв., представляваща лични вноски през 2016 г. по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед, непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер на 1830,07 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през 2016 г. по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 14,87 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през 2016 г. по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 27,29 лв., представляваща лични вноски през 2016 г. по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед, непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер на 100 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през 2016 г. по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 2293 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през 2016 г. по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 195,94 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през 2017 г. по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 33 652,38 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през 2018 г. по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 11 482,66 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2018 г. по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 1383,39 лв., представляваща получени средства от хазартни игри, преобразувани в погасителни вноски по овърдрафт през 2018 г. по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 230 лв., представляваща непреобразуван остатък от суми, получени от хазартни игри по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 880 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през 2018 г. по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 1600 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през 2019 г. по разплащателна сметка в левове с IBAN BG95 FINV 9150 1015 8834 90 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 1083,54 лв., представляваща лични вноски през 2013 г., ведно с начислените лихви по свободен депозит с IBAN BG27 FINV 9150 2015 9412 31 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед, непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер на 100 лв., представляваща погасителни вноски по овърдрафт през 2014 г. по разплащателна сметка – кредитна карта, в левове с IBAN BG37 FINV 9150 10BGN 0YBTK в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 870 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта през 2015 г. по разплащателна сметка – кредитна карта, в левове с IBAN BG37 FINV 9150 10BGN 0YBTK в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 2580 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта през 2015 г. по разплащателна сметка – кредитна карта, в левове с IBAN BG37 FINV 9150 10BGN 0YBTK в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 1900 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта през 2016 г. по разплащателна сметка – кредитна карта, в левове с IBAN BG37 FINV 9150 10BGN 0YBTK в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 209,75 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта през 2016 г. по разплащателна сметка – кредитна карта, в левове с IBAN BG37 FINV 9150 10BGN 0YBTK в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 958,69 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2015 г. по разплащателна сметка – кредитна карта, в евро BG26 FINV 9150 1016 2755 45 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 198,74 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2016 г. по разплащателна сметка – кредитна карта, в евро BG26 FINV 9150 1016 2755 45 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 914,23 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2016 г. по разплащателна сметка – кредитна карта, в евро BG26 FINV 9150 1016 2755 45 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 5735 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2016 г. по разплащателна сметка – кредитна карта, в евро BG26 FINV 9150 1016 2755 45 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 3000 лв., представляваща вноски през 2016 г. по срочен депозит в левове BG70 FINV 9150 2016 7462 36 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед, непреобразувани в друго имущество;

– сума в размер на 300 лв., представляваща погасителни вноски през 2016 г. по кредитна карта в левове BG09 FINV 9150 10BGN BDVNU в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 22 059,09 лв., представляваща погасителни вноски през 2018 г. по кредитна карта в левове BG09 FINV 9150 10BGN BDVNU в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 4930 лв., представляваща погасителни вноски през 2018 г. по кредитна карта в левове BG09 FINV 9150 10BGN BDVNU в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 699,99 лв., представляваща лични вноски през 2016 г. по срочен депозит в евро BG91 FINV 9150 20Е0 0708 06 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед, непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер на 586,75 лв., представляваща лични вноски през 2016 г. по срочен депозит в евро BG69 FINV 9150 20Е0 0713 96 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед, непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер на 432,78 лв., представляваща лични вноски през 2016 г. по срочен депозит в евро BG69 FINV 9150 20Е0 0713 96 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед, непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер на 1173,50 лв., представляваща лични вноски по банкови сметки през 2016 г. по срочен депозит в евро BG96 FINV 9150 20Е0 0713 95 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед, непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер на 1590 лв., представляваща лични вноски през 2016 г. по срочен депозит в евро BG96 FINV 9150 20Е0 0713 95 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед, непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер на 49 990 лв., представляваща изплатена печалба от участие в хазартни игри през 2018 г. по срочен депозит в левове BG54 FINV 9150 2017 2014 54 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед;

– сума в размер на 69 986 лв., представляваща изплатена печалба от участие в хазартни игри през 2018 г. по срочен депозит в левове BG03 FINV 9150 2017 2365 16 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Севим Мехмед.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Хасан Йозджан Мехмед сума в размер на 101 773,31 лв.:

– сума в размер на 2000 лв., представляваща равностойността на дружествени дялове от капитала на „Брейн Брос Медия“ – ЕООД, ЕИК 204206672, със седалище и адрес на управление гр. Силистра, община Силистра, област Силистра, ул. Капитан Мамарчев № 2;

– сума в размер на 5200 лв., представляваща внесени суми от трети лица през 2014 г. по разплащателна сметка в левове BG81 FINV 9150 1015 9397 11 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед, непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер на 600 лв., представляваща вноски по банкови сметки от трети лица през 2016 г. по разплащателна сметка в левове BG81 FINV 9150 1015 9397 11 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед, непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер на 385 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2016 г. по разплащателна сметка в левове BG81 FINV 9150 1015 9397 11 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед;

– сума в размер на 19 500 лв., представляваща получени суми от трети лица през 2017 г. по разплащателна сметка в левове BG81 FINV 9150 1015 9397 11 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед, непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер на 2400 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2014 г. по кредитна карта в левове BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед;

– сума в размер на 2520 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2014 г. по кредитна карта в левове BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед;

– сума в размер на 6355 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2015 г. по кредитна карта в левове BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед;

– сума в размер на 600 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2015 г. по кредитна карта в левове BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед;

– сума в размер на 1405 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2016 г. по кредитна карта в левове BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед;

– сума в размер на 265 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2015 г. по кредитна карта в левове BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед;

– сума в размер на 1190 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2018 г., внесени по кредитна карта в левове BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед;

– сума в размер на 5265,87 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2018 г. по кредитна карта в левове BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед;

– сума в размер на 151,94 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2019 г. по кредитна карта в левове BG86 FINV 9150 10BGN 0XPRF в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед;

– сума в размер на 38 451,03 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2016 г. по разплащателна сметка в евро BG41 FINV 9150 1016 0538 24 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед;

– сума в размер на 4879,60 лв., представляваща получени суми от трети лица през 2016 г. по разплащателна сметка в евро BG41 FINV 9150 1016 0538 24 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед, непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер на 9507,75 лв., представляваща вноски от трети лица през 2015 г. по разплащателна сметка в британски лири BG25 FINV 9150 10Е0 0529 34 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед, непреобразувана в друго имущество;

– сума в размер на 416 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2016 г. по разплащателна сметка – кредитна карта, в левове BG27 FINV 9150 10BG NBDL EH в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед;

– сума в размер на 125,89 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2018 г. по разплащателна сметка – кредитна карта, в левове BG27 FINV 9150 10BG NBDL EH в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед;

– сума в размер на 17,39 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2018 г. по разплащателна сметка – кредитна карта, в левове BG27 FINV 9150 10BG NBDL EH в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед;

– сума в размер на 537,84 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2018 г. по разплащателна сметка – кредитна карта, в левове BG27 FINV 9150 10BG NBDL EH в „ПИБ“ – АД, с титуляр Хасан Мехмед.

Производството по делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.05.2022 г. от 11 ч.

Указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху имуществото в срок до деня, предхождащ датата на насроченото съдебно заседание, а именно – до 26.05.2022 г.

Предупреждава заинтересованите лица, че неподадените в срока претенции няма да бъдат разгледани от съда.

524

Добричкият окръжен съд, гражданско отделение, уведомява, че е образувано гр.д. № 720/2021 г. по искова молба на КПКОНПИ срещу X.X.X. и X.X.X., с която са предявени искове на основание чл. 153, ал. 2 ЗПКОНПИ от ответниците на имуществото на обща стойност 446 399,50 лв.

От X.X.X. на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 10 801 лв.:

– 10 801/26 801 ид.ч. от недвижим имот: урегулиран поземлен имот VIII, намиращ се в с. Одърци, община Добрич, област Добрич – място за стопанска дейност с площ 4451 кв. м, в кв. 13 по ПУП на селото, ведно с построените в имота масивна сграда – овчарник, със застроена площ 480 кв. м, при граници и съседи: п. VII – за стопанска дейност, п. І – за стопанска дейност и улица, собственост на X.X.X..

От X.X.X. на основание чл. 144 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 1300 лв.:

– Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № Т0562АК, дата на първоначална регистрация 28.01.1999 г., рама № WVWZZZ1JZXD204553, двигател № AHF120317, собственост на X.X.X.. Пазарна стойност към настоящия момент – 1300 лв.

От X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 414 658,16 лв.:

– Сумата в размер 35 000 лв., представляваща неправомерно присвоени парични средства, собственост на „Вилокс груп“ – ЕООД.

– Сумата в размер 46 000 лв., представляваща пазарната оценка към датата на отчуждаване на недвижими имоти, а именно: поземлен имот с планоснимачен № 662, с площ 3657 кв. м, поземлен имот с планоснимачен № 663, с площ 3657 кв. м и поземлен имот с планоснимачен № 664, с площ 3657 кв. м, намиращи се в кв. 79 по плана на с. Макариополско, община Търговище.

– Сумата в размер 3200 лв., представляваща пазарната оценка към датата на отчуждаване на лек автомобил „Нисан Микра“, рег. № Т1734ВТ.

– Сумата в размер 1000 лв., представляваща пазарната оценка към датата на отчуждаване на лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег. № Т9027ТН.

– Сумата в размер 25 769,87 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка в левове с IBAN: BG42 BUIN 9561 1000 5053 80, открита на 11.08.2015 г. в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 1955,93 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN: BG65 UBBS 8002 1072 1707 40, открита на 16.08.2018 г. в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 46 212,99 лв., представляваща вноски на каса по картова сметка в левове по издадена ДК с IBAN: BG04 RZBB 9155 1069 5643 89, открита на 18.03.2008 г. в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 2042,92 лв., представляваща вноски на каса по банкова карта „Бенчмарк“ с № 535593******7115 в „Пейнетикс“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 23 944,35 лв., представляваща получени средства от трети лица без законно основание, постъпили по разплащателна сметка в левове с IBAN: BG42 BUIN 9561 1000 5053 80, открита на 11.08.2015 г. в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 2255,77 лв., представляваща получени средства от трети лица без законно основание, постъпили по разплащателна сметка с IBAN: BG65 UBBS 8002 1072 1707 40, открита на 16.08.2018 г. в „ОББ“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 140 079,91 лв., представляваща получени средства от трети лица без законно основание, постъпили по картова сметка в левове по издадена ДК с IBAN: BG04 RZBB 9155 1069 5643 89, открита на 18.03.2008 г. в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 242,09 лв., представляваща получени средства от трети лица без законно основание, постъпили по разплащателна сметка в левове с IBAN: BG32 СЕСВ 9790 1056 0550 00, открита на 2.09.2005 г. в „ЦКБ“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 701 лв., представляваща получени средства от трети лица без законно основание, постъпили по разплащателна сметка в левове с IBAN: BG91 СЕСВ 9790 4056 0550 00, открита на 22.04.2009 г. в „ЦКБ“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 1903,77 лв., представляваща погасителни вноски по картова сметка в левове по издадена КК с IBAN: BG41 RZBB 9155 4069 5643 00, открита на 28.03.2008 г., закрита на 16.10.2015 г. в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 611,13 лв., представляваща погасителни вноски по разплащателна сметка в левове с IBAN: BG29 UNCR 7000 1520 7252 93, открита на 27.02.2018 г., закрита на 11.03.2019 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 2314,84 лв., представляваща погасителни вноски по разплащателна сметка в левове с IBAN: BG39 BPBI 7943 1079 1707 01, открита на 12.01.2018 г. в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 745,20 лв., представляваща погасителни вноски по потребителски кредит № 3009143803, усвоен на 25.05.2016 г., погасен предсрочно на 5.05.2017 г. в „Профи Кредит България“ – ЕООД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 1891,60 лв., представляваща погасителни вноски по потребителски кредит № 3019533667, усвоен на 5.05.2017 г., погасен предсрочно на 12.01.2018 г. в „Профи Кредит България“ – ЕООД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 4533,60 лв., представляваща погасителни вноски по потребителски кредит № 3027967914, усвоен на 30.01.2018 г. в „Профи Кредит България“ – ЕООД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 723,35 лв., представляваща погасителни вноски по потребителски кредит № к6970/19.01.2016 г. в „Инвест“ – ООД, погасен предсрочно на 23.03.2017 г., с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 2068 лв., представляваща погасителни вноски по потребителски кредит № к8512/5.05.2017 г. в „Инвест“ – ООД, погасен предсрочно на 16.05.2017 г., с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер на 656,95 лв., представляваща погасителни вноски по потребителски кредит № к8848/15.08.2017 г. в „Инвест“ – ООД, погасен предсрочно на 12.01.2018 г., с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 2510 лв., представляваща погасителни вноски по потребителски кредит № к9465/12.03.2018 г. в „Инвест“ – ООД, погасен предсрочно на 10.01.2019 г., с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 1185 лв., представляваща погасителни вноски по потребителски кредит № 761451/15.11.2016 г. в „Кредисимо“ – ЕАД, погасен предсрочно на 17.07.2017 г., с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 1410 лв., представляваща погасителни вноски по потребителски кредит № 908492/17.07.2017 г. в „Кредисимо“ – ЕАД, погасен предсрочно на 26.02.2018 г., с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 2728,09 лв., представляваща погасителни вноски по потребителски кредит № 1034419/26.02.2018 г. в „Кредисимо“ – ЕАД, погасен предсрочно на 31.07.2018 г., с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 18 370,70 лв., представляваща захранвания в брой към „Бенчмарк Финанс“ – АД, по банкова карта „Бенчмарк“ с № 535593******7115 в „Пейнетикс“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 10 658 лв., представляваща печалба от търговия с финансови инструменти, получена в резултат на вложения на средства с неустановен законен източник по разплащателна сметка в левове с IBAN: BG42 BUIN 9561 1000 5053 80, открита на 11.08.2015 г. в „Алианц Банк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 33 232,45 лв., представляваща печалба от търговия с финансови инструменти, получена в резултат на вложения на средства с неустановен законен източник по картова сметка в левове по издадена ДК с IBAN: BG04 RZBB 9155 1069 5643 89, открита на 18.03.2008 г. в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

– Сумата в размер 710,65 лв., представляваща изплатени печалби от хазарт, вследствие на залози с неустановен законен източник по банкова карта „Бенчмарк“ с № 535593******7115 в „Пейнетикс“ – АД, с титуляр X.X.X..

От X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер 19 640,34 лв.:

– Сумата в размер 6500 лв., представляваща пазарната оценка към датата на отчуждаване на лек автомобил „Ауди А8 4.2 Куатро“, pег. № Т4793АК.

– Сумата в размер 13 140,34 лв., представляваща погасителни вноски по разплащателна сметка КК с IBAN: BG88 FINV 9150 1000 1481 79, открита на 1.12.2007 г. в „ПИБ“ – АД, с титуляр X.X.X..

Уведомява заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху имуществото, предмет на отнемане, в срока по чл. 225, ал. 2 от ГПК – до приключване на съдебното дирене пред първоинстанционния съд.

Насрочва делото за 19.05.2022 г. от 10 ч.

491

Окръжният съд – Пазарджик, гражданско отделение, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 553/2019 г. по описа на съда по искова молба на КПКОНПИ с вх. № 7049 от 8.08.2019 г. против: 1. X.X.X., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: гр. Септември, ул. Княз Борис I № 78; 2. X.X.X., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: гр. Септември, ул. Княз Борис I № 78; 3. „Раян газ“ – ЕООД, ЕИК 112110046, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. Княз Борис I № 78, представлявано от управителя X.X.X., ЕГН **********; 4. „Ригел 63“ – ЕООД, ЕИК 112656814, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. Сараньово № 1, вх. Б, ет. 2, представлявано от управителя X.X.X., ЕГН **********; 5. „Екотранс СВ“ – ЕООД, ЕИК 203784431, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Хан Кубрат № 2, ет. 7, ап. 28, представлявано от управителя X.X.X., ЕГН **********; 6. „М и В Транс“ – ЕООД, ЕИК 202980637, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. Христо Ботев № 57, ет. 3, ап. 10, представлявано от управителя X.X.X., ЕГН **********; 7. „Строителна техника ПЗ“ – ЕООД, ЕИК 203271020, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. Княз Борис I № 64, вх. А, представлявано от управителя X.X.X., ЕГН **********; 8. „Лео газ 80“ – ЕООД, ЕИК 202348908, със седалище и адрес на управление: с. Карабунар, област Пазарджик, ул. Двадесет и пета № 16, представлявано от управителя X.X.X., ЕГН **********; 9. „Имоти 85“ – ЕООД, ЕИК 203500062, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. Ал. Стамболийски № 9, представлявано от управителя X.X.X., ЕГН **********; 10. „Инертни материали ПЗ“ – ЕООД, ЕИК 203575620, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. Княз Борис I № 64, вх. А, представлявано от управителя X.X.X., ЕГН **********; 11. „Конструктор 2000“ – ЕООД, ЕИК 203822145, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Хан Кубрат № 2, ет. 7, ап. 28, представлявано от управителя X.X.X., ЕГН **********; 12. „Енергия СВ“ – ЕООД, ЕИК 203785330, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. Шипка № 2, представлявано от управителя X.X.X., ЕГН **********; 13. „Ойл транс ПЗ“ – ЕООД, ЕИК 204286088, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Генерал Гурко № 22, офис № 3, представлявано от управителя X.X.X., ЕГН **********; 14. „Акра зем“ – ЕООД, ЕИК 203315277, със седалище и адрес на управление: гр. Септември, ул. Г. С. Раковски № 15, представлявано от управителя X.X.X., ЕГН **********, и 15. „Ръжанков“ – ЕООД, ЕИК 202019617, със седалище и адрес на управление: с. Карабунар, област Пазарджик, ул. Двадесет и пета № 16, представлявано от управителя X.X.X., ЕГН **********, с която е предявен иск по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на 9 312 465,24 лв. от посочените ответници, а именно:

1. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 99 918,26 лв.:

– Сумата в размер на 1000 лв., получена от продажбата на дружествените дялове от капитала на „Менсъл груп“ – ЕООД, ЕИК 201226965.

– Сумата в размер на 2808 лв., внесена след 31.07.2009 г., по сметка № BG16 FINV 9150 10BG N0CN 61 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.

– Сумата в размер на 27 110,26 лв., внесена след 31.07.2009 г., по сметка с № BG84RZBB91554482224709 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД.

– Сумата от 15 000 лв., представляваща предоставен през 2012 г. заем от X.X. на ЕТ „X.X. – Менсъл“.

– Сумата от 54 000 лв., представляваща предоставен през 2017 г. заем от X.X.X. на X.X.X..

2. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 15 000 лв.:

– Сумата в размер на 15 000 лв., получена от продажбата с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 183/4.12.2012 г., том 8, рег. № 11511, н. дело № 1375/2012 г., вписан в СВ – Пазарджик, вх. рег. № 11148/4.12.2012 г. на самостоятелен обект с идентификатор № 55155.503.162.1.4, представляващ офис, с площ 47,80 кв. м, ведно с припадащите се 5,74 кв. м ид. ч. от общите части на сградата и 8,56 кв. м ид. ч. от дворното място.

3. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска в размер на 265 084,71 лв.:

– Сумата в размер на 1748,94 лв., внесена след 31.07.2009 г., по сметка с № 11738389, открита на 19.04.2006 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД.

– Сумата в размер на 261,03 лв., внесена през 2014 г., по сметка с № BG 45 FINV 91501015941717 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.

– Сумата в размер на 2878 лв., внесена след 31.07.2009 г. по сметка № BG12 FINV 9150 10BG N0CЕ 63 в „Първа инвестиционна банка“ – АД.

– Сумата в размер на 393,42 лв., внесена по сметка с № BG 06RZBB91554082224303 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД.

– Сумата в размер на 28 512,94 лв., внесена след 31.07.2009 г. по сметка с № BG47RZBB-91554482224308 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД.

– Сумата в размер на 14 900,38 лв., внесена по депозити в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД.

– Сумата в размер на 176 390 лв., внесена от X.X.X. по сметка с № BG 29 RZBB 91551080467612 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр ЕТ „X.X. – Менсъл“, ЕИК 112061460.

– Сумата от 40 000 лв., представляваща предоставен през 2016 г. заем от X.X.X. на „Вега 3“ – ЕООД.

4. На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2, чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Раян газ“ – ЕООД, ЕИК 112110046, с цена на иска в размер на 1 030 592,40 лв.:

– Сумата в размер общо на 18 650 лв., внесена след 31.07.2009 г. от X.X. по сметка с № BG98 FINV 9150 1051 4318 02 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр „Раян газ“ – ЕООД.

– Сумата в размер общо на 300 892,40 лв., внесена от X.X. по сметка с № BG13RZBB91551080467124 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр „Раян газ“ – ЕООД.

– Сумата в размер общо на 711 050 лв., внесена от X.X. по сметка с № BG39RZBB91551480467108 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр „Раян газ“ – ЕООД.

5. На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 149 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Ръжанков“ – ЕООД, ЕИК 202019617, тъй като същото е контролирано от X.X. по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“ от ДРЗПКОНПИ и имуществото е придобито с незаконни средства от Община Септември, с цена на иска в размер на 44 166 лв.:

– Поземлен имот № 000020, с начин на ползване – рибарник, намиращ се в местност Адата, с площ 95,133 дка, в землището на гр. Септември, област Пазарджик, при граници: имоти № 11414, № 11352, № 11395, № 11394, № 11398, № 011400, № 011399 и № 012670. Пазарна стойност на недвижимия имот – 44 166 лв.

6. На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 149 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Екотранс СВ“ – ЕООД, ЕИК 203784431, тъй като същото е контролирано от X.X. по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“ от ДРЗПКОНПИ и имуществото е придобито с незаконни средства от Община Септември, с цена на иска в размер на 136 000 лв.:

– Самостоятелни обекти с търговско предназначение, представляващи масивни едноетажни сгради, а именно: 1. „аптека“ със застроена площ 23,40 кв. м, 2. „цех за месопреработка“ с площ 245 кв. м и 3. „магазин за хранителни стоки“ с площ 93,05 кв. м, ведно с терена под сградите с обща площ 361,45 кв. м, представляваща 1/18 ид. части от УПИ I – „седмичен пазар“, в кв. 140 по плана на гр. Септември, при съседи на поземления имот: ул. Средна гора, ул. Сараньово, УПИ II – „за автогара и услуги“, УПИ III-1880, 1992, ведно с правото на строеж, подлежащи на отнемане в полза на държавата от „Екотранс СВ“ – ЕООД, ЕИК 203784431, тъй като същото е контролирано от X.X. по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“ от ДРЗПКОНПИ и за плащане на цената е използвано неправомерно придобито общинско имущество. Пазарната стойност на недвижимите имоти е 46 000 лв.

– Едноетажна масивна сграда с площ 99,00 кв. м, намираща се в западната част на УПИ І – „седмичен пазар“, кв. 140 по плана за регулация и застрояване на гр. Септември, с адрес: гр. Септември, ул. Сараньово № 10А, при граници: от три страни улици. Пазарна стойност на недвижимия имот – 30 000 лв.

– Едноетажна масивна сграда с площ 98,00 кв. м, намираща се в западната част на УПИ І – „седмичен пазар“, кв. 140 по плана за регулация и застрояване на гр. Септември, с адрес: гр. Септември, ул. Сараньово № 10Б, при граници: от три страни улици. Пазарна стойност на недвижимия имот – 30 000 лв.

– УПИ ХVIII – „за общ. жилищна сграда и закусвалня“, в кв. 114 по плана на гр. Септември, с площ 1997,00 кв. м; в имота има незавършена масивна сграда за жилищен блок, подлежаща на събаряне, при граници: от три страни улици, УПИ ХХVII-1599. Пазарна стойност на недвижимия имот – 30 000 лв.

7. На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 149 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Ригел 63“ – ЕООД, ЕИК 112656814, тъй като същото е контролирано от X.X. по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“ от ДРЗПКОНПИ и имуществото е придобито с незаконни средства от Община Септември, с цена на иска в размер на 90 000 лв.:

– УПИ XVIII – „музей, административна сграда, търговия и услуги“, кв. 109 по плана на гр. Септември, с площ 2700 кв. м, ведно с построената в него четириетажна масивна сграда, завършена в груб вид, с РЗП 2378,00 кв. м, подлежаща на събаряне, при граници: от две страни улици. Пазарна стойност на недвижимия имот – 42 000 лв.

– УПИ VI-2240 – „за търговия и услуги“, кв. 130, с площ 149 кв. м, с построената в него едноетажна масивна сграда с площ 106 кв. м по плана за регулация и застрояване на Община Септември, с адрес: гр. Септември, ул. Сараньово № 1Б, при граници: УПИ ХХI-2240 – „за търговия и услуги“, УПИ XVI-1674, УПИ XV-2240 и улица. Пазарна стойност на недвижимия имот – 30 000 лв.

– УПИ ХХI-2240 – „за търговия и услуги“, кв. 130, с площ 65 кв. м, с построената в него едноетажна масивна сграда с площ 55 кв. м по плана за регулация и застрояване на Община Септември, с адрес: гр. Септември, ул. Сараньово № 1А, при граници: от две страни улици, УПИ VI-2240 – „за търговия и услуги“, УПИ XVI-1674. Пазарна стойност на недвижимия имот – 18 000 лв.

8. На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 149 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Имоти 85“ – ЕООД, ЕИК 203500062, тъй като същото е контролирано от X.X. по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“ от ДРЗПКОНПИ и имуществото е придобито с незаконни средства от Община Септември, с цена на иска в размер на 85 000 лв.:

– Сграда с идентификатор 55155.22.239.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, местност Сазлъка, разположена в имот с идентификатор 55155.22.239, с площ 1637,00 кв. м, с предназначение – за търговски обект, при съседи: 55155.20.40, 55155.22.133, 55155.22.125, 55155.22.228, 55155.22.226 и 55155.22.180. Пазарна стойност на недвижимия имот – 85 000 лв.

9. На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 149 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Лео газ 80“ – ЕООД, ЕИК 202348908, тъй като същото е контролирано от X.X. по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“ от ДРЗПКОНПИ и имуществото е придобито с незаконни средства от Община Септември, с цена на иска в размер на 12 220 лв.:

– УПИ IV-967 в кв. 75 с площ 680 кв. м по плана на гр. Септември, ул. Княз Борис I № 78, при граници: улица, УПИ V-968, УПИ IX-966 и ПИ 956. Пазарна стойност на недвижимия имот – 9720 лв.

– Недвижим имот № 387007 в землището на с. Варвара, община Септември, с площ 14,966 дка, с начин на ползване – друг селскостопански терен, в местността Бунара, Х категория, при граници: имоти № 387006, № 000627. Пазарна стойност на недвижимия имот – 2500 лв.

10. На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 149 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Акра зем“ – ЕООД, ЕИК 203315277, тъй като същото е контролирано от X.X. по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“ от ДРЗПКОНПИ и имуществото е придобито с незаконни средства от Община Септември, с цена на иска в размер на 48 600 лв.:

– Имот с № 385010 в землището на с. Варвара, община Септември, с площ 21,207 дка, с начин на ползване – друг селскостопански терен, в местността Бунара, IV категория на земята, при граници: имоти № 385016, № 000395, № 000731, № 3850111. Пазарна стойност на недвижимия имот – 15 000 лв.

– Имот с № 387005 в землището на с. Варвара, община Септември, с площ 41,510 дка, с начин на ползване – друг селскостопански терен, в местността Бунара, Х категория на земята, при граници: имоти № 387003, № 000731, № 387006, № 000396, № 000627, № 315001, № 315002. Пазарна стойност на недвижимия имот – 20 000 лв.

– Имот с № 387006 в землището на с. Варвара, община Септември, с площ 14,225 дка, с начин на ползване – друг селскостопански терен, в местността Бунара, Х категория на земята, при граници: имоти № 387007, № 000627, № 000395, № 000396, № 000731, № 387005. Пазарна стойност на недвижимия имот – 7000 лв.

– Имот № 013792, намиращ се в землището на с. Ветрен, община Септември, местност Байлови градини, с площ на имота 10,516 дка, с начин на ползване: нива, категория VI, при граници: имоти № 013672, № 013671, № 013758, № 013652. Пазарна стойност на недвижимия имот – 6600 лв.

11. На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Ригел 63“ – ЕООД, ЕИК 112656814, тъй като същото е контролирано от X.X. по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“ от ДРЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на 2 371 976,09 лв.:

– Сумата в размер на 1 772 517,22 лв., представляваща разлика между получената от „Ригел 63“ – ЕООД, сума в размер на 1 933 017,22 лв. и сумата в размер на 160 500 лв., послужила за придобиване на недвижими имоти, която сума е незаконно придобито от Община Септември имущество.

– Сумата в размер на 599 458,87 лв., представляваща разлика между получената от „Ригел 63“ – ЕООД, сума в размер на 643 393,27 лв. и сумата в размер на 43 934,40 лв., послужила за придобиване на недвижим имот, която сума е незаконно придобито от Община Септември имущество.

12. На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Екотранс СВ“ – ЕООД, ЕИК 203784431, тъй като същото е контролирано от X.X. по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“ от ДРЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на 2 387 801,14 лв.:

– Сумата в размер на 771 292,54 лв., представляваща незаконно придобито имущество от Община Септември, получена по сметка № BG94BUIN95611000562547, открита в „Алианц Банк България“ – АД.

– Сумата в размер на 1 112 457,95 лв., представляваща разлика между получената от „М и В Транс“ – ЕООД, сума в размер на 1 217 957,95 лв. и сумата в размер на 105 500 лв., послужила за придобиване на недвижими имоти, която сума е незаконно придобито от Община Септември имущество.

– Сумата в размер на 504 050,65 лв., представляваща разлика между получената от „Екотранс СВ“ – ЕООД, сума в размер на 513 770,65 лв. и сумата в размер на 9720 лв., послужила за придобиване на недвижим имот, която сума е незаконно придобито от Община Септември имущество.

13. На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Строителна техника ПЗ“ – ЕООД, ЕИК 203271020, тъй като същото е контролирано от X.X. по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“ от ДРЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на 883 074,57 лв.:

– Сумата в размер на 190 447,46 лв., представляваща разлика между получената от „Строителна техника ПЗ“ – ЕООД, сума в размер на 231 927,21 лв. и сумата в размер на 41 479,75 лв., послужила за придобиване на недвижим имот, която сума е незаконно придобито от Община Септември имущество.

– Сумата в размер на 692 627,11 лв., представляваща незаконно придобито имущество от Община Септември, получена по сметка с № BG25IORT60911000201600 на дружеството, открита в „Инвестбанк“ – АД.

14. На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Лео газ 80“ – ЕООД, ЕИК 202348908, тъй като същото е контролирано от X.X. по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“ от ДРЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на 172 561,87 лв.:

– Сумата в размер на 172 561,87 лв., представляваща разлика между получената от „Лео газ 80“ – ЕООД, сума в размер на 180 216 лв. и сумата в размер на 7654,13 лв., послужила за придобиване на недвижим имот, която сума е незаконно придобито от Община Септември имущество.

15. На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Имоти 85“ – ЕООД, ЕИК 203500062, тъй като същото е контролирано от X.X. по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“ от ДРЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на 255 885,90 лв.:

– Сумата в размер на 255 885,90 лв., представляваща незаконно придобито имущество от Община Септември, получена по сметка № BG78RZBB91551006508789 на дружеството, открита в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД.

16. На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Инертни материали ПЗ“ – ЕООД, ЕИК 203575620, тъй като същото е контролирано от X.X. по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“ от ДРЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на 251 087,35 лв.:

– Сумата в размер на 251 087,35 лв., представляваща разлика между получената от „Инертни материали ПЗ“ – ЕООД, сума в размер на 286 587,35 лв. и сумата в размер на 35 500 лв., послужила за придобиване на недвижим имот, която сума е незаконно придобито от Община Септември имущество.

17. На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Конструктор 2000“ – ЕООД, ЕИК 203822145, тъй като същото е контролирано от X.X. по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“ от ДРЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на 39 930,30 лв.:

– Сумата в размер на 39 930,30 лв., представляваща незаконно придобито имущество от Община Септември, получена по сметка с № BG 52 RZBB 9155 1006 7325 51 на дружеството, открита в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД.

18. На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „М и В Транс“ – ЕООД, ЕИК 202980637, тъй като същото е контролирано от X.X. по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“ от ДРЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на 324 476,67 лв.:

– Сумата в размер на 324 476,67 лв., представляваща незаконно придобито имущество от Община Септември, получена по сметка с № BG48IORT60911000187800 на дружеството, открита в „Инвестбанк“ – АД.

19. На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Енергия СВ“ – ЕООД, ЕИК 203785330, тъй като същото е контролирано от X.X. по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“ от ДРЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на 750 828,78 лв.:

– Сумата в размер на 750 828,78 лв., представляваща разлика между получената от „Енергия СВ“ – ЕООД, сума в размер на 768 768,78 лв. и сумата в размер на 17 940 лв., послужила за придобиване на недвижими имоти, която сума е незаконно придобито от Община Септември имущество.

20. На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Ойл транс ПЗ“ – ЕООД, ЕИК 204286088, тъй като същото е контролирано от X.X. по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“ от ДРЗПКОНПИ, с цена на иска в размер на 48 261,20 лв.:

– Сумата в размер на 48 261,20 лв., представляваща незаконно придобито имущество от Община Септември, получена по сметка с № BG42RZBB91551007522117 на дружеството, открита в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД.

Делото е насрочено за първо съдебно заседание, което ще се проведе на 9.05.2022 г. от 9,30 ч. в Окръжния съд – Пазарджик, Съдебна палата, ул. Хан Крум № 3.

Всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото, чието отнемане се иска, в срок до датата на първото открито съдебно заседание.

546

Окръжният съд – Пловдив, гражданско исково отделение, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 2551/2021 г. по описа на съда, ІІ гр. състав, по искова молба на КПКОНПИ с вх. № 11515 от 5.10.2021 г. против Н.В.Т., ЕГН ***, от с. ***, общ. ***, обл. ***, ул. ***, с която е предявен иск по чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ, и Решение № 2693 от 29.09.2021 г. на КПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 136 655,32 лв., както следва:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.505.111.5.18 в Пловдив по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-16-1398 от 4.11.2009 г. на началника на СГКК – Пловдив, с адрес на имота: Пловдив, ул. Дунав № 5, ет. 3, ап. Е-5; самостоятелният обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.505.111 – предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1, посочена в документа площ – 64,17 кв. м, ведно с прилежащите части: 1,75 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 12,53 кв. м; ниво 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.505.111.5.17, 56784.505.111.5.19, под обекта – 56784.505.111.5.11, над обекта – 56784.505.111.5.25.

Делото е насрочено за първо съдебно заседание, което ще се проведе на 18.04.2022 г. от 9 ч. в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна палата, бул. Шести септември № 167.

Указва на всички заинтересовани лица, че могат да предявят претенциите си върху процесното имущество чрез предявяване на иск в срок един месец преди датата на първото съдебно заседание, както и самата дата и часа на насроченото първо съдебно заседание, което ще се проведе на 18.04.2022 г. от 9 ч. в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна палата, бул. Шести септември № 167.

416

Силистренският окръжен съд обявява, че на 28.07.2020 г. е образувано гр. д. № 293/2020 г. по описа на СсОС по предявена искова молба от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя X.X.X. и адрес за призоваване: Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, срещу X.X.X. с ЕГН ********** и Сали Али Ибрям с ЕГН **********, двамата с постоянен и настоящ адрес: с. Средище, ул. Теменуга № 1, община Кайнарджа, област Силистра, с правно основание по чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 97 714,28 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Сали Али Ибрям с ЕГН ********** в размер 4500 лв.:

– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „80“, рег. № СС 4247 СС, тъмнозелен металик, рама № WAUZZZ8CZPA114856, двигател № 1Z042058.

Пазарна стойност към настоящия момент – 1500 лв.

– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“, рег. № СС 75 05 СК, тъмносин, рама № WF0FXXGBVFSD34454, двигател № 4GCSD34454, собственост на Сали Али Ибрям с ЕГН **********.

Пазарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с ЕГН ********** в размер 41 464,28 лв.:

– Сума общо в размер 41 464,28 лв., представляваща получени парични преводи от чужбина от трети лица, непреобразувани в друго имущество.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Сали Али Ибрям с ЕГН ********** в размер 51 750 лв.:

– Сума в размер 250 лв., представляваща постъпили по спестовен влог по сметка с IBAN № BG 71 BPBI 7115 4056 1729 015 в левове в „Юробанк България“ – АД, средства, нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.

– Сума в размер 3000 лв., представляваща постъпили по разплащателна сметка № 13840445 в ловове в „Банка ДСК“ – ЕАД, средства, нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.

– Сума в размер 28 500 лв., представляваща постъпили по спестовен влог № 13393835 в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, средства, нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.

– Сума в размер 17 604 лв., представляваща постъпили по срочен депозит № 23044395 в „Банка ДСК“ – ЕАД, средства, нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.

– Сума в размер 502 лв., представляваща постъпили по срочен депозит № 23302206 в „Банка ДСК“ – ЕАД, средства, нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.

– Сума в размер 1894 лв., представляваща постъпили по срочен депозит № 23385959 в „Банка ДСК“ – ЕАД, средства, нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 31.05.2022 г. от 14 ч.

В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото предмет на отнемане в този процес, могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Силистренския окръжен съд по делото.

448

Силистренският окръжен съд обявява, че на 30.10.2018 г. е образувано гр. д. № 242/2018 г. по описа на СсОС по предявено от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество искане с правно основание по чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ срещу X.X.X., ЕГН **********, постоянен и настоящ адрес: с. Малък Поровец, община Исперих, област Разград, ул. Пирин № 8, с правно основание по чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 255 454,63 лв., с правно основание по чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ, както следва:

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от X.X.X., ЕГН **********:

Недвижим поземлен имот с начин на трайно предназначение – урбанизирана, и начин на трайно ползване – ниско застрояване (10 м), намиращ се в чертите на с. Малък Поровец, ул. Пирин № 8, община Исперих, област Разград, за който е отреден поземлен имот № 46913.120.112, с площ по кадастралната карта 1177 кв. м, ведно с построената в имота: сграда 46913.120.112.2 със застроена площ 23 кв. м, бр. етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, при граници и съседи: имот № 46913.120.111, имот № 46913.5.2, имот № 46913.5.3, имот № 46913.120.113 и имот № 46913.120.602.

Пазарната стойност към настоящия момент е в размер 9000 лв.

Недвижими поземлени имоти с основно предназначение – земеделска територия – за обработваема земя:

Поземлен имот с идентификационен № 24030.12.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово, община Дулово, област Силистра, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване: нива, с площ 49 999 кв. м, с адрес на ПИ: местност Аджи кирез, стар идентификатор: 24030.12.15, номер по предходен план: 012015, при съседи: 24030.12.31, 24030.12.37, 24030.12.27, 24030.12.22.

Поземлен имот с начин на трайно ползване – нива, с площ 24,999 дка, от които 14,999 дка – седма категория, 5 дка – пета категория, и 5 дка – трета категория, в местността Мандра, имот № 023017 по плана за земеразделяне в землището на с. Чернолик, ЕКАТТЕ 81150, община Дулово, област Силистра, при граници: имоти с № 023016, 023028, 023018, 023045, 023046, 023011.

Поземлен имот с начин на трайно ползване – нива, с площ 7,998 дка, от които 0,500 дка – пета категория, и 7,498 дка – трета категория, в местността Коджа екинлик, имот № 026058 по плана за земеразделяне в землището на с. Чернолик, ЕКАТТЕ 81150, община Дулово, област Силистра, при граници: имоти с № 026059, 026060, 026076, 026078.

Поземлен имот с начин на трайно ползване – нива, с площ 12 дка, четвърта категория, в местността Летище, имот № 007058, образуван от имот № 007004 по плана за земеразделяне в землището на с. Чернолик, ЕКАТТЕ 81150, община Дулово, област Силистра, при граници: имоти с № 007057, 007056, 007003, 000032.

Поземлен имот с начин на трайно ползване – нива, с площ 3 дка, четвърта категория, в местността Летище, имот № 007056, образуван от имот № 007004 по плана за земеразделяне в землището на с. Чернолик, ЕКАТТЕ 81150, община Дулово, област Силистра, при граници: имоти с № 007055, 007005, 007057, 007058, 007003, при наличие на право на преминаване за имот № 007055.

Пазарната стойност към настоящия момент е в размер 44 500 лв.

Недвижим поземлен имот с основно предназначение – земеделска територия – за обработваема земя: поземлен имот с начин на трайно ползване – нива, с площ 39,246 дка – трета категория, в местността Малък алчик, имот № 038052 по плана за земеразделяне в землището на с. Грънчарово, ЕКАТТЕ 18018, община Дулово, област Силистра, при граници: имоти с № 038053, 038012, 038034, 038035, 038036, 038046, 000805.

Пазарната стойност към настоящия момент е в размер 29 600 лв.

Сумата в размер 875 лв., представляваща равностойността на 25 дяла от капитала на „Шанс Груп – 3“ – ООД, ЕИК 200643315, търговския регистър на 12.03.2009 г., със седалище и адрес на управление: гр. Исперих, ул. Лудогорие № 48.

Сумата в размер 1125 лв., представляваща вноски по банкова сметка в левове № BG 72 PRCB 92301009807510 в „ПроКредит Банк“ – ЕАД, от титуляря в периода 2008 г. – 2009 г., с титуляр X.X.X..

Сумата в размер общо 885 лв., представляваща вноски по сметка от трети лица в периода 18.12.2008 г. – 2009 г. по банкова сметка в левове № ВG 72 PRCB 92301009807510 в „ПроКредит Банк“ – ЕАД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер 863,67 лв., представляваща вноски по сметка от титуляря по разплащателна сметка в левове № BG 30 ВРВI 79491069075003 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер общо 15 829,79 лв., представляваща вноски по сметката в периода 13.11.2008 – 2015 г. от проверяваното лице по разплащателна сметка в левове № BG 93 UBBS 80021023506112 в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер общо 21 943,77 лв., представляваща вноски по сметката в периода 2009 г. – 2015 г. от трети лица по разплащателна сметка в левове № BG 93 UBBS 80021023506112 в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер 44 022,40 лв., представляваща вноски по сметката от титуляря в банкова сметка в левове № BG 90 UNCR 70001516936442 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X..

Сумата в размер 83 810 лв., представляваща вноски по сметката от титуляря по погасителна сметка за кредитна карта в левове № ВG 38 UNCR 7000 1517526653 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

Сумата в размер 3000 лв., представляваща стойността на отчуждените дружествени дялове от капитала на „Мега Шанс Груп“ – ООД, ЕИК 200614477.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 10.05.2022 г. от 14 ч.

В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в този процес, могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Силистренския окръжен съд по делото.

447

Силистренският окръжен съд обявява, че на 13.07.2021 г. е образувано гр.д. № 210/2021 г. по описа на СсОС по предявена искова молба от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя X.X.X. и адрес за призоваване: гр. Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, срещу X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, двамата с постоянен и настоящ адрес: област Силистра, община Главиница, с. Богданица, ул. Пирин № 19, с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 151 212,57 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 10 000 лв.:

Недвижим имот, намиращ се в с. Богданица, община Главиница, област Силистра, ул. Пирин № 19, а именно: дворно място с площ 900 кв. м, представляващо урегулиран поземлен имот УПИ № 111-171 в кв. 17 по регулационния и кадастралния план на с. Богданица, заедно с построената в него полумасивна жилищна сграда със застроена площ 71 кв. м, при съседи за дворното място по скица: улица, УПИ № І-171, УПИ X-199, УПИ IX-199, УПИ VIIІ-199 и УПИ IV – общ. Пазарна стойност към настоящия момент – 10 000 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 500 лв.:

Лек автомобил марка „Ленд Ровер“, модел „Ланд Ровер“, с pег. № СС 0046 МС, рама № SALLNAAE82A364549, двигател без номер, с дата на първоначална регистрация 10.01.2002 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 500 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 2300 лв.:

Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, с pег. № СС 6615 АМ, рама № WVWZZZIHZVW035429, двигател № ААМ530660, с дата на първоначална регистрация 24.05.1996 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 800 лв.

Лек автомобил марка „Ситроен“, модел „Ксара Пикасо“, с pег. № СС 0159 АР, рама № VF7CI16FZC39066243, двигател № 6FZ10LT05039085, с дата на първоначална регистрация 5.10.2001 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 1500 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 67 542,82 лв.:

Сума в размер на 54 198,22 лв., представляваща получени и непреобразувани в друго имущество парични преводи от трети лица.

Сума в размер на 3010 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „БМВ“, модел „318 ТИ“, с pег. № СС 6728 АР, отчужден с договор от 13.12.2019 г.

Сума в размер на 10 334,60 лв., представляваща вноски през 2019 г. по разплащателна сметка № 20838414, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 70 869,75 лв.:

Сума в размер на 24 175,75 лв., представляваща вноски през 2013 г. по сметка № 20838414, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.

Сума в размер на 10 530 лв., представляваща вноски през 2014 г. по сметка № 20838414, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.

Сума общо в размер на 13 380 лв., представляваща вноски през 2015 г. по сметка № 20838414, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.

Сума общо в размер на 6170 лв., представляваща вноски през 2016 г. по сметка № 20838414, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.

Сума в размер на 9874 лв., представляваща вноски през 2017 г. по сметка № 20838414, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.

Сума в размер на 6740 лв., представляваща вноски през 2018 г. по сметка № 20838414, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 7.06.2022 г. от 11,30 ч.

В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в този процес, могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Силистренския окръжен съд по делото. Задължава Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 131463734, да внесе сумата 145 лв. за обнародването на обявата в „Държавен вестник“ в едноседмичен срок от получаване на настоящото разпореждане. Копие от разпореждането да се изпрати на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 131463734, гр. Варна.

525

Окръжният съд – Силистра, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд е образувано гр. д. № 291/2021 г. по предявено на 26.08.2021 г. мотивирано искане (искова молба) от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, представлявана от председателя X.X., за отнемане от X.X.X. от с. Бабук, община Силистра, в полза на държавата на незаконно придобито от него имущество на стойност 115 765,99 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 и 147 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска 26 775,37 лв.:

– парични средства на обща стойност 336,52 лв., иззети с протокол за претърсване и изземване от 14.08.2019 г. по ДП № 1/2020 г. по описа на ОСлО при ОП – Силистра, и съхранявани в банков сейф в „ПИБ“ – АД, клон „Силистра“, на ОП – Силистра, както следва: 1 банкнота с номинал 50 лв.; 9 банкноти с номинал 10 лв.; 1 банкнота с номинал 5 лв.; 1 банкнота с номинал 50 лв.; 4 банкноти с номинал 20 лв.; 5 банкноти с номинал 10 лв.; 1 банкнота с номинал 5 евро или 9,78 лв.; 1 банкнота с номинал 1 щатски долар с левова равностойност в размер на 1,74 лв.;

– изделия от злато на обща стойност 25 438,85 лв., определена от вещо лице, иззети с протокол за претърсване и изземване от 14.08.2019 г. и съхранявани в банков сейф в „ПИБ“ – АД, клон „Силистра“, на ОП – Силистра, както следва: дамска златна гривна с изображение „Версаче“ с камъни циркон, 14 карата и тегло 24,24 г; мъжка златна гривна „Версаче“, 14 карата и тегло 57,47 г; мъжки златен ланец, плетка „Бюджек“, 14 карата и тегло 71,14 г; дамско златно колие „Калем“, 14 карата и тегло 21,45 г; дамски златни обеци (чифт), 14 карата и тегло 3,63 г; мъжки златен пръстен с изображение „Мерцедес“, 14 карата и тегло 14,14 г.; мъжки златен ланец „Версаче“, ведно със златен кръст, 14 карата проба 585 и тегло 50,48 г; мъжки златен пръстен „Версаче“, 14 карата и тегло 6,06 г; мъжки златен пръстен, модел „Фараон“ и черен камък „Маркиз“, 14 карата и тегло 11,92 г; детска златна гривна, 14 карата и тегло 2,64 г; дамска златна гривна, 9 карата проба 375 и тегло 2,39 г; мъжки златен синджир, 14 карата и тегло 15,77 г; дамско златно синджирче с висулка „Ангелско крило“, 14 карата и тегло 1,69 г; дамска златна халка „Булгари“, 14 карата и тегло 4,60 г; дамски обеци златни, 14 карата и тегло 2,67 г; дамски златен пръстен с камък „Цирконий“, 14 карата и тегло 8,68 г; дамски златен пръстен с камък „Цирконий“, 14 карата и тегло 4,02 г; дамски златен пръстен, 14 карата и тегло 2,81 г; дамски златен пръстен, 14 карата и тегло 2,45 г; дамска златна гривна, 14 карата и тегло 19,31 г; дамски обеци златни, чифт „Версаче“, 14 карата и тегло 7,85 г; дамски златен пръстен със златна паричка, 22 карата в горна част, пръстен 14 карата и тегло 5,56 г; пендар – златна монета, 4 дуката с образ на Франц Йосиф със златно съдържание 23,65 проба 986 с фактическо тегло 13,25 г; дамски златен пръстен с камъни „Цирконий“, 14 карата и тегло 6,06 г; висулка златна с изображение на Исус Христос, 18 карата и тегло 3,58 г; дамски обеци златни, чифт „Версаче“, 14 карата и тегло 6,76 г;

– лек автомобил, марка „Ауди“, модел „80“, бежов, рег. № СС 16 38 МС, рама № WAUZZZ89ZKA257706, двигател № РМ069500, дата на първоначална регистрация 23.05.1989 г.; пазарна стойност на МПС към настоящия момент: 1000 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска 14 000 лв.:

– 2720/2770 идеални части от поземлен имот, намиращ се в с. Бабук, община Силистра, област Силистра, а именно: дворно място, цялото с площ 2770 кв. м по нот. акт, а съгласно скица № 314/12.05.2016 г., издадена от Община Силистра – с площ 3081,04 кв. м, намиращо се в с. Бабук, община Силистра, област Силистра, съставляващо поземлен имот № 623, за който е отреден парцел VIII от кв. 64, идентичен с поземлен имот № 138 по регулационния план на селото, при граници: улица, имот № 134 – парцел IX, имот № 622 – парцел III, и имот № 139 – парцел IV; пазарна стойност към настоящия момент: 14 000 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска 10 457,66 лв.:

– сумата в размер 4500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „318 И“, светлосив металик, рег. № СС 42 53 МС, рама № WBAAL31030AY42690 и двигател № – без номер, дата на първоначална регистрация 13.06.2001 г., отчужден с договор от 20.08.2019 г.;

– сумата в общ размер 5957,66 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта през 2019 г. по разплащателна сметка в левове с IBAN № BG 54 FINV 9150 1015 7590 98 в левове, открита на 12.12.2018 г., активна, в „ПИБ“ – АД, с титуляр X.X.X..

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска 64 532,96 лв.:

– сумата в общ размер 64 532,96 лв., представляваща непреобразувани парични преводи от трети лица чрез системи за бързи разплащания.

Производството по делото е насрочено за разглеждане в първо открито съдебно заседание на 26.04.2022 г. от 11 ч. в Окръжния съд – Силистра. В двумесечен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица могат да предявят своите претенции върху имуществото.

563

Силистренският окръжен съд на основание чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд е образувано гр. д. № 139/2021 г. по предявено на 10.05.2021 г. мотивирано искане (искова молба) от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, представлявана от председателя X.X., за отнемане от X.X.X. от Силистра и „Чачо 1“ – ЕООД, ЕИК 203197722, със седалище и адрес на управление: Силистра, ул. Тунджа № 18, с цена на иска в размер 119 249 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с цена на иска 55 200 лв., в т. ч.:

– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „80“, рег. № СС7031СК, дата на първоначална регистрация 1.10.1993 г., рама номер: WAUZZZ8CZRA044295, двигател: NG153111. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 900 лв.

– Товарен автомобил марка „Форд“, модел „Транзит 190“, рег. № СС8616СК, дата на първоначална регистрация 27.05.1996 г.“, рама номер: WF0BXXGBVBTA79796, двигател: 4ЕВТА79796. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 2500 лв.

– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № СС9253СК, дата на първоначална регистрация 24.08.2001 г., рама № W0L0TGF4815305575, двигател: Y17DT0253315. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 1300 лв.

– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Скорпио“, рег. № СС9461СК, дата на първоначална регистрация 17.02.1998 г., рама номер: WF0NXXGAGNVE46369, двигател: без номер. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 850 лв.

– Лек автомобил марка „Рено“, модел „Меган“, рег. № СС9712СК, дата на първоначална регистрация 14.01.1998 г., рама номер: VF1JA0F0517430868, двигател: K7MA702DE36107. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 800 лв.

– Товарен автомобил марка „Ивеко“, модел „35 Е“, рег. № СС0262РВ, дата на първоначална регистрация 25.06.1997 г., рама номер: ZCFC3570105142630, двигател: 8140232415353. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 3000 лв.

– Лек автомобил марка „Мицубиши“, модел „Галант“, рег. № СС0436РВ, дата на първоначална регистрация 11.12.1998 г., рама номер: JMBSNEA2AVZ004960, двигател: 4G63UD5695. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 1800 лв.

– Товарен автомобил марка „Фолксваген“, модел „Транспортер“, рег. № СС0703РВ, дата на първоначална регистрация 28.09.1999 г., рама номер: WV1ZZZ70ZXX066877, двигател: AJA041506. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 5000 лв.

– Лек автомобил марка „Рено“, модел „Меган“, рег. № СС2194РВ, дата на първоначална регистрация 30.04.1997 г., рама номер: VF1JA0KO516334491, двигател: F8Q3786C001164. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 750 лв.

– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № СС2653РВ, дата на първоначална регистрация 6.05.1999 г., рама номер: W0L0TGF35X2216919, двигател: X20DTL17376451. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 1500 лв.

– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № СС2938РВ, дата на първоначална регистрация 22.03.1993 г., рама номер: W0L000059P5144639, двигател: C14SE02U78513. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 700 лв.

– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Ескорд“, рег. № СС2909РВ, дата на първоначална регистрация 27.08.1999 г., рама номер: WF0AXXBBAAXY73971, двигател: RFSXY73971. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 850 лв.

– Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „МЛ 270 ЦДИ“, рег. № СС3658РВ, дата на първоначална регистрация 1.01.2000 г., рама номер: WDC1631131X723697, двигател: 61296330034647. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 4300 лв.

– Лек автомобил марка „Алфа Ромео“, модел „147 1.9 ЖТД“, рег. № СС3750РВ, дата на първоначална регистрация 29.08.2003 г., рама номер: ZAR93700003188519, двигател: без номер. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 2000 лв.

– Лек автомобил марка „БМВ“, модел „745 И“, рег. № СС3866РВ, дата на първоначална регистрация 6.12.2001 г., рама номер: WBAGL61010DM52133, двигател: 212639N62B44A. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 5000 лв.

– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Галакси“, рег. № СС4335РВ, дата на първоначална регистрация 24.03.1997 г., рама номер: WF0GXXPSWGTT73435, двигател: ТТ73435. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 1700 лв.

– Товарен автомобил марка „Форд“, модел „Транзит 190“, рег. № СС4345РВ, дата на първоначална регистрация 22.05.1998 г., рама номер: WF0AXXBDVAWY24285, двигател: 4НВ00436. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 2200 лв.

– Лек автомобил марка „Рено“, модел „Лагуна“, рег. № СС4357РВ, дата на първоначална регистрация 19.03.2002 г., рама номер: VF1BG0G0626554008, двигател: F9QC750C139606. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 1800 лв.

– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 6 Куатро“, рег. № СС4394РВ, дата на първоначална регистрация 27.02.1999 г., рама номер: WAUZZZ4BZXN085676, двигател: APR003315. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 2800 лв.

– Лек автомобил марка „Сеат“, модел „Ибиза“, рег. № СС4327РВ, дата на първоначална регистрация 29.06.2000 г., рама номер: VSSZZZ6KZYR162256, двигател: ASV015181. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 1300 лв.

– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № СС4312РВ, дата на първоначална регистрация 3.08.1999 г., рама номер: W0L0TGF3 5X2255787, двигател: X20DTL17405466. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 1000 лв.

– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Мондео“, рег. № СС4522РВ, дата на първоначална регистрация 9.03.2001 г., рама номер: WF0WXXGBB W1J87613, двигател: 1J87613. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 1300 лв.

– Лек автомобил марка „Фиат“, модел „Улисе“, рег. № СС4768РВ, дата на първоначална регистрация 5.09.2000 г., рама номер: ZFA22000012665263, двигател: RHZ10DYAN4027198. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 1700 лв,

– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 6 Авант Куатро“, рег. № СС4843РВ, дата на първоначална регистрация 7.03.2000 г., рама номер: WAUZZZ4BZYN086877, двигател: АКЕ006375. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 2500 лв.

– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А6 Авант Куатро“, рег. № СС5216РВ, дата на първоначална регистрация 19.02.2001 г., рама номер: WAUZZZ4BZ1 N105575, двигател: АКЕ051367. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 2700 лв.

– Лек автомобил марка „Фиат“, модел „Темпра“, рег. № СС5153РВ, дата на първоначална регистрация 26.01.1994 г., рама номер: ZFA15900007491309, двигател: 1313526. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 650 лв.

– Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „МЛ 270 ЦЦИ“, рег. № СС2985МС, дата на първоначална регистрация 25.10.2002 г., рама номер: WDC1631131A377083, двигател: без номер. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 4300 лв.

На основание чл. 142, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с ЕГН ********** с цена на иска 800 лв., в т.ч.:

– Сумата в размер 800 лв., представляваща пазарна стойност на автомобила към датата на предявяване на иска за отнемане на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № СС1517РВ, дата на първоначална регистрация 23.03.1995 г., рама номер: WVWZZZ1HZSW380661, двигател: 1Y457472.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. с ЕГН **********, с цена на иска 17 249 лв., в т. ч.:

– Сумата в размер 3300 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № СС9897СВ, дата на първоначална регистрация 22.07.1998 г., рама номер: WVWZZZ1JZXB034434, двигател: AKL136132.

– Сумата в размер 1500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“, рег. № СС0112СК, дата на първоначална регистрация 25.06.1997 г., рама номер: WAUZZZ8DZVA246820, двигател: AFN282174.

– Сумата в размер 3900 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, рег. № СС4379СК, дата на първоначална регистрация 1.10.2003 г., рама номер: WVWZZZ3BZ4E033968, двигател: AWX365333.

– Сумата в размер 1800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц 180“, pег. № СС9827СК, дата на първоначална регистрация 5.07.1994 г., рама номер: WDB2020181A150399, двигател: 11192010080400Е98.

– Сумата в размер 1500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Рено“, модел „Меган Купе“, рег. № СС9833СК, дата на първоначална регистрация 15.04.1996 г., рама номер: VF1DA0H0514296502, двигател: F7RD710C001636.

– Сумата в размер 1000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № СС4822РВ, дата на първоначална регистрация 21.02.1996 г., рама номер: W0L000051T8151653, двигател: X17DTL14145485.

– Сумата в размер 1500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“, рег. № СС5003РВ, дата на първоначална регистрация 11.11.1997 г., рама номер: WAUZZZ8DZWA064591, двигател: AHU252776.

– Сумата в размер 2300 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „А 170 ЦДИ“, рег. № СС5325РВ, дата на първоначална регистрация 25.03.2002 г., рама номер WDB1681091J768116, двигател: 66894230251353.

– Сумата в размер 218 лв., представляваща погасителни вноски по паричен кредит, отпуснат от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ съгласно Договор № CASH-04438515, с дата на усвояване 9.08.2010 г., с титуляр X.X.X. с ЕГН **********.

– Сумата в размер 231 лв., представляваща погасителни вноски по паричен кредит, отпуснат от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ съгласно Договор № CASH-04611729, с дата на усвояване 9.02.2012 г., с титуляр X.X.X. с ЕГН **********.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Чачо 1“ – ЕООД, с ЕИК 203197722, с цена на иска 39 200 лв., в т. ч.:

– Лек автомобил марка „Алфа“, модел „Ромео 166“, рег. № СС4363АМ, дата на първоначална регистрация 24.01.2001 г., рама номер: ZAR93600000060966, двигател: 839А6000230394. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 1300 лв.

– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“, рег. № СС5549АМ, дата на първоначална регистрация 3.01.2004 г., рама номер: WAUZZZ8E74A158222, двигател: AVF518220. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 3200 лв.

– Лек автомобил марка „Ленд Ровер“, модел „Фриландер“, рег. № СС5008АМ, дата на първоначална регистрация 26.11.1998 г., рама номер: SALLNABB7WA628124, двигател: 18N10315. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 2500 лв.

– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4 Авант“, рег. № СС9433АМ, дата на първоначална регистрация 15.03.2004 г., рама номер: WAUZZZ8E54A207918, двигател: BDG015888. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 3200 лв.

– Лек автомобил марка „БМВ“, модел „Хб х Драйв 35 И“, рег. № СС0221АР, дата на първоначална регистрация 22.06.2009 г., рама номер: WB AFG41090L198374, двигател: N54B30A059477001. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 24 000 лв.

– Товарен автомобил марка „Нисан“, модел „Интерстар“, рег. № СС0453АР, дата на първоначална регистрация 27.01.2005 г., рама номер: VNVF3CSM6UB003372, двигател: ZD3A202Z008890. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 5000 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2, чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Чачо 1“ – ЕООД, с ЕИК 203197722, с цена на иска 6800 лв., в т. ч:

– Сумата в размер 4500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Форд“, модел „Мондео“, рег. № СС6967АМ, дата на първоначална регистрация 8.02.2005 г., рама номер: WF05XXGBB55J37810, двигател: HJBB5J37810.

– Сумата в размер 2300 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“, рег. № СС1874АН, дата на първоначална регистрация 15.10.2002 г., рама номер: W0L0TGF7532042424, двигател: Y22DTR17D77334.

Производството по делото е насрочено за разглеждане в първо открито съдебно заседание на 10.05.2022 г. от 11 ч. в Окръжния съд – Силистра. В двумесечен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица могат да предявят своите претенции върху имуществото.

562

Окръжният съд – Силистра, обявява, че на 22.06.2021 г. е образувано гр. д. № 186/2021 г. по описа на СсОС по предявена искова молба от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя X.X.X. и адрес за призоваване: Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, срещу X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: област Силистра, гр. Дулово, ул. Осми март № 8, и настоящ адрес: област Хасково, Свиленград, ул. Граничар № 1А, с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 211 133,01 лв., както следва:

От X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 8300 лв., в това число:

– мотопед, марка „Рия ри“, модел „50 КТ 12Д“, рег. № СС0996Р, рама: LEHTCB12X8R041364, двигател: 1P39QMB80350364, дата на първа регистрация 8.08.2011 г., регистриран на името на X.X.X.; пазарна стойност към настоящия момент – 300 лв.;

– лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, рег. № CC7084СК, рама: W0L0TGF48X2161201, двигател: X17DTL14373216, дата на първа регистрация 16.03.1999 г., регистриран на името на X.X.X.; пазарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.;

– лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 320 ЦДИ“, рег. № СС9224АМ, рама: WDB2200251A362192, двигател: 64896030021261, дата на първа регистрация 15.04.2003 г., регистриран на името на X.X.X.; пазарна стойност към настоящия момент – 5000 лв.;

– лек автомобил, марка „Пежо“, модел „307“, рег. № СС1537АР, рама: VF33HRFNF83463964, двигател: RFN10LH1 MІ 002239, дата на първа регистрация 18.03.2004 г., регистриран на името на X.X.X.; пазарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 8400 лв., в това число:

– сумата в размер на 8400 лв., представляващи вноски от Гюлнар Февзи Сали по спестовна сметка в левове BG 27 BPBI 7115 40 55918001 в „Юробанк България“ – АД.

От X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 156 797,54 лв., в това число:

– сумата в размер на 80 000 лв., представляваща пазарната стойност към дата на отчуждаване на недвижим имот, намиращ се в гр. Дулово, ул. Славянска № 44;

– сумата в размер на 1000 лв., представляваща пазарната стойност към дата на отчуждаване на лек автомобил „Опел „Зафира“, рег. № СС9774СК;

– сумата в размер на 6000 лв., представляваща пазарната стойност към дата на отчуждаване на лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег. № СС9661АМ;

– сумата в размер на 69 797,54 лв., представляваща получени и непреобразувани в друго имущество парични преводи от трети лица с неустановен произход чрез системата за бързо разплащане Western Union и „Изипей“ – АД.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 37 635,47 лв., в това число:

– сумата в размер на 80 лв., представляващи вноска от Мюрсел Сали Сали по разплащателна сметка в евро BG57FJNV91501015356009 в „ПИБ“ – АД;

– сумата в размер на 5200 лв., представляващи вноски от Мюрсел Сали Сали по разплащателна сметка в левове BG 07 BPBI 7115 10 55962501 в „Юробанк България“ – АД;

– сумата в размер на 9000 лв., представляващи вноска от Мюрсел Сали Сали по спестовна сметка в левове BG 66 ВРВI 7115 40 55962501 в „Юробанк България“ – АД;

– сумата в размер на 23 355,47 лв., представляващи погасителни вноски по кредити от Мюрсел Сали Сали към „БНБ Париба Пърсънъл Файненс С.А.“ – ЕАД.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 7.06.2022 г. от 11 ч. В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в този процес, могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Силистренския окръжен съд по делото.

547

Окръжният съд – Силистра, обявява, че на 22.07.2020 г. е образувано гр. д. № 281/2020 г. по описа на СсОС по предявена искова молба от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя X.X.X. и адрес за призоваване: Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, срещу X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, двамата с постоянен и настоящ адрес: Дулово, община Дулово, област Силистра, ул. Трета № 3, с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 414 337,95 лв., както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 102 000 лв., в това число:

– Недвижим имот, намиращ се в гр. Дулово, община Дулово, област Силистра, ул. Ропотамо № 10, а именно: двуетажна сграда с предназначение: друг вид сграда за обитаване (преустроена жилищна сграда в обособени стаи за гости), със застроена площ 106 кв. м, с ид. № 24030.501.1968.1, състояща се от: самостоятелен обект в сграда с ид. № 24030.501.1968.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово, община Дулово, област Силистра, одобрени със Заповед № РД-18-51 от 31.08.2007 г. на изп.д. на АГКК, последно изменена със Заповед № КД-14-19-237 от 22.08.2012 г. на началника на СГКК – Силистра, с площ 29 кв. м, с адрес: гр. Дулово, п.к. 7650, ул. Ропотамо № 10, ет. 1, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 24030.501.1968.1.2; под обекта: няма; над обекта: 24030.501.1968.1.3; самостоятелен обект в сграда с ид. № 24030.501.1968.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово, община Дулово, област Силистра, одобрени със Заповед № РД-18-51 от 31.08.2007 г. на изп.д. на АГКК, последно изменена със Заповед № КД-14-19-237 от 22.08.2012 г. на началника на СГКК – Силистра, с площ 43,40 кв. м, с адрес: гр. Дулово, п.к. 7650, ул. Ропотамо № 10, ет. 1, брой нива на обета: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 24030.501.1968.1.1; под обекта: няма; над обекта: 24030.501.1968.1.3; самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 24030.501.1968.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово, община Дулово, област Силистра, одобрени със Заповед № РД-18-51 от 31.08.2007 г. на изп.д. на АГКК, последно изменена със Заповед № КД-14-19-237 от 22.08.2012 г. на началника на СГКК – Силистра, стар идентификатор 24030.50.1968.1.4, с адрес: гр. Дулово, п.к. 7650, ул. Ропотамо № 10, ет. 2, брой нива на обекта: 2, състоящ се от: ниво 1 с площ 87,45 кв. м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 24030.501.1968.1.2 и 24030.501.1968.1.1; над обекта: няма; и ниво 2 с площ 21 кв. м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: няма; едноетажна селскостопанска сграда със застроена площ 4 кв. м, с ид. № 24030.501.1968.2 ведно с поземления имот, върху който е построена, с идентификационен № 24030.501.1968 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дулово, община Дулово, област Силистра, одобрени със Заповед № РД-18-51 от 31.08.2007 г. на изп.д. на АГКК, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), с площ 357 кв. м, адрес на поземления имот: гр. Дулово, п.к. 7650, ул. Ропотамо № 10, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 825, кв. 45, парцел 7, при съседи: 24030.501.1967, 24030.501.9174, 24030.501.3220, 24030.501.823, за сумата от 30 000 лв. Данъчната оценка на имота е 21 934,70 лв. Имотът е придобит съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот акт № 78, том VI, дело № 898, дв. вх. рег. № 1517 от 10.09.2016 г. на Службата по вписвания – Дулово. Пазарна стойност към настоящия момент – в размер на 75 000 лв.

– Товарен автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Спринтер 312Д“, рег. № СС 4734 РВ, рама: WDB9034631P657575, двигател: 602980079132, дата на първа регистрация 10.12.1996 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.

– Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 8“, рег. № СС 4343 АР, рама: WAUZZZ4H4BN008459, двигател: CDS005713, дата на първа регистрация 3.01.2011 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 25 000 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 217 072,99 лв., в това число:

– Сумата в размер на 57 041,80 лв., представляваща получени парични средства от трети лица за периода от 26.06.2010 г. до 2016 г. чрез системите Western Union и Моnеу gram от Самет Лютфи Ариф, които не са преобразувани в друго имущество.

– Сумата в размер на 800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен автомобил, марка „Форд“, модел „Транзит“, рег. № СС 7657 РВ, рама: WF0AXXGBVATY50263, двигател: TY50263, дата на първа регистрация 14.11.1996 г.

– Сумата в размер на 41 013,50 лв., представляваща вноски от лицето по спестовен влог в левове с IBAN BG69 STSA 9300 0020 7533 56 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер на 379,52 лв., представляваща начислена лихва по спестовен влог в левове с IBAN BG69 STSA 9300 0020 7533 56 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер на 44 203,27 лв., представляваща вноски от лицето по спестовен влог в левове IBAN BG51 STSA 9300 0022 3976 36 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер на 32,38 лв., представляваща начислена лихва по спестовен влог в левове IBAN BG51 STSA 9300 0022 3976 36 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер на 5167,49 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса по срочен депозит в евро с № 20225055 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер на 3,76 лв., представляваща начислена лихва по срочен депозит в евро с № 20225055 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер на 27 986,50 лв., представляваща непреобразувана част от вноска на каса по срочен депозит с № 20225026 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер на 28,91 лв., представляваща начислена лихва по срочен депозит с № 20225026 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер на 26 299,56 лв., представляваща непреобразувана част от вноска на каса по срочен депозит в левове с IBAN BG53 ВРВІ 7115 2055 5587 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер на 338,61 лв., представляваща начислена лихва по срочен депозит в левове с IBAN BG53 BPBI 7115 2055 5587 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер на 4022,08 лв., представляваща непреобразувана част от вноска на каса по срочен депозит в левове с IBAN BG26 ВРВІ 7115 2055 5587 02 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер на 65,11 лв., представляваща начислена лихва по срочен депозит в левове с IBAN BG26 BPBI 7115 2055 5587 02 в „Юробанк Бьлгария“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер на 7190,81 лв., представляваща вноска на каса по срочен депозит в евро с IBAN BG08 ВРВІ 7115 2455 5587 02 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер на 2499,69 лв., представляваща погасителна вноска по кредит по разплащателна сметка в евро с IBAN BG30 FINV 9150 1004 1914 07 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1, чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 11 340 лв., в това число:

– Сумата в размер на 300 лв., представляваща стойността на автомобила при разкомплектоване на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е 300 Д“, рег. № СС 8684 СК, рама: WDB2100201A015036, двигател: 60691202000767, дата на първа регистрация 18.09.1995 г.

– Сумата в размер на 40 лв., представляваща непреобразувана част от пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „Х5“, рег. № СС 3559 РВ, рама: WBAFA71030LN18761, двигател: 24395032306D1, дата на първа регистрация 2.01.2002 г.

– Сумата в размер на 11 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „ЦЛС 320 ЦДИ“, рег. № СС 9700 АМ, рама: WDD2193221A106730, двигател: 64292040370629, дата на първа регистрация 10.09.2007 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 74 324,96 лв., в това число:

Сумата в размер на 57 399,30 лв., представляваща получени парични средства от трети лица за периода от 26.06.2010 г. до края на проверявания период чрез системите Western Union и Моnеу gram от Себад Шефкет Акиф, които не са преобразувани в друго имущество.

– Сумата в размер на 10 499 лв., представляваща вноски на каса по срочен депозит в левове с IBAN BG91 BPBI 7115 2055 7978 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер на 21,32 лв., представляваща начислена лихва по срочен депозит в левове с IBAN BG91 ВРВІ 7115 2055 7978 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

– Сумата в размер на 6405,34 лв., представляваща вноски на каса по срочен депозит в евро с IBAN BG73 BPBI 7115 2455 7978 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр X.X.X., ЕГН **********.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5, чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от X.X.X., ЕГН **********, с цена на иска 9600 лв., в това число:

– Сумата в размер на 8600 лв., представляваща непреобразувана част от пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „330 ХД“ рег. № СС 5565 МС, рама: WBAVT91050КT87081, двигател: 27106379306D3, дата на първа регистрация 26.10.2006 г.

– Сумата в размер на 1000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Файтон“, рег. № СС 0764 АМ, рама: WVWZZZ3DZ58003323, двигател: ВМК035060, дата на първа регистрация 17.01.2005 г.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 14.06.2022 г. от 11,30 ч.

В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в този процес, могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Окръжния съд – Силистра, по делото.

568

Окръжният съд – Силистра, обявява, че на 24.08.2021 г. е образувано гр. д. № 287/2021 г. по описа на СсОС по предявена от искова молба от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя X.X.X. и адрес за призоваване: Варна, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, срещу X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********, двамата с постоянен и настоящ адрес: с. Секулово, община Дулово, област Силистра, ул. 8-и март № 3, с правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 129 103,18 лв., както следва:

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 3000 лв., в т.ч.:

– Лек автомобил „Фолксваген Шаран“ с рег. № СС 4123 АН, дата на първоначална регистрация 12.06.1998 г., № на рама WVWZZZ7MZXV005814, № на двигател W472, придобит на 27.10.2016 г., с пазарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 39 060,11 лв., в т.ч.:

– Сумата в размер на 34 180,11 лв., представляваща получени суми от трети лица чрез Western Union.

– Сумата в размер на 4880 лв., представляваща получени суми от трети лица чрез ЕаsуPау.

От X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 87 043,07 лв., в т.ч.:

– Сумата в размер на 22 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижимия имот, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 78, том VIII, рег. № 5956, дело № 1294 от 27.12.2016 г. (акт № 22, том 9, дело № 1431/2016 г. на СВ – Дулово) и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 1, том IV, рег. № 3078, дело № 548 от 22.06.2018 г. (акт № 50, том 4, дело № 628/2018 г. на СВ – Дулово).

– Сумата в размер на 42 311,36 лв., представляваща получени суми от трети лица чрез Western Union.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 14.06.2022 г. от 11,30 ч. В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на отнемане в този процес, могат да встъпят в делото, като предявят съответния иск пред Окръжния съд – Силистра, по делото.

573

Шуменският окръжен съд на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 488/2020 г. по искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу: X.X.X. с постоянен и настоящ адрес: гр. Шумен, област Шумен, ул. Иван Рилски № 5, вх. 1, ет. 5, ап. 15, X.X.X. с постоянен адрес: гр. Шумен, област Шумен, ул. Иван Рилски № 5, вх. 1, ет. 5, ап. 15, и X.X.X. с постоянен и настоящ адрес: гр. Шумен, област Шумен, ул. Иван Рилски № 5, вх. 1, ет. 5, ап. 15, с което на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ, Решение № 2315 от 25.11.2020 г. и Решение № 2316 от 25.11.2020 г. на КПКОНПИ е предявено искане да бъде постановено решение за отнемане в полза на държавата на следното имущество на стойност 115 829,16 лв.:

На основание чл. 146 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. в размер 6500 лв.:

– лек автомобил марка „Тойота“, модел „Рунер“, с рег. № Н 5924 ВТ, дата на първа регистрация 29.03.1995 г., рама № JT111LND909013743, двигател № 2L3778340, придобит с договор от пазарна стойност към настоящия момент – 5500 лв.;

– сума в размер 1000 лв., представляваща равностойността на придобитите дружествени дялове в „Мариосан“ – ЕООД, ЕИК 203851780.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 146, чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. в размер 2000 лв.:

– сума в размер 2000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Шевролет“, модел „Калос“, с рег. № Н 0274 ВТ, дата на първа регистрация 6.10.2005 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от X.X.X. в размер 107 329,16 лв.:

– сума в размер 107 329,16 лв., представляваща лични вноски през 2018 г. по банкова сметка BG87 UNCR 7000 1522 4978 94 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр „Мариосан“ – ЕООД.

Съдът указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху описаните суми и имоти най-късно в пьрвото заседание по делото, насрочено за 27.05.2022 г. от 14 ч.

574

Окръжният съд – Шумен, на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 20213600100119 по искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу: X.X.X. с постоянен адрес: гр. София, ул. Св. св. Кирил и Методий № 114, ет. 1, ап. 2, X.X.X. с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 80, вх. Г, ет. 5, ап. 66, и „Строй рент груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Алабин № 50А, офис 17, представлявано от управителя X.X.X., с което на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и Решение № 503 от 10.03.2021 г. на КПКОНПИ е предявено искане да бъде постановено решение за отнемане в полза на държавата на следното имущество на стойност 1 763 809,93 лв.:

От X.X.X. на основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 837 594,94 лв., както следва:

– Сумата в общ размер на 773 320 лв., представляваща парични средства, български левове, иззети по ДП № 178/2018 г. по описа на ГДБОП, прокурорска преписка № 1084/2018 г. по описа на Специализираната прокуратура.

– Сумата в общ размер на 4800 евро с левова равностойност 9387,98 лв, представляваща валута – парични средства, иззети по ДП № 178/2018 г. по описа на ГДБОП, прокурорска преписка № 1084/2018 г. по описа на Специализираната прокуратура.

– Сумата в общ размер на 92 щатски долара с левова равностойност 152,56 лв., представляваща валута – парични средства, иззети по ДП № 178/2018 г. по описа на ГДБОП, прокурорска преписка № 1084/2018 г. по описа на Специализираната прокуратура.

– 120 бр. златни монети с лика на Кемал Ататюрк на стойност 54 734,40 лв., иззети по ДП № 178/2018 г. по описа на ГДБОП, прокурорска преписка № 1084/2018 г. по описа на Специализираната прокуратура.

От X.X.X. на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 244 000 лв., както следва:

– Сумата от 100 лв., представляваща равностойността на 100 дружествени дяла от капитала на „Строй рент груп“ – ЕООД.

– Апартамент № 4 с идентификатор 83510.658.229.4.4 по кадастралната карта на гр. Шумен, намиращ се на трети етаж, състоящ се от дневна с кухня, една спалня, входно преддверие, баня със санитарен възел, един балкон, преддверие и килер, със застроена площ 54,83 кв. м, заедно с 0,10625 ид. ч. от жилищен вход, заедно с 0,09413 ид. ч. от общите части на сградата и право на строеж върху 63,24 кв. м и 0,09413 ид. ч. от дворно място УПИ ІІІ-1813 658.229, кв. 560А по плана на гр. Шумен с идентификатор 83510.658.229, с административен адрес: ул. Ген. Гурко № 15, с обща площ 435 кв. м по скица. Пазарна стойност към настоящия момент – 48 000 лв.

– Широколистна гора, имот пл. № 434006, ЕКАТТЕ 62503, персонална партида № 27458, с площ по документи 1,500 дка, намираща се в землището на с. Реселец, м. Венеца, област Плевен, община Червен бряг. Пазарна стойност към настоящия момент – 4100 лв.

– Поземлен имот с начин на трайно ползване – дворно място, намиращ се в гр. Исперих, ул. Георги Бенковски № 14, община Исперих, област Разград, за който по скица № 749/23.11.2016 г. на община Исперих и ПУП, утвърден със Заповед № 25 от 29.01.2001 г., е отреден УПИ-XI в кв. 91, образуван от имот 991 с площ 1,117 дка, ведно с построените в имота: жилищна сграда с площ 159 кв. м, ведно с прилежащо мазе със застроена площ 10 кв. м и гараж със застроена площ 24 кв. м, както и второстепенна сграда с площ 28 кв. м, при граници и съседи: УПИ X, УПИ XXI, УПИ XX, УПИ XII от кв. 91 и улица по плана на града. Пазарната стойност на имота към настоящия момент е в размер на 36 000 лв.

– Апартамент № 67 с идентификатор 68134.600.1015.3.67 съгласно кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-4 от 9.03.2016 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), намиращ се в гр. София, Столична община, район „Подуене“, ж.к. Хаджи Димитър, на 5-и етаж, вход Г на жилищна сграда – блок № 80, сграда № 3, съгласно схема на самостоятелен обект в сграда № 15-530572, изд. на 31.10.2016 г. от АГКК – Служба по геодезия, картография и кадастър, София, със застроена площ 43,75 кв. м, състоящ се от дневна, кухня и сервизни помещения, при граници на апартамента по документ за собственост: стълбище, ул. Салчо Василев, X.X.X., X.X.X. и X.X., и граници на апартамента по схема: на същия етаж – самостоятелен обект 68134.600.1015.3.66 и самостоятелен обект 68134.600.1015.3.68; под обекта – самостоятелен обект 68134.600.1015.3.64, и над обекта – самостоятелен обект 68134.600.1015.3.70, заедно с избено помещение № 7 с площ 3,00 кв. м, при граници: коридор, двор, X.X.X., заедно с 2,097 % ид. ч. от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 68134.600.1015. Пазарната стойност към настоящия момент е в размер на 87 200 лв.

– Товарен автомобил, марка и модел „Форд Транзит“, цвят – бял, рама № WF0CXXGBFC1R86691, с дата на първоначална регистрация 10.08.2001 г., с регистрационен № СВ7080АК. Пазарната стойност към настоящия момент е в размер на 5600 лв.

– Лек автомобил, марка „Ауди“ и модел „А8 4.2 TDI“, цвят – кафяв, рама № WAUZZZ4H7FN007263, с дата на първоначална регистрация 2.07.2014 г., с регистрационен № СВ8158КТ. Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е в размер на 63 000 лв.

От X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 549 684,99 лв., както следва:

– Сумата в размер на 6550 лв., представляваща продажната цена на 131 дружествени дяла в размер на 50 лв. всеки от капитала на „Хидро ремонт груп“ – ЕООД, ЕИК 121452045.

– Сумата в размер на 242 522,92 лв., представляваща продажната цена на апартамент № 68, намиращ се в София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. № 200, вх. Г, ет. 4, със застроена площ 109,61 кв. м, състоящ се от четири стаи и кухня, при съседи: асансьор, двор, калкан, двор и апартамент № 69, ведно с избено помещение № 5, с площ 3,43 кв. м, при съседи: двор, калкан, общо помещение и коридор, както и 7,382 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

– Сумата в размер на 76 200 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаването на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „GL 420 CDI“, рег. № СА7413СН, рама № WDC1648281A440438.

– Сумата в размер на 30 200 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаването на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „740 Д X Драйв“, рег. № СВ6583АН, рама № WBAKC01070C499034;

– Сумата в размер на 24 800 лв., представляваща изплатени парични средства от „Строй рент груп“ – ЕООД.

– Сумата в размер на 143 100 лв., представляваща изплатени парични средства от „Класико Проект“ – ЕООД.

– Сумата в размер на 14 413,40 лв., направени вноски от титуляря по банкова сметка IBAN BG18 BUIN 95611000132944.

– Сумата в размер на 11 898,67 лв., направени вноски от трети лица по банкова сметка IBAN BG18 BUIN 95611000132944.

От X.X.X. на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 61 000 лв., както следва:

– Поземлен имот с идентификатор 83510.658.225 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Шумен, административен адрес: гр. Шумен, ул. Генерал Гурко № 21, с площ 170 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м).

– Поземлен имот с идентификатор 83510.658.226 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Шумен, административен адрес: гр. Шумен, ул. Генерал Гурко № 21, с площ 313 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), заедно с построените в имота: друг вид сграда за обитаване с идентификатор 83510.658.226.2, административен адрес: гр. Шумен, ул. Генерал Гурко № 21, с площ 7 кв. м.

– Жилищна сграда – еднофамилна, с идентификатор 83510.658.226.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Шумен, административен адрес: гр. Шумен, ул. Генерал Гурко № 21, с площ 109 кв. м Пазарна стойност към настоящия момент – 61 000 лв.

От X.X.X. на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 9530 лв., както следва:

– Сумата в размер на 1000 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаването на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № СВ2577МН.

– Сумата в размер на 8530 лв., направени вноски от трети лица по банкова сметка IBAN BG34 BUIN 95611000374186.

От „Строй рент груп“ – ЕООД, ЕИК 202656432, на основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 62 000 лв., както следва:

– Лек автомобил, марка „Порше“ и модел „911 Турбо“, цвят – черен, рама № WP0ZZZ99ZAS770447, с дата на първоначална регистрация 23.06.2010 г., с регистрационен № СВ5058АМ. Пазарната стойност към настоящия момент е в размер на 62 000 лв.

Съдът указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху описаните суми и имоти най-късно в първото заседание по делото, насрочено за 3.05.2022 г. от 14,30 ч.

545

Софийският градски съд, гражданско отделение – първоинстанционни състави, 30 състав, на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д. № 20211100108252/2021 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу X.X.X. и X.X.X., както следва:

1. От X.X.X.:

1.1. 90,78 % от апартамент № 19, намиращ се в София, Столична община, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад (бивш ж.к. Червена звезда), в блок № 5, вх. А на 8 етаж, състоящ се от три стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, застроен на 105,65 кв. м, при граници: изток – зелена площ, запад – стълбище и апартамент № 20, север – улица, юг – зелена площ, заедно с мазе № 19, застроено на 4,63 кв. м, при граници: изток – зелена площ, запад – с мазе № 20, север – улица, юг – коридор, заедно с 5,918 % ид. ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху място, представляващо комплексно жилищно строителство по плана на гр. София, съгласно доказателствен документ за собственост, а по схема № 15 – 540501/4.11.2016 г., издадена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър – СГКК, София, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.803.1979.1.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-95 от 18.12.2015 г. на изп. директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение на КККР, с адрес на имота: София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад (бивш ж.к. Червена звезда), в блок № 5, вх. А на 8 етаж, ап. 19. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположен в поземлен имот с идентификатор 68134.803.1979, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 105,65 кв. м, прилежащи части: мазе № 19, -4,63 кв. м, 5,918 % идеални части от общите части на сградата. Стар идентификатор – няма. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68134.803.1979.1.20, под обекта – 68134.803.1979.1.16, над обекта – няма.

1.2. Лек автомобил, марка „Алфа Ромео 159“, рег. № СВ2651НК, рама ZAR93900007066281, номер на двигател 939А20005175274, цвят – сив, с първоначална регистрация – 17.10.2006 г.

1.3. Сумата от 1950 лв., представляваща вноска по разплащателна сметка в левове с IBAN BG79RZBB91551003102034.

2. От X.X.X.:

2.1. 72,74 % от апартамент № 6, намиращ се в София, Столична община, район „Оборище“, ул. Франсис де Пресансе (стара ул. Пресансе) № 24, на трети надпартерен етаж, състоящ се от коридор, дневна, спалня, една стая, кухня, два балкона, сервизни помещения, със застроена площ 94 кв. м, при съседи: изток – ап. № 5 и стълбище, запад – калкан, север – улица, юг – двор, отгоре – ап. № 8, отдолу – ап. № 6, заедно с мазе, без посочен номер по доказателствен документ за собственост, площ 3 кв. м, съгласно удостоверение за данъчна оценка, при съседи по декларирани данни: мазе № 4, мазе № 5, коридор и двор, ведно с припадащите се идеални части от общите идеални части на сградата и правото на строеж върху място по документи за собственост, а съгласно схема № 354445/9.11.2011 г. на АГКК, съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 684134.408.188.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-45 от 9.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: София, район „Оборище“, ул. Франсис де Пресансе № 24, ет. 3, ап. 6. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 684134.408.188 с етажност от 5 етажа, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 94 кв. м, с прилежащи части: мазе и съответните идеални части от общите идеални части на сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 684134.408.188.1.5, под обекта – 684134.408.188.1.4, над обекта – 684134.408.188.1.8.

2.2. Сумата в размер общо на 4376,89 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта в левове IBAN BG18FINV915010BGN0HYYH.

2.3. Сумата в размер на 6539,25 евро с левова равностойност 12 789,66 лв. по свободен депозит в евро IBAN BG55FINV91502004557971.

2.4. Сумата в размер на 5550 лв., представляващи внесени касово средства по сметка: „Агрофил“ – ЕООД, с ЕИК 160022689.

Съгласно Определение № 5335 от 21.12.2021 г. по гр. д. № 20211100108252/2021 г. на Софийския градски съд, гражданско отделение – І – 30 състав, всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото в едномесечен срок считано от обнародването на настоящото съобщение в „Държавен вестник“. Те могат да направят това чрез писмена молба, която да подадат в регистратурата на СГС, като в нея впишат номера на настоящото дело – гр. д. № 20211100108252/2021 г. на Софийския градски съд, гражданско отделение – І – 30 състав. В молбата си всяко заинтересовано лице следва ясно да посочи срещу кое от имуществата, описани в настоящото обявление, има претенции, като посочи и в коя точка на настоящото обявление е описано имуществото.

Съдът определя дата на първото открито съдебно заседание за 10.06.2022 г. от 13,30 ч.

548

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Националното ръководство на Политическа партия „Консервативно обединение на десницата“ с решение от 27.01.2022 г. на основание чл. 18, ал. 2 от устава на ПП „КОД“ свиква Националното събрание на ПП „КОД“ на 12.03.2022 г. от 10 ч. в София, ул. Евлоги Георгиев № 9, при следния дневен ред: 1. анализ на изминалите избори за Народно събрание и президент и вицепрезидент на републиката; 2. политическа дискусия; 3. обсъждане и гласуване на изменение на устава на ПП „КОД“; 4. обсъждане и гласуване на персонални промени в Националното ръководство; 5. обсъждане на вътрешноорганизационни въпроси и приемане на решения в тази връзка. При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден един час по-късно в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

498

6. – Управителният съвет на Федерацията на независимите синдикати от отбраната „Българска армия“ (ФНСО „БА“) – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква на 27.04.2022 г. в 9 ч. и на 28.04.2022 г. във Варна, ВПК „Св. св. Константин и Елена“, хотел „Флагман“, Деветата редовна отчетно-изборна конференция на ФНСО „БА“ при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на председателя на ФНСО „БА“ за дейността на ръководните органи на ФНСО „БА“ през периода март 2017 г. – април 2022 г.; 2. отчет на председателя на финансово-контролната комисия на ФНСО „БА“; 3. обсъждане и приемане на изменения и допълнения на устава на ФНСО „БА“; 4. избор на ръководни органи на ФНСО „БА“; 5. избор на делегати за ІХ Конгрес на КНСБ; 6. други.

526

1. – Управителният съвет на „Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните“ – гр. Лозница, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо годишно отчетно-изборно събрание на 12.04.2022 г. от 11 ч. в гр. Попово, в сградата на Дома на културата, при следния дневен ред: 1. отчет на председателя за дейността на асоциацията през 2021 г.; 2. финансов отчет за 2021 г.; 3. приемане на годишния отчет от ОС и освобождаване от финансова отговорност на председателя и УС за 2021 г.; 4. избиране/преизбиране на председател на БАМ; 5. изменение и допълнение на управителния съвет на БАМ; 6. план за развитие, цели и събития на асоциацията за 2022 – 2023 г.; 7. приемане на бюджет за 2022 г.; 8. предложение за гласуване за промяна на името на асоциацията, като се добави думата „био“: от „Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните“ на „Българска асоциация на малинопроизводителите и биоягодоплодните“; 9. промяна в устава: определение за активен член на БАМ; промяна в датата за членски внос за активен член до 3 дни преди датата на общо събрание на асоциацията; актуализиране на ставката за членски внос на декар за членове на УС от 3 на 4 лв. за декар; 10. разкриване на филиали/представителства на асоциацията в страната с областни представители, управляващи областни структури на асоциацията; 11. дискусия за възможностите преструктуриране на асоциацията в камара; 12. приемане на нови членове на асоциацията; 13. приемане на асоциирани членове на асоциацията; 14. други.

522

4. – Управителният съвет на сдружение СКВолейбол „Павликени“ – гр. Павликени, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.03.2022 г. в гр. Павликени, бул. Раковски № 2, Спортна зала, от 17,30 ч. при следния дневен ред: 1. годишен доклад за дейността на СКВ и приемане на същия; 2. годишен финансов отчет на СКВ и приемане на същия; 3. избор на нов управителен съвет; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

513

Промени настройката на бисквитките