Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 5.VIII

  • ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ № 1 КЪМ ПИСМО С ОФЕРТА И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТАТА (LOA) BU-D-SAB "САМОЛЕТИ F-16 BLOCK 70 И СВЪРЗАНА С ТЯХ ПОДДРЪЖКА" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ВЪВ ВЪТРЕШНОГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТА В ПЛАНИНСКИ И ДРУГИ РАЙОНИ ЗА 2022 Г. И Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 551 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 588 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА (ДВ, БР. 67 ОТ 202 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г. ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Виж повече