Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 5.VIII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 231 ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ ПРЕЗ 2022 Г. НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ ПОРАДИ ЛИПСА НА МЕС Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 ОТ 4 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. (ДВ, БР. 78 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 17 ОТ 21 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "РАБОТНИК В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО" Виж повече