Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 5.VIII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОКОВЕТЕ ОТ ПЛОДОВЕ И НЯКОИ СХОДНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА Виж повече
  • ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 ОТ 1 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. (ДВ, БР. 17 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНТЕГРАЦИОННА ДОБАВКА, ПОЛУЧАВАНА ОТ СТРАНА НА РАЗСЕЛЕНИТЕ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА ПО ОПЕРАЦИЯ "СОЛИДАРНОСТ", ФИНАНСИРАНА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014 – 2020 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2022 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224 ОТ 29 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА ЗА 2022 Г. Виж повече