Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 96 от 2.XII

  • УКАЗ № 265 ОТ 25.11.2022 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, ИЗИСКВАЩИ ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 ОТ 28 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА "ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. (ДВ, БР. 101 ОТ 2020 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 25 ОТ 3 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "БОЛНОГЛЕДАЧ" Виж повече
  • НАРЕДБА № 26 ОТ 17 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА РЕГИСТЪРА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И НА ЕКСПЕРТИТЕ (ДВ, БР. 103 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ДВ, БР. 98 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ (ДВ, БР. 85 ОТ 2019 Г.) Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № Iз-751 ОТ 23.04.2007 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ СТАЖОВЕ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА КУРСАНТИ И СТАЖАНТИ В АКАДЕМИЯТА НА МВР (НЕОБНАРОДВАНА) Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2309 ОТ 13.12.2006 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ АКАДЕМИЯТА И ОСНОВНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА МВР В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА (НЕОБНАРОДВАНА) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 383 ОТ 30 НОЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ Виж повече
Промени настройката на бисквитките