Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 19 от 28.II

  • ЗАПОВЕД № 8121з-140 ОТ 24 ЯНУАРИ 2017 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В МВР ЗА СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И 3 И АЛ. 3 ЗМВР Виж повече
  • НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНИЯ АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР Виж повече
  • МЕТОДИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В РЕЗУЛТАТ НА ИНФЛАЦИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА № 29 ОТ 11 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ФЕРМЕР" Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-19 ОТ 25 МАЙ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО И ПЛАНИРАНЕТО НА КУРСОВЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА, ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАН Виж повече
  • НАРЕДБА № 78 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 21 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА "БЪЛГАРИЯ ХЕЛИ МЕД СЪРВИЗ"- ЕАД, ДА ИЗВЪРШВА УСЛУГА ОТ ОБЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС - ПОЛЕТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ ЗА НУЖДИТЕ НА СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ПРИ Виж повече
Промени настройката на бисквитките