Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 19 от 28.II

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ И СЪДИЛИЩА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЗАПОВЕД № 8121з-203 от 14 февруари 2023 г.

относно изменение на Заповед № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от ЗМВР, доп. със Заповед № 8121з-424 от 15.03.2017 г., изм. и доп. със Заповед № 8121з-1380 от 10.11.2017 г., доп. със Заповед № 8121з-76 от 26.01.2018 г., доп. със Заповед № 8121з-541 от 21.05.2018 г., изм. и доп. със Заповед № 8121з-205 от 19.02.2020 г., доп. със Заповед № 8121з-274 от 6.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № 8121з-910 от 21.08.2020 г. (в сила от 1.10.2020 г.), доп. със Заповед № 8121з-1118 от 8.10.2020 г. (в сила от 1.11.2020 г.), изм. и доп. със Заповед № 8121з-488 от 19.04.2021 г., доп. със Заповед № 8121з-139 от 7.02.2022 г., изм. и доп. със Заповед № 8121з-882 от 11.07.2022 г. (в сила от 1.07.2022 г.)

На основание чл. 33, т. 9 и чл. 143, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи нареждам:

Изменям Заповед № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от ЗМВР, доп. със Заповед № 8121з-424 от 15.03.2017 г., изм. и доп. със Заповед № 8121з-1380 от 10.11.2017 г., доп. със Заповед № 8121з-76 от 26.01.2018 г., доп. със Заповед № 8121з-541 от 21.05.2018 г., изм. и доп. със Заповед № 8121з-205 от 19.02.2020 г., доп. със Заповед № 8121з-274/6.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № 8121з-910 от 21.08.2020 г. (в сила от 1.10.2020 г.), доп. със Заповед № 8121з-1118 от 8.10.2020 г. (в сила от 1.11.2020 г.), изм. и доп. със Заповед № 8121з-488 от 19.04.2021 г., доп. със Заповед № 8121з-139/7.02.2022 г., изм. и доп. със Заповед № 8121з-882 от 11.07.2022 г. (в сила от 1.07.2022 г.), както следва:

I. В приложение № 1 на Класификатора на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от ЗМВР А. Държавни служители с висше образование в т. ІІ. „Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП)“:

1. Отменям редове № 8а, 8б, 11, 12, 14 и 15.

2. В т. II.1 от заглавието заличавам думите „и ГДБОП“ и отменям редове № 1, 8, 9, 10 и 11.

3. В т. II.2 от заглавието заличавам думите „и ГДБОП“ и отменям редове № 1, 7, 8 и 9.

II. В приложение № 3 на Класификатора на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от ЗМВР В. Лица, работещи по трудово правоотношение в т. V. „Квалифицирани работници“ добавям ред № 42:

42

Масажист

3255

3002

 

Заповедта влиза в сила считано от 15.03.2023 г.

Министър: И. Демерджиев

1160

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-98 от 9 февруари 2023 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) предвид извършени по-точни замервания:

1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Лятна гора“ в землищата на с. Широка лъка и с. Гела, община Смолян, област Смолян, обявена със Заповед № 1799 от 30.06.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр. 59 от 1972 г.) и прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-321 от 31.03.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 42 от 2003 г.), от 36,6 ха на 476,249 дка (47,6 ха).

2. В границата на защитена местност „Лятна гора“, определена със заповедта по т. 1, попадат поземлени имоти с идентификатори:

2.1. 83274.863.1 (част) с площ 62,844 дка, 83274.859.1 (част) с площ 368,613 дка съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Широка лъка, одобрени със Заповед № РД-18-5 от 7.02.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), с обща площ 431,457 дка;

2.2. 14605.52.444 (част) с площ 44,297 дка, 14605.52.71 (част) с площ 0,495 дка съгласно КККР на с. Гела, община Смолян, област Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-4 от 4.02.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, с обща площ 44,792 дка.

Координатният регистър на частите от имотите, посочени в т. 2, са представени като приложение, представляващо неразделна част от настоящата заповед.

3. Пълният опис на координатите на точките на границата на защитена местност „Лятна гора“ и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян.

4. Актуализираните данни по настоящата заповед да се впишат в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Р. Карамфилова-Благова

1152

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-178 от 24 февруари 2023 г.

за утвърждаване на образци на годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък – образци 1010, 1011, 1012 и 1014

На основание чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам образци на годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък – образци 1010, 1011, 1012 и 1014, съгласно приложението.

Заповедта и приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.

Министър: Р. Велкова-Желева

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

1229

ЗАПОВЕД № ЗМФ-179 от 24 февруари 2023 г.

за утвърждаване на образец на годишната данъчна декларация по чл. 252 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия – образец 1040

На основание чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 252 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам образец на годишната данъчна декларация по чл. 252 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия – образец 1040, съгласно приложението.

Заповедта и приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.

Министър: Р. Велкова-Желева

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

1230

ЗАПОВЕД № ЗМФ-180 от 24 февруари 2023 г.

за утвърждаване на образец на годишната данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби – образец 1080

На основание чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 259, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам образец на годишната данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби – образец 1080, съгласно приложението.

Заповедта и приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.

Министър: Р. Велкова-Желева

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

1231

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-12 от 24 февруари 2023 г.

На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване във връзка с чл. 58, ал. 3 от Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г.) Надзорният съвет реши:

Утвърждава „Изисквания на НЗОК при лечение на кистозна фиброза (муковисцидоза) в извънболничната помощ“.

Председател на Надзорния съвет: Ал. Златанов

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

1232

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 1877 от 16 февруари 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно решение № 7242 от 16.02.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на МВР – Главна дирекция „Гранична полиция“, Регионална дирекция „Гранична полиция“, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.602.243.1.128 със застроена площ 259,55 кв. м, разположен в сграда с идентификатор 07079.602.243.1, заедно с прилежащи части 30,41 кв. м (17,88%) ид. части от общите части на сградата, намиращ се на ет. 1, бл. 44, ж.к. Славейков, гр. Бургас.

Изпълнителен директор: П. Александрова

1178

 

РЕШЕНИЕ № 3872-П от 17 февруари 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1723 от 29.08.2018 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 74 от 2018 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7244 от 17.02.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Враца, представляващ: поземлен имот с идентификатор 12259.1020.103 с площ 355 кв. м, намиращ се на ул. Георги Бенковски № 2, ж.к. Централна градска част в гр. Враца, община Враца, област Враца, ведно с построените в имота: 1. административна, делова сграда с идентификатор 12259.1020.103.1, със застроена площ 255 кв. м, и 2. преддверие (вход) към административната сграда с идентификатор 12259.1020.103.2, със застроена площ 13 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 153 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 8000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 28 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 13 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

1179

 

РЕШЕНИЕ № 3873-П от 17 февруари 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1747 от 30.05.2019 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 46 от 2019 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7245 от 17.02.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56873.93.35.1.1 (бивша хижа „Индже войвода“), на три нива, както следва: ниво 1 със застроена площ 485 кв. м, ниво 2 със застроена площ 245 кв. м и ниво 3 със застроена площ 245 кв. м, с прилежащи части: сутерен със застроена площ 450 кв. м и източна тераса 127 кв. м, ведно с правото на строеж върху терена, намиращ се в местност Бакаджик, с. Победа, община „Тунджа“, област Ямбол (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 167 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 8000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 31 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 15 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

1180

 

РЕШЕНИЕ № 3874-П от 17 февруари 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1827 от 30.03.2022 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 28 от 2022 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7246 от 17.02.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол, представляващ: поземлен имот с идентификатор 87374.518.91 с площ 3444 кв. м, намиращ се на ул. Ямболен, гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 46 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 8500 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден, считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 13 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

1181

 

РЕШЕНИЕ № 3875-П от 17 февруари 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1644 от 5.04.2016 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 30 от 2016 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7247 от 17.02.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: урегулиран поземлен имот ХL – „за производствена и складова дейност (незастроен)“, с площ 900 кв. м, намиращ се в кв. 11 по плана на Промишлена зона „Север“, гр. Карнобат, одобрен със Заповед № 109 от 21.03.1991 г., ЧИ със Заповед № 713а от 7.11.2008 г., община Карнобат, област Бургас (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 34 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 6500 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

1182

 

РЕШЕНИЕ № 3876-П от 17 февруари 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1682 от 18.08.2017 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 71 от 2017 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7248 от 17.02.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол, представляващ: поземлен имот с идентификатор 87374.515.98, с площ от 3615 кв. м, намиращ се на ул. Ямболен, гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 62 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 3000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 12 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 10 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

1183

 

РЕШЕНИЕ № 3877-П от 17 февруари 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1713 от 25.04.2018 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 38 от 2018 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7249 от 17.02.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Стара Загора, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68970.502.485, с площ 16 627 кв. м, намиращ се на ул. Старозагорска, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 660 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 30 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 120 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

1184

 

РЕШЕНИЕ № 3881-П от 17 февруари 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1769 от 14.04.2020 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 41 от 2020 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7253 от 17.02.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Кърджали, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.121.32.1.2, със застроена площ 255 кв. м, намиращ се на бул. България № 97, ет. 2 в гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 73 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 4000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 13 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 10 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

1185

 

РЕШЕНИЕ № 3882-П от 17 февруари 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1763 от 11.03.2020 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 26 от 2020 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7254 от 17.02.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Шумен, представляващ: поземлен имот с идентификатор 70398.84.22, с площ 16 000 кв. м, намиращ се в местност Балък, с. Сушина, община Върбица, област Шумен (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 310 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 15 000 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 55 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 15 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

1186

 

РЕШЕНИЕ № 3883-П от 17 февруари 2023 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа), във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1684 от 18.08.2017 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 71 от 2017 г.), изменено с Решение № 1742 от 25.04.2019 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 40 от 17.05.2019 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение № 7255 от 17.02.2023 г. на изпълнителния съвет Агенцията за публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол, представляващ: поземлен имот с идентификатор 06001.58.394, с площ 7075 кв. м, намиращ се в местността Калдъръма, с. Бояново, община Елхово, област Ямбол (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 32 000 лв. (без включен ДДС);

2.2. стъпка на наддаване – 1500 лв. (без включен ДДС);

2.3. депозитът за участие е парична вноска – 6000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата сметка на Агенцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията на правилата за провеждане на електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ с възможност да бъде удължен с 20 работни дни в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч., считано от регистрацията за участие на първия кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие на първия регистрирал се кандидат от 15 ч. българско време и е с продължителност 30 минути.

3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.

4. Режийните разноски за имота в размер две на сто върху цената, достигната на търга, се заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: П. Александрова

1187

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

ЗАПОВЕД № РРТУ-01-09-18 от 16 февруари 2023 г.

На основание § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и протоколи на комисията по чл. 28б от ППЗСП33 одобрявам помощен план, план на новообразуваните имоти и регистър на имотите към него в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за територии в област Габрово, както следва:

1. Землище на с. Гъбене, община Габрово, ЕКАТТЕ 18215 – ПИ 18215.120.50.

Жалби срещу одобрения план заинтересованите лица могат да подават чрез областния управител – Габрово, пред районния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от обнародването на заповедта.

В тридневен срок от издаването й настоящата заповед да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“ и след обнародването й да се разгласи по реда на § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Областен управител: Кр. Сидорова

1166

4. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-10 от 16.02.2023 г. за обект: „Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Мездра – Червен бряг от втора главна жп линия“, Обособена позиция 1: „Изграждане на Оптична кабелна мрежа в участък Мездра – Червен бряг от втора жп линия – етап 1 от строежа“ – Преустройство на контактна мрежа в закрити жп гари Левище – от км 58+150 до км 59+225 (път 1) и от км 58+200 до км 59+302 (път 2), Черепиш – от км 74+600 до км 75+400 (път 1) и от км 75+185 до км 76+000 (път 2), Лютиброд – от км 77+370 до км 77+730 (път 1) и от км 77+942 до км 78+383 (път 2), и Ребърково – от км 81+025 до км 82+025 (път 1) и от км 81+600 до км 82+600 (път 2). На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

1162

77. – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:

1. Определя на основание чл. 180, ал. 2, т. 4 от ЗСВ датата, часа и мястото на провеждане на писмения изпит по конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 02 от 24.01.2023 г. (ДВ, бр. 9 от 27.01.2023 г.), както следва: дата – 26 март 2023 г. (неделя), час – 9,00, място – зала 272, Софийски университет „Св. X.X.“, бул. Цар Освободител № 15, София.

2. Определя на основание чл. 180, ал. 2, т. 4 от ЗСВ датата, часа и мястото на провеждане на писмения изпит по конкурса за младши съдии в окръжните съдилища, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 03 от 31.01.2023 г. (ДВ, бр. 12 от 3.02.2023 г.), както следва: дата – 9 април 2023 г. (неделя), час – 9,00, място – зали 255, 272 и 292, Софийски университет „Св. X.X.“, бул. Цар Освободител № 15, София.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет:

1. Определя на основание чл. 180, ал. 2, т. 4 от ЗСВ датата, часа и мястото на провеждане на писмения изпит по конкурса за младши прокурори в районните прокуратури, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 02 от 25.01.2023 г. (ДВ, бр. 12 от 3.02.2023 г.), както следва: дата – 29 април 2023 г. (събота), час – 9,00, място – зали 255, 272 и 292, Софийски университет „Св. X.X.“, бул. Цар Освободител № 15, София.

2. Определя на основание чл. 180, ал. 2, т. 4 от ЗСВ датата, часа и мястото на провеждане на писмения изпит по конкурса за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 02 от 25.01.2023 г. (ДВ, бр. 12 от 3.02.2023 г.), както следва: дата – 30 април 2023 г. (неделя), час – 9,00, място – зали 255, 272 и 292, Софийски университет „Св. X.X.“, бул. Цар Освободител № 15, София.

1193

5. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, съобщава, че на основание чл. 253 и чл. 248, ал. 12 от ДОПК възлага на X.X.X., ЕГН **********, адрес за кореспонденция: ул. Георги Измирлиев № 58, гр. Долна Оряховица, област Велико Търново, адрес по чл. 8 от ДОПК, ул. Георги Измирлиев № 58, гр. Долна Оряховица, област Велико Търново, ел. адрес: vedepe@abv.bg, следния недвижим имот: апартамент № 8 на ет. 3 с площ 66,30 кв. м, състоящ се от кухня, хол и спалня, баня-тоалетна, коридор, дрешник и мазе от 7,93 кв. м, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, намиращ се в жилищен блок на три етажа, построен в парцел XV, кв. 83 по плана на гр. Долна Оряховица, площ 66,30 кв. м, намиращ се в гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, ул. Георги Измирлиев № 6, ет. 3, ап. 8, с граници: апартамент № 9 и стълбище на ет. 3, под него: втори жилищен етаж, над него: покривно пространство, намиращ се в жилищен блок на три етажа, построен в парцел XV, кв. 83 по плана на гр. Долна Оряховица, придобит с акт за държавна собственост – дружествен договор, вписан в СВ – гр. Горна Оряховица, при Районния съд – Горна Оряховица, под № 178, том 1, дата от вх. номер 12/02/2007, дв. вх. рег. № 571, тип акт – договор за ООД или АД (апорт). Вещта се продава такава, каквато е в момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупената вещ. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението. Данъкът за придобиване на правото на собственост върху недвижимия имот е внесен от купувача – X.X., с квитанция/платежно нареждане, серия ББ 23 № 5402007578/13.02.2023 г.

1077

34. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С230022-091-0000107/17.02.2023 г. възлага на „Ели Стил 1“ – ЕООД, ЕИК 201156513, гр. Златица, ул. Златишко поле № 36А, представлявано от X.X., следния недвижим имот: апартамент с КИД 68134.1006.848.2.48, със застроена площ 67,22 кв. м, на ет. 1, в сграда с идентификатор 68134.1006.848.2; предназначение: ателие в жилищна сграда, при съседи на имота по скица: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.1006.848.2.47; под обекта: 68134.1006.848.2.78; над обекта: 68134.1006.848.2.1, 68134.1006.848.2.2, представляващо ателие № Д 102, намиращо се на първи етаж в секция „Д“, на кота 0,00 м, състоящо се от дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, тоалетна, антре и прилежащи тераси, заедно с припадащите му се 0,87 % ид. ч. от общите части на тази част от комплекса, състояща се от секция „Д“ и секция „Е“, които, изчислени в квадратни метри, представляват 8,36 кв. м, като общата квадратура с включени идеални части е 75,58 кв. м, заедно с 0,87 % ид. ч. от правото на строеж върху мястото за тази част от комплекса, състояща се от секция „Д“ и секция „Е“, и заедно с мазе № 6 ДЕ с площ 3,42 кв. м, заедно с № 12 ДЕ с площ 1,99 кв. м, заедно с мазе № 13.

1176

5. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Варна, отдел „Публични вземания“, сектор ОСПВ – Русе, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление № С230018-091-0000074/9.02.2023 г. възлага на „Дудо Строй“ – ЕООД, ЕИК 204465550, от гр. Опака, община Опака, област Търговище, следния недвижим имот: съгласно документ за собственост: УПИ VІ в кв. 17 по плана на гр. Борово, област Русе, с площ 2235 кв. м, заедно с построения в него производствен обект със застроена площ 525 кв. м с обособен дърводелски цех и три складови помещения, намиращ се в гр. Борово, община Борово, област Русе – УПИ VІ в кв. 17 по плана на гр. Борово, област Русе, с граници – улица, вътрешен път, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІІ, съгласно нотариален акт 56, том 15, рег. № 8273, дело 1729 от 25.10.2006 г., вписан в СВ – Бяла, под № 26731, № от дв. вх. рег. 5806, акт № 118, том 19, персонална партида 21222/26.10.2006 г. Данни съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-87 от 17.12.2009 г.: поземлен имот с идентификатор 05611.1.1461; адрес: гр. Борово, п.к. 7174; площ: 2288 кв. м; номер по предходен план: 172, кв. 17, парцел VІ; съседи: 05611.1.1466, 05611.1.1463, 05611.1.1824, 05611.1.1462; сгради, които попадат върху имота: 05611.1.1461.1, застроена площ 515 кв. м, брой етажи: 1. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията чрез службата по вписванията.

1078

82. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности: доцент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия за нуждите на катедра „Технология на архитектурата“ – един, със срок 2 месеца; главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, по Строителни конструкции (Стоманобетонни мостове) за нуждите на катедра „Масивни конструкции“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи по конкурсите се подават в отдел „Човешки ресурси“, кабинет № 202, сграда ректорат, София, бул. Христо Смирненски № 1, тел. 02/866-90-54.

1153

2. – Югозападният университет „X.X.“ – Благоевград, в съответствие с Решение № 363 от 1.06.2022 г. на Министерския съвет преобявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти за учебната 2022 – 2023 г. (приложение). В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление до ректора за участие в конкурса (по образец); 2. автобиография (европейски образец); 3. диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея (ксерокопие и оригинал); 4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 5. мотивационно писмо за участие в конкурса (свободен текст); 6. медицинско свидетелство; 7. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област; 8. документ за платена такса за участие в кандидатдокторантския конкурс 100 лв. – плащането се извършва в „Общинска банка“ в Първи учебен корпус. Всички документи се представят приложени в папка. Документите се приемат в стая № 106, ректорат, тел. 073/588 566.

Приложение

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форма на обучение

р.о.

з.о.

брой места

брой места

1.

Педагогически науки

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика

1

1

История на педагогиката и българското образование

1

Методики на обучението в началните класове

2

Педагогически технологии в детската градина

1

1

Начална училищна педагогика

1

1

Предучилищна педагогика

1

1.3.

Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по математика и информатика

1

Методика на обучението по техника и технологии

1

1

Теория и методика на физическото възпитание и спорта

1

2.

Хуманитарни науки

2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание

1

Български език

2

Английски език

1

Фолклористика и етнология

1

2.2.

История и археология

История на България

1

3.

Социални, стопански и правни науки

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Социология

1

3.2.

Психология

Педагогическа и възрастова психология

1

3.6.

Право

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения

1

1

Римско право

1

1

Нотариално право

1

1

Конституционно право

1

Международно право и международни отношения

1

Гражданско и семейно право

1

Застрахователно право

1

Административно право и административен процес

1

3.7.

Администрация и управление

Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера)

1

3.8.

Икономика

Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културната сфера)

1

1

4.

Природни науки, математика и информатика

4.5.

Математически науки

Математически анализ

1

5.

Технически науки

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

Електронизация

1

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

Компютърни системи, комплекси и мрежи

1

1

Общо

28

12

 

1163

392. – Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурс за доцент по област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“ към катедра „Фармацевтични науки“, секция „Технология на лекарствените форми и биофармация“ за преподаването на български и английски език по „Технология на лекарствените форми I част“, „Технология на лекарствените форми II част“ и „Биофармация и фармакокинетика“ – един, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел.: 0877124007 и 0882512598; e-mail: science@mu-plovdiv.bg.

1149

3. – Община Ботевград на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 17 от 26.01.2023 г. на Общинския съвет – Ботевград, е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I – За музей, библиотека БКП, СКС, ДСК, ДЗИ, БНБ и подземен паркинг-гараж, УПИ III – Градинка и подземен паркинг гараж, УПИ III – За ЖС в кв. 49, улица с о.т. 155а – о.т. 376 – о.т. 82 – о.т. 81 и улица с о.т. 155б към о.т. 529б, както следва: отпадат УПИ I – За музей, библиотека БКП, СКС, ДСК, ДЗИ, БНБ и подземен паркинг-гараж, УПИ III – Градинка и подземен паркинг гараж, УПИ III – За ЖС в кв. 49; отпадат улица с о.т. 376 – о.т. 82 – о.т. 81 и улица с о.т. 155б към о.т. 529б; отваря се улица с о.т. 534а – о.т. 534б – о.т. 534в, с която се обособява и нов кв. 49а. В кв. 49 да се образуват нови УПИ, както следва: УПИ I – адм. център и ОО; УПИ II – читалище, ЖС и ОО, УПИ III – площад; УПИ VI – ЖС и ОО; УПИ VII – ЖС и ОО; УПИ VIII – ЖС и ОО; УПИ IX – ЖС и ОО; УПИ X – ЖС и ОО; УПИ XI – ЖС и ОО; УПИ XII – обществен паркинг; УПИ XIII – ЖС; УПИ XIV – ЖС; УПИ XV – ЖС; УПИ XVII – ЖС; УПИ XVIII – ЖС; УПИ XIX – ЖС. В кв. 49а се образуват нови УПИ, както следва: УПИ I – За ОО и ТД; УПИ II – За ОО и ТД; променя се УПИ XIV-832 съобразно ПИ 05815.302.732. Улица с о.т. 155а – о.т. 534в – о.т. 376 (о.т. 155 – о.т. 85а) остава пешеходна зона съгласно приложената скица-предложение. Изменението на плана за застрояване предвижда: обособяване на устройствена зона „Ц“ (Смесена централна) в обхвата на изменението с показатели на застрояване – Пзастр. – макс 60 %, Кинт. – макс 2, и Позел. – мин 30 %; запазване на съществуващия сграден фонд и възможност за бъдещо застрояване в обхвата на ограничителните строителни линии, както е отразено в скицата-предложение. Проектът е изложен в стая 28 в сградата на общината. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите за подробен устройствен план до общинската администрация.

1218

1. – Община Брацигово на основание § 4к, ал. 1 и ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен план на новообразуваните имоти в местността Кантона, с. Бяга, за ПИ с идентификатори 07586.167.672, 07586.167.673, 07586.167.674, 07586.167.675, 07586.167.676, 07586.167.805 и 07586.167.679. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плана и придружаващата го документация, изложени в сградите на Кметство – с. Бяга, и Община Брацигово, дирекция „СА“, до кмета на община Брацигово.

1150

3. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на дъждовен колектор за отводняване на нова улица от о.т. 1 – о.т. 2 – о.т. 3 до о.т. 4 за обслужване на УПИ ІІ-3860, бивш масив 19, местност Оникилика, гр. Бургас – извън границите на урбанизираната територия на гр. Бургас, преминаващ през ПИ с идентификатори 07079.2.391, 07079.2.289 и 07079.2.216 по КК на гр. Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.

1191

2. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж № 112 от 20.02.2023 г. за обект: „Основен ремонт и функционална оптимизация на библиотека в сграда ректорат на Медицинския университет „Проф. д-р X.X.“ – Варна“. Строежът е разположен в УПИ III-152 – „за образование“, кв. 694, м.р. 2 по плана на гр. Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2557.152, в сграда с идентификатор 10135.2557.152.1 по КККР на гр. Варна. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административния съд – Варна, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област с административен център Варна.

1167

3. – Община Велинград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план и план-схема за трасе на водопровод за минерална вода с Решение № 29 от 26.01.2023 г. на Общинския съвет – Велинград, за обект: Парцеларен план и план-схема за трасе на водопровод за минерална вода, трасе на нов подземен водопровод 125/225 от сондаж № 13, попадащ в ПИ 23234.380.10 по КККР на землище на с. Драгиново, до съществуващ водопровод на ул. Мариница между о.т. № 80 – 82 по регулационния план на с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват проекта в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до кмета на община Велинград.

1173

236. – Община Враца на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ „Чирен“ до гр. Козлодуй и гр. Оряхово и план-схема за електрозахранване на ЛКВ „Манастирище“, на територията на землището на с. Чирен, с. Девене и с. Три кладенци, община Враца. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Враца (стая № 2) и да направят писмени възражения, предложения и искания по него.

1171

241. – Община Враца на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП), част от комплексен проект за инвестиционна инициатива, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Оптична кабелна линия с. Мраморен – с. Веслец – с. Горно Пещене – с. Тишевица“, стартиращ от съществуваща шахта Ш12-3 в с. Мраморен от изградена подземна тръбна мрежа на „Михайлов ТВ“ – ООД, преминаващ през улици и тротоари, общинска публична собственост, в регулация на с. Мраморен; земеделски път, землище на с. Мраморен; републикански път (РП) III-1306, в обхвата на пътя, преди отклонението за с. Веслец до с. Горно Пещене; в регулация на с. Горно Пещене; републикански път (РП) III-1306, в обхвата на пътя до с. Тишевица и в регулация на с. Тишевица; отклонението за с. Веслец от РП III-1306 до селото преминава през земеделски път в землищата на с. Горно Пещене и с. Веслец, като в началото на регулацията завършва в шахта и разпределителен шкаф. Общата дължина на трасето на оптичната кабелна линия на територията на община Враца е приблизително 12 217,00 л. м. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Враца (стая № 2) и да направят писмени възражения, предложения и искания по него.

1172

Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289 от ГПК съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през април 2023 г. ще се разгледат посочените по-долу дела по отделения и дати, както следва:

НА 3.04.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 2332/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 377/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от „НЕТ 1“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 48; „Виваком България“ – ЕАД, София, бул. Цариградско шосе 115и, срещу „Центрум Груп Плюс“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Владайска 71, партер, офис 1.

Първо търговско отделение, 2381/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 7/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Панагюрска Медна Компания“ – АД, чрез адвокат X.X., София, бул. Патриарх Евтимий 66, ет. 1, ап. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Лавеле 19, ет. 3.

Първо търговско отделение, 2586/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 649/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от ЕТ „Рено Малоку“, Република Косово, чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Самуил 32, срещу „Хийт Протекшън“ – ЕООД, с управител Михаел Ото Аугуст Линднер чрез адвокат X.X., София, ул. Добри Войников 29, ет. 3, ап. 5.

Първо търговско отделение, 2728/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 82/2021 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена иншурънс груп“ – АД, чрез адвокат X.X., София, бул. Драган Цанков 23, вх. А, ет. 2, срещу X.X.X. чрез настойници X.X.X.-X. и X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Три уши 8, ет. 4.

НА 4.04.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 2458/2017, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 87/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Пламекс“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Харманли, пл. Възраждане 6, срещу Районен съд – Хасково, Хасково, бул. България 144; Окръжен съд – Хасково, Хасково, бул. България 144, и страна Върховна касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.

Второ търговско отделение, 1214/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 614/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от ГПК „Ела-2001“ с председател X.X. чрез адвокат X.X., Смолян, бул. България 51, срещу „Хран – Родопи“ – ООД, с управител X.X.X. чрез адвокат X.X., Смолян, ул. Дичо Петров 16, ет. 3.

Второ търговско отделение, 1879/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5127/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Агро-инвест“ – АД (в ликвидация), чрез ликвидатор X.X.X., София, ул. Вежен 2, ап. 28, срещу „Диджитал електроник“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 3, ет. 2; X.X.X. със съгласието на неговия настойник X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 3, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 3, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 3, ет. 2.

Второ търговско отделение, 2346/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 24/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Солунска 21, ет. 3, срещу „Инвестмънтс пропъртис“ – ЕООД, София, ж.к.Манастирски ливади, ул. Ралевица 73Б, ет. 1, ап. Б11; „Национален център за дизайн и реклама“ – ЕООД, София, бул. Ген. Тотлебев 34; „Екип 7-09“ – ООД, София, бул. България 83; „Инвестбанк“ – АД, Долна баня, ул. Илинденско въстание.

НА 6.04.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 2355/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 259/2022 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Добруджа 30, срещу „Делта Кредит“ – АДСИЦ, София, бул. Христофор Колумб 43.

НА 10.04.2023 Г. ОТ 9 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, първи състав, 2523/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1688/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез областния управител на област Благоевград, пл. Георги Измирлиев 9, Благоевград, срещу „Одит Консулт 2006“ – ООД, чрез адвокат X.X.X., Благоевград, ул. Тодор Александров 43Б, ет. 2; „ЛД Пропърти Янчеви Груп“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Славянска 29А, ет. 2, офис 10.

НА 10.04.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 511/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 803/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 7, ет. 6, офис 24, срещу „Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), със синдици X.X. и X.X., София, ул. Граф Игнатиев 10; Фонд за гарантиране на влоговете в банките чрез адвокат X.X., София, ул. Петър Парчевич 9, ет. 2, ап. 2.

НА 11.04.2023 Г. ОТ 9 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, трети състав, 1261/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 333/2021 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Тодор Александров 41; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Тодор Александров 41; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Тодор Александров 41; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Тодор Александров 41, срещу „Сан инвест груп“ – ООД, чрез адвокат X.X., Сандански, ул. Банска 2.

Второ гражданско отделение, трети състав, 1382/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 198/2021 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от X.X.X., София, ж.к. Люлин, ул. Гоце Делчев 61, срещу Община Брусарци, ул. Георги Димитров 185, Брусарци.

Второ гражданско отделение, трети състав, 1691/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1412/2021 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Казанлък, ул. Йордан Стателов 1; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Казанлък, ул. Йордан Стателов 1, срещу X.X.X., Шейново, община Казанлък, ул. Орлово гнездо 4; X.X.X. чрез особен представител адвокат X.X.X., Казанлък, ул. Княз Дондуков 10; Община Казанлък, ул. Розова долина 6, Казанлък.

Второ гражданско отделение, трети състав, 1835/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1274/2019 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, бул. Шести септември 152, ет. 2, офис 3-5Б, срещу X.X.X., Белозем, община Раковски, ул. Камчия 2; X.X.X., Белозем, община Раковски, ул. Камчия 2; X.X.X., Белозем, община Раковски, ул. Люлин 19; X.X.X., Белозем, община Раковски, ул. Люлин 19.

Второ гражданско отделение, трети състав, 1901/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2333/2021 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, бул. Хан Кубрат 8, ет. 2, ап. 7, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Й. Груев 38, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Й. Груев 38, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Й. Груев 38, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Й. Груев 38, ет. 2.

Второ гражданско отделение, трети състав, 1917/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5124/2020 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Александър Стамболийски 205, бл. 6, ет. 3, срещу X.X.X., София, ул. Поп Грую 19.

Второ гражданско отделение, трети състав, 2277/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 458/2021 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Смолян, бул. България 26А, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Смолян, ул. Арх. X.X. 1, бл. 46, вх. Г, ап. 34; X.X.X., с. Оряховец, община Баните, област Смолян; X.X.X., с. Иван Вазово, община Калояново, област Пловдив; X.X.X., Кърджали, ул. Сан Стефано 6, ет. 3; X.X.X., Пловдив, ул. Тодор Самодумов 2, Академия по музикално, танцово и изобразително изкуство.

НА 12.04.2023 Г. ОТ 10 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, втори състав, 3826/2020, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 7/2020 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., гр. Гоце Делчев, ул. Иван Вазов 12а; X.X.X. чрез адвокат X.X., гр. Гоце Делчев, ул. Иван Вазов 12а, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 11; X.X.X., с. Горно Дряново, община Гърмен, област Благоевград.

НА 18.04.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 299/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 6216/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Три уши 8, ет. 4, срещу Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД, София, бул. Симеоновско шосе 67А.

НА 19.04.2023 Г. ОТ 9 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 110/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2147/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Евсти“ – ООД, чрез адвокат X.X., Габрово, ул. Врачански 1, офис 9, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Веслец 39 – 41, ет. 2, офис 11; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Веслец 39 – 41, ет. 2, офис 11.

Второ търговско отделение, 134/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 625/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Нола 7“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Марко Балабанов 4А, ет. 3 – 5, срещу ЗАД „Алианц България“, София, бул. X.X.X. 59.

НА 19.04.2023 Г. ОТ 10 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, първи състав, 1685/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 322/2019 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от X.X.X., Русе, ул. Свети Георги 20, срещу X.X.X., Русе, ул. Алеи Възраждане 142, бл. Вит, вх. А, ет. 14.

Първо гражданско отделение, първи състав, 2428/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 484/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X., София, ул. Теменуга 1, вх. Б, ет. 5, ап. 50, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ж.к. Младост 3, бл. 303А, офис 21.

НА 19.04.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 42/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 120/2021 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД, чрез адвокат X.X., София, бул. Симеоновско шосе 67А; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Съборна 14, ет. 3.

НА 20.04.2023 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, втори състав, 1729/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 351/2020 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Белоградчик, ул. Стара планина 8, вх. А, ет. 1, ап. 2, срещу X.X.X., Банкя, ул. Варна 166, вх. А; X.X.X., с. Дреновец, ул. Георги Димитров 145; X.X.X., Нови Искър, ул. Христо Ботев 140; X.X.X., Враца, ул. Джуджан 7; X.X.X., Враца, ул. Ген. Леонов 98, ет. 5, ап. 20; X.X.X., Лом, ул. Крум Пастърмаджиев 5, вх. В, ап. 39; X.X.X., София, ж.к. Овча купел, бл. 508, вх. А, ет. 2, ап. 6; X.X.X., Пловдив, ул. Таврия 6, ет. 1, ап. 7; X.X.X., Пловдив, ул. Таврия 6, ет. 1, ап. 7; X.X.X., Лом, ул. Пристанищна 4, вх. А, ап. 59; X.X.X., Враца, ж.к. Младост, бл. 11, вх. А, ет. 7, ап. 25; X.X.X., Враца, ул. Демокрация 27, вх. А, ап. 11; X.X.X., Враца, ул. Васил Кънчов 92, ап. 24; X.X.X., Дреновец, ул. Толбухин 18; X.X.X., Видин, ж.к. Бонония 11, вх. А, ет. 4, ап. 10; X.X.X., Враца, ж.к. Младост, бл. 11, вх. В, ап. 72; X.X.X., Враца, ул. Река Лева 54, вх. Г, ет. 4, ап. 88; X.X.X., Лом, ул. Димитър Гинин 29; X.X.X., Лом, ж.к. Зорница, бл. 4, вх. В, ет. 2, ап. 42; X.X.X., София, ж.к. Овча купел, бл. 18, ап. 15; X.X.X., Монтана, ж.к. Младост, бл. 10, вх. Ж, ет.8, ап. 64; X.X.X., Монтана, ж.к. Младост, бл. 10, вх. Ж, ет. 8, ап. 64.

Първо гражданско отделение, втори състав, 2303/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1430/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X., чрез настойник X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 192, вх. А, ет. 4, ап. 8; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 192, вх. А, ет. 4, ап. 8, срещу X.X.X., чрез законен представител X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Княз Александър І № 16, вх. Б, ет. 4, ап. 15; X.X.X., София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 24А, ет. 5, ап. 62.

Първо гражданско отделение, втори състав, 2493/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 347/2021 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Разград, ул. Хан Кубрат 1, партер; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Разград, ул. Хан Кубрат 1, партер; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Разград, ул. Хан Кубрат 1, партер, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Разград, ул. Иван Вазов 7, ет. 2, офис 5.

Първо гражданско отделение, втори състав, 2690/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3997/2021 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Париж 4, партер; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Париж 4, партер, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4.

Първо гражданско отделение, втори състав, 2694/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 6906/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Хармил България“ – ООД, представлявано от управителя X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Калоян 8, ет. 1, офис 12, срещу Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2.

Първо гражданско отделение, втори състав, 2725/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3132/2021 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X., Пловдив, ул. Цоко Каблешков 10, ет. 2, офис 4, срещу „Каник Инвест“ – ООД, Пловдив, бул. Васил Априлов 41, ет. 1, ап. 2.

Първо гражданско отделение, втори състав, 2801/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3203/2021 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, бул. Шести септември 154, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 2, офис 3; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Асеновград, ул. Акад. Н. Хайтов 3.

НА 20.04.2023 Г. ОТ 10 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 1078/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2669/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Георги С. Раковски 24, партер.

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 2337/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1304/2021 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Георги С. Раковски 24, партер, срещу „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария Луиза 21, ет. 2.

НА 20.04.2023 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 516/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2297/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), със синдици X.X.X. и X.X.X., София, ул. Граф Игнатиев 10, срещу X.X.X., София, ж.к. Южен парк 45, ет. 4, ап. 17.

Първо търговско отделение, 2744/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 52/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, чрез адвокат X.X., София, бул. Македония 10, вх. В, ет. 1, ап. 12, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Димитровград, ул. Цар Симеон, бл. 8, вх. Б, ап. 1.

Първо търговско отделение, 20/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 483/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 26, ет. 2, офис 2, срещу „Обединена българска банка“ – АД, чрез процесуален представител X.X., София, ул. Св. София 5.

Първо търговско отделение, 53/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 293/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД, София, бул. Симеоновско шосе 67А.

Първо търговско отделение, 71/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 23/2021 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Рачка 11, вх. Б, ет. 2, ап. 3, и трета страна „ДЗИ – Общо застраховане“ – АД, София, ул. Георги Бенковски 3.

Първо търговско отделение, 342/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 203/2021 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж.к. Младост 3, бл. 383; X.X.X. чрез своята майка и законен представител X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж.к. Младост 3, бл. 383; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж.к. Младост 3, бл. 383, срещу ЗК „Уника“ – АД, София, ул. Юнак 11.

Първо търговско отделение, 347/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1132/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., София, ул. Лавеле 19, ет. 2, офис 6, срещу Гаранционен фонд, София, ул. Граф Игнатиев 2.

НА 24.04.2023 Г. ОТ 9 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 374/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3523/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – АД, София, пл. Позитано 5.

Първо търговско отделение, 1927/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 772/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Райко Даскалов 72, ет. 2, офис 10, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Христо Г. Данов 43.

НА 24.04.2023 Г. ОТ 11 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, първи състав, 996/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 364/2021 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.-Томова, Благоевград, ул. Пере Тошев 6; X.X.X. чрез адвокат X.X.-Томова, Благоевград, ул. Пере Тошев 6, срещу „Недвижими имоти – Банско“ – ООД, чрез адвокат X.X., Разлог, ул. Родопи 2.

Четвърто гражданско отделение, първи състав, 1307/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1772/2021 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Електроразпределение Юг“ – ЕАД, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, ет. 2, офис 1.

НА 25.04.2023 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, трети състав, 1445/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 635/2021 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Арсений Костенцев 19, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Арсений Костенцев 19, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Разлог, ул. Яне Сандански 32; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Разлог, ул. Яне Сандански 32; X.X.X., Якоруда, ул. Места 8, вх. А; X.X.X., Якоруда, ул. Места 8, вх. А.

Първо гражданско отделение, трети състав, 1479/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1447/2021 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Васил Левски 42, ет. 1, офис 1, срещу X.X.X. чрез адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3, офис 9.

Първо гражданско отделение, трети състав, 2389/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 24/2021 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Стара Загора, бул. Руски 56А, ет. 2, офис 9; X.X.X. чрез адвокат X.X., Стара Загора, бул. Руски 56А, ет. 2, офис 9, срещу „Металик“ – АД, гр. Стара Загора, кв. Индустриален, ул. Промишлена.

Първо гражданско отделение, трети състав, 2602/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 36/2022 по описа на Окръжен съд Търговище, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Търговище, ул. Преслав 2, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Майор Юрий Гагарин 30А, партер, офис 1; X.X.X., София, бул. Шипченски проход 65, ет. 2, ап. 210.

Първо гражданско отделение, трети състав, 2802/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 6/2022 по описа на Окръжен съд Търговище, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Сливница 178, ет. 3, офис 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Търговище, ул. Цар Иван Асен 1, партер.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, пети състав, 754/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1190/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X., София, ул. Фритьоф Нансен 5; X.X.X., София, ул. Фритьоф Нансен 5; X.X.X., София, ул. Фритьоф Нансен 5; X.X.X., София, ул. Тунджа 26, ет. 4, ап. 12; „Средец – София“ – ООД, София, ул. Фритьоф Нансен 5, ет. 5, ап. 21, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Солунска 6, ет. 2.

Трето гражданско отделение, пети състав, 1911/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 496/2021 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Държавно ловно стопанство „Черни Лом“, Териториално поделение на СИДП – гр. Шумен, чрез адвокат X.X., Шумен, ул. Съединение 68, вх. 2, ап. 20, срещу „Орка“ – ООД, чрез адвокат X.X., Русе, ул. Д-р Петър Берон 9, ет. 2, офис 4.

Трето гражданско отделение, пети състав, 2739/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2308/2021 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Министерството на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, чрез старши юрисконсулт X.X., Варна, ул. Радецки 68, Областна служба „Изпълнение на наказанията“; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Г. Бенковски 51, ет. 2, ап. 5.

Трето гражданско отделение, пети състав, 3016/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2495/2021 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Поп Харитон 10, ет. 1.

НА 26.04.2023 Г. ОТ 10 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, втори състав, 527/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 789/2021 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария Луиза 21, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Иван Драсов 2, ет. 1, ап. 2.

Трето гражданско отделение, втори състав, 909/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4352/2021 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, ж.к. Обеля, бл. 117, вх. Ж, ет. 3, ап. 119, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Княз Борис Първи № 100, ет. 2, ап. 6; X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., София, ул. Княз Борис Първи № 100, ет. 2, ап. 6.

Трето гражданско отделение, втори състав, 937/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 6218/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Монтана, бул. Трети март 78, партер, офис 11, срещу Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, ет. 4.

Трето гражданско отделение, втори състав, 1099/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2194/2021 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Електроразпределение Юг“ – ЕАД, Пловдив, ул. Хр. Г. Данов 37, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Софроний Врачански 2, ет. 3.

Трето гражданско отделение, втори състав, 1683/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3/2021 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Рафаил Попов 14, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.-Ташкова, Велико Търново, ул. Хан Аспарух 2А.

Трето гражданско отделение, втори състав, 2025/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 568/2021 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ чрез процесуален представител X.X., Враца, ул. Васил Кънчов 15; X.X.X. чрез адвокат X.X., Горна Оряховица, ул. Отец Паисий 11, и трета страна Застрахователно еднолично акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ – АД, София, пл. Позитано 5.

Трето гражданско отделение, първи състав, 2288/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 7956/2021 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Цар Освободител 25; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Цар Освободител 25, срещу X.X.X. чрез адвокат Михаил Коен, София, бул. Цариградско шосе 83, бл. 107, вх. В, ет. 1, ап. 35.

Трето гражданско отделение, първи състав, 2632/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 333/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, кантора 7, срещу „Бига СОД – ВИБ“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Петко Машев 11.

НА 27.04.2023 Г. ОТ 10 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, трети състав, 1337/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1727/2020 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Шипченски проход 18, ет. 1, Галакси Трейд център; „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Хан Аспарух 54, ет. 4, офис 9.

Трето гражданско отделение, трети състав, 1880/2022, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2763/2021 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Петко Каравелов 26, Делови център „Европа“, ет. 3, офис 16, срещу „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, София, бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център.

1065

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от П. А. В. чрез пълномощника адвокат Ю. Д. срещу чл. 12, ал. 5 от Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България, издадена от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 108 от 2020 г., в сила от 22.12.2020 г.), по която е образувано адм. д. № 224/2023 г. по описа на Върховния административен съд. Делото е насрочено за 18.09.2023 г. в 11 ч.

1148

Административният съд – Пловдив, на основание чл. 218 от Закона за устройство на територията съобщава, че е постъпило оспорване с възражения за незаконосъобразност от „Парадайс Гардън Резидънс“ – ЕООД, ЕИК 204775862, против Решение № 521, прието с протокол № 22 от 24.11.2022 г. на Общинския съвет – Пловдив, обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 101 от 20.12.2022 г., по отношение на ПИ с идентификатор 56784.506.1508 по КК и КР на гр. Пловдив, представляващ УПИ II – за обществено обслужване, кв. 570 – стар, по плана на Пета градска част, гр. Пловдив, по което е образувано адм. д. № 129/2023 г. по описа на Административния съд – Пловдив, XXV състав, насрочено в открито съдебно заседание на 20.04.2023 г. от 9,30 ч. Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници в производството в едномесечен срок от обнародването на настоящото съобщение в „Държавен вестник“ при подадено заявление до Административния съд – Пловдив, съгласно чл. 218, ал. 5 – 8 от Закона за устройството на територията.

1199

Административният съд – Пловдив, обявява, че е постъпила жалба от X.X.X. против Решение № 521, взето по протокол № 22 от 24.11.2022 г. на Общинския съвет – Пловдив, с което е одобрен окончателен проект за изменение на общия устройствен план на гр. Пловдив, в частта му за ПИ с идентификатори 56784.348.24 и ПИ 56784.348.2 по КККР на гр. Пловдив, за което е образувано адм. д. № 123 по описа на съда за 2023 г., ХVIII състав, насрочено за 4.05.2023 г. от 9 ч. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез заявление, което съдържа: 1. трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя.

1200

Административният съд – София-град, на основание чл. 218, ал. 1 от Закона за устройство на територията съобщава, че е постъпила жалба от X.X.X. и X.X.X. срещу Решение № 653 по протокол № 41 от 14.10.2021 г. на Столичния общински съвет в частта му относно УПИ ХVІІ-571 и УПИ ХІХ-570, местност В.з. Кокалянски ханчета, по която е образувано адм. д. № 10686/2022 г. по описа на Административния съд – София-град, ІІ отделение, 28 състав, насрочено за 12.04.2023 г. от 9,45 ч. В едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се конституират като ответници в производството чрез подаване на заявление до съда.

1198

Бургаският районен съд, гражданска колегия, ХХХVІІІ състав, указва на X.X.X., родена на 16.12.1947 г., гражданка на Руската федерация, да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в гражданското деловодство на Бургаския районен съд, намиращо се в гр. Бургас, ул. Александровска № 101, ет. 3, стая 19, за да й бъдат връчени книжа – искова молба с вх. № 42245 от 16.11.2022 г., предявена от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, ЕИК 812115210, със седалище гр. Бургас, кв. Победа, ул. Ген. Владимир Вазов № 3, и приложенията към нея, въз основа на които е образувано гр.д. № 7406/2022 г. по описа на съда, ведно с разпореждане за отговор по чл. 131 от ГПК. Указва на лицето, че ако не се яви да получи книжата, следва да посочи съдебен адрес, на който да й бъдат връчвани съобщенията, като в противен случай производството ще се гледа по реда на чл. 48, ал. 2 от ГПК, като на ответницата X.X.X. ще бъде назначен особен представител.

1201

 

Русенският окръжен съд призовава X.X.X., ответник по гр. д. № 102/2022 г. по описа на съда, гражданка на Република България, с постоянен адрес с. Сандрово, ул. Г. Раковски № 2, настоящ адрес гр. Несебър, ж.к. Младост № 10, ет. 4, да се яви в двуседмичен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ в гражданското деловодство на съда за получаване на съдебни книжа във връзка с чл. 142 от ГПК по гр. д. № 102/2022 г. по описа на РОС, насрочено за 15.05.2023 г. от 10 ч. Делото е заведено от КПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответницата ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.

1197

Бургаският окръжен съд на основание чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Пластмасови изделия“ – АД, в несъстоятелност, ЕИК 812235868, със седалище и адрес на управление гр. Средец, община Средец, област Бургас, ул. Спартак № 3 (длъжник в производството по дело по несъстоятелност № 165/2013 г. по описа на съда), да се явят на 16.03.2023 г. в 14,10 ч. за участие в открито съдебно заседание по ч.т.д. № 22/2023 г. по описа на Окръжния съд – Бургас, за разглеждане на искането на Националната агенция за приходите за отмяна на решението на събранието на кредиторите на „Пластмасови изделия“ – АД, за определяне на окончателното възнаграждение на синдика в размер 110 000 лв., проведено на 9.01.2023 г. по дело по несъстоятелност № 165/2013 г.

1222

Софийският градски съд заличава на основание чл. 75, ал. 6 от Закона за адвокатурата „Адвокатско дружество Симеонова, Веселинова и Огнемиров“, регистрирано по ф.д. № 755/2009 г. на СГС, със седалище и адрес на дружеството гр. София, пл. Македония № 1, ет. 7.

1207

Софийският градски съд на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП с решение от 30.01.2023 г. вписва промени по ф.д. № 8812/2000 г. за политическа партия с наименование ПП „Политическо движение Социалдемократи“, както следва: Заличава X.X.X., X.X.X. и X.X.X. като членове на Националния съвет на партията.

1208

Софийският градски съд с решение от 12.10.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва в регистъра на политическите партии на СГС по партидата на ПП „Атака“ по ф.д. № 7062/2005 г. следните промени: Изключва като член на Централния сбор на ПП „Атака“ X.X.X..

1209

Софийският градски съд на основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 875/2012 г. на политическа партия „Народна партия свобода и достойнство“ съгласно решение № 111 от 2.07.2019 г. по т.д. № 1490/2019 г. на ВКС, ТО, както следва: заличава X.X.X. като заместник-председател и като член на Изпълнителния политически съвет, X.X.X. като член на Изпълнителния политически съвет и вписва X.X.X. като заместник-председател на политическа партия „Народна партия свобода и достойнство“.

1210

Софийският градски съд с решение от 29.01.2021 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 875/2012 г. на ПП „Народна партия свобода и достойнство“, както следва: заличава X.X.X. като главен секретар и като член на Изпълнителния политически съвет; заличава X.X.X. като заместник-председател и като член на Изпълнителния политически съвет; заличава X.X.X. като заместник-председател и като член на Изпълнителния политически съвет; заличава Касим Исмаил Дал като заместник-председател и като член на Изпълнителния политически съвет; заличава X.X.X. като заместник-председател и като член на Изпълнителния политически съвет; заличава X.X.X. като заместник-председател и като член на Изпълнителния политически съвет; заличава Акиф Али Шабан като член на Изпълнителния политически съвет; заличава Орхан Мехмед Кошуджу като член на Изпълнителния политически съвет; заличава X.X.X. като член на Контролния съвет.

1211

Софийският градски съд на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗПП с решение от 9.09.2022 г. вписва промени по ф.д. № 875/2012 г. за политическа партия с наименование „Народна партия свобода и достойнство“, както следва: Вписва заличаване на X.X.X. като заместник-председател и като член на Изпълнителния политически съвет на политическа партия „Народна партия свобода и достойнство“. Вписва за заместник-председател на политическа партия „Народна партия свобода и достойнство“ X.X.X..

1212

Софийският градски съд с решение от 29.11.2021 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 5/2019 г. на политическа партия „България на труда и разума“ съобразно взети на 16.10.2021 г. на заседание на Конгреса и Националния изпълнителен съвет решения, както следва: Вписва промени в устава на политическата партия, приет на учредително събрание от 28.10.2018 г. Вписва Национален изпълнителен съвет: X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X., с дата на изтичане на мандата – 16.10.2026 г. Вписва Контролен съвет: X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X.; X.X.X., с дата на изтичане на мандата – 16.10.2026 г. Преизбира досегашния председател на партията X.X.X. за нов петгодишен мандат, изтичащ на 16.10.2026 г. Преизбира досегашните заместник-председатели на партията X.X.X. и X.X.X. за нов петгодишен мандат, изтичащ на 16.10.2026 г.

1213

Софийският градски съд с решение от 29.06.2016 г. допуска поправка на очевидна фактическа грешка в решението от 30.12.2015 г. по настоящото ф.д. № 377/2014 г. на СГС, VI-4 състав, като в диспозитива на същото след абзаца, гласящ „Вписва нов председател на политическа партия „КОЙ“ – X.X.X.“, се чете: „Заличава X.X.X. като председател и член на Политическия съвет и Изпълнителното бюро на партията. Вписва председател на Политическия съвет на политическа партия „КОЙ“ X.X.X.. Вписва председател на Изпълнителното бюро на политическа партия „КОЙ“ X.X.X..“

1214

Софийският градски съд с решение от 10.12.2021 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 377/2014 г. на политическа партия с наименование „КОЙ – Компетентност, отговорност и истина“, както следва: Заличава X.X.X. като член на Контролния съвет и като член на Политическия съвет на политическата партия. Заличава X.X.X. като член на Изпълнителното бюро и като член на Политическия съвет на политическата партия. Заличава X.X.X. като член на Изпълнителното бюро и като член на Политическия съвет на политическата партия.

1215

Софийският градски съд с решение от 20.10.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 377/2014 г. на политическа партия с наименование „КОЙ – Компетентност, отговорност и истина“, както следва: Заличава X.X.X. като член на Политическия съвет на политическата партия. Заличава X.X.X. като член на Политическия съвет на политическата партия. Заличава X.X.X. като член на Политическия съвет и като член на Изпълнителното бюро на политическата партия. Заличава X.X.X. като член на Политическия съвет и като член на Изпълнителното бюро на политическата партия.

1216

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

3. – Управителният съвет на Македонския научен институт – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на института на 30.03.2023 г. (четвъртък) от 11 ч. в изложбената зала на Македонския дом – София, ул. Пиротска № 5, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на Македонския научен институт за дейността му в периода август 2020 г. – март 2023 г.; 2. отчет на филиал Благоевград към Македонския научен институт за дейността му в периода август 2020 г. – март 2023 г.; 3. отчет на Младежко дружество „X.X.“ към Македонския научен институт за дейността му в периода август 2020 г. – март 2023 г.; 4. доклад от контролно-ревизионната комисия за периода август 2020 г. – март 2023 г.; 5. избор на нови ръководни и контролни органи на МНИ; 6. предложения за промени и допълнения в устава на Македонския научен институт; 7. разни.

1196

1. – Управителният съвет на сдружение в частна полза „Българска камара на консултантите по земеделие и развитие на селските райони“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.04.2023 г. в 18 ч. в седалището на сдружението в София, бул. Цар Борис III № 227а, ет. 1, офис 3, при следния дневен ред: 1. приемане на заключителен баланс на сдружението и пояснителен доклад към него, изготвен от експерт-счетоводител; 2. приемане на отчет от ликвидатора; 3. вземане на решение относно обстоятелството има ли предявени вземания от евентуални кредитори на сдружението в 6-месечния срок на ликвидацията и евентуалното им удовлетворяване; 4. вземане на решения относно притежаваното към момента на ликвидацията имущество и евентуалното му разпределение; 5. вземане на решение ликвидаторът да поиска заличаване на сдружението в TP; 6. освобождаване на ликвидатора от отговорност; 7. разни. При липса на кворум събранието ще се проведе на същото място в 19 ч. независимо от броя на присъстващите членове.

1225

1. – Управителният съвет на Дружеството на художниците „Тенец“ – Монтана, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно събрание на 8.04.2023 г. от 10,30 ч. в галерия „Кутловица“, бул. Трети март № 64, Монтана, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2022 г.; 2. финансов отчет; 3. изказвания и разисквания; 4. промени в устава на дружеството; 5. избор на управителен съвет и председател; 6. предложения за дейността на дружеството за 2023 г.; 7. разни.

1161

1. – Управителният съвет на Фондация „Бъдеще за България“, Пловдив, на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и чл. 8 от устава свиква по своя инициатива събрание на настоятелството и УС на фондацията на 20.04.2023 г. от 11 ч. в офиса на фондацията на адрес: Пловдив, ул. Ген. Радко Димитриев № 33, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет на фондацията за 2022 г. и програма за дейността през 2023 г.; 2. определяне на броя на членовете на УС; 3. избор на членове на УС; 4. разни. В случай че в 11 ч. на 20.04.2023 г. не е регистриран необходимият кворум за провеждане на законно събрание, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага и ще се проведе един час по-късно същия ден, на същото място, при същия дневен ред независимо от регистрираните за участие в събранието членове на настоятелството и УС.

1177

Промени настройката на бисквитките