Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 19 от 28.II

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В РЕЗУЛТАТ НА ИНФЛАЦИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. (ДВ, БР. 78 ОТ 2022 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНИЯ АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. (ДВ, БР. 31 ОТ 2021 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 6 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК" Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-2 ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА КУРСОВЕ, КАНДИДАТСТВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ЦИВИЛНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА Виж повече
  • УКАЗ № 41 ОТ 21.02.2023 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ВИТАЛИЙ МОСКАЛЕНКО - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА УКРАЙНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • НАРЕДБА № 7 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ФЕРМЕР" Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ДВ, БР. 73 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • ЗАПОВЕД № 8121з-203 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № 8121з-140 ОТ 24.01.2017 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В МВР ЗА СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И 3 И АЛ. 3 ОТ ЗМВР, ДОП. СЪС ЗАПОВЕД № 8121з-424 ОТ 1 Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-12 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК Виж повече
  • ЗАПОВЕД № ЗМФ-178 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2023 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ГОДИШНАТА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 92 ОТ ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ЗА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ И ДЪЛЖИМИЯ ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК - ОБРАЗЦИ 1010, 1011, 101 Виж повече
Промени настройката на бисквитките