Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 1 от 2.I

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2023 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ, КОИТО СА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ВЪЗЛАГАТ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 47, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, КАКТО И НА ДЕЛА НА ЧИСТИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2023 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2023 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2023 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2023 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЗА 2023 Г. Виж повече
  • УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262, АЛ. 6, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ЗАПЛАЩА Виж повече
Промени настройката на бисквитките