Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 4 от 12.I

  • УКАЗ № 4 ОТ 04.01.2024 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КРАЙЧЕВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА КОРЕЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. СЕУЛ Виж повече
  • УКАЗ № 3 ОТ 04.01.2024 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПЕТКО НЕДЕЛЧЕВ ДРАГАНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА КОРЕЯ Виж повече
  • ЗАПОВЕД № РД-05-879 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. НА НСИ, № З-ЦУ-2666 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. НА ЦУ НА НАП, № РД-01-878 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2023 Г. НА АВ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА, НАЧИНА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА (ГОД), КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ПРИЛАГАНИ ИЗВЪН УСЛОВИЯТА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА, И ЛЕКАРСТВЕН Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ, АСОЦИАЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ГРУПИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (ДВ, Виж повече
  • УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262, АЛ. 6, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И НА ДИЕТИЧНИ Виж повече
  • ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 10 ОТ РЕШЕНИЕ (ЕС) 2022/1628 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (Ратифицирано със закон, приет от 49-ото Народно събрание на 13 декември 2023 г. - ДВ, бр. 106 Виж повече
  • СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВ ПРИНОС МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2463 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (Ратифицирано със закон, приет от 49-ото Народно събрание на 13 декември 2023 г. - ДВ, Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА РАЙОНА НА ОКРЪЖНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - КЪРДЖАЛИ, ЗА 2024 Г. Виж повече
  • СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - КЪРДЖАЛИ, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - КЪРДЖАЛИ, ЗА 2024 Г. Виж повече
Промени настройката на бисквитките