Продукти

Изпрати статията по email

Сиела Процедури

 Сиела Процедури

ЮРИДИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

Пътеводител в лабиринта на административните услуги, предоставяни от органите на централната администрация, областните и общинските администрации. Съдебни процедури в гражданския и наказателен процес. Гражданскоправни и търговски сделки. Нотариални производства. Трудови и служебни правоотношения.


Информационна структура с изцяло нови и практически насочени документи

 

НОВО

Каталог на АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ

В правно-информационна система Сиела процедури

Предназначен за гражданите, бизнеса и ведомствата на Държавната администрация

 

 

В правно-информационна система Сиела Процедури е изградена нова информационна структура с описани и приведени в ясен и структуриран вид законовите процедури, насочени към дейността на държавните органи и взаимодействието им с гражданите и бизнеса:

Каталог на АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ

 

Новосъздадената структура съдържа изцяло нови  документи с описание на действията по ползването на административни услуги. Описанията са практически ориентирани, с цел лесна ориентация на потребителя в процедурите кратко, точно и ясно поднасят необходимата информация и документи:

Наръчник за изпълнение
Правно основание
Документи, Срокове, Такси
Релационни връзки между документите …

 

Каталог АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ предлага широк спектър от описания на административни услуги от компетентността на централната администрация. Тенденцията за развитие на структурата е обхвата да се разшири и с областната и общинска администрация.

Информацията се реализира в самостоятелна структура на работния екран на правно-информационна система Сиела Процедури с наименование Каталог АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ и е достъпна само за потребителите на продукта.

 

Определение - процедури по административни услуги

По своята същност описанията на административни услуги представляват своеобразен наръчник с практически описания на действията, които заинтересовани правни субекти следва да извършат за издаване на определен административен акт от държавен орган на централната администрация, вписване в регистър с оглед на осъществяване на определена дейност, упражняване на нормативно установени права и т. н.

Информацията се излага практично и достъпно, като тематичният подбор по отношение на предоставяните административни услуги обхваща пълния набор от предоставяните такива от компетентните органи на централната и местна администрация, съобразен с действащата нормативна база, с която се регламентират.

Информационна система Сиела процедури предоставя съответно и всички необходими примерни образци, формуляри и документи, които са приложими по отношение на предоставяните административни услуги.

 

Новото в документите в  Каталог на  АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ е това, че те представляват олекотени описания, които в схематичен и стегнат вид описват процедурите по предоставяне на административни услуги.

 

Разлика спрямо останалите процедури със същия обхват

 • Имат различна икона на документа, когато излизат в останалите структури.
 • По систематизации участват в каталозите на процедурите, така че са лесно разпознаваеми и се отличават от процедурите.
 • Имат различна вътрешна структура от тази на останалите процедури.
 • Практически насочени, кратки и ясни описания и предоставени небоходимите документи.
 • Като тематика една известна част дублират съществуващи процедури. В тези случаи новите процедури се явяват съкратен вариант, но преимуществено са с уникално съдържание -  олекотено и практически насочено.

 

Систематизация на процедурите по административни услуги

Информацията по предоставяните административни услуги е систематизирана, както в самостоятелна структура по азбучен ред, така и съответните структури на процедурите в продукта, за улесняване достъпа до тях на потребителите с оглед на различни критерии.

Така определени административни услуги могат да бъдат достъпни и намерени от няколко и различни структури в зависимост от начина на търсене и първоначалните сведения на потребителя за желаната от него услуга.

Систематизирането на информацията по различни критерии дава възможност на потребителя да намери информацията и да стартира търсената услуга по най-удобния за него начин. 

 

Вътрешна структура на процедурите по административни услуги

 

Вътрешната структура на административните услуги указва рамките на предоставяната информация в статичния текст на административната услуга, нейните задължителни елементи, минимално необходимо съдържание и единния подход при предоставянето й. Тя детайлизира и формализира обема на предлаганата информация.

 

Същевременно се предоставя по достъпен за потребителя начин, без излишно натрупване на юридическа терминология и теория, с оглед ефективна и бърза работа с необходимата информация.

 

Стандартизираното описание на административните услуги съдържа като минимум информация за:

-      Администрацията, предоставяща услугата;

-      Правно основание за предоставяне на услугата;

-      Към какви потребители (правоимащи лица, адресати, заявители) основно е насочена услугата;

-      Кое налага и в какви случаи основно потребителите ползват услугата;

-      Нормативни срокове за предоставяне на услугата;

-      Какви документи се изисква да бъдат представени при подаване на заявление за предоставяне на услугата;

-      Срокове на валидност на издадените документи;

-      Размер на таксите, заплащани за услугата;

-      Всички приложими документи (нормативни и други), регламентиращи процеса по предоставяне на услугата.

 

Използва се единен подход за отчитане влиянието на променящата се нормативна база и за своевременното и отразяване в режима на приложимите административни услуги, за постигане оптимална удовлетвореност на потребителите на продукта Сиела Процедури.

 

Изграждане на релационни връзки между документите

В описанията на административните услуги се изграждат всички необходими релационни връзки:

-      към конкретните необходими форми на всяка административна услуга;

-      към нормативни документи и съдебна практика;

-      към актове на правото на Европейския съюз;

-      към справочна и помощна информация.

 

 

ЗА ВЕДОМСТВАТА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Цели на информационната система на административните услуги

 

-      От гледна точка на потребителите - целите са насочени предимно към задоволяване нуждите на потребителите от по-качествени, по-удобни, по-евтини, по-сигурни административни услуги. Набляга се на необходимостта административните услуги да се съобразят с потребностите на гражданите и бизнеса, а не с възможностите на доставчиците.

-      От гледа точка на администрацията - цели се ефективност и ефикасност на дейността на администрацията, свързана с предоставянето на административни услуги. От първостепенно значение е да се унифицират и стандартизират работните процеси по предоставянето на административни услуги.

 

 

Специфичните цели на предлаганата информация са:

 

 • Осигуряване на постоянна актуалност на информационната база данни по отношение на административните услуги, предоставяни от централната и местна администрация с оглед динамичния темп на промяна на нормативната уредба, регулираща съответните режими;
 • Стандартизация на информацията относно предоставяните административни услуги във вид, удобен за ползване от страна на потребителите – граждани и бизнес организации;
 • Унификация на прилаганите административни практики и нормативната база във връзка с процеса по административно обслужване;
 • Осигуряване на постоянна актуалност на вътрешно–институционалните процеси и процесите на взаимодействие с крайните потребители на предоставяните услуги, като се отчитат взаимоотношенията по хоризонтала и вертикала, комплексността на административните услуги, както и подобрена координация между звената в рамките на административната структура и между отделните административни структури;
 • Създаване на механизми и условия за удовлетворяване на заявените и предполагаеми потребности и очаквания на потребителите;
 • Систематизация за разпределение и навигация в информацията за административните услуги

 

 

Наименования на административните услуги

Отправна точка за формулиране на наименованията на административните услуги е Списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ). СУНАУ се създава и поддържа от администрацията на Министерски съвет на Република България, с цел да се унифицират наименованията на административните услуги, извършвани от ведомствата на централната и местна администрация, както и да се създаде единна практика в използването на наименованията на услугите от всички администрации.

Той се разглежда и като добра предпоставка за работата на електронното правителство на Република България, тъй като утвърдените наименования се използват по един и същи начин във всички електронни бази данни.

Стандартизацията на услугите създава единна практика при използването на наименованията на услугите от всички администрации. Последното е необходимо условие за по-нататъшното развитие на електронното управление, както и за подобряване на комуникацията между администрациите и между администрациите и потребителите.

 

Дефинирането на унифицирани наименования на административните услуги е важна стъпка към изграждане на електронно правителство, както и описанието на процедурите по извършване на конкретните административни услуги (необходими документи, срокове за издаване на административните актове, компетентен орган по издаване, дължими такси и цени за услугите, правно основание, образци на бланкови форми и документи и др.) и съответно – унифицирането й. Оптимизацията на работните процеси води до намаляване на административните разходи за гражданите и бизнеса.

 

 

Нагоре