Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 19 от 19.II

  • НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА Виж повече
  • НАРЕДБА № 51 ОТ 3 ЯНУАРИ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2002 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ПОДГОТОВКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 56 ОТ 2004 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ФУНКЦИИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ПО СЪБИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ДВ, Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПЕНСИИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ОБН., ДВ, БР. 21 ОТ 2000 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 43, 61 И 81 ОТ 2000 Г. И БР. 36 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1997 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ УЧАСТИЕТО НА ВОЕННИ КОНТИНГЕНТИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОПЕРАЦИЯТА НА МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ В БОСНА И ХЕРЦ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г. (ОБН., ДВ, БР. 6 ОТ 2000 Г.; Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, И ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2002 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТАКСИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 280 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ Виж повече