Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 45 от 2.VI

  • НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 ОТ 22 МАЙ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 ОТ 22 МАЙ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2006 Г. (ДВ, БР. 14 ОТ 2006 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 22 МАЙ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДОПУСКАНЕ НА КОМАНДИРОВАНИ ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 20 Виж повече
  • УКАЗ № 249 ОТ 31.05.2006 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА Виж повече
  • НАРЕДБА № 53 ОТ 28 АПРИЛ 2006 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ОСТАТЪЦИ ОТ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ И ЗАМЪРСИТЕЛИ ОТ ОКОЛНАТА СРЕДА Виж повече
  • НАРЕДБА № 22 ОТ 8 МАЙ 2006 Г. ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАЩИТНИ СРЕДСТВА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА № 54 ОТ 28 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ПО ЧЛ. 16 ОТ ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ И ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ (ДВ, БР. 32 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 77 ОТ 2003 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС И РАЗХОДА НА ГОРИВО (ДВ, БР. 1 ОТ 2004 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките