Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 45 от 2.VI

  • ЗАКОН ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 4 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 ОТ 31 ЯНУАРИ 2006 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2006 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № 6 ОТ 18 МАРТ 2002 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА ОСТАТЪЦИ ОТ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ И ЗАМЪРСИТЕЛИ ОТ ОКОЛНАТА СРЕДА В ЖИВИ ЖИВОТНИ И ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД Виж повече
  • НАРЕДБА № 2 ОТ 15 МАРТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 44 ОТ 2011 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОСТЪПА НА ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ДО ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ Виж повече
  • НАРЕДБА № 37 ОТ 7 НОЕМВРИ 2001 Г. ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИТЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ, БИЛЕТИТЕ ЗА ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ И НА ЛИЦАТА, КОИТО РАЗВЪЖДАТ И ОТГЛЕЖДАТ РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ НА РАБОТНИЦИ ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ИЛИ НА РАБОТНИЦИ ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РАМКИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 45 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2 Виж повече
  • НАРЕДБА № 3 ОТ 27 ЮНИ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА ПОДБОР, КВАЛИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛ ВЪРХУ СИНДИЦИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 77 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕМИСИИ НА ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД И РАЗХОДА НА ГОРИВО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 45 ОТ 2006 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките