Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 79 от 15.IX

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 5.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 Г. ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОТВ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 593 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2023 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА И ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА 2023 ГОДИНА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-1010 ОТ 2015 Г. ЗА УНИФОРМЕНОТО ОБЛЕКЛО И РАБОТНОТО ОБЛЕКЛО ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 68 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА "ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ" ПРЕЗ 2022 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ, ОКТОМВРИ И НОЕМВРИ 2023 Г. (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 83 ОТ 2023 Г.) Виж повече
  • НАЦИОНАЛНА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА 2023 ГОДИНА Виж повече
Промени настройката на бисквитките